Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

uevlimoglu adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Umut Evlimoğlu

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Teorisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Büyüme ve İşsizlik Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Panel Veri Analizi
Fiscaoeconomia

2023 Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Yabancı Sermaye Hareketleri ve Etki Eden Faktörler
ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

2022 Bireysel Yatırımcıların Yatırım Kararlarında Davranışsal Finansın Rolü: Aydın İli Örneği
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

2021 Tarihteki Ekonomik Balonlar Işığında Kripto Paralara Genel Bir Bakış
Abant Sosyal Bilimler Dergisi

2020 Otomotiv Sektörünün Türkiye Ekonomisini Makroekonomik Olarak Etkileme Mekanizmaları ve Sektöre Yönelik Bir Analiz
3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ
Ali Kemal Başbuğ UMUT EVLİMOĞLU
2018 Geçiş Süreci ve Makroekonomik Yapı: Seçilmiş Geçiş Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU UMUT EVLİMOĞLU
2018 İtibari Paranın Kullanımdan Kaldırılmasına Yönelik Teorik Bir Değerlendirme
Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2015 Dünyada Yaşanan Son Ekonomik Krizlerin Ortak Paydası: Yayılma Etkisi ve Belirleyicileri Üzerine Bir Değerlendirme
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2014 The interaction between child labour and household income A statistical survey in the industry of Turkey
European Journal of Research on Education
ASLI YENİPAZARLI UMUT EVLİMOĞLU Gülşah Erbey
2014 Küresel Kriz Sonrası Uluslararası Para Birimi Olarak Euro ve Geleceği
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
UMUT EVLİMOĞLU EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU
2014 Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Tarihsel Süreçte Gösterdiği Gelişim Hukuksal ve Ekonomik Yansımaları
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU UMUT EVLİMOĞLU
2012 İMKB ile Bazı Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasındaki Karşılıklı Bağlantıların Küresel Kriz Öncesi ve Sonrası Dönem İçin İncelenmesi
Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi
UMUT EVLİMOĞLU FUNDA ÇONDUR
2008 Finansal Yenilikler Kapsamında Leasingin Kobilerde Kullanımına İlişkin Bir Araştırma
A.İ.B.Ü. İİBF, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
FUNDA ÇONDUR UMUT EVLİMOĞLU EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU
2007 İMKB nin İşlevselliğini Artırmaya Yönelik Alternatif Polirtika Önerileri
Akademik Bakış
FUNDA ÇONDUR UMUT EVLİMOĞLU
2007 İzmir de Tiyatroya Katılım Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
İktisat İşletme ve Finans
SACİT HADİ AKDEDE UMUT EVLİMOĞLU
2007 Türkiye de Madencilik Sektörünün Girdi Çıktı Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
FUNDA ÇONDUR UMUT EVLİMOĞLU
2007 Optimal Para Alanı Teorisi Çerçevesinde Avrupa Para Birliği nin Değerlendirilmesi
TİSK Akademi
FUNDA ÇONDUR UMUT EVLİMOĞLU
Uluslararası Tam metin bildiri
30.05.2016 The Relationship Between Development of Women's Employment and Labor Force Participation Rates in the Years 2000-2015 Period in Turkey / IV. AGP International Humanities and Social Sciences Conference

Uluslararası Özet bildiri
09.02.2014 The Interaction Between Child Labour and Household Income: A Statistical Survey In Turkish Industrial Sector / III. European Conference On Social and Behavioral Science

Uluslararası Tam metin bildiri
20.10.2022 Bankacılıkta Yeni Bir Tür: Kripto Para Bankacılığı / Anadolu 10th International Conference On Social Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2021 Merkeziyetsiz Finans Yeni Eğilimler ve Düzenlemeler / International Cappadocia Scientific Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
30.05.2016 Evaluation Of Stock Market Istanbul In Terms Of Investor Profile / IV. AGP International Humanities and Social Sciences Conference

Uluslararası Tam metin bildiri
10.07.2020 Covid 19 Krizi ve Ekonomik Toparlanma / 4. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
10.06.2018 An Econometric Analysis For The Turkish Automotive Sector / XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
01.06.2018 İtibari Paranın Kullanımdan Kaldırılmasına Yönelik: Teorik Bir Yaklaşım / UMTEBInternational Congress onVocational and Technical Sciences-II

Uluslararası Özet bildiri
22.05.2017 With Evaluation of Performances of Selected Transition Economies Overall Transition Indicators / XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Ulusal Tam metin bildiri
26.05.2011 Aydın İlinin Türkiye Bankacılık Sektörü İçindeki Yeri Karşılaştırmalı Bir İnceleme / 3.Yerel Ekonomiler Kongresi

2023 Finans: Teori ve Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Davranışsal Finans Eğilimleri Kapsamında Yatırımcılara Öneriler
EVLİMOĞLU UMUT, ŞANLI ORHAN
Filiz Kitabevi,Kavas Bahadır Yusuf, Medetoğlu Batuhan
978-975-368- 868-0 Erişim Linki
2022 Türkiye Ekonomisinde Güncel Sorunlar ve Öneriler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye'de Bankacılık Sektörünün Gelişimi ve Dönüşümü
ÇONDUR FUNDA, EVLİMOĞLU UMUT
Detay Yayıncılık,Bölükbaş Mehmet
978-605-254-642-0
2022 Kripto Para ve Uluslararası Piyasalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kripto Paraların Uluslararası Finansal Sisteme Entegrasyonu
ŞANLI ORHAN, EVLİMOĞLU UMUT
Orion Akademi,Terzioğlu Hande Çalışkan, Buğan Mehmet Fatih
978-605-73396-5-2
2021 İşletme ve İktisat Alanında Akademik Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),2008 Krizi ve Avrupa Borç Krizinin Avrupa Ülkelerine ve Amerika'ya Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
EVLİMOĞLU UMUT
Artikel Akademi,Eti Hasan Selçuk, Erdiren Yıldırım Onur
978-605-70582-9-4
2021 New Normal and New Rules in International Trade, Economics and Marketing , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The COVID- 19 Crisis and Transformation in Global Trade
EVLİMOĞLU UMUT, ŞANLI ORHAN
Peter Lang,Darıcı Burak, Ayhan Fatih, Chiu Candy Lim
978-3-631-86272-8
2021 Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırma ve Derlemeler II.Cilt , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Birinci Yılında Covid-19 Krizinin Küresel Ekonomik Etkisi: Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler Üzerine Bir Araştırma
EVLİMOĞLU UMUT, ŞANLI ORHAN
Duvar Yayınları,Sönmez Sinan, Yıldırım Mücahit
978-625-7680-74-5 Erişim Linki
2019 21.Yüzyılda Dünya Ekonomisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),21.Yüzyıl Öncesi Ekonomik Krizlerin İktisadi Ekoller Çerçevesinde Değerlendirilmesi
EVLİMOĞLU UMUT
Seçkin,Yenipazarlı Aslı
978-975-02-5816-9
2019 Several Dimensions of Innovation, Technology and Industry 4.0 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Via Industry 4.0 towards Globalization 4.0
EVLİMOĞLU UMUT
Peter Lang,Ayhan. Fatih
978-3-631-79770-9
2018 Recent Researches On Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),An Econometric Analysis For The Turkish Automotive Sector
Başbuğ Ali Kemal, EVLİMOĞLU UMUT
Jagiellonian University Institute of Public Affairs,Roman Dorczak, Hasan Arslan, Rafal Musıalık
978 - 83 - 65688 - 36 - 1
2018 Ulaşım Sektöründeki Firmaların Ahp Ve Topsis Yöntemi İle Değerleme Sonuçlarının Borsa Getirileri İle Analizi , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜMÜŞ UMUT TOLGA,CAN ÖZİÇ HATİCE,EVLİMOĞLU UMUT,SEZER DURMUŞ
İksad,
978-605-7510-11-2
2017 Research and Development on Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),With Evaluation of Performances of Selected Transition Economies Overall Transition Indicators
EVLİMOĞLU UMUT,BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN
E-BWN,Yılmaz Rasim, İçbay Mehmet Ali, Arslan Hasan
978-83-948896-4-7
2016 Women's Studies In Turkey Charting The Social Economic And Political Changes In Women's Lives , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Relationship Between Development of Women's Employment and Labor Force Participation Rates in theYears 2000-2015 Period in Turkey
BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN,EVLİMOĞLU UMUT
Mayaa Education,William Sayers
978-605-83281-4-3
2010 Sosyo Ekonomik Değişim Aydın İli Örneği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Elektronik Belediyecilik ve Aydın Belediyesi'nde E-Belediyecilik Uygulamaları
BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN,EVLİMOĞLU UMUT
Alter Yayıncılık,ÖZDEMİR Abdullah
978-605-5465-01-8
2009 Atatürk ve Cumhuriyete Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Özelleştirme Kavram ve Uygulama
EVLİMOĞLU UMUT,BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN
ADÜ Matbaası,Günver Güneş, Mehmet Başaran
2006 Atatürk ve Cumhuriyete Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cumhuriyetin 80.Yılında Ticaret Borsalarının Gelişimi ve Sorunları
EVLİMOĞLU UMUT
Adnan Menderes Üniversitesi Matbaası,Adnan Öztürk ve Günver Güneş
975-8254-26-X