Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

etugrul adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Emel Tuğrul

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The Effect Of Dıfferent Body Posıtıons On Calf Blood Pressure: A Cross-Sectional Study
Mehmet Akif Ersoy Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi

2023 Hemşirelik Öğrencilerinde Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Semptomları Ve Yorgunluk İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2023 Oral Problems and Related Factors in Elderly COVID-19 Patients in an Intensive Care Unit: A Cross-Sectional Study
Medical Science and Discovery

2023 Ethical Value Inclinations and Academic Ethical Values of Postgraduate Health Science Students
Gevher Nesibe Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi

2023 The Effects of an Innovation Process in Nursing Course on Students’ Creative Thinking and Entrepreneurial Skills: An Uncontrolled Before/After Study
SAGE Publications Creative Nursing

2022 Knowledge Attitudes and Behaviors of Postgraduate Nursing Students Regarding Evidence
Athens Journal of Health and Medical Sciences

2022 The Relationship Between Inhaler Use and Oral Problems in Patients with COPD and Affecting Factors: A Cross-Sectional Study
Florence Nightingale journal of nursing (Online)

2021 Hemşirelik Tanıları, Girişimleri Ve Sonuçları İçin Kalite Ölçüm Aracının Türkçe Formu: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
Medical Science

2021 Proje Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Öğrenme Tutumları ve Öğretme- Öğrenme Ortamı Algılarına Etkisi
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2021 Hemşirelerin Hasta Teslimi İle İlgili Uygulamaları ve Görüşleri
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2020 Anthropometric measurements of the ventrogluteal injectıon area: A cross-sectional study
Journal of Human Sciences
EMEL TUĞRUL LEYLA KHORSHTD ÖZÜM TUNÇYÜREK
2020 Comparison of blood pressure and pulse readings measured on a bare arm, a clothed arm and on an arm with a rolled-up sleeve
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES
EMEL TUĞRUL ZEKİYE KARAÇAM
2020 Comparison of blood pressure and pulse readings measured on a bare arm, a clothed arm and on an arm with a rolled-up sleeve: Blood Pressure Bare, Clothed, Rolled-Up Sleeve Arm
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES
EMEL TUĞRUL ZEKİYE KARAÇAM
2019 BECERİ EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ANKSİYETE, ÖĞRENME TUTUMLARI VE BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Hemşirelik Bilimi Dergisi
EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ GÜLENGÜN TÜRK YILDIZ DENAT SÜREYYA BULUT MUAZZEZ ŞAHBAZ EMEL TUĞRUL EMİNE GERÇEK
2019 Proje Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Öz Etkililik-Öz Yeterlik Algısına Etkisi
Turkiye Klinikleri
EMEL TUĞRUL YILDIZ DENAT
2019 Beceri Eğitiminde Simülasyon Kullanımının Öğrencilerin Anksiyete, Öğrenme Tutumları Ve Beceri Düzeylerine Etkisi
Hemşirelik Bilimi Dergisi
EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ GÜLENGÜN TÜRK YILDIZ DENAT MUAZZEZ ŞAHBAZ EMEL TUĞRUL EMİNE GERÇEK
2018 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Kan Bağışına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Hemşirelik Bilimi Dergisi
ELÇİN EFTELİ EMEL TUĞRUL Senan ERGİN
2017 Effects of ShotBlocker on Relief of Pain Due to Hepatitis BVaccine Injection into Deltoid Muscle
International Journal of Caring Sciences
EMEL TUĞRUL NEŞE ÇELİK LEYLA KHORSHTD
2015 Hemşirenin önemli fonksiyonlarından biri hasta teslimi
Ege üniversitesi hemşirelik fakültesi dergisi
EMEL TUĞRUL
2014 Hemşirelerin Ventrogluteal Alana Enjeksiyon Uygulamaya İlişkin Bilgi Görüş ve Uygulamaları
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi
EMEL TUĞRUL YILDIZ DENAT
2013 Effect on pain intensity of injection sites and speed of injection associated with intramuscular penicillin
Wiley International Journal of Nursing Practice
EMEL TUĞRUL
2013 Determination of nursing diagnoses used by students in the first clinical practice
Int J Nurs Knowl.
GÜLENGÜN TÜRK EMEL TUĞRUL MUAZZEZ ŞAHBAZ
2012 Klinik Beceri Performanslarını Değerlendirmede Bir Yöntem Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavlar
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi
YILDIZ DENAT EMEL TUĞRUL
2012 Prevalence and risk factors for excessive daytime of sleepiness in rural western Anotolia Turkey the role of obesity and metabolic syndrome
Southeast Asian J Trop Med Public Health.
ZEYNEP GÜNEŞ MUAZZEZ ŞAHBAZ EMEL TUĞRUL HAKKI GÜNEŞ
2011 Annelerin Tuvalet Eğitimi Sırasında Kullandıkları Yöntemler İle 1 4 Yaş Çocukların Altlarını Islatma Durumları Arasındaki İlişki
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
HÜSNİYE ÇALIŞIR SAFİYE ÖZVURMAZ EMEL TUĞRUL MUAZZEZ ŞAHBAZ
2008 Multiple causes for delay in arrival at hospital in acute stroke patients in Aydin Turkey
BMC Neurol.
SAKİNE BOYRAZ EMEL TUĞRUL EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ
2007 Aydın İl Merkezindeki 0 11 Aylık Bebeklerde Ani Bebek Ölümü Sendromu İle İlgili Risk Faktörü Bulunma Durumları
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
HÜSNİYE ÇALIŞIR SAFİYE ÖZVURMAZ EMEL TUĞRUL MUAZZEZ ŞAHBAZ
Ulusal Tam metin bildiri
25.05.2021 Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Özellikleri Ve Uyku Problemleri / 4. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
22.09.2023 Rehber Hemşirelik kavramı / 1.Uluslararası Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.06.2023 Yaşlı Bireylerde Akılcı İlaç Kullanımı Davranışları Ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi / 5 th INTERNATIONAL YOUNG RESEARCHERS STUDENT CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 VENTROGLUTEAL BÖLGENİN TESPİT EDİLMESİNDE KULLANILACAK BİR ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ VE ARACIN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ / 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018)

Uluslararası Özet bildiri
03.06.2023 Hasta Güvenliği Kapsamında Tıbbi Hata Kavramı / 5th INTERNATIONAL YOUNG RESEARCHERS STUDENT CONGRESS

Ulusal Özet bildiri
16.12.2022 Hemşirelik Bakımında Kalite Göstergeleri / 2ND INTERNATIONAL ACHARAKA MEDICINE, NURSING, AND HEALTH SCIENCES CONGRESS

Uluslararası Tam metin bildiri
29.06.2020 The Views of Nursing Students about the Purposes of Internet Use and the Effect of Technology on Educational Activities / 6. Annual International Conference on Nursing

Uluslararası Özet bildiri
17.11.2018 Proje Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ve Öz Etkililik- Öz Yeterlik Algısına Etkisi / 5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ / 3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 Kol Pozisyonunun Radyal Arterden Yapılan Nabız Ölçümüne Etkisi / 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 Hemşirelerin Hasta Teslimi İle İlgili Uygulamaları Ve Düşünceleri / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
THE EFFECT OF SHOTBLOCKER IN THE RELIEF OF PAIN BASED ON HEPATITIS B VACCINATED INTO DELTOID MUSCLE / 3rd World Conference on Health Sciences

Ulusal Özet bildiri
01.12.2008 Akut İnmeli Hastalarda Hastaneye Ulaşım Zamanı ve Etkileyen Faktörler / III. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Öğrencilerin Hemşirelik Süreci Hazırlarken Yaşadıkları Sorunlar / V. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Öğrencilerin İlk Klinik Uygulamada Hemşirelik Tanılarını Kullanma Durumu / 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Kırsal Kesimde Metabolik Sendrom Prevelansı ve Yaşam Kalitesi / 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ulusal Özet bildiri
02.12.2014 Hemşirelerin Ventrogluteal Alana Enjeksiyon Uygulamaya İlişkin Bilgi Görüş ve Uygulamaları / 3. temel hemşirelik bakımı kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.12.2014 Hemşirenin Önemli Fonksiyonlarından Biri Hasta Teslimi / 3. temel hemşirelik bakımı kongresi

Ulusal Özet bildiri
Batı Anadolu Kırsalında Yaş Gruplarına Göre Beden Kitle İndeksi Vücut Yağ Dağılımı Ve Bel Çevresi Kalınlığı Ve Obesite Vücut Yağ Dağılımını Etkileyen Yaşam Stili Faktörleri / 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Gündüz Uykululuk Durumu ve Metabolik Sendrom Bileşenleri Arasındaki İlişki / 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ulusal Özet bildiri
İlk Klinik Uygulamada Yapılan Becerilerin Öğrenim Rehberlerine Uygunluğu / 1. temel hemşirelik bakımı kongresi

2023 Sağlık ve Bilim 2023 Hemşirelik-1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İlk klinik uygulamanın hemşirelik öğrencileri üzerindeki etkileri
TUĞRUL EMEL
Efe Akademi Yayınları,Dr. Öğr.Üyesi Hale UYAR HAZAR
978-625-6452-14-5
2022 Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 5 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İnmeli Hastalarda Taburculuk Eğitimi
TUĞRUL EMEL
Bilgin Kültür Sanat Yayınları,Recep AKKAYA, Birnur AKKAYA
978-625-7799-67-6 Erişim Linki
2022 SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık Kurumlarında Temel Ergonomik İlkeler
TUĞRUL EMEL
Duvar Yayınları,Bülent Işık ,Fulya KÖSE, Serkan KÜÇÇÜKTÜRK
978-625-8109-70-2 Erişim Linki
2021 SAĞLIKBİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR-1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),HEMŞİRELİKTE KLİNİK EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR
TUĞRUL EMEL
Duvar Yayınları,
978-625-7502-47-4 Erişim Linki
2021 Sağlık ve Bilim hemşirelik-3 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),COVID-19 AŞI UYGULAMASINDA İNTRAMUSKÜLER ENJEKSİYON TEKNİĞİ
TUĞRUL EMEL
Efe Akademi Yayınevi,Dr. Öğr. Üyesi Yeliz VARIŞOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Irmak VURAL
978-625-8065-73-2 Erişim Linki
2019 Temel Ebelik Uygulamaları Rehberler ve Değerlendirme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Temel Ebelik Uygulamaları
KARAÇAM ZEKİYE,ÇOBAN AYDEN,UYAR HAZAR HALE,AMANAK KEZİBAN,YAVUZARSLAN FADİME,ÜNAY VESİLE,TUĞRUL EMEL,ÖZTÜRK GİZEM,ÇİTİL CANBAY FUNDA,KIZILCA ÇAKALOZ DAMLA
Ankara Nobel Tıp Kitapevleri,KARAÇAM ZEKİYE, ÇOBAN AYDEN, TAŞPINAR AYTEN
978-605-9215-51-0
2018 Temel Ebelik Uygulamaları Rehberler ve Değerlendirme , Ders Kitabı , Bölüm(ler),TEMEL EBELİK UYGULAMALARI
KARAÇAM ZEKİYE, ÇOBAN AYDEN, UYAR HAZAR HALE, AMANAK KEZİBAN, Yavuzarslan Fadime, Ünay Vesile, TUĞRUL EMEL, GÜNEŞ GİZEM, ÇİTİL CANBAY FUNDA, KIZILCA ÇAKALOZ DAMLA
Nobel Tıp Kitapevi,Karaçam Zekiye, Çoban Ayden, Taşpınar Ayten
978-605-9215-51-0
2018 Temel Ebelik Uygulamaları Rehberler ve Değerlendirme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Temel Ebelik Uygulamaları
KARAÇAM ZEKİYE,ÇOBAN AYDEN,UYAR HAZAR HALE,AMANAK KEZİBAN,Yavuzarslan Fadime,Ünay Vesile,TUĞRUL EMEL,ÇİTİL CANBAY FUNDA,KIZILCA ÇAKALOZ DAMLA
Ankara Nobel Tıp Kitabevleri,Zekiye Karaçam, Ayden Çoban, Ayten Taşpınar
9786059215510
2017 Hemşirelik Bakımında Temel Beceriler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Üriner Sistem Uygulamaları
DENAT YILDIZ,ŞAHBAZ MUAZZEZ,TUĞRUL EMEL
Akademi Basın ve Yayıncılık,Türk Gülengün, Denat Yıldız
978-605-83287-9-2
2017 Hemşirelik Bakımında Temel Beceriler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Enfeksiyon Kontrolü Uygulamaları
DENAT YILDIZ,ŞAHBAZ MUAZZEZ,TUĞRUL EMEL
Akademi Basın ve Yayıncılık,Türk Gülengün, Denat Yıldız
978-605-83287-9-2
2017 Hemşirelik Bakımında Temel Beceriler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hareket Gereksinimine İlişkin Uygulamalar
TÜRK GÜLENGÜN,ŞAHBAZ MUAZZEZ,TUĞRUL EMEL
Akademi Basın,Türk G, Denat Y
978-605-83287-9-2
2017 hemşirelik bakımında temel beceriler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),solunum sistemi uygulamaları
ŞAHBAZ MUAZZEZ,TUĞRUL EMEL
akademi basım,gülengün türk, yıldız denat
978-605-83287-9-2
2017 hemşirelik bakımında temel beceriler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),üriner sistem uygulamaları
DENAT YILDIZ,ŞAHBAZ MUAZZEZ,TUĞRUL EMEL
akademi basım,gülengün türk, yıldız denat
978-605-83287-9-2
2017 hemşirelik bakımında temel beceriler , Ders Kitabı , Bölüm(ler),hareket gereksinimine ilişkin uygulamalar
DENAT YILDIZ,ŞAHBAZ MUAZZEZ,TUĞRUL EMEL
akademi basım,gülengün türk, yıldız denat
978-605-83287-9-2
2017 hemşirelik bakımında temel beceriler , Ders Kitabı , Bölüm(ler),enfeksiyon kontrolü uygulamaları
DENAT YILDIZ,ŞAHBAZ MUAZZEZ,TUĞRUL EMEL
akademi basım,gülengün türk, yıldız denat
978-605-83287-9-2
2015 Hemşirelik Beceri Öğrenim Rehberleri , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Hemşirelik Esasları
TÜRK GÜLENGÜN, DENAT YILDIZ, ŞAHBAZ MUAZZEZ, TUĞRUL EMEL
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın MYO basımevi,Prof. Dr. Fatma Demirkıran, Doç.Dr. Sakine Memiş
978-975-8254-47-7