Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

yuyar adu.edu.tr

Prof.Dr.
Emetullah Yasemin Bozdağlıoğlu

Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Tarihi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Geçiş Ekonomilerinde Gelir Eşitsizliği Ekonomik Küreselleşme İlişkisi
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2022 Türkiye’de Lojistik Sektörünün Dış Ticarete Etkisi
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi

2019 Geçiş Ekonomilerinde İşgücüne Katılım Oranı ile İşsizlik Oranı İlişkisinin Dinamik Panel Veri Analizi
Journal of Yaşar University
HATİCE KÜÇÜKKAYA MUSTAFA ÖZÇAĞ EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU
2019 Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Dinamik Panel Veri Analizi
Business and Economics Research Journal
MUSTAFA ÖZÇAĞ EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU HATİCE KÜÇÜKKAYA
2018 Geçiş Süreci ve Makroekonomik Yapı: Seçilmiş Geçiş Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU UMUT EVLİMOĞLU
2018 Is The Price of Economic Growth in Transition Economies Income Inequality?
Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
HATİCE KÜÇÜKKAYA EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU
2017 Türkiye de Enflasyon ve Döviz kuru İlişkisi: 1994-2014 Yılları arası bir İnceleme
Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi
EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU Müge YILMAZ
2017 Türkiye de Beşeri Sermayenin Durumu (2005-2015)
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF Dergisi
Yunus Sezgin EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU
2017 Geçiş Ekonomilerinde Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Sistem İlişkisi
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
HATİCE KÜÇÜKKAYA EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU
2014 Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Tarihsel Süreçte Gösterdiği Gelişim, Hukuksal ve Ekonomik Yansımaları
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU UMUT EVLİMOĞLU
2014 Küresel Kriz Sonrası Uluslararası Para Birimi Olarak Euro ve Geleceği
Journal of Management and Economics Research (Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi)
UMUT EVLİMOĞLU EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU
2013 The Place Of The Agricultural Sector Among The Primary Sectors Of Turkish Economy With Input-Output Approach
International Journal of Economicsand Finance Studies
MESUT ÇAKIR EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU
2013 Economic Growth and Environmental Quality in Turkey: Are They Opposite Consepts?
International Journal of Economics and Finance Studies
EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU MESUT ÇAKIR
2011 Türkiye ye Gelen Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye nin İhracat Performansına Etkilerinin VAR Yöntemi ile Tahmini
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU ÖMER ÖZPINAR
2011 Doğrudan Yabancı Yatırımları Açıklayan Teoriler Üzerine Bir İnceleme
Finans Politik Ekonomik Yorumlar
EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU ÖMER ÖZPINAR
2011 Doğrudan Yabancı Yatırımın İhracata Etkisi: Teorik Bir Yaklaşım
Niğde Üniversitesi (Ömer Halisdemir) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU ÖMER ÖZPINAR
2008 Türkiye de İşsizliğin Özellikleri ve İşsizlikle Mücadele Politikaları
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler (Sosyal Araştırmalar) Dergisi
EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU
2008 Finansal Yenilikler Kapsamında Leasingin KOBİ lerde Kullanımına İlişkin Bir Araştırma
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
FUNDA ÇONDUR UMUT EVLİMOĞLU EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU
2007 Türkiye nin İthalat ve İhracatının Eşbütünleşme Yöntemi ile Analizi 1990 2007
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi
EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU
2007 Avrupa Sosyal Modeli Bağlamında Sosyal Politikanın Gelişimi ve Değişimi
Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi
ÖMER ÖZPINAR EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU
2007 1990 dan Günümüze Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdamın Analizi
Akademik Bakış Dergisi
EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU
2006 Türkiye de Hizmetler Sektörünün Input Output Yaklaşımıyla 1996 Yılı Üretici Fiyatlarıyla Değerlendirilmesi
Akademik Bakış Dergisi
EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU
2006 Avrupa Birliği Bölgesel Politikası ve Türkiye
Siyasa: Ekonomi, Toplum ve Siyaset Çalışmaları Dergisi
EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU
Uluslararası Özet bildiri
Geçiş Ekonomilerinde Gelir Eşitsizliği Küreselleşme İlişkisi / VI.ANADOLU INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS (ECONANADOLU)

Uluslararası Tam metin bildiri
GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, POLİTİK İSTİKRAR VE SEÇİLMİŞ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL ARDL YAKLAŞIMI / III. Uluslararası Eurefe Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Geçiş Ekonomilerinde Genç İşsizliğin Belirleyicilerinin Dinamik Panel Veri Analizi / 4. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
27.09.2019 G-20 Ülkelerinde Ekonomik Özgürlük, Ekonomik Büyüme ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki İlişkinin Dinamik Panel Veri Analizi / III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal BilimlerSempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
27.06.2018 Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Dinamik Panel Veri Analizi / International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’2018)

Uluslararası Özet bildiri
Finansal Liberalleşme Ekonomik Büyümeyi OrtaGelirli Ülkelerde Nasıl Etkilemektedir? / IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
İşgücüne Katılım Oranı-İşsizlik Oranı İlişkisi: Geçiş Ekonomilerinin Dinamik Panel Veri analizi / IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
28.06.2018 Income inequality convergence: Is it a debate or truth? / 15th International Conference Developments in EconomicTheory and Policy

Uluslararası Özet bildiri
16.07.2018 Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ekonomik Büyümeyi Arttırır Mı? / International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’xx18)

Uluslararası Özet bildiri
03.02.2018 Türkiye Perspektifinden Doğrudan Yabancı Yatırımlar, İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
01.02.2018 Panel Data Analysis By Selected Variables Of Income Inequality In European Countries / XV. ECSBS European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
22.05.2017 With Evaluation of Performances of Selected Transition Economies Overall Transition Indicators / XIII.European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
22.05.2017 Where are the Transition Economies in Income Inequality Path? / XIII.European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2017 The Relation Between Income Inequality and Economic System in Transition Economies / EUREFE’xx17

Uluslararası Özet bildiri
28.04.2017 Income Inequality Convergence: Is it a Debate or Truth? / 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society

Uluslararası Özet bildiri
05.10.2017 Geçiş Ekonomilerinde Ekonomik Büyümenin Bedeli Gelir Eşitsizliği mi? / 18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
05.10.2017 Geçiş Ekonomilerinde Ekonomik Büyümenin Bedeli Gelir Eşitsizliği mi? / 18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
28.04.2017 Income Inequality Convergence: Is It A Debate Or Truth? / 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society

Uluslararası Tam metin bildiri
10.09.2016 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Finansal Piyasalar İçindeki Önemi ve Büyümeye Etkisi / International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics(EUREFE’16)

Uluslararası Özet bildiri
Türkiye de Kadın İstihdamına İşgücüne Katılım Oranları Temelinde Bir Yaklaşım / Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı (ICOPEC)

Ulusal Tam metin bildiri
Türkiye de Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Devletin ve Sivil Kuruluşların İşbirliğinin Önemi / 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
26.05.2011 Aydın İli nin Türkiye Bankacılık Sektörü İçindeki Yeri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme / 3.Yerel Ekonomiler Kongresi

2023 Doğrudan Yabancı Yatırımların Ticaret ve İhracata Etkisi: Teorik Bir İnceleme , Bilimsel Kitap , Tümü,
BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN
Platanus Publishing,
978-625-6454-35-4
2022 Sosyal Bilimler Alanında Gelişmeler 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de 2010 Yılı Sonrası Döviz Kuru- Dış Ticaret Açığı İlişkisine Ekonometrik Bir Yaklaşım
BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN, PABUŞÇU GÜNGÖR
Duvar Yayınları,Öztay, Oğuz Han ve Sarıbaş, Serap
978-625-8109-10-8 Erişim Linki
2018 Recent Researches On Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Relationship Between Foreign Direct Investment, Export And Economic Growth From Turkey’s Perspective
BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN,ÇAKIR MESUT
Jagiellonian University Institute of Public Affairs,Roman Dorczak, Hasan Arslan, Rafael Musialik
978 - 83 - 65688 - 37 - 8 Erişim Linki
2018 Recent Researches On Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Panel Data Analysis By Selected Variables Of Income Inequality In European Countries
KÜÇÜKKAYA HATİCE,BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN
Institute of Public Affairs Jagiellonian University,Roman Dorczak,Hasan Arslan, Rafal Musialik
978 - 83 - 65688 - 37 - 8 Erişim Linki
2017 Research and Development on Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Where are the Transition Economies in Income Inequality Path?
BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN,KÜÇÜKKAYA HATİCE
E-Bwn,
978-83-948896-4-7
2017 Research and Development on Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),With Evaluation of Performances of Selected Transition Economies Overall Transition Indicators
EVLİMOĞLU UMUT,BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN
E-Bwn,
978-83-948896-4-7
2017 Research and Development on Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Where are the Transition Economies in Income Inequality Path?
BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN,KÜÇÜKKAYA HATİCE
E-Bwn,
978-83-948896-4-7
2016 Turkish Economy in a New Era Selected Articles , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Evaluation Of Stock Market Istanbul In Terms Of Investor Profile
EVLİMOĞLU UMUT,BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN
Mayaa Education,William Sayers
978-605-83281-5-0
2016 Women s Studies in Turkey Charting the Social Political and Economic Changes in Women s Lives , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Relationship between Development of Women’s Employment and Labour Force Participation Rates in the Years 2000-2015 Period in Turkey
BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN,EVLİMOĞLU UMUT
Mayaa Education,William Sayers
978-605-83281-4-3
2010 Sosyo Ekonomik Değişim Aydın İli Örneği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Elektronik Belediyecilik ve Aydın Belediyesi'nde E-Belediyecilik Uygulamaları
BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN,EVLİMOĞLU UMUT
Alter Yayıncılık,Abdullah Özdemir
978-605-5465-01-8
2009 Atatürk ve Cumhuriyete Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye´de Özelleştirme:Kavram ve Uygulama
EVLİMOĞLU UMUT,BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN
ADÜ Matbaası,Günver Güneş Mehmet Başaran
978-975-8254-34-7
2009 Atatürk ve Cumhuriyete Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Küreselleşme Perspektifinde Dünyada ve Türkiyede Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN,EVLİMOĞLU UMUT
ADÜ Matbaası,Günver Güneş, Mehmet Başaran
978-975-8254-34-7
2007 Türkiye AB İlişkileri Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye´de Uygulanan İşsizlik ve İstihdam Politikalarının Avrupa İstihdam Stratejisi ve Avrupa Birliği Mevzuatına Uyumu
KARAKAYA ETEM,BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN
Alp Yayınevi,Mehmet Seyfettin Erol, Ertan Efegi
978-975-6674-53-6
2006 Atatürk ve Cumhuriyete Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye İhracatının Yükselen Ekonomiler İçindeki Konumu ve Dünya İhracatında Rekabet Edebilirliği
BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN
ADÜ Matbaası,Günver Güneş, Adnan Adil Öztürk
975-8254-26-X