Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

tarabacioglu adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Taner Arabacıoğlu

Eğitim Fakültesi
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 E-learning system usage continuance intention of adult learners: A data mining approach
International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)

2023 The Effect of Gamification on Math Achievement, Motivation, and Learning Strategies in Flipped Classrooms
International Journal of Education & Literacy Studies

2023 Implications from a Modelling based Flipped Mathematics Course
International e-Journal of Educational Studies

2022 Homojen ve heterojen gruplardaki öğretmen adaylarının STEM ürünlerinin incelenmesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi

2021 BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME: BİR SİSTEMATİK ALANYAZIN TARAMASI
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2021 Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Kullanım Düzeylerinin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri Açısından İncelenmesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2020 Öğretmen ve öğretmen adaylarının STEM alanlarına yönelik tutumlarının ve STEM öğretimi yönelimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
EMRAH HİĞDE HİLAL AKTAMIŞ TANER ARABACIOĞLU HANİFE CAN ŞEN DENİZ ÖZEN ÜNAL ERSEN YAZICI
2020 Flipped Classroom Experiences of Preservice Teachers: Implications from a Mathematics Course
Bartın University Journal of Faculty of Education
TANER ARABACIOĞLU ERSEN YAZICI DENİZ ÖZEN ÜNAL
2020 Sosyal Bilimler Alanında Yapılmış Dönüştürülmüş Sınıf Araştırmalarının İçerik Analizi
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Fatma Pehlivan TANER ARABACIOĞLU
2019 İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Trakya Eğitim Dergisi
Ayşe Hilal ORAL TANER ARABACIOĞLU
2017 ÖĞRETMEN ADAYLARININ FACEBOOK KULLANIMININ MODELLENMESİ
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TANER ARABACIOĞLU ÖZLEM ÇAKIR
2016 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BölümüÖğretim Elemanlarının Alan Öğretmeni Yeterliklerineİlişkin Düşünceleri
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU FEVZİ DURSUN TANER ARABACIOĞLU
2015 ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET ve FACEBOOK KAVRAMLARINA İLİŞKİN MECAZLARI
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları
TANER ARABACIOĞLU İBRAHİM GÖKDAŞ
2015 ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Kastamonu Eğitim Dergisi
TANER ARABACIOĞLU FEVZİ DURSUN
2014 USING FACEBOOK AS A LMS
Turkish Online Journal ofEducational Technology
TANER ARABACIOĞLU RUKEN AKAR VURAL
2013 Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerinin Modüler Eğitim Programınaİlişkin Görüşleri Aydın İlinde Bir Durum Çalışması
İlköğretim Online
TANER ARABACIOĞLU
Uluslararası Özet bildiri
02.05.2020 Türkiye’ De Yapılmış Dönüştürülmüş Sınıf Araştırmalarının İçerik Analizi / 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019)

Uluslararası Tam metin bildiri
Bilgi İşlemsel Düşünmeye İlişkin Tezlere Ait Sistematik Alanyazın Taraması / 15. ULUSLARARASI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2018 Move to STEM, Let’s Meet STEM Nature Education and Science School (STEM’e Taşınalım, STEM’le Tanışalım Doğa Eğitimi ve Bilim Okulu) / Innovation and Global Issues Congress IV (INGLOBE4)

Uluslararası Özet bildiri
04.10.2018 İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Televizyon İzleme ve Dijital Oyun Oynama Alışkanlıkları / International Computer Instructional Technologies Symposium

Uluslararası Özet bildiri
04.05.2018 Öğretmenlerin STEM Öğretimine Yönelimleri ve STEM Alanlarına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi / International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2018)

Uluslararası Özet bildiri
19.04.2018 Öğretmenlerin Mesleki Gelişim ve Hizmet İçi Eğitim Profillerinin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği / International Congress on Science and Education 2018 (UBEK-ICSE 2018)

Uluslararası Özet bildiri
30.03.2018 Developing a Profile of Afterschool Activities of Teachers in Aydın Province / International Symposium on Human and Social Sciences

Uluslararası Özet bildiri
14.10.2017 İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Elektronik Medya Araçlarını Kullanım Alışkanlıkları / th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium

Uluslararası Özet bildiri
26.05.2017 Temel Matematik Dersinde Ters Yüz Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri / 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2017)

Ulusal Özet bildiri
19.05.2017 Matematik Eğitiminde Ters Yüz Sınıf Yaklaşımının Kullanılması: Temel Matematik Dersi Örneği / 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT 3)

Ulusal Özet bildiri
30.09.2016 Mobil uygulamalarda yer alan matematiksel görevlerin bilişsel istem seviyelerinin incelenmesi / 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2016 Examination of mobile applications for mathematics / 3rd International Conference on New Trends in Education

Uluslararası Özet bildiri
18.05.2016 Matematiğe yönelik mobil uygulamaların tasarım ve oyunlaştırma öğeleri açısından incelenmesi / 10.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
31.07.2016 Types of mobile apps towards mathematics A qualitative study / 13 th International Congress on Mathematical Education ICME13

Ulusal Özet bildiri
Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Öğretim Sürecinde Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri / 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
Görsel Programlama Eğitiminde Facebook Gruplarının Kullanımı / 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARININ BÖLÜM HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ / 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
01.06.2013 ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTSEL AMAÇLI İNTERNET KULLANIM DÜZEYLERİ VE ÖZ YETERLİK ALGILARI / 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
25.10.2013 Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Web Pedagojik İçerik Bilgisi Algılarının İncelenmesi / XII. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Mezunları Hakkında Betimsel Bir Çalışma / Akademik Bilişim 11

Ulusal Tam metin bildiri
13.02.2009 Etkili Program Yazma Yöntemleri / Akademik Bilişim’09

Ulusal Tam metin bildiri
Bilgisayar Programlama Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım / Akademik Bilişim’07

2020 Öğretimde Yaklaşımlar ve Eğitime Yansımaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Oyunlaştırma
ARABACIOĞLU TANER, YAZICI ERSEN
Pegem Akademi,Saracaloğlu Asuman Seda, Akkoyunlu Buket, Gökdaş İbrahim
978-625-7228-34-3