Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

myalin adu.edu.tr

Doç.Dr.
MELTEM YALIN UÇAR

Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Öğretmenlerin İş Doyumunun Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Aydın İli Örneği
Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi

2022 The Teacher Job Satisfaction Scale – Turkish Form: Psychometric Properties and Construct Validity
International Online Journal of Educational Sciences

2021 Müzakereci Öğretim Yaklaşımına İlişkin Bir Derleme
e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi

2020 Lise Öğrencilerinin Motivasyon Kaynakları ve Karar Verme Stratejileri
Sakarya University Journal Of Education
MELTEM YALIN UÇAR NİLGÜL ZUHAL AKTAŞ
2019 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi, Yeterlilik Algısı ve Sürekli Kaygı Durumları
Adnan menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
MELTEM YALIN UÇAR Selami Uysal
2017 The Effect of Mentor Training Program on Mentorship Competences and Behaviors
Journal of Family, Counseling and Education
MELTEM YALIN UÇAR
2017 Mentor Training Program from the Perspective of the Mentors: Turkey Sample
International Online Journal of Educational Sciences
MELTEM YALIN UÇAR
2017 Uygulama Öğretmenlerinin Görev, Rol ve Eğitim Gereksinimlerine İlişkin Algıları
Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi
MELTEM YALIN UÇAR
2015 Uygulama Öğretmenlerinin Perspektifinden Uygulama Öğretmeni Yeterlikleri
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
MELTEM YALIN UÇAR
2013 Uygulama Öğretmenlerinin Eğitim Fakültesi Uygulama Okulu İşbirliği Kurs Programına İlişkin Görüşleri
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
MELTEM YALIN UÇAR
2012 Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Durum Çalışması A Case Study of How Teaching PracticeProcess Takes Place
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
MELTEM YALIN UÇAR
2008 İlköğretim Öğretmenlerinin Şehir Kültürü Özellikleri Hakkındaki Düşünceleri ile Bu kültürün Öğrencilere Kazandırılması Konusundaki Görüşleri
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
MELTEM YALIN UÇAR
2008 The Ideas of the Teachers and Administrators in the First level of Primary School Education about Constructive Learning Approach
World Applied Sciences Journal
MELTEM YALIN UÇAR
2005 Uygulama Öğretmenliğine İlİşkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
Eğitimde Kuram ve Uygulama
Zehir Topkaya Ece MELTEM YALIN UÇAR
2002 İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin Problemleri ve Çözüm Önerileri
Eurasian Journal of Educational Research
MELTEM YALIN UÇAR
Uluslararası Tam metin bildiri
30.04.2023 ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ / AKDENİZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
30.04.2023 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PANDEMİ SÜRECİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN DENEYİMLERİ / AKDENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
15.03.2023 ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ / KARADENİZ 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
15.03.2023 ÖĞRETMENLERİN e-TWINNING PROJELERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (DİDİM ÖRNEGİ) / KARADENIZ 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2022 Mülteci Öğrencisi Olan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri… / 13 th International Congress on New trends in Education

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2022 Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Akıl Yürütme Yolları, Sosyal Sorun Çözme, Akılcı ve Sezgisel Karar Verme Becerileri / 13 th International Congress on New trends in Education

Ulusal Özet bildiri
06.11.2021 Middle School Teachers Experiences Regarding Online Education Process: What is and Should be / The Ninth International Congress on Curriculum and Instruction/ ICCI-EPOK 2021

Uluslararası Özet bildiri
06.11.2021 The Reasoning Ways of the Teachers and The Prospective Teachers: In the Pandemic Process / The Ninth International Congress on Curriculum and Instruction/ ICCI-EPOK 2021

Uluslararası Özet bildiri
20.11.2020 İlkokul Öğretmenlerinin Perspektifinden Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmenlik Uygulaması / Uluslararası PEGEM Eğitim Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Anadolu Lisesi11.Sınıf Öğrenci ve Velilerinin Birinci Ara Tatile İlişkin Görüşleri / Uluslararası Pegem eğitim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
26.06.2019 Öğretmen Eğitiminde Müzakereci Yaklaşım Uygulamasının Tolerans, Dinleme ve Sosyal Problem Çözme Becerilerine Etkisi / II.Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK)

Uluslararası Özet bildiri
Kodalama Dersinin Bilşüstü Farkındalık ve Yaratıcı Problem Çözme Davranışlarına Olan Etkisi / 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR)

Uluslararası Tam metin bildiri
20.07.2019 Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Perspektifinden “Değer” Kavramı: Öğrenilen mi?, Öğretilen mi? / EJER CONGRESS 2019

Uluslararası Tam metin bildiri
Öğretmenlerin “Değer” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları / EJER CONGRESS 2019

Uluslararası Özet bildiri
30.10.2019 Sınıf Öğretmeni ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Meslek Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. / 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2019)

Uluslararası Tam metin bildiri
05.10.2018 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YETERLİKLERİ: ÖZDEĞERLENDİRME / ICCI-EPOK

Uluslararası Tam metin bildiri
15.12.2018 Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Yeterlikleri: Öz Değerlendirme / 6. Uluslararası Eğirim Programları ve Öğretim Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
15.12.2018 Öğretmen Adaylarının Cinsellik Kavramı ve Bu Kavrama İlişkin Farkındalıklarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi / 6. Uluslararası Eğitim Programaları ve Öğretim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Genel Yeterlilik Algısı ve Sürekli Kaygı Düzeyleri Açısından Değerlendirilmesi / Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
10.11.2018 A New Approach To Teacher Education Process: Deliberative Pedagogy / 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.02.2018 Motivation Resources and Decision Making Strategies of High School Students / XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Ulusal Özet bildiri
23.05.2013 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLİĞİNE İLŞKİN GÖRÜŞLERİ / XII.ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

Ulusal Özet bildiri
01.12.2017 Uygulama Öğretmenlerinin Geliştirilen Uygulama Öğretmeni Eğitim Programına İlişkin Görüşleri / 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
31.05.2016 İlkokul Öğrencilerinin Öz-Yeterlilik Kaynakları, Akademik Başarıları ve Karar Verme Stratejileri Arasındaki İlişki / 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.10.2012 Öğretmen Yetiştirme Modelleri / IHES INTERNATIONAL HIGER EDUCATION SYMPOSIUM

Uluslararası Özet bildiri
01.01.2014 Evaluation of Post-Graduate Students’ Perceptions of Transformational Leadership According to Some Variables / International Symposium Chaos, Complexity and Leadership

Ulusal Özet bildiri
01.08.2013 Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet Öncesinde Yer Alan Staj Uygulamalarının Değerlendirilmesi / 9. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2010 Uygulama Öğretmeni Eğitim Programının Uygulama Öğretmenliğine İlşkin Yeterliliğe ve Tutma Olan Etkisi / XIV WORLD CONGRESS OF COMPARATİVE EDUCATION SOCIETIES

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2009 Öğretim Elemanlarının Araştırma Süreçlerinde karşılaştıkları Sorunları ve Çözüm Önerileri / The First International Congress of Educational Research

Ulusal Tam metin bildiri
01.08.2004 Kuantum Öğrenmenin Öğrenme-Öğretme Sürecine Etkisi / XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

2023 EDUCATION & SCIENCE 2023-I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ELEMENTARY SCHOOL TEACHER TRAINING PROGRAMS IN CALIFORNIA
YALIN UÇAR MELTEM
EFE AKADEMİ,Serpil UÇAR
978-625-6939-98-1 Erişim Linki
2022 International Research in Educational Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),THE ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE PROSPECTIVE TEACHERS AND MENTORS DURING PRACTICE PERIOD: THE SAMPLE OF CALIFORNIA
YALIN UÇAR MELTEM
Serüven Yayınevi,Erdal Bay
978-625-6399-17-4 Erişim Linki
2022 EĞİTİMİN KAVRAMSAL TEMELLERİ 5: Öğretim Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),MÜZAKERECİ ÖĞRETİM YÖNTEMİ
YALIN UÇAR MELTEM
EFE AKADEMİ,Aysel KIZILKAYA NAMLI
978-625-8121-14-8 Erişim Linki
2022 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Öğrenen Merkezli Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları
SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,KUMRAL ORHAN,TURAN MEHMET,ESKİCUMALI AHMET,SELÇİOĞLU DEMİRSÖZ EBRU,SARITAŞ EMEL,ŞAHİN ÇAVUŞ,GÖKDAŞ İBRAHİM,YALIN UÇAR MELTEM
PEGEM AKADEMİ,SARACALOĞLU, ASUMAN SEDA, KÜÇÜKOĞLU, ADNAN.
978-605-364-986--I
2018 Yerelden Evrensele Eğitim Sistemleri (Jeopolitik ve Jeostratejik Perspektifle) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ABD Kaliforniya Eğitim Sistemi
YALIN UÇAR MELTEM
Vize Yayıncılık,Prof.Dr. Süleyman Yılmaz
978-605-9278-48-5
2018 Öğretim İlke ve Yöntemleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Öğrenen Merkezli Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları
YALIN UÇAR MELTEM
PEGEM,Prof. Dr. A suman Seda Saracaloğlu, Doç.Dr. Adnan Küçükoğlu
978-605-364-986-1
2015 Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Sınıf Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yapılandırma cı Yaklaşımın Öğrenme Sürecinde Motivasyona Bakışı
YALIN UÇAR MELTEM,KIZILDAĞ AYŞE
Anı Yayıncılık,Prof.Dr.Mustafa Çelikten, Doç.Dr. Mehmet Teyfur
978-605-5213-88-6
2014 Chaos Complexity and Leadership , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Evaluation of Post Graduate Student’s Perception of Transformational Leadership According Some Variables
YALIN UÇAR MELTEM,BİREL FIRAT KIYAS
Springer,Dr. Santo Banerjee, Prof.Dr. Sefika Sule Ercetin
978-94-007-7362-2 Erişim Linki
2012 Discussions About Leadership in Different Fields , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Roles of the School Leaders as Mentor Leaders and Mentorship Curricula
YALIN UÇAR MELTEM
iUniverse,Inc,Prof.Dr. Sefika Sule Ercetin
978-14759-5549-1 Erişim Linki