Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

aozdemir adu.edu.tr

Prof.Dr.
ABDULLAH ÖZDEMİR

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Teorisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE CAM TAVAN: AYDIN MERKEZ İLÇE VE NAZİLLİ ÖRNEKLERİ
Hak Is Uluslararasi Emek ve Toplum Dergisi

2021 OECD Ülkelerinde Sosyal Yardımların Yoksulluk Üzerine Etkisi
Çalışma ve Toplum

2021 DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2020 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Ülkelerindeki Sağlık Harcamalarının Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkileri
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
ABDULLAH ÖZDEMİR
2019 Ekonomik Ve Politik Faktörlerin İnsani Gelişmişlik Üzerindeki Etkileri
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi
ABDULLAH ÖZDEMİR mehmet salihoğlu
2019 TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI SAĞLIK POLİTİKALARINDA DÖNÜŞÜM VE SAĞLIK HARCAMALARINA ETKİLERİ
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
HATİCE EROL ABDULLAH ÖZDEMİR
2018 Kapitalizmin Tarihsel Krizleri ve Uluslararası Para Sistemlerine Etkileri
Efil Journal
ABDULLAH ÖZDEMİR MEHMET ÖZYİĞİT
2018 KÜRESEL TERÖRİZM VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ
SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL
ABDULLAH ÖZDEMİR MÜMİN ESER HATİCE EROL
2018 GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE YOKSULLUK SORUNU
The Journal of Social Sciences
ABDULLAH ÖZDEMİR gizem kaşıkçı
2018 Türkiye’xxde İstihdam Politikalarında İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Yeri
Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
HATİCE EROL ABDULLAH ÖZDEMİR
2017 TÜRKİYE’DE TARIM SİGORTACILIĞININ GELİŞİMİ VE YARATTIĞI ETKİLER
Kesit Akademi Dergisi
ABDULLAH ÖZDEMİR Gülay Baylan
2016 Finansal Serbestleşmenin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
ABDULLAH ÖZDEMİR remziye dalkılıç
2016 ÖN LİSANS EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KADIN AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ DURUMLARINA YÖNELİK ALGILARI
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
MÜMİN ESER ABDULLAH ÖZDEMİR ERKAN DENDEŞ
2016 TÜRKİYE DE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI VE GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
HATİCE EROL ABDULLAH ÖZDEMİR
2015 Türkiye de İstihdam Politikalarında İş Sağlığı ve Güvenliği nin Yeri
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
HATİCE EROL ABDULLAH ÖZDEMİR
2014 Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi
Sosyal Güvenlik Dergisi
HATİCE EROL ABDULLAH ÖZDEMİR
2013 Döviz Kuru İle Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
ABDULLAH ÖZDEMİR cem ferdi ordu
2012 Türkiye Emek Piyasasında Belirlenmiş Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Analizi
TİSK Akademi
ABDULLAH ÖZDEMİR MEHMET MERCAN HATİCE EROL
2012 2008 KÜRESEL KRİZİNİN YAYILMA SÜRECİ VE ETKİLERİ SEÇİLMİŞ ÜLKELER İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İSMET GÖÇER ABDULLAH ÖZDEMİR
2012 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Dow Jones Industrial Arasındaki İlişki Eşbütünleşme Analizi
Yönetim ve Ekonomi Dergisi
ŞAHİN BULUT ABDULLAH ÖZDEMİR
2012 Türkiye de Enerji Sektöründe Yapısal Bağınlaşma Girdi Çıktı Analizi
BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL
ABDULLAH ÖZDEMİR MEHMET MERCAN
2012 Küreselleşmede Anahtar Rol Enerji Politikaları
Asomedya
ABDULLAH ÖZDEMİR
2012 Ekonomik Kriz Dönemlerinde Türkiye de Uygulanan İstihdam Politikalarının Etkinliği
Amme Idaresi Dergisi
HATİCE EROL ABDULLAH ÖZDEMİR
2011 Türkiye de Krizlerin Makroekonomik Değişkenlere Etkileri VAR Analizi
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
ABDULLAH ÖZDEMİR İSMET GÖÇER
2011 Global Energy Policies in The Geo-Economic Proses
China-USA Business Review
ABDULLAH ÖZDEMİR Halil Çivi
2010 Türkiye de İşsizliğin Yol Açtığı Olumsuz Sonuçların Giderilmesinde 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun İşlevi
TİSK Akademi
HATİCE EROL ABDULLAH ÖZDEMİR ELİF MERYEM YURDAKUL
2010 Türkiye’de Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi: Du-Pont Analizi Tekniği İle T. Halk Bankası Üzerine Bir Araştırma
Sermaye Piyasası
Ceren Özbilgili ABDULLAH ÖZDEMİR
2009 Türkiye de Hizmet Sektöründeki Çarpan Katsayıları Girdi ÇıktıYöntemiyle
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
MESUT ÇAKIR ABDULLAH ÖZDEMİR FATMA ÇAKIR
2008 THE DEVELOPMENT IN TRANSITION ECONOMIES IN EUROPEAN UNION PARTICIPATION PROCESS
Annals of the University of Oradea
İSMET ATEŞ ABDULLAH ÖZDEMİR
2008 KÜRESELLEŞMENİN JEOEKONOMİ VE ENERJİ POLİTİKALARINA ETKİSİ
Stratejik Araştırmalar Dergisi
HALİL MUTİOĞLU ABDULLAH ÖZDEMİR
2007 BAĞIMSIZLIK SONRASI ORTA ASYA ÜLKELERİNİN YOKSULLUKSORUNU
Akademik Fener Dergisi
ABDULLAH ÖZDEMİR MESUT ÇAKIR
2006 Türkiye de Enerji Sektörünün İleri ve Geri BağlantıEtkileri
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
ABDULLAH ÖZDEMİR FATMA ÇAKIR
2005 Türkiye’de Hizmet Sektörünün Genel Yapısı (Girdi-Çıktı Yaklaşımıyla)
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi
MESUT ÇAKIR FATMA ÇAKIR ABDULLAH ÖZDEMİR
Uluslararası Tam metin bildiri
26.06.2023 TÜRKİYE’DE KONUT TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER / VIII. ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH

Uluslararası Tam metin bildiri
26.06.2023 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ: GIG EKONOMİLERİ / VIII. ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH

Uluslararası Tam metin bildiri
26.03.2023 AN OVERVIEW OF WOMEN'S POVERTY IN THE WORLD / 3rd INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

Uluslararası Tam metin bildiri
26.03.2023 GLASS CEILING SYNDROME IN THE PUBLIC SECTOR IN SELECTED EUROPEAN COUNTRIES / 3rd INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

Uluslararası Tam metin bildiri
29.12.2022 TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ / 2. International Black Sea Modern Scientific Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
29.12.2022 TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ: NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA YER ALANLAR / 2. International Black Sea Modern Scientific Research Congress

Ulusal Tam metin bildiri
15.04.2016 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygısının Öğrenim Yeri Seçimine Etkisi / III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.04.2010 Global Energy Policies in the Geoeconomic Process / Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-I

Uluslararası Tam metin bildiri
15.10.2009 Yoksulluğun Azaltılmasında Sosyal Girişimciliğin Rolü: Aydın İli Mikro Kredi Uygulamaları / IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2006 Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarından Vakıfların Yüksek Öğretim Sistemine Etkileri / III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
15.10.2007 Türkiye’de Enerji Sektöründeki Çarpan Katsayıları-Girdi Çıktı Yöntemiyle. / Yerel Ekonomiler Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
10.05.2008 JEOEKONOMİK SÜREÇTE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ROLÜ / IV. Ege Enerji Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
15.09.2009 Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminde Sosyal Yardımların Rolü / Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı

Uluslararası Tam metin bildiri
15.09.2009 Ticari Banka Mevduatlarında Menkul Sermaye İradı Gelir Vergisi Kesintisi ve Enflasyon Adaletsizliği / Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı

Uluslararası Tam metin bildiri
15.09.2005 Aydın İli Tarım ve Turizm Sektörlerinin Rekabet Gücüne Etkileri / 1. Yerel Ekonomiler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2011 Dow Jones Endeksi ve IMKB Endeksi Arasındaki Etkileşim: Ekonometrik Bir Analiz / 12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
15.12.2019 TERÖRİST FAALİYETLER İLE EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ / II. ULUSLARARASI GİRESUN GÜVENLİKSEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
15.12.2019 TERÖRİZMİN OECD ÜLKELERİNİN TURİZM SEKTÖRLERİ ÜZERİNDEKİETKİLERİ / II. ULUSLARARASI GİRESUN GÜVENLİKSEMPOZYUMU

Ulusal Tam metin bildiri
10.05.2012 Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli.. / IV. Yerel Ekonomiler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
10.05.2009 TÜRKİYE’DE CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIĞIN KADININÇALIŞMA VE SİYASAL YAŞAMDAKİ YERİNE ETKİSİ / ULUSLARARASI – DDSDPLDNLERARASIKADIN ÇALIŞMALARI KONGRESD

Uluslararası Özet bildiri
31.12.2017 Türkiye’xxde Yüksek Öğretimlilerin İşsizliği Sorunu ve Uygulanana İstihdam Politikalarının Değerlendirilmesi / Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
20.11.2018 DÜNYADAKİ PARASAL GENİŞLEME PROGRAMLARININ DIŞ TİCARETE VE GELİR DAĞILIMINA ETKİLERİ / IV. INTERNATIONAL CAUCASUS-CENTRAL ASIA FOREIGNTRADE AND LOGISTICS CONGRESS

Uluslararası Tam metin bildiri
24.11.2018 ENERJİ TÜKETİMİ, KARBON SALINIMI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ / 1st International Congress of Political, Economic and Financial Analysis

Ulusal Özet bildiri
01.10.2018 Türkiye’de 1980 Sonrası Sağlık Politikalarında Dönüşüm ve Sağlık Harcamalarına Etkisi / 19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 ENERJİ TÜKETİMİ, KARBON SALIMI VE EKONOMİK BÜYÜMEİLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ / 1st International Congress on Political, Economics and Financial Analysis

Uluslararası Tam metin bildiri
24.11.2018 İNSANİ GELİŞMİŞLİK İLE EKONOMİK VE POLİTİK FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ / 1st International Congress on Political, Economics and Financial Analysis

Uluslararası Özet bildiri
26.04.2018 TÜRKİYE’NİN ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA HAZAR BÖLGESİ ÜLKELERİNİN ROLÜ / 1st International Congress on Political, Economics and Financial Analysis

Ulusal Özet bildiri
15.09.2017 Türkiye’de Turizm Sektöründe İstihdamın Genel Yapısının Analizi / 18. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
20.10.2008 JEOEKONOMİK SÜREÇTE ENERJİ POLİTİKALARININ KÜRESEL ÇATIŞMA ORTAMINA ETKİLERİ / V. Uluslararası STK Kognresi

Uluslararası Özet bildiri
20.11.2017 Türkiye’de Yüksek Öğretimlilerin İşsizliği Sorunu ve Uygulanan İstihdam Politikalarının Değerlendirilmesi / İSTİHDAM ŞûRASI KAPSAMINDA ULUSLARARASIİSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
22.12.2019 Küreselleşme Sürecinde Enerji Arz Güvenliğinin Sağlanmasında Gelişmiş Ülkelerin Rolü / II. ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU EMPERYALİZM, HEGEMONYA VE İSTİHBARAT FAALİYETLERİ

Uluslararası Tam metin bildiri
01.11.2017 MÜŞTERİ SADAKATİNİ GÜÇLENDİRMEDE SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN ROLÜ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA / EUREFE’17

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2017 İNSANİ GELİŞMİŞLİK VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ / EUREFE’17

Uluslararası Tam metin bildiri
26.05.2017 Türkiye’xxde Darbelerin Sosyal Haklar ve Sendikalar Üzerindeki Etkileri / Uluslararası Darbe Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
10.10.2013 Geçiş Sürecindeki Orta Asya Cumhuriyetlerinde Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi / INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2016 KÜRESEL TERÖRİZM VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ / 1. ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMUDARBELER ve TEPKİLER

Uluslararası Tam metin bildiri
01.11.2016 Türkiye de Yoksulluk Sorunu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Faaliyetleri / International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics

Uluslararası Tam metin bildiri
Analyze of Women s Participation in Labor Force in Turkey / III AGP International Humanities and Social SciencesConference

Uluslararası Tam metin bildiri
01.05.2016 Kamu Sağlık İşletmelerinde Alt İşveren Uygulamalarının Çalışanlar Açısından Değerlendirilmesi / Birinci Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.05.2016 Yöresel Ürünlerin Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Öneriler Karacasu Çömlek Üreticileri Örneği / Birinci Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
Türkiye de İstihdam Politikalarında İş Sağlığı ve Güvenliği nin Yeri / Çalışma Ekonomisi Kongresi

2023 SOSYAL GÜVENLİK FİNANSMANI SEÇİLMİŞ ÜLKE UYGULAMALARI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BREZİLYA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE FİNANSMANI
EROL HATİCE, ARSLANER HAKAN, ÖZDEMİR ABDULLAH
Akademisyen Kitabevi,Mutlu YORULDU, Özgür SARAÇ
978-625-6796-43-0
2023 Sosyal Gelişimin Teşvikinde Kuramlar, Politikalar ve Eylemler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SOSYAL GELİŞİMİN TEŞVİKİNDE SOSYO-EKONOMİK ODAKLI KURAMLAR VE TRANSFER MODELLERİ
EROL HATİCE, ÖZDEMİR ABDULLAH
Detay Yayıncılık,Mehmet Öçal
978-605-254-774-8
2023 Küreselleşen Dünyada Sosyal Bilimler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde Kamu Sektöründe Cam Tavan Sendromu
ÖZDEMİR ABDULLAH, EROL HATİCE
Duvar Yayınları,Serap Sarıbaş
978-625-6945-37-1 Erişim Linki
2022 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR VE ÖNERİLER , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ŞEHİR HASTANELERİNİN YERİ: İNGİLTERE VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ
ÖZDEMİR ABDULLAH, EROL HATİCE, ERTURUN İLAYDA
Detay Yayıncılık,Mehmet Bölükbaş
978-605-254-642-0
2022 Kurtuluşunun 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Nazilli , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Nazilli İlçesinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişliği ve Tarım Sektörünün Genel Yapısı
ÖZDEMİR ABDULLAH
Akademisyen Kitabevi,Sedat Akkurnaz, Tuncay Ercan Sepetçioğlu, Arzu Özver
978-625-8299-03-8
2022 Türkiye'de İncir Ekonomisi , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÖZDEMİR ABDULLAH
İksad Publishing House,
978-625-8377-77-4 Erişim Linki
2021 Kamu ve Özel Sektörde Blokzincir Teknolojisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Finansal Sistemin Yeni Aktörü Kripto Paralar ve Ekonomiye Etkileri
ÖZDEMİR ABDULLAH
Nobel Bilimsel Eserler,Onur Durukal
978-625-7589-91-8
2021 Turizmde Yeni Umut: Sağlık Turizmi (İkinci Cilt) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi
EROL HATİCE, ÖZDEMİR ABDULLAH
Detay Yayıncılık,Bostan, Aziz; Coşkun, Erhan; Arslan, Ayşe
978-605-254-422-8
2020 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN SOSYO- EKONOMİK VE POLİTİK ETKİLERİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),COVİD-19 PANDEMİSİNİN İŞ GÜCÜ PİYASASINA ETKİLERİ
EROL HATİCE,ÖZDEMİR ABDULLAH
NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK,Abdullah Özdemir, Mümin Eser
978-625-406-831-7
2020 Covid-19 Pandemi Sürecinin Sosyo- Ekonomik ve Politik Etkileri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),COVİD-19 PANDEMİSİ VE SAĞLIK SİSTEMLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
EROL HATİCE,ÖZDEMİR ABDULLAH
NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK,Abdullah Özdemir, Mümin Eser
978-625-406-831-7
2019 21. Yüzyılda Dünya Ekonomisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Gelişmiş Ülkelerin Mücadele Alanı: Enerji Arz Güvenliği
ÖZDEMİR ABDULLAH,EROL HATİCE,ESER MÜMİN
Seçkin Yayıncılık,Aslı Yenipazarlı
978-975-02-5816-9
2019 Güncel Turizm Sorunları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ULUSLARARASI EKONOMİK KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLER
ÖZDEMİR ABDULLAH,EROL HATİCE
Detay Yayıncılık,Ali Türker, Gülay Özaltın Türker
9786052540947
2018 Jetermal Kaynakların Aydın İline Ekonomik Etkileri , Bilimsel Kitap , Tümü,
BOSTAN AZİZ,ÖZDEMİR ABDULLAH
Detay Yayıncılık,
978-605-254-060-2
2017 Mikro İktisat , Ders Kitabı , Tümü,
ÖZDEMİR ABDULLAH,ESER MÜMİN
Alter,
978-605-191-032-1
2017 Makro İktisat , Ders Kitabı , Tümü,
ÖZDEMİR ABDULLAH,ESER MÜMİN
Alter Yayıncılık,
978-605-191-008-6
2016 Makro İktisat , Ders Kitabı , Tümü,
BOSTAN AZİZ,ÖZDEMİR ABDULLAH
Alter Yayıncılık,
9786059870702
2015 Mikro İktisat , Ders Kitabı , Tümü,
EREN ASLAN,BOSTAN AZİZ,ÖZDEMİR ABDULLAH
Alter Yayıncılık,
9786059870573
2009 Atatürk ve Cumhuriet’xxe Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Hizmet İşletmeleri Pazarlama Çabaları Etkinliğinin Hizmet Sektörüne Etkisi
ÇAKIR FATMA,ÖZDEMİR ABDULLAH
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,Günver Güneş, Mehmet Başaran
978-945-8254-34-7
2009 Atatürk Ve Cumhuriyet e Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Genel Yapısı
ÖZDEMİR ABDULLAH,ŞİPAL YUSUF ZİYA
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,Günver Güneş, Mehmet Başaran
978-975-8254-34-7
2009 Atatürk Ve Cumhuriyet e Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cumhuriyetten Günümüze Tarım Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi
ÖZDEMİR ABDULLAH,ÇAKIR MESUT
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,Günver Güneş, Mehmet Başaran
978-975-8254-34-7
2009 Küreselleşme , , ,
ÖZDEMİR ABDULLAH
Ezgi Kitabevi,
9789758606795
2009 Küreselleşme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Küreselleşme ve Enerji Politikalarının Değişen Yüzü
ÖZDEMİR ABDULLAH,ÇAKIR MESUT
Ezgi Kitabevi,Abdullah Özdemir, Mümin Eser
9789758606795
2009 Sosyo Ekonomik Değişim Aydın İli Örneği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın İlinde Tarım Sektörünün Genel Görünümü
ÖZDEMİR ABDULLAH
Alter Yayıncılık,Abdullah Özdemir
97860554650105
2009 Sosyo Ekonomik Değişim Aydın İli Örneği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın İlinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Belirlenmesine İlişkin Bir Değerlendirme
ÖZDEMİR ABDULLAH,ÇAKIR MESUT,ÇAKIR FATMA
Alter Yayıncılık,Abdullah Özdemir
97860554650105
2006 Atatürk Ve Cumhuriyet e Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Bankacılık Sisteminin Finans Sistemi İçindeki Yeri ve Sorunları
ÇONDUR FUNDA,ÖZDEMİR ABDULLAH
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,A. Adil Öztürk, Günver Güneş
975-8254-26-X
2006 Atatürk Ve Cumhuriyet e Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cumhuriyet’in 80. Yılında Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Dönüşüm
BOZDAĞLIOĞLU YÜCEL,ÖZDEMİR ABDULLAH
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,Adil Adnan Öztürk, Günver Güneş
975-8254-26-X