Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

hatay adu.edu.tr

Doç.Dr.
Hakan Atay

Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği Bölümü
Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The relationship between organizational culture, organizational silence and job performance in hotels: the case of Kuşadasi
Journal of Hospitality and Tourism Insights

2022 Restoranlarda Yenilikçiliğin Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Kuşadası Restoranları Üzerine Bir Uygulama
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi

2022 Bisiklet Turistlerinin Türkiye Gezilerine Yönelik Görüşlerinin Nitel Analizi
Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi

2021 Kuşadası’nda Bulunan Konaklama İşletmelerinde Animasyon Hizmetlerine Yönelik Yapılan Sosyal Medya Yorumlarının İncelenmesi
Journal of New Tourism Trends

2020 Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencilerinin KişilikÖzellikleri İle Rekreatif Faaliyetlere Katılım Engelleriİlişkisi
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
ÜLKER ÇOLAKOĞLU HAKAN ATAY GÜLSEREN YURCU
2020 Yabancı Ülkelerde Taranan Google Fotoğraflarının Göstergebilim Analizi: Kuşadası Örneği
Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi
HAKAN ATAY
2020 Kuşadası’nda Bulunan 5 Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Yapılan Sosyal Medya Yorumlarının İncelenmesi
Tourism and Recreation
HATİCE ŞAHİN OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU SİBEL KILIÇDERE HAKAN ATAY
2020 Turist Rehberlerinin Gözlemlerinden Turistlerin Gastronomik Tercihlerinin Saptanması
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
MAHMUT EFENDİ HAKAN ATAY
2019 İşe Oryantasyon Sürecinde Yaşanan Sorunlar: Kuşadası A Grubu Seyahat Acentaları Örneği
Öneri Dergisi
HAKAN ATAY ÜLKER ÇOLAKOĞLU
2019 Otel İşletmelerinin Mutfak Departmanında Örgütsel İklim ve Liderlik Stilleri İlişkisinin İncelenmesi: Bir Zincir Otel İşletmesi Örneği
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
OZAN GÜNGÖR HAKAN ATAY
2018 Otel Çalışanlarının Algılanan Örgütsel Destek DüzeylerininDemografik Özelliklerine Göre İncelenmesi: Kuşadası Örneği
Journal of Travel and Tourism Research
ÜLKER ÇOLAKOĞLU HAKAN ATAY Simge Balım Kestek
2017 İşgörenlerin İşe Yabancılaşma Düzeyleri ile Demografik FaktörleriArasındaki Farklılaşma: Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
Journal of Travel and Tourism Research
FULYA MÜRTEZA ÜLKER ÇOLAKOĞLU HAKAN ATAY
2015 The Effect of Organizational Citizenship Behavior on Subjective Well Being
International Journal of Business and Social Science
GÜLSEREN YURCU ÜLKER ÇOLAKOĞLU HAKAN ATAY
2015 Çalışanların Öznel İyi Oluşunu Etkileyen Demografik Faktörlerin İncelenmesi Antalya İli Konaklama İşletmeleri Örneği
Manas Journal of Social Studies
GÜLSEREN YURCU HAKAN ATAY
2015 Dimensional comparatives of organizational citizenshipand emotional labor A study on accommodationcompanies
International Journal of Human Sciences
ÜLKER ÇOLAKOĞLU GÜLSEREN YURCU HAKAN ATAY AKAN YANIK
2015 İnsan Kaynakları Bakış Açısından Yetenek Yönetimi Bankacılık Sektörü Uygulama Örneği
Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi
ALİ ENDER ALTUNOĞLU HAKAN ATAY BAHRİYE TERLEMEZ
2014 Konaklama İşletmelerinin Engelliler İçin Olanakları ve Yöneticilerin Görüşleri Kuşadası Örneği
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi
TUĞRUL AYYILDIZ HAKAN ATAY AHU YAZICI
2010 The Effects of Perceived Organizational Support on Employees Affective Outcomes Evidence from the Hotel Industry
Tourism and Hospitality Management
ÜLKER ÇOLAKOĞLU OSMAN ÇULHA HAKAN ATAY
Uluslararası Tam metin bildiri
15.09.2020 Kuşadası’nda Bulunan 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Yönelik Yapılan Sosyal Medya Yorumlarının İncelenmesi / The Conference on “Managing Tourism across Continents – Tourism for a better World”

Uluslararası Özet bildiri
15.09.2020 Yabancı Ülkelerde Taranan Google Fotoğraflarının GöstergebilimAnalizi: Kuşadası Örneği / 5th International Scientific Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
21.10.2019 Turist Rehberlerinin Gözlemlerinden Turistlerin Gastronomik Tercihlerinin Saptanması / 4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.08.2019 Yat Acentalarında Yönetsel Sorunlar: Marmaris Örneği / 3rd RuralTourismand Development Congress

Ulusal Özet bildiri
29.04.2019 Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri İle Rekreatif Faaliyetlere Katılım Engelleri İlişkisi / II. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.04.2019 Duygusal Emek ve Tükenmişlik ile Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki: Ege Bölgesi’nde Görev Yapan Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma / II. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
27.11.2016 Otel Çalışanlarının Algılanan Örgütsel Destek Düzeyleri İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki: Kuşadası Örneği / ICOMEP 2016 - International Congress of Management Economy and Policy

Ulusal Tam metin bildiri
13.11.2014 Konaklama İşletmelerinin Engelliler İçin Olanakları ve Yöneticilerin Görüşleri Kuşadası Örneği / 15. Ulusal Turizm Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
05.02.2015 The effect of organizational citizenship behaviour on subjective well being / VI. European Conference On Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
05.02.2015 The relationship between work alienation and employees demographic variables an ampiric study on five and four star hotel employees / VI. European Conference On Social and Behavioral Sciences

Ulusal Tam metin bildiri
30.04.2008 Otel İşletmelerinde Önbüro Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
30.10.2009 Çekimyeri İmajı ve Çekimyeri Sadakati Kuşadası Örneği / 10. Ulusal Turizm Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.01.2011 Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin mezuniyet Sonrası Yaşamlarında Turizm Sektörünü Seçmemelerinin Nedenlerini Saptamaya Yönelik Bir Araştırma / Uluslararası Doğu Karadeniz Turizm Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
30.11.2010 Turizm Öğrencilerinin Bakış Açısı ile Akademisyen İmajı / 11. Ulusal Turizm Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
27.05.2011 Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Emek Farkındalıklarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma / 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

2022 Turizmde Kariyer Alternatifleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kruvaziyer ve Yat Acentaları
ATAY HAKAN, EFENDİ ERGÜN
Detay Yayıncılık,Türker Ali, Karaca Kaan Çağrı
978-605-254-603-1
2022 Turizmde Kariyer Alternatifleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Karşılayıcı Seyahat Acentaları
ATAY HAKAN, EFENDİ ERGÜN
Detay Yayıncılık,Türker Ali, Karaca Kaan Çağrı
978-605-254-603-1
2022 Turizmde Sürdürülebilir Kavramlar ve Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Rekreasyon İşletmelerinde Sürdürülebilirlik
İÇÖZ ONUR, ATAY HAKAN
Detay Yayıncılık,ÇOLAKOĞLU ÜLKER, DURAN NÜKET
978-605-254-573-7
2022 Sağlık Turizmi Disiplinlerarası Yaklaşım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık Turizminde Hasta Mahremiyeti
KAÇAR SİBEL, ATAY HAKAN
Detay Yayıncılık,YILMAZ Yıldırım, YURCU Gülseren, AYBAR Dilek Hale
978-605-254-540-9
2022 Sağlık Turizmi Disiplinlerarası Yaklaşım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Üçüncü Yaş Turizmi
DURAN NÜKET, ATAY HAKAN
Detay Yayıncılık,YILMAZ Yıldırım, YURCU Gülseren, AYBAR Dilek Hale
978-605-254-540-9
2021 Turizm İşletmelerinde Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Fenomen Pazarlama
IŞIK CEYDA, ATAY HAKAN
Detay Yayıncılık,Ahu YAZICI AYYILDIZ, Tuğrul AYYILDIZ
978-605-254-455-6
2021 Turizmde Yeni Umut: Sağlık Turizmi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Termal Turizm
POSTACI AYŞE MİNE, ATAY HAKAN
Detay Yayıncılık,Bostan Aziz, Arslan Ayşe, Coşkun Erhan
978-605-254-411-2
2021 Güncel Turizm Çalışmaları II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),A Grubu Seyahat Acentalarına Yönelik Şikayetlerin İncelenmesi
ATAY HAKAN
Akademisyen Kitabevi,Mehmet SARIOĞLAN, Yakup DİNÇ
978-625-7401-17-3
2020 SOSYAL VE İNSANİ BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Konaklama İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık
ÇOLAKOĞLU ÜLKER, GÜRDOĞAN ARZU, ATAY HAKAN, TEKELER Mert Can
Ivpe,Seda TOPGÜL
978-9940-46-044-0 Erişim Linki
2020 Research in Education and Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Konaklama İşletmelerinde Her Şey Dâhil Hizmet Alan Müşterilerin Tüketim Duyguları
AYDIN CANAN,ERBAY ASLITÜRK GÜL,ATAY HAKAN
Duvar Kitabevi,Ulukan Hasan
978-625-7767-78-1
2020 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar: Cilt 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kadın Turistler ve Yalnız Seyahat Akımı
ATAY HAKAN
Gece Kitaplığı,Erdem Sarıkaya
978-625-7243-46-9 Erişim Linki
2020 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turizm Endüstrisinde İş Yaşamının Kalitesi ve İş Yaşam Dengesi
ATAY HAKAN
Gece Kitaplığı,Hasan Selim Kıroğlu
978-625-7858-05-2 Erişim Linki
2020 İnsani ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Seyahat Endüstrisinde Dinamik Paketleme
ATAY HAKAN,ÖZOĞUL GAMZE,Güçlütürk Baran Günseli,GENÇER KANSU
Ivpe Cetinje,Zafer Gölen, Sevilay Özer
978-9940-46-016-7 Erişim Linki
2020 21. Yüzyıl Değerleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Profesyonellik ve İş Etiği
ATAY HAKAN
Adıgüzel Eğitim Vakfı Yayınları,Ozan Kaya
978-605-69288-4-0
2019 Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm Ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Free Sale, Kickback, Otel Ödeme Takip Raporu
ATAY HAKAN
Detay Yayıncılık,Orhan İÇÖZ, Muzaffer UYSAL
978-605-254-085-5
2017 Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İçsel Kaynaklı Krizlerde Kriz Öncesi Aşamaların Yönetilmesi
ATAY HAKAN,TANRISEVDİ ABDULLAH
Detay Yayıncılık,Fevzi Okumuş, Umut Avcı
978-605-2323-34-2
2017 Çağdaş Yönetim Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çatışma Yönetimi
ATAY HAKAN
Detay Yayıncılık,Osman E. ÇOLAKOĞLU, Arzu GÜRDOĞAN
978-605-9440-97-4
2017 Çağdaş Yönetim Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Personel Güçlendirme
ATAY HAKAN
Detay Yayıncılık,Osman E. ÇOLAKOĞLU, Arzu GÜRDOĞAN
978-605-9440-97-4
2016 İnsan Kaynakları Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
TEMİZKAN RAHMAN,AKGÜNDÜZ YILMAZ,ERDEM BARIŞ,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,YEŞİLTAŞ MURAT,AKDAĞ GÜRKAN,DEMİRÇİVİ BURAK MURAT,AKBAŞ TUNA AYŞEN,TÜRKMEN FATİH,İÇİGEN EBRU,KELEŞ YASİN,ATAY HAKAN
Detay Yayıncılık,Muharrem Tuna
978-605-9189-95-8
2010 Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turizm İşletmelerinde İş Etiği
ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN
Detay Yayıncılık,Ülker Çolakoğlu, Osman Eralp Çolakoğlu
978-605-5681-00-0
2010 Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Değişim Mühendisliği
ATAY HAKAN
Detay Yayıncılık,Ülker Çolakoğlu, Osman Eralp Çolakoğlu
978-605-5681-00-0
2010 Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Altı Sigma
ATAY HAKAN,EPİK FATİH
Detay Yayıncılık,Ülker Çolakoğlu, Osman Eralp Çolakoğlu
978-605-5681-00-0
2008 Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İçsel Krizlerde Kriz Öncesi Aşamaların Yönetilmesi
ATAY HAKAN,TANRISEVDİ ABDULLAH
Detay Yayınevi,Fevzi OKUMUŞ, Umut AVCI
978-9944-223-42-3
2007 Nitel Araştırma, Neden Nasıl, Niçin? , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Katılımcı Eylem Modeli Kullanarak Araştırma Dizayn Etme: Yöntem, Süreç ve İlkeler
ATAY HAKAN
Detay Yayıncılık,Atila YÜKSEL, Burak MİL, Yasin BİLİM
978-9944-223-19-5
2007 Nitel Araştırma, Neden Nasıl, Niçin? , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Söylem Analizi Kavramının Yapıları ve İşlem Akışı
ATAY HAKAN
Detay Yayıncılık,Atila YÜKSEL, Burak MİL, Yasin BİLİM
978-9944-223-19-5
2007 Nitel Araştırma, Neden Nasıl, Niçin? , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Araştırmalarda Senaryo Analizi: Yöntem, İçerik ve Çeşitleri
ATAY HAKAN
Detay Yayıncılık,Atila YÜKSEL, Burak MİL, Yasin BİLİM
978-9944-223-19-5
2007 Nitel Araştırma, Neden Nasıl, Niçin? , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Araştırma Günlüklerinin Kullanımı
ATAY HAKAN
Detay Yayıncılık,Atila YÜKSEL, Burak MİL, Yasin BİLİM
978-9944-223-19-5
2007 Nitel Araştırma Neden Nasıl Niçin? , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yorumlayıcı Analiz ve Araştırma Deseni Hazırlama
ATAY HAKAN
Detay Yayınevi,Atila YÜKSEL, Burak MİL, Yasin BİLİM
978-9944-223-19-5