Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

fatmacakir adu.edu.tr

Prof.Dr.
Fatma Çakır

Aydın İktisat Fakültesi
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 A Study to Determine the Mediating Role of Travel Anxiety and Holiday Motivations in the Effect of Fear of Covid-19 on Intension to Take a Holiday.
İnternational Journal of Management Economics and Business

2019 ECOSERV Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli ile Ekoturistlerin Çevresel Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişki: Ekoçiftliklerde Bir Uygulama
Uluslar Arası Toplum Araştrmaları Dergisi
ZEHRA TÜRK FATMA ÇAKIR
2019 Ekoturistlerin Çevresel Tutum ve Davranışları ile Ekoturizm Aktiviteleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma: Fethiye ve Ortaca Ekoçiftlikleri Örneği
3.Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
ZEHRA TÜRK FATMA ÇAKIR
2017 E-Wom’un Tüketicilerin Tatil Satın Alma Niyetine Etkisi
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
FATMA ÇAKIR NURHAN AYBAR GÖKHAN AKEL
2017 Satın Alma Kararında Tüketicilerin Algıladığı Marka Denkliğinin Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama
Aydın İktisat Fakültesi Dergisi
GÖKHAN AKEL FATMA ÇAKIR
2016 Gıda Sektöründeki Franchise İşletmelerindeki Satış Geliştirme Çabalarının, Tüketici Satın Alma Kararına Etkisi: Aydın İlinde Bir Uygulama
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Esma ACAYİP FATMA ÇAKIR
2016 DESTİNASYON PAZARLAMASI VE FETHİYE YÖRESİNİN ALGILANAN İMAJININ ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi
FATMA ÇAKIR Selçuk Efe KÜÇÜKKAMBAK
2014 TV Dizilerinin Destinasyon İmajı Üzerine Etkisi
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü E-Dergisi

2014 Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Satın Alma Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi

2013 Pazarlama İletişimi Açısından Satış Personelinin Sunduğu Hizmetlere Yönelik Tüketici Algılamalarının Değerlendirilmesi
Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi

2013 Tüketicilerin Süpermarket Tercihinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi
MESUT ÇAKIR FATMA ÇAKIR MEHMET TAŞDELEN
2013 The Effect Of The Social Media On Young Consumers Consumptiıon Expenditure
International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies
FATMA ÇAKIR MESUT ÇAKIR OYA ERU
2013 The Effect of Mobile ADs To Consumers Purchasing Behavior Who Live in the Province of AYDIN
International Journal of Economic Perspectives
FATMA ÇAKIR OYA ERU
2013 THE EFFECTS OF RETAILERS MOBILE ADVERTISEMENTS TO CONSUMER BEHAVIOUR
INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES

2013 The Effects of Retailers Mobile Advertisements to Consumer Behaviour
International Journal Of Business And Management Studies
FATMA ÇAKIR OYA ERU
2013 The Effects of Word of Mouth Communication on the Consumers Travel Agency Choices
International Journal of Business and Management Studies

2013 The Purchasing Behaviours of University Students Towards New Technologies An Application at Adnan Menderes University Nazilli Faculty of Economics and Administrative Sciences
International Journal of Business and Management Studies

2011 Global İşletmelerin Yerel Ürün Kararları ve Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi
FATMA ÇAKIR MESUT ÇAKIR ÖZDEN GÜRSOY
2010 Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi
MESUT ÇAKIR FATMA ÇAKIR GÜLŞAH USTA
2010 Tüketicilerin Sms Reklam Mesajlarına Yönelik Tutum ve Davranışları
Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi
FATMA ÇAKIR MESUT ÇAKIR TAHA EMRE ÇİFTÇİ
2009 Hizmet İşletmelerinde Müşteriyi Çekme ve Elde Tutma Stratejileri
Standard. Ekonomik ve Teknik Dergi

2009 Türkiye de Hizmet Sektöründeki Çarpan Katsayıları Girdi Çıktı Yöntemiyle
Finans Politik Ekonomik Yorumlar
MESUT ÇAKIR ABDULLAH ÖZDEMİR FATMA ÇAKIR
2009 Müşteri Sadakatini Güçlendirmede Hizmet İyileştirme Çabalarının Rolü
Marmara Üniversitesi SBE Öneri Dergisi

2006 Türkiye de Enerji Sektörünün İleri ve Geri Bağlantı Etkileri
Yönetim ve Ekonomi. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi

2005 Türkiye’de Hizmet Sektörünün Genel Yapısı (Girdi-Çıktı Yaklaşımıyla)
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi

2005 Türkiye de Hizmet Sektörü nün Genel Yapısı Gidi Çıktı Yaklaşımıyla
Marmara Üniversitesi SBE Öneri Dergisi

Uluslararası Tam metin bildiri
24.11.2018 RETRO PAZARLAMA YAKLAŞIMI ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI / I. INTERNATIONAL CONGRESS OF POLITICAL, ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS

Uluslararası Tam metin bildiri
17.10.2019 İstihdam Açısından Kadın Girişimciliğin Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz / 4. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
16.05.2016 Özel Sağlık Kuruluşlarında Dış Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi / 1.Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
01.08.2017 Skepticism toward Social Media Advertising: A Research on Social Media Users / XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Ulusal Tam metin bildiri
Türkiye de Hizmet Sektörünün İleri ve Geri Bağlantı Etkileri / 1.Yerel Ekonomiler Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Örnek Bir Uygulama / 2. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı

Ulusal Tam metin bildiri
Üniversite Öğrencilerinin Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Memnuniyetlerinin Belirlenmesi / 2. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı

Uluslararası Tam metin bildiri
Bir Destinasyon Olarak Pamukkale Yöresine Yönelik Yerli Ziyaretçilerin Algılamalarının Belirlenmesi / I. Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı.

2023 Dijital Çağda Fiyatlandırmanın Gücü , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hizmetlerin Fiyatlandırması
ÇAKIR FATMA
Gazi Kitapevi,Topuz, Yusuf Volkan; Çifci, Sertaç; Cop, Ruziye
978-625-365-246-3235
2022 Handbook of Research on Interdisciplinary Reflections of Contemporary Experiential Marketing Practices , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Experiential Value and Experiential Quality
ÇAKIR FATMA
IGI Global,Akel Gökhan
9781668443828 Erişim Linki
2022 Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Temassız Turizm: Modern Çağın Yeni Turizm Pazarlaması Anlayışına Yönelik Sistematik Literatür İncelemesi
KÜÇÜKKAMBAK Selçuk Efe, ÇAKIR FATMA, ÇAKIR MESUT
NEU Yayınları,Deran Ali, Şahin Serkan, Süygün M. Sami
978-625-6960-26-8 Erişim Linki
2022 Dijital Çağda Ürün , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hizmet Pazarlaması ve Kalite
ÇAKIR FATMA
Gazi Kitapevi,Cop Ruziye, Eru Oya, Çifci Sertaç
978-625-8275-19-3
2021 Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dijital Dönüşüm Sürecinde E-Ticaret Ve Değişen Tüketici Davranışları
ÇAKIR MESUT, ÇAKIR FATMA
Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları,Oktay, Ercan; Beller Dikmen; Beyhan
978-625-7588-42-3 Erişim Linki
2021 Dijital Çağda Bütünleşik Pazarlama İletişimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kişisel Satış
ÇAKIR FATMA
Gazi Kitabevi,Cop, Ruziye; Topuz, Volkan Yusuf; Çifci, Sertaç
978-625-7588-42-3
2020 Tüketim Yaklaşımları - Kavramlar, Davranışlar, Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Plansız (Anlık) Satın Alma
ÇAKIR FATMA, AKEL GÖKHAN
Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş,Marangoz Mehmet, Fırat Aytekin
978-605-242-721-7
2017 Research on Communication , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Skepticism Toward Social Media Advertising: A Research On Social Media Users
YAYLAGÜL ŞİNASİ,ÇAKIR FATMA
E-bwn,Christian Ruggiero, Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay
978-83-948896-2-3 Erişim Linki
2017 Research and Development on Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Effect of Using Mascot on Products and Services to Remind the Brand
ÇAKIR FATMA,ÇAKIR MESUT,SOLAK SEMİH
© E-BWN,Rasim Yilmaz, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan
978-83-948896-4-7 Erişim Linki
2010 Sosyo Ekonomik Değişim Aydın İli Örneği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın İlinde Faaliyet Gösteren Kobilerin Rekabet Gücünün Belirlenmesine İlişkin Bir Değerlendirme
ÖZDEMİR ABDULLAH, ÇAKIR MESUT, ÇAKIR FATMA
ALTER YAYINLARI,ÖZDEMİR ABDULLAH
2009 Küreselleşme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Küresel Pazarlama Anlayışı Kavramsal Bir İnceleme
DOĞANER MUSTAFA, YÜKSEL FATMA
Ezgi Kitabevi,ÖZDEMİR ABDULLAH, ESER MÜMİN
2009 Atatürk ve Cumhuriyete Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Hizmet İşletmeleri Pazarlama Çabaları Etkinliğinin Hizmet Sektörüne Katkısı
ÇAKIR FATMA, ÖZDEMİR ABDULLAH
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları. No:23 Cilt:2,ÖZTÜRK ADNAN, GÜNEŞ GÜNVER
2006 Atatürk ve Cumhuriyete Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler:Kavramsal Bir İnceleme
DOĞANER MUSTAFA, YÜKSEL FATMA
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları. No:23 Cilt:2.,ÖZTÜRK ADNAN, GÜNEŞ GÜNVER