Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

aysunkoc adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Aysun Gültekin

Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü
Veteriner Hekimliği Tarihi Ve Deontoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 A Study on Prof. Dr. Osman Kaya's Life and Scientific Studies
Animal Health production and Hygiene

2023 Identification of local camel populations in Turkiye using morphological, genetic, and breeding info
Tropical Animal Health and Production

2022 Serbest veteriner hekimlerin deontolojik perspektiften tutum ve davranışlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma: Aydın ili örneği
Mehmet Akif Ersoy Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

2021 Camel Culture in Turkey and The Legal and Socio-Economic Structure of The Camel Wrestling Union
Journal of Camel Practice and Research

2021 Problems Encountered by Clinician Female Veterinarians and Their Ethical Approaches in Turkey (II)
International Journal of Veterinary and Animal Research

2020 Problems faced by Turkish female professionals working in the field of veterinary medicine
International Journal of Veterinary and Animal Research
AYSUN KOÇ PINAR DEMİR
2020 Aydın Veteriner Hekimleri Odası’nın tarihi, yapısı ve işleyişi
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
AYSUN KOÇ
2020 Socıo-Economıc Dımensıons of Camel Breedıng and Camel Wrestlıng in Turkey
Journal of Camel Practice and Research
AYSUN KOÇ PINAR DEMİR
2020 The Evaluation of Economic Performances of Female Veterinarians in Turkey (I)
International Journal of Veterinary and Animal Research
PINAR DEMİR AYSUN KOÇ
2020 Türkiye’de Veteriner Fakülteleri’nde görev alan kadın akademisyenlerin hayvancılık sektörüne bakış açılarının değerlendirilmesi
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
PINAR DEMİR AYSUN KOÇ
2019 Geçici Hayvan Barınaklarının Genel Durumları ve Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Ege Bölgesi Örneği
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
AYSUN KOÇ PINAR DEMİR
2018 The perspectives regarding euthanasia of the students at the faculties of veterinary medicine: Kafkas and Adnan Menderes University
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
AYSUN KOÇ Pınar Demir
2017 Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Eti k Kurulu’nunGelişimi ve İşleyişi Üzerine Bir Değerlendirme
Animal Health, Productıon and Hygiene
AYSUN KOÇ
2017 Türkiye’de Veteriner Anatomi Biliminin Tarihsel Gelişimi (1842-2015)
Animal Health, Production and Hygiene
AYSUN KOÇ
2016 Kafkas ve Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Veteriner Hekimlik Mesleğine ve İstihdam Alanlarına Yönelik Görüşleri
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Pınar Dermir AYSUN UĞURLU E Sedat Arslan
2015 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ege Bölgesi Hayvancılığına Katkıları
Animal Health, Production and Hygiene
AYSUN KOÇ
2014 Pet Hayvan (Kedi-Köpek) Sahiplerinin Veteriner Kliniklerine İlişkin Beklentileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.
Pınar Demir AYSUN UĞURLU
2008 Türkiye’de veteriner hekimliği ambleminin Türkiye’de veteriner hekimliği ambleminin tarihsel gelişimi
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ DERGİSİ
AYSUN KOÇ Özgül Küçükaslan
Ulusal Tam metin bildiri
15.08.2023 Dünyadan Örneklerle Hayvanları Nazardan Korumak Amacıyla Kullanılan Uğur, Tılsım, Muska Ve Nazarlıklar / 5 th INTERNATIONAL ?UKUROVA AGRICULTURE AND VETERINARY CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
Camel breeding and camel milk in Turkey / Internatıonal Semınar Promotıon of Camel Milk Value Chain: Technology Transfer and Publıc-Private Partnersipp

Uluslararası Özet bildiri
08.06.2022 Camel breeding and camel milk in Turkey / Internatıonal Semınar Promotıon of Camel Milk Value Chain: Technology Transfer and Publıc-Private Partnersipp

Uluslararası Tam metin bildiri
01.05.2020 Türkiye’de Veteriner Fakültelerindeki Kadın Öğretim Elemanlarının Veteriner Hekimlik Eğitimine İlişkin Görüşlerine Etik Çerçevede Bakış / 1. ULUSLARARASI ETİK KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
21.05.2014 Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Veteriner Hekimlik Mesleğine ve İstihdam Alanlarına Yönelik Görüşleri / IV. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2018 Türkiye de Deve Yetiştiriciliği ve Hayvan Refahı / II. Uluslararsı Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
25.05.2016 Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Yerel Etik Kurulu’nun İşleyişi Ve Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme / V.ULUSAL VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ ve ETİK SEMPOZYUMU,BURSA

Ulusal Özet bildiri
Kent Yaşamında Sokak Hayvanlarına Etik Açıdan Bir Değerlendirme (çözülebilir bir sorun mu? Gözden çıkarılan bir tür mü?) / Biyoetikte Yeni Ufuklar, Türkiye Biyoetik Derneği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
20.10.2010 Historical Development of Veterinary Anatomy in Turkish Veterinary Education / 39th International Congress of the World Association fort he History of Veterinary Medicine 3rd National Congressof the Turkish Association fort he History of Veterinary Medicine Professional Ethics

Ulusal Özet bildiri
Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Veteriner Hekimlik Mesleğine ve İstihdam Alanlarına Yönelik Görüşleri: Kafkas ve Adnan Menderes Üniversitesi Örneği / IV. ULUSAL VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ ve MESLEKİ ETİK SEMPOZYUMU

Ulusal Özet bildiri
15.04.2008 Türkiye’de Veteriner Hekimliği Ambleminin Tarihsel Gelişimi / II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı