Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

mcengel adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Meltem Çengel Schovılle

Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Classroom Teachers’ Motivation Resources, Concerns and Their Evaluation about Graduate Programs
International Journal on New Trends in Education and Thier Implications (IJONTE)

2022 Curriculum Content Proposal for Integration of Technology in Education
Egitim Programlari ve Ogretim Dernegi

2021 Proposal to Structure Social Studies Course According to Toulmin's Argumentation Model
Journal of Education and Learning

2020 How teachers perceive healthy eating and physical activity of primary school children
İlköğretim Online

2018 Information technology teachers’ perceived roles and status
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
SERDAR ÇİFTCİ MELTEM ÇENGEL Barış Özkaya
2018 Bilişim Öğretmeni Adaylarının Programlama İlişkin Öz-Yeterliklerinin Yordayıcısı Olarak Bilişimsel Düşünme ve Problem Çözmeye İlişkin Yansıtıcı Düşünme Becerileri
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
SERDAR ÇİFTCİ MELTEM ÇENGEL Muhammed PAF
2018 Aydın İli Okullarında Karakter Eğitiminin İncelenmesi
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
KERİM GÜNDOĞDU ASUMAN SEDA SARACALOĞLU BETÜL ALTAY MEHMET ALTIN NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ MUHAMMED EKEN MELTEM ÇENGEL
2017 Eğitim İsteği: Açık ve Örtük Program Bağlamında Bir İnceleme
İlköğretim Online
MELTEM ÇENGEL
2017 Okula Bağlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
MELTEM ÇENGEL TARIK TOTAN SUNA ÇÖĞMEN
2017 Adnan Menderes Üniversitesi’nde Görevli Personelin Eğitim Profilinin Çıkarılması
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU KERİM GÜNDOĞDU MEHMET ALTIN BETÜL ALTAY NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ MUHAMMED EKEN MELTEM ÇENGEL
2016 Analysis Through Hidden Curriculum of Peer Relations in Two Different Classes with Positive and Negative Classroom Climates
Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri
MELTEM ÇENGEL ADİL TÜRKOĞLU
2016 Meslek Lisesi Sınıflarında Öğretmen Davranışları Örtük ProgramAçısından Bir İnceleme
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
MELTEM ÇENGEL ADİL TÜRKOĞLU
2016 Altıncı sınıfta elit sınıf uygulaması üzerine nitel bir çalışma
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
RUKEN AKAR VURAL SERAP YILMAZ ÖZELÇİ MELTEM ÇENGEL MÜFİT KÖMLEKSİZ
2016 Rethinking Tracking Practices What Teachers Say
Universal Journal of Educational Research
SERAP YILMAZ ÖZELÇİ MELTEM ÇENGEL RUKEN AKAR VURAL MÜFİT KÖMLEKSİZ
2015 Öğrenciler Tarafından Algılanan Sınıf İklimi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Eğitimde Kuram ve Uygulama
MELTEM ÇENGEL ADİL TÜRKOĞLU
2014 Classroom climate: A review on description, scales and dimensions/Sınıf iklimi: Tanımı, ölçme araçları ve boyutlarına ilişkin bir alanyazın taraması
International Journal of Human Sciences
MELTEM ÇENGEL ADİL TÜRKOĞLU
2013 The development of the “Sense of Belonging to School” Scale
Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research
RUKEN AKAR VURAL SERAP YILMAZ ÖZELÇİ MELTEM ÇENGEL MÜFİT KÖMLEKSİZ
2013 Cinsiyet, Yaş ve Düşünme İhtiyacı Düzeyinin Bilişötesi Farkındalığı Yordayıcılığı
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU MELTEM ÇENGEL
2011 Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Açısından Lise Öğretmenlerinin Öğretme Sürecindeki Yeterlikleri
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU İLKE EVİN GENCEL MELTEM ÇENGEL
2009 Düzey Derslikleri: İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Üzerine Bir Durum Çalışması
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
SERAP YILMAZ ÖZELÇİ MELTEM ÇENGEL RUKEN AKAR VURAL MÜFİT KÖMLEKSİZ
Uluslararası Özet bildiri
01.07.2022 Yüksek Lisans Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyon Kaynakları, Kaygıları ve Sürece İlişkin Değerlendirmeleri / IX. International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2022 Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Hakkındaki Metaforları / IX. International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2022 Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi / IX. International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2022 Felsefe Programının Felsefe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / IX. International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
15.12.2022 Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Yordayıcıları / EDUCONGRESS 2022

Uluslararası Özet bildiri
15.12.2022 7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Dinleme Stratejilerinin Yordayıcıları / EDUCONGRESS 2022

Uluslararası Özet bildiri
15.12.2022 Dezavantajlı Bir Okulda Sınıf Yönetimi: Öğretmenlerin Gözünden Zorluklar, Etkenler ve Baş Etme Stratejileri / EDUCONGRESS 2022

Uluslararası Özet bildiri
15.12.2022 Uzaktan Eğitim Sürecinde Kimler Daha Çok Risk Altında? Öğretmen Görüşlerine Göre Zorluklar ve Fırsatlar / EDUCONGRESS 2022

Uluslararası Özet bildiri
17.08.2010 An empirical study on the use of dynamic learning systems in classrooms / The European Conference on Educational Research 2010

Uluslararası Özet bildiri
23.08.2010 How do students benefit from different representations provided by GeoGebra? / The European Conference on Educational Research 2010

Uluslararası Özet bildiri
Children’s Awareness about their Own Rights / The European Conference on Educational Research 2012

Uluslararası Özet bildiri
Being a School Administrator in a Vocational School: The Challenges and the Problems / The European Conference on Educational Research 2012

Uluslararası Özet bildiri
12.07.2019 Argümantasyon Yöntemi ile Siyaset Bilimi Dersinde Demokratik Tartışmanın Öğelerinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Kazandırılması / VIth International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
12.07.2019 Okul Psikolojik Danışmanları Perspektifinden Okullarda Şiddet Ve Şiddeti Önleme Eylem Planı’nın İşlevselliği / VIth International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
04.10.2019 How well problem solving skills predicting attitudes towards coding when some variables are controlled? / 7th Congress on Curriculum and Instruction

Uluslararası Tam metin bildiri
20.09.2021 Öğretmen Adaylarının Öğrenen Özerkliği Desteğine İlişkin Algılarının Yordayıcıları / The 8th International Curriculum and Instruction Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
19.09.2021 Sayılar ve işlemler öğrenme alanında matematik tarihi entegre edilmiş öğretimin başarıya etkisi / The 8th International Curriculum and Instruction Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
07.11.2021 İlköğretim 5. Sınıf Matematik Dersi "Sayılar" Öğrenme Alanına İlişkin Bir Başarı Testi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / the VIII. Internetional Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
07.11.2021 Birleştirilmiş Sınıflarda İlkokuma-Yazma Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / the VIII. Internetional Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
23.06.2006 ”How does drama effect students’ perceptions of ethical values”: Friendship, truth and Lie, Fair, Conflict Resolution / International conference on education values in the Balkan Countries

Uluslararası Özet bildiri
14.10.2018 Sınıf İkliminin Örtük Program Bağlamında Değerlendirilmesi: Öğrenci, Öğretmen ve Yönetici Görüşleri / 6.Uluslarası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.11.2008 Öğrenciler düzey derslikleri uygulamasını nasıl değerlendiriyor? İlköğretim yedinci sınıf öğrencileri üzerine bir çalışma / Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2018 Eğitim İsteği ve Eğitim Beklentisi: Bir Olgu Bilim Çalışması / Vth International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2018 Özdüzenlemeli Öğrenme Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması / Vth International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2018 Ortaöğretime Geçiş Sınavına İlişkin bir Metasentez Çalışması / Vth International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
12.04.2018 Examining Pragramming Self-Efficacy Perpection of Pre-Service IT Teachers / XV. European Conference of Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
12.04.2018 A Research on IT Teacher Identity / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
01.04.2018 Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çok ve Az Kavramlarının Kazandırılmasında Kullanılan Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiği / II. Uluslararası Erken ÇocukluktaMüdahale Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2017 Çocuklarınız okul saatleri sonrasındaki programlara katılıyor mu? / IVth International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
15.01.2010 Elementary teachers’ views about their roles in curriculum development and evaluation process: The case of Denizli / WCES

Uluslararası Tam metin bildiri
04.09.2016 The perceptions of teachers regarding the factors influencing character education in schools / XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

2021 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Örtük program ve değerler eğitimi
ÇENGEL MELTEM
Pegem Akademi Yayıncılık,Köksal, N., Ayvaz-Tuncel,Z.
978-605-241-985-4
2016 Eğitim Bilimine Giriş , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Eğitimin Felsefi Temelleri
ÇENGEL MELTEM
Eğiten Kitap,Ayşe Elitok Kesici
978-605-9422-16-1