Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

honer adu.edu.tr

Doç.Dr.
Hatice Öner

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Doğa Temelli Uygulamalar İle Ruh Sağlığının Güçlendirilmesi
Climate and Health Journal

2023 Hastane çevresi ile çalışanların iyi oluş, iş stresi ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Climate and Health

2023 Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinde Nomofobi, Depresyon ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2022 COVID-19 Patients’ Life Events, Emotional Health And Post-Illness Awareness: A Qualitative Study
Journal of Community Health Nursing

2022 Sağlık Bilimleri Lisans Eğitiminde Anatomi Dersi Kapsamında Anatomik Maketlerin Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2022 Fakültede Geçen Bir Yıl: Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bazı Değişkenler Yönünden Görüşlerinin İncelenmesi
Hemşirelik Bilimi Dergisi

2021 Ekolojik Kurama Göre Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Bir Kavram: Terapötik Çevre
İklim ve Sağlık Dergisi / Climate and Health

2021 The Perceptions of University Students' Professional Socialization Process
International Journal of Human Sciences

2021 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar Sırasında Yaşadıkları Olumsuz Duygular ve Baş Etme Deneyimleri: Odak Grup Görüşmesi
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi

2020 Evaluatıon Of The Clınıcal Environment And The Professıonal Behavıor Of Nurses By Means Of The Eyes Of Nursıng Students
International Journal of Human Sciences
HATİCE ÖNER ALTIOK ÜMRE ERDEM
2020 Views Of Patient Relatives And Health Professionals About The Reasons Of The Patients Enrolled In The Community Mental Health Center To Discontinue Or Irregularly Continue The Center
International Journal of Social Psychiatry
HATİCE ÖNER ALTIOK Nur Ceren Küçükoğlu
2020 Toplumda Çevre Bilinci Oluşturulabilir mi? Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Görüşleri
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
HATİCE ÖNER ALTIOK NERMİN KORUKLU
2020 Healthy Children’s Knowledge and Perception on Cancer
Child Indicators Research
SEHER SARIKAYA KARABUDAK HÜSNİYE ÇALIŞIR HATİCE ÖNER ALTIOK
2020 The Opinions Of Nursing Students On Academic Consultancy Services
Jurnal Medical Brasovean
HATİCE ÖNER ALTIOK BELGİN YILDIRIM EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ
2019 Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Yaşantısı Ve Şiddeti Oluşturan Faktörlere İlişkin Görüşleri
Hemşirelik Bilimi Dergisi
HATİCE ÖNER ALTIOK NERMİN KORUKLU
2019 Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Benlik Kavramını Yordayan Değişkenler: Özgüven ve Sosyal Sorun Çözme Becerisi
Medical Sciences
HATİCE ÖNER ALTIOK NERMİN KORUKLU Nur Ceren Küçükoğlu
2018 Hemşirelik Öğrencilerinin Psikoeğitim Temelli Sosyal Beceri Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi
HATİCE ÖNER ALTIOK MEHTAP KIZILKAYA
2017 Profesyonel Sosyalizasyon Teorisine Temellendirilen Psikoegitim Programının Hemsirelik Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi
Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma
HATİCE ÖNER ALTIOK BESTİ ÜSTÜN
2017 Hemşirelikte Doktora Eğitimini Sürdüren Öğrencilerin Doktora Eğitimine Yönelik Görüşler
Gençlik Araştırmaları Dergisi
MEHTAP KIZILKAYA HATİCE ÖNER ALTIOK
2017 Öğrencilerin Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Klinik Uygulamasına İlişkin Yeterlilik Algıları
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
HATİCE ÖNER ALTIOK MEHTAP KIZILKAYA
2016 Hemşirelik Eğitiminde Sosyalizasyon Süreci ve Profesyonel Kimlik Gelişimi
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
HATİCE ÖNER ALTIOK
2014 Profesyonellik Kavram Analizi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi
HATİCE ÖNER ALTIOK FİGEN ŞENGÜN İNAN BESTİ ÜSTÜN
2014 Meaning of Professionalism in Nursing Students
American International Journal of Social Science
HATİCE ÖNER ALTIOK BESTİ ÜSTÜN
2013 Comparison Of Satisfaction Levels Regarding Living Conditions Depression And Dependency Among Two Elderly Groups One in Nursing Home And The Other At Home a Community Based Cross Sectional Analytic Study
American International Journal of Social Science
FATMA DEMİRKIRAN PINAR OKYAY HATİCE ÖNER ALTIOK BELGİN YILDIRIM
2013 Hemşirelik Öğrencilerinin Stres Kaynakları
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
HATİCE ÖNER ALTIOK BESTİ ÜSTÜN
2011 Bakım: Kavram Analizi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
HATİCE ÖNER ALTIOK FİGEN ŞENGÜN İNAN BESTİ ÜSTÜN
2011 Kanıta dayalı uygulama Psikoeğitim
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
FİGEN ŞENGÜN İNAN HATİCE ÖNER ALTIOK BESTİ ÜSTÜN
2010 Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyleri ile İlişkili Bazı Değişkenlerin İncelenmesi
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
HATİCE ÖNER ALTIOK HAYRİYE NURCAN EK NERMİN KORUKLU
2009 Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Aileden Algıladıkları Sosyal Destek Ve Ümitsizlik Durumları
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
ZEYNEP GÜNEŞ HATİCE ÖNER ALTIOK
2008 Doğum Sonrası Depresyon Tarama Ölçeği'nin Türkçe'de Kesme Noktalarının Hesaplanması
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
ZEKİYE KARAÇAM HATİCE ÖNER ALTIOK
2006 Sınav Kaygısı İle Başa Çıkma Programının Sınav Kaygısına Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
NERMİN KORUKLU HATİCE ÖNER ALTIOK HASAN CAN OKTAYLAR
Uluslararası Özet bildiri
Sürdürülebilir Bir Ruh Sağlığı İçin Umudu Artırmak: Hemşirelik Öğrencilerinin Deneyimleri / 1. Uluslararası 21.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2022 Çevre Farkındalığında E- Stem Eğitimlerinin Önemi / II. Uluslararası Sağlık Ve İklim Değişikliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2022 Hastane çevresi ile çalışanların iyi oluş, iş stresi ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi / II. Uluslararası Sağlık Ve İklim Değişikliği Kongresi

Ulusal Özet bildiri
22.06.2013 Özel Eğitim Gereksinimi Olan Çocukların Bakım Vericilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi: Ön Çalışma / Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.11.2018 Ruh Sağlığı Hemşireliğinde Bir Kavram Olarak Çevre Duyarlılığı / Uluslararası Tarım, Çevre Ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.08.2022 Gençler Gelecek Kaygısı İçin İnterneti Bir Baş Etme Aracı Olarak Kullanıyorlar Mı?: Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Görüşleri / 9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

Ulusal Özet bildiri
21.06.2022 Kişilerarası İlişkilerde İyilik Halini Artırmada Olumlu Dil Kullanımı: Hemşirelik Deneyimleri / 3. Uluslararası 5. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler Ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.08.2018 Kentleşme, İnsan ve Değişen Değerler / II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.09.2014 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Alan Öğrencilerin Klinik Deneyimlerine İlişkin Yeterlilik Algıları / III. Uluslararası VII Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
26.08.2018 Healthy Children’s Knowledge And Perception Of Cancer / 4. th PNAE Congress on Pediatric Nursing

Ulusal Özet bildiri
23.10.2021 Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Eko Anksiyete Algıları / VI. Uluslarası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Ulusal Özet bildiri
23.10.2021 COVID-19 Geçiren Bireylerde Yaşam Olayları, Ruhsal Durum Ve Kazanımlar: Nitel Bir Araştırma / VI. Uluslarası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
05.08.2021 Dijital Çevrede Yaşam: Z Kuşağı Neler Hissediyor? / III. Uluslararası Şehir, Çevre Ve Sağlık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
13.10.2021 Online Eğitim ve Hemşireliğe Özgü Değerlerin Öğretimi / Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu-3

Uluslararası Özet bildiri
10.12.2020 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar Sırasında Yaşadıkları Olumsuz Duygular Ve Baş Etme Deneyimleri: Odak Grup Görüşmesi / 3. Uluslarası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
21.05.2019 Hemşirelik Öğrencisi Olmak: İlk Klinik Gözlem Ve Görüşler / 18.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
12.07.2019 Toplumda Çevre Bilinci Oluşturulabilir mi?: Çözümler ve Öneriler / VI.th International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
27.10.2019 Çevre Kirliliği Ruh Sağlığını Etkiler mi? Nitel Bir Araştırma (Ön Değerlendirme) / 2.Uluslarası Tarım, Çevre Ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
06.05.2018 Kentleşme, İnsan ve Değişen Değerler / 2nd International Urban, Environment and Health Congress

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2018 RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE BİR KAVRAM OLARAK ÇEVRE DUYARLILIĞI / Uluslararası Tarım Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.06.2018 Healthy children’s knowledge and perception about cancer / 4th PNAE Congress on Paediatric Nursing

Uluslararası Tam metin bildiri
01.08.2018 Kentte Mental (Üstinsel) Özürlüler Ve Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği / 2 nd International Urban, Enviroment and Health Congress

Uluslararası Özet bildiri
14.05.2017 Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Benlik Kavramını Yordayan Değişkenler: Özgüven ve Sosyal Sorun Çözme Becerisi / IVnd International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
10.12.2016 Psikoeğitim Temelli Sosyal Beceri Eğitimi Dersi Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Değerlendirmeleri / IV. Uluslarası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
10.12.2016 Profesyonel Sosyalizasyon Teorisine Temellendirilen Psikoeğitim Programının Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi / IV Uluslarası VIII Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Aydın İli 8 nolu sağlık ocağı bölgesinde yaşayan kadınlarda doğum sonu depresyon durumlarının incelenmesi / III.Temel sağlık hizmetleri sempozyumu

Ulusal Poster
22.04.2009 Adnan Menderes Üniversitesinde okuyan birinci ve son sınıf öğrencilerinin benlik saygı düzeylerinin incelenmesi / 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi

Ulusal Poster
06.06.2009 Kronik böbrek yetmezliği olan bir ergenin hastalıktan psikososyal etkilenimi ve hemşirelik yaklaşımları / III.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Ulusal Poster
06.06.2009 Hemşirelerin ergenlerle yaptıkları çalışmaların incelenmesi / III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Ulusal Poster
Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin yeme tutumları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi / 2. Hemşirelik Sempozyumu

Ulusal Poster
Özel eğitim gereksinimi olan çocukların bakım vericilerinin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi Ön çalışma / 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Poster
10.09.2005 Evinde ve Huzurevinde Yaşıyan Yaşlılarda Depresyon Bağımlılık ve Yaşam Kalitesi / 3. Uluslararsı 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.11.2012 PhD Degree in Nursing Education for Doctoral Students Engaged in Education Views / Quality Indıcators of Nursing PhD Education: International Symposium

Uluslararası Özet bildiri
01.06.2012 Stressor of Nursing Students / The 1 st International Clinical Nursing Research Congress

Uluslararası Poster
24.09.2011 Kanıta Dayalı Uygulama Psikoeğitim / Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Poster
24.09.2011 Bakım Kavram Analizi / Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

2023 BAĞIMLILIK Madde ve Davranış Bağımlılıklarıyla Başetme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Teknoloji Bağımlılığı ve Başetme
ÖNER HATİCE
Akademisyen Yayınevi,BATMAZ MAKBULE, GEZGİN YAZICI HAVVA
978-625-399-281-1
2023 BAĞIMLILIK Madde ve Davranış Bağımlılıklarıyla Başetme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bağımlılık ve Başetmeye Giriş
ÖNER HATİCE
Akademisyen Yayınevi,BATMAZ MAKBULE, GEZGİN YAZICI HAVVA
978-625-399-281-1
2023 Evrensel Senfoni 2 Doğa İyileştirir , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Doğaya Uyumlu Duygular
ÖNER HATİCE
Dünya Tıp Kitabevi,ÖZSUNAR YELDA, ÖNER HATİCE, DOĞAN PEKİNCE GÜLFER
978-605-9615-88-4
2022 Hemşirelikte İletişim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hemşirelik Bakımında Terapötik Görüşme
ÖNER HATİCE
Akademisyen Kitabevi,BATMAZ MAKBULE, GEZGİN YAZICI HAVVA
978-625-8299-13-7
2022 İnsan Sağlığında Koruyucu Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Madde Bağımlılığından Korunma Yolları
ÖNER HATİCE, ARSLANTAŞ HÜLYA
Akademisyen Yayınevi,YÜCEL HÜLYA
9786258430516
2021 Temel Hemşirelik Esaslar, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hemşirelik Eğitiminde Sosyalizasyon ve Profesyonel Sosyalizasyon Süreci
ÖNER HATİCE
İstanbul Tıp Kitabevleri,KARA KAŞIKÇI MAĞFİRET, AKIN ESRA
978-625-7291-02-6
2021 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ruh Sağlığı Yerinde Olan Ve Olmayan Bireylerle İletişim (Terapötik İletişim)
ÖNER HATİCE
NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK,BATMAZ MAKBULE, GEZGİN YAZICI HAVVA
9786053356417
2020 Toplum Temelli Ruh Sağlığında Sosyal Hizmet Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ruhsal Bozukluğu Olan Bireye Yaklaşım Ve İletişim
ÖNER HATİCE
Nobel Akademik Yayıncılık,KAYA KILIÇ AYTEN
978-625-406-546-0
2014 The Professional Socialization Theory Social Skills in Nursing Students , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÖNER ALTIOK HATİCE
LAP Lambert Academic Publishing,
978-3-8383-5634-1
2005 Ebelik Beceri Öğrenim Rehberi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Toplumda ve Gebelikte Ruh Sağlığı
DEMİRKIRAN FATMA, ÖNER HATİCE
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,BALKAYA NEVİN, ÇALIŞIR HÜSNİYE
975-8254-21-9
2004 Hemşirelik Beceri Öğrenim Rehberleri II , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
DEMİRKIRAN FATMA, ARSLANTAŞ HÜLYA, ÖNER HATİCE
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No:21,DEMİRKIRAN FATMA
975-8254-24-3