Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ucolakoglu adu.edu.tr

Doç.Dr.
Ülker Çolakoğlu

Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Nüfuz Mübadelesi Sonrasında Girit Mutfak Kültürünün Türkiye'de Sürdürülebilirliği
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi

2023 Do financial anxiety and generalized organizational support on service employees' career commitment?
International Journal of Contemporary Hospitality Management

2023 The evulation of tourists' virtual reality experiences in the transition process to Metaverse
Journal of Hospitality and Tourism Insights

2021 Mutfak Şeflerinin Perspektifinden Pandemi Süreci ve Etkileri The Pandemic and Its Impacts From The Perspective of Cuisine Chiefs
Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Tourism Economics and Business Studies)

2021 Social isolation, anxiety, mental well-being and push travel motivation: the case of COVID-19 in Turkey
Asia Pacific Journal of Tourism Research

2021 The relationship between organizational culture, organizational silence and job performance in hotels: the case of Kuşadasi
Journal of Hospitality and Tourism Insights

2021 Türkiye'de Turizm Rehberliği Konulu Lisansüstü Tez Çalışmalarının Bibliyometrik Profili (1998-2018)
Journal of Travel and Tourism Research

2020 Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri İle Rekreatif Faaliyetlere Katılım Engelleri İlişkisi
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
ÜLKER ÇOLAKOĞLU HAKAN ATAY GÜLSEREN YURCU
2020 Yeni Mutfak Eğilimlerinden Moleküler Gastronomi Konusunda Mutfak Personelinin Bligi ve Görüşlerinin Belirlenmesi, Dalaman Örneği.
Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research
ÜLKER ÇOLAKOĞLU SELMA ATABEY
2019 Rus Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Turk Turizm Arastirmalari Dergisi
CANER KÜÇÜKER ÜLKER ÇOLAKOĞLU GÜLSEREN YURCU
2019 İŞE ORYANTASYON SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR: KUŞADASI A GRUBU SEYAHAT ACENTALARI ÖRNEĞİ
Öneri Dergisi
HAKAN ATAY ÜLKER ÇOLAKOĞLU
2019 Sağlık Turizmi Çalışanlarının Rekreatif Faaliyet Katılımlarına Göre KişilerarasıDuyarlılık ve Yaşam Doyum İlişkisi
Journal of Travel and Tourism Research
ÜLKER ÇOLAKOĞLU GÜLSEREN YURCU
2019 Türkiye’deki Medikal Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (2008-2018)
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
ÜLKER ÇOLAKOĞLU HÜSEYİN ERHAN ALTUN Berkant Kıykaç
2018 Otel Çalışanlarının Algılanan Örgütsel Destek DüzeylerininDemografik Özelliklerine Göre İncelenmesi: Kuşadası Örneği
Journal of Travel and Tourism Research
ÜLKER ÇOLAKOĞLU HAKAN ATAY Simge Balım Kestek
2017 İşgörenlerin İşe Yabancılaşma Düzeyleri ile Demografik Faktörler Arasındaki Farklılaşma: Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
Journal of Travel and Tourism Research
FULYA MÜRTEZA ÜLKER ÇOLAKOĞLU HAKAN ATAY
2015 The Effect of Organizational Citizenship Behavior on Subjective Well-Being
International Journal of Business and Social Science
GÜLSEREN YURCU ÜLKER ÇOLAKOĞLU HAKAN ATAY
2015 Dimensional comparatives of organizational citizenship and emotional labor: A study on accommodation companies
International Journal of Human Sciences
ÜLKER ÇOLAKOĞLU GÜLSEREN YURCU HAKAN ATAY AKAN YANIK
2010 The Effects of Perceived Organizational Support on Employees’xx Affective Outcomes: Evidence from the Hotel Industry
Tourism and Hospitality Management
ÜLKER ÇOLAKOĞLU OSMAN ÇULHA HAKAN ATAY
2009 Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Örgütsel Bağlılık Boyutlarında Algılama Farklılıkları: Kuşadası’xxndaki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
ÜLKER ÇOLAKOĞLU TUĞRUL AYYILDIZ SERHAT CENGİZ
2007 Relationship Between Employee Turnover and The Location of Hotels: The Case of Kuşadası and İzmir in Turkey
Journal of Yaşar University
CENGİZ DEMİR ÜLKER ÇOLAKOĞLU BERRİN GÜZEL
1991 Masa Üstü Yayıncılığı ile Menü Oluşturulması
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
ÜLKER ÇOLAKOĞLU
Uluslararası Tam metin bildiri
15.10.2022 Reflection of Crite Cuisine Culture in Muğla Cuisine Girit Mutfak Kültürünün Muğla Mutfağına Yansıması / VI. International Gastronomy Tourism Studies Congress

Uluslararası Özet bildiri
31.03.2022 A Literature Review on the Use of WOM in Tourism / MTCON'22 (Managing Tourism Across Continents)

Uluslararası Tam metin bildiri
31.03.2022 Evaluation of the Relationship Between Local Food Preference and Enviromentail Awareness Among Potential Domestic Tourists in Turkey / MTCON'22 (Managing Tourism Across Continents)

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2021 Muğla Yöresel Yemeklerinin Kimlik ve köken Araştırması / 21. Ulusal Turizm Kongresi "İç Turizm"

Uluslararası Özet bildiri
18.04.2019 Türkiyedeki Konaklama İşletmelerinin Endüstri 4.0 Adaptasyonlarına Yönelik Bir Araştırma / International Congress On Digital Transformation IN Tourism

Ulusal Tam metin bildiri
19.10.2019 Sessizlik Rolünün Lider Etkinliği Açısından Önemine Kavramsal Bakış Açısı / 20.Ulusal Turizm Kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.04.2019 Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri İle Rekreatif Faaliyetlere Katılım Engelleri İlişkisi / II. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
18.04.2019 Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin Endüstri 4.0 Adaptasyonlarına Yönelik Bir Araştırma / International Congress on Digital Transformation in Tourism

Ulusal Özet bildiri
29.04.2019 Türkiye’xxdeki Turizmde Rehberlik Konulu Lisansüstü Tez Çalışmalarının Bibliyometrik Profili / II. Turizm Rehberliği Kongresi

Ulusal 
Türkiye’xxde Medikal Turizm Konulu Lisansüstü Tez Çalışmalarının Bibliyometrik Profili (2008-2018) / Prof.Dr. Hasan Olalı Turizm Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
26.11.2016 Otel Çalışanlarının Algılanan Örgütsel Destek Düzeyleri ile Demografik Özellikleri Arasındaki ilişki: Kuşadası Örneği / International Congress of Management Economy and Policy ICOMEP 2016

Ulusal Tam metin bildiri
05.11.2008 Turistik Destinasyon SWOT Analizi: Kuşadası Örneği / II. Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu, GGKS 2008

Ulusal Tam metin bildiri
15.03.2014 Otel İşletmelerinde Örgütsel Yaratıcılık Kültürü / VII. Lisansüstü Turizm ÖğrencileriAraştırma Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
13.10.2012 Service Innovation Performance at Hotel Managements the Effect of Organizational Learning Orientation and Knowledge Share / 1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development

Uluslararası Özet bildiri
05.02.2015 The effect of organizational citizenship behaviour on subjective well being / VI. EUROPEAN CONFERENCE ONSOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
05.02.2015 The relationship between work alienation and employees demographic variables an ampiric study on five and four star hotel employees / VI. EUROPEAN CONFERENCE ONSOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES

Ulusal Tam metin bildiri
20.10.2001 Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Açısından Kültürel Farklılık ve Farklılık Yönetimine İlişkin Bir Uygulama / I. Ulusal Turizm İşletmeciliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.02.2001 Çalışma Hayatının Kalitesinin İyileştirilmesi: Seyahat Acentalarına Yönelik Bir Uygulama / Haftasonu Semineri VII

Ulusal Tam metin bildiri
10.12.1997 Kuşadası ndaki Konaklama İşletmelerinde Yönetici Yönetilen İlişkilerinde Kullanılan İletişim Stratejileri / VIII. Ulusal Turizm Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
15.11.1995 Otel İşletmelerinde Astlarda Karşılaşılan Kişilik ve Örgüt ile İlgili Sorunlarda Yöneticinin Danışmanlık Rolü / VI. Ulusal Turizm Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
15.05.1991 Turizm İşletmelerinde İşgörenlerin Turistlere Yönelik Tutumlarının İş Davranışlarına Etkisi / 3. Ergonomi Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
15.04.2008 Otel İşletmelerinde Önbüro Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Sanal Takımlar / 1. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı

Ulusal Tam metin bildiri
20.10.2009 Çekimyeri İmajı ve Çekimyeri Sadakati: Kuşadası Örneği / 10. Ulusal Turizm Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
30.01.2011 Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası Yaşamlarında Turizm Sektörünü Seçmemelerinin Nedenlerini Saptamaya Yönelik Bir Araştırma / Uluslararası Doğu Karadeniz Turizm Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
25.05.2011 Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Turizmde Duygusal Emek Farkındalıklarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma / 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
07.12.2012 Wellness Spa İşletmelerinde İşgörenlerin Örgütsel İş Tatminlerinin Örgütsel Bağlılılklarına Etkisi / 13. Ulusal Turizm Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
03.12.2010 Turizm Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Akademisyen İmajı / 11. Ulusal Turizm Kongresi

2023 Turizmde Girişimcilik , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turizm ve Girişimcilik Ekosistemi
ÇOLAKOĞLU ÜLKER, KIYKAÇ BERKANT, Duran Nüket
Detay Yayıncılık,Çolakoğlu Ülker, Can Ülker
978-605-254-729-8
2023 Turizmde Girişimcilik , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Girişimcilik Kavramı ve Gelişimi
ÇOLAKOĞLU ÜLKER, CAN ÜLKER
Detay Yayıncılık,Çolakoğlu Ülker, Can Ülker
978-605-254-729-8
2023 Turizmde Girişimcilik , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÇOLAKOĞLU ÜLKER, CAN ÜLKER
Detay Yayıncılık,Çolakoğlu Ülker, Can Ülker
978-605-254-729-8
2022 Sosyal Beşeri ve İdari Bilimlerde Güncel Tartışmalar-1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Muğla Mutfak Kültürü Köken Araştırması
ATABEY SELMA, ÇOLAKOĞLU ÜLKER
Duvar Yayınları,Sönmez Sinan, Işık Özgür
978-625-8109-65-8
2022 Turizmde Sürdürülebilir Kavramlar ve Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Seyahat İşletmelerinde Sürdürülebilirlik
ÇOLAKOĞLU ÜLKER, YILMAZ BERKANT
Detay Yayıncılık,Çolakoğlu Ülker, Duran Nüket
978-605-254-573-7
2022 Turizmde Sürdürülebilir Kavramlar ve Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sürdürülebilirlik Kavramsal Çerçevesi
ÇOLAKOĞLU ÜLKER, Duran Nüket
Detay Yayıncılık,Çolakoğlu Ülker, Duran Nüket
978-605-254-573-7
2021 Turizme Yeni Umut: Sağlık Turizmi (İkinci Cilt) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık Turizmi ve İnovasyon
ÇOLAKOĞLU ÜLKER, KIYKAÇ BERKANT, ARDAHAN NERGİS
Detay Yayıncılık,Bostan Aziz, Arslan Ayşe, Çoşkun Erhan
978-605-254-422-8
2021 Turizmde Yeni Umut: Sağlık Turizmi (Birinci Cilt) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık Turizmi İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon
ÇOLAKOĞLU ÜLKER, KIYKAÇ BERKANT, KUTAY SARAYKÖYLÜ NESLİHAN
Detay Yayıncılık,Bostan Aziz, Arslan Ayşe, Çoşkun Erhan
978-605-254-411-2
2021 Turizm İşletmelerinde Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ağızdan Ağıza Pazarlama (E-WOM)
ÇOLAKOĞLU ÜLKER, Uçak Ragıp
Detay Yayıncılık,Ayyıldız Yazıcı Ahu, Ayyıldız Tuğrul
978-605-254-455-6
2021 Turizm İşletmeleri Perspektifinden Örgütsel Davranış , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turizm İşletmelerinde Örgütsel Sinizm
ÇOLAKOĞLU ÜLKER, ANIŞ ESRA
Detay Yayıncılık,Ehtiyar Rüya, Aksu Akın
978-605-254-397-9
2020 Sosyal ve İnsani Bilimler Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Konaklama İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve örgütsel Bağlılık
ÇOLAKOĞLU ÜLKER, GÜRDOĞAN ARZU, ATAY HAKAN, TEKELER MERT CAN
Ivpe,Topgül Seda
978-9940-46-044-0
2020 Turizm İşletmelerinde Güncel Stratejik Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Senaryo Planlaması
YURCU GÜLSEREN, ÇOLAKOĞLU ÜLKER
Detay Yayıncılık,Çolakoğlu Ülker, Avşar Melahat, Altun Erhan, Demir Ramazan
978-605-254-245-3
2020 Turizm İşletmelerinde Güncel Stratejik Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İnovasyon
YURCU GÜLSEREN, ÇOLAKOĞLU ÜLKER
Detay Yayıncılık,Çolakoğlu Ülker, Avşar Melahat, Altun Erhan, Demir Ramazan
978-605-254-245-3
2020 21. Yüzyıl Değerleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Düşünce ve İfade Özgürlüğü
ÇOLAKOĞLU ÜLKER, KAYA ŞULE
Adıgüzel Eğitim Vakfı,Kaya Ozan
978-605-69288-4-0
2020 21. Yüzyıl Değerleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Liderlik
ÇOLAKOĞLU ÜLKER, Baykal Muhammet, Bilgiç Yunus Emre
Adıgüzel Eğitim Vakfı,Kaya Ozan
978-605-69288-4-0
2020 International and Managerial Solutions for Tourism Enterprises , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Leisure and Wellness Perceptions of Tourism Workers in Work-Life Balance
YURCU GÜLSEREN, ÇOLAKOĞLU ÜLKER
IGI Global,Akbaba Atilla, Altıntaş Volkan
9781799830306 Erişim Linki
2019 Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,
ÇOLAKOĞLU ÜLKER
Detay Yayıncılık,Orhan İçöz, Muzaffer Uysal
978-605-254-085-5
2019 Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,
ÇOLAKOĞLU ÜLKER
Detay Yayıncılık,Orhan İçöz, Muzaffer Uysal
978-605-254-085-5
2019 Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,
ÇOLAKOĞLU ÜLKER
Detay Yayıncılık,Orhan İçöz, Muzaffer Uysal
978-605-254-085-5
2019 Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,
ÇOLAKOĞLU ÜLKER
Detay Yayıncılık,Orhan İçöz, Muzaffer Uysal
978-605-254-085-5
2019 Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,
ÇOLAKOĞLU ÜLKER
Detay Yayıncılık,Orhan İçöz. Muzaffer Uysal
978-605-254-085-5
2019 Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,
ÇOLAKOĞLU ÜLKER
Detay Yayıncılık,Orhan İçöz, Muzaffer Uysal
978-605-254-085-5
2018 Konaklama İşletmelerinin Yönetici-Yönetilen İlişkilerinde İletişim Stratejileri , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÇOLAKOĞLU ÜLKER
Detay Yayıncılık,
978-605-2323-59-5
2017 Çağdaş Yönetim Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kıyaslama (Benchmarking)
ÇOLAKOĞLU ÜLKER
Detay Yayıncılık,Osman E. ÇOLAKOĞLU, Arzu GÜRDOĞAN
978-605-9440-97-4
2015 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Marina İşletmeciliği
ÇOLAKOĞLU ÜLKER
Detay Yayıncılık,Alp Timur, Övünç Bardakoğlu
978-605-9189-12-5
2014 TURİSTİK ÜRÜN POLİTİKASI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turistik Ürün Arzının Planlanması
ÇOLAKOĞLU ÜLKER
Detay Yayıncılık,Alp Timur
978-605-4940-65-3
2010 Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turizm İşletmelerinde İş Etiği
ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN
Detay Yayınevi,Çolakoğlu Ülker, Çolakoğlu Osman Eralp
978-605-5681-80-7
2007 Seyahat Acentaları Yönetimi , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,ÇOLAKOĞLU ÜLKER
Detay Yayınevi,
978-9944-223-23-2
2005 Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: İlkeler ve Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Başarım Değerlemesi
ÇOLAKOĞLU ÜLKER
Nobel Yayım Dağıtım,Cengiz Demir
975-591-778-0
2005 Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: İlkeler ve Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Seçim
ÇOLAKOĞLU ÜLKER,KESKİN KILIÇ UĞUR
Nobel Yayım Dağıtım,Cengiz Demir
975-591-778-0
1995 Prof Dr Hasan Zafer Doğan Anı Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turizm Yatırımlarının Finansmanında Finansal Kiralama
ÇOLAKOĞLU ÜLKER
Boğaziçi Üniversitesi Basımevi,Meral Korzay, Bülent Himmetoğlu
290
1992 Turizm Yıllığı 1992 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Konaklama İşletmelerinde Personel Bölümünün Yapısı İşletme İiçndeki yeri ve Önemi
ÇOLAKOĞLU ÜLKER
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.,