Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

aokursoy adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
ALGIN OKURSOY

Söke İşletme Fakültesi
Lojistik Yönetimi Bölümü
Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Financial Performance Analysis of Retail Trade Firms Registered in BIST with FUCOM Based VIKOR Method
Alphanumeric Journal

2019 Havayolu Şirketinde Uygulanan Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetiminin E-Sadakate Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi
Journal of Current Researches on Business and Economics
ESMA DURUKAL ALGIN OKURSOY ECE ARMAĞAN
2017 Evaluation of School of health students’ ethics position inTurkey
NURSING ETHICS
EMİNE GERÇEK NURSEL ALP DAL ÇAĞATAY ÜSTÜN ALGIN OKURSOY
2016 Türkiye de Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitimi ve Yetkinlik Alanı Değerlendirmesi
Türkiye’de Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitimi ve Yetkinlik Alanı Değerlendirmesi
NACİYE GÜLİZ UĞUR ALGIN OKURSOY AYKUT HAMİT TURAN
2016 Acceptance and usage of a mobile information system in higher education An empirical study with structural equation modeling
The International Journal of Management Education
TUĞBA KOÇ AYKUT HAMİT TURAN ALGIN OKURSOY
2016 Awareness and attitudes of Turkish nursing students towards research and development in nursing
Nurse Education Today
EMİNE GERÇEK ALGIN OKURSOY NURSEL ALP DAL
2016 The Profiles of Tractor Owners and the Criteria of Their Tractor Preference in Aydin Province
Journal of Agriculture and Veterinary Science
AHMET FATİH HACIYUSUFOĞLU CENGİZ ÖZARSLAN ZAFER KORKMAZ ALGIN OKURSOY
2016 Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi VZAHP ile Analitik Hiyerarşi Prosesi AHP Metotlarının Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Uygulanması ve Sonuçlarının Karşılaştırılması
Eurasian Econometrics, Statistics and Empirical Economics Journal
DİDEM TEZSÜRÜCÜ ALGIN OKURSOY
2015 Veri Zarflama Analizinde Homojen Olmayan Karar Verme Birimi Problemi İçin Kümeleme Analizi Yaklaşımı
Ege Akademik Bakış
ALGIN OKURSOY MUHSİN ÖZDEMİR
2014 Veri Zarflama Analizi ile Göreli Etkinliklerin Karşılaştırılması Türkiye deki İllerin Kültürel Göstergelerine İlişkin Bir Uygulama
Yönetim ve Ekonomi
ALGIN OKURSOY DİDEM TEZSÜRÜCÜ
2014 AÇIMLAYICI FAKTÖR ANALİZİ VE ÜNİVERSİTE YEMEKHANESİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN BOYUTLARIN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Doğuş Üniversitesi Dergisi
ALGIN OKURSOY AYKUT HAMİT TURAN
2014 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİYÖNETİMİ VE ÇALIŞANLAR TARAFINDANDEĞERLENDİRİLMESİ
Ekev Akademi Dergisi

2013 HASTANE PERFORMANSLARI U¨ZERI·NE ETKI·LI· OLABI·LECEK SOSYO-EKONOMI·K FAKTO¨RLERI·N KANONI·K KORELASYON ANALI·ZI· I·LE I·NCELENMESI·
SOSYAL ve BES¸ERI· BI·LI·MLER DERGI·SI·

2013 ASSESSING E GOVERNMENT SERVICE QUALITY MODEL AND AN APPLICATION AN EXAMPLE OF MUNICIPALITY OF NAZILLI
INTERNATIONAL JOURNAL OF eBUSINESS AND eGOVERNMENT STUDIES

2008 Çalışan Morali ve İşten Ayrılma İsteği Muhasebecilik Mesleği Üzerine Bir Araştırma
Muhasebe VeDenetime Bakış
ALİ ENDER ALTUNOĞLU BAŞAK DOĞAN ALGIN OKURSOY
2008 Kobilerde Tedarik Zincirinin Rolü ve Performansının Değerlendirilmesi Aydın İli Uygulaması
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2008 Genç Tüketicilerin Cep Telefonunda Marka Bağımlılığını Etkileyen Fakörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Üçüncü Sektör Kooperatifçilik

Uluslararası Tam metin bildiri
01.06.2013 KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE ASYA ÜLKELERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI / INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS FINANCE AND BANKING

Uluslararası Özet bildiri
23.12.2018 METİN MADENCİLİĞİNDE ANAHTAR KELİME SEÇİMİ VE CEP TELEFONU MARKALARININ KALİTE KARAKTERİSTİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
Assessing E-Government Service Quality Model and an Application: An Example of Municipality of Nazilli / INTERNATIONAL CONFERENCE on eBUSINESS and eGOVERNMENT

Ulusal Özet bildiri
Hastane Performansları Üzerine Etkili Olabilecek Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi / III. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2022 TEKNOLOJİ YÖNETİM MODELİ ÇERÇEVESİNDE TEKNOLOJİ SEÇİMİ: ELECTRE UYGULAMASI / ULUSLARARASI ÜRETİM VE TEDARİK ZİNCİRİ SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2022 KARGO FİRMALARININ HİZMET KALİTESİNİN METİN MADENCİLİĞİ İLE İNCELENMESİ / ULUSLARARASI U¨RETI·M VE TEDARI·K ZI·NCI·RI· SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2022 LOJİSTİK VE SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER KULLANILARAK İLLERİN SIRALANMASI: BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ AHP-ELECTRE UYGULAMASI / ULUSLARARASI ÜRETİM VE TEDARİK ZİNCİRİ SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2022 E-TİCARETTE ELEKTRONİK LOJİSTİK HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ BAĞLILIĞINA ETKİSİNDE MEMNUNİYETİN ARACILIK ROLÜ / ULUSLARARASI ÜRETİM VE TEDARİK ZİNCİRİ SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
16.06.2013 THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AMONG SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES (SMEs) IN AYDIN REGION OF TURKEY / 14th Annual Global Information Technology Management Association (GITMA) World Conference 2013

Ulusal Tam metin bildiri
Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Ayakkabı Marka Tercihleri Ve Marka Sadakatleri İle İlgili Bir Araştırma / 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
25.09.2013 Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi Ve Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi / 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
16.05.2013 Konteyner Limanlarının Etkinlik Ölçümlerinde Veri Zarflama Analizinin Kullanılması Ve Alternatif Değişkenler İçin Öneriler / II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresİ

Uluslararası Tam metin bildiri
Using Information Technology in Administrative Science Education Case of Adnan Menderes University / International Conferance on Social Science

Uluslararası Tam metin bildiri
Kanonik Korelasyon Analizi İle Asya Ülkelerinin Sosyal Ve Ekonomik Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması / Ekonomi, Finans ve Bankacılık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Kanonik Korelasyon Analizi İle Orta Ve Batı Asya Ülkelerinin Sosyal Ve Ekonomik Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması / Uluslararası Ekonomi ve Hukuk Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Hastane Performansları Üzerine Etkili Olabilecek Sosyo Ekonomik Faktörlerin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi / Sosyal Bilimler Araştırma Konferansı

Uluslararası Özet bildiri
Üniversitede Verilen Girişimcilik Eğitiminin Öğrencilerin Düşüncesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Söke Meslek Yüksekokulu Uygulaması / 5. Uluslararası Girişimcilik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
ASSESSING E GOVERNMENT SERVICE QUALITY MODEL AND AN APPLICATION AN EXAMPLE OF MUNICIPALITY OF NAZILLI / INTERNATIONAL CONFERENCE on eBUSINESS and eGOVERNMENT

Uluslararası Özet bildiri
24.05.2013 Veri Zarflama Analizinde Sosyo Ekonomik Göstergelerin Göreli Etkinlik Değerlerine Etkisi / 14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması

Uluslararası Özet bildiri
27.10.2013 Açımlayıcı Faktör Analizi İle Kahvehanelerde Hizmet Kalitesi Boyutlarının Belirlenmesi / 8. ULUSLARARASI İSTATİSTİK KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
27.10.2011 Açımlayıcı Faktör Analizinde Faktör Çıkarma Metodunun Seçimine İlişkin Bir Simülasyon Çalışması / 8. ULUSLARARASI İSTATİSTİK KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
09.12.2006 Türkiye de Kamu Hastanelerinin Kalite Seviyelerinin İyileştirilmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi / III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
24.05.2013 Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Ayakkabı Marka Tercihleri Ve Marka Sadakatleri İle İlgili Bir Araştırma / 12. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 2013

Ulusal Özet bildiri
31.12.2020 Gıda Tedarik Zinciri Kapsamında Ürün İzlenebilirliği / IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.06.2016 Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi (VZAHP) ile Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Metotlarının Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Uygulanması ve Sonuçlarının Karşılaştırılması / 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.12.2018 The Mediating Effect of Etnocentrism on Brand Love and Brand Loyalty :The Case of Coffee Shops / ICPEMS

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2018 Türkiye’de Lojistik ile İlgili Eğitim Veren Bölümlerin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma / IV.Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
10.12.2018 Hemşirelerin İş Güvenliği Algılarının İş Doyumu Düzeyleri ve Mesleki Algıları Üzerindeki Etkisi / 1. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2008 Using Information Technology in Administrative Science Education: Case of Adnan Menderes University / International Conference on Social Sciences

Uluslararası Özet bildiri
31.10.2017 Borsa İstanbul 30 ’da İşlem Gören Firmaların Vizyon ve Misyon İfadelerininMüşteri Odaklılık Açısından Metin Madenciliği Tekniği ile Analizi / 3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)

Uluslararası Özet bildiri
VZAHP ve TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE BİR TEKSTİL FİRMASINDA PERSONEL SEÇİMİ UYGULAMASI / 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası Özet bildiri
DECIDING THE FOREX BROKAREGE FIRM BY USING TOPSIS / XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
Deciding the FOREX Brokarege Firm by Using TOPSIS / XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
14.06.2013 KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE ORTA VE BATIASYA ÜLKELERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI / MEVLANA UNIVERSITY INTERNATIONAL ECONOMICS AND LAW SYMPOSIUM

Uluslararası Özet bildiri
23.12.2015 Awareness and Attitudes of Turkish Nursing Students toward Research and Development in Nursing / ICNH 2015: 17th International Conference on Nursing and Healthcare

Uluslararası Özet bildiri
22.06.2014 Internet Diffusion in Turkey An Assessment with Turkish Household Internet Diffusion Survey / 15th Annual Global Information Technology Association (GITMA) World Conference

Uluslararası Özet bildiri
24.12.2015 Awareness and Attitudes of Turkish Nursing Students toward Research and Development in Nursing / 17th International Conference on Surgical Oncology

2023 Çok Kriterli Karar Verme: Python Programlama Dili ile Uygulama , Bilimsel Kitap , Tümü,
OKURSOY ALGIN
Gazi Kitabevi,
978-625-365-190-9
2022 Üretim Yönetimi Alanında Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Uygulanması , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Depo Yeri Seçiminde Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi: SWARA ve FUCOM Uygulaması
OKURSOY ALGIN
Gazi Kitabevi,Coşansu Tezsürücü, Didem, Bircan Kamil
978-625-365-053-7 Erişim Linki
2022 Doğrusal Programlama ve Simplex Yöntemi , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÖZDEMİR MUHSİN, OKURSOY ALGIN
Nobel Akademik Yayıncılık,
978-625-427-694-1 Erişim Linki
2021 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),AKILLI ETİKET TEKNOLOJİSİYLE GIDA TEDARİK ZİNCİRİ İZLENEBİLİRLİĞİ: AHP UYGULAMASI
BİRCAN KAMİL, OKURSOY ALGIN
Ekin Basım Yayın Dağıtım,AYBARÇ, Sibel; KIRLI Mustafa
978-625-8024-47-0
2021 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TOPSIS Yöntemi ile FOREX Piyasasında Aracı Kurum Seçimi
TEZSÜRÜCÜ COŞANSU DİDEM, OKURSOY ALGIN
Ekin Basım Yayın Dağıtım,Aybarç Sibel, Kırlı Mustafa
978-625-8024-47-0
2018 Uluslararası İşletmecilik Kuram ve Uygulama , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Uluslararası Üretim Yönetimi
ÖZDEMİR MUHSİN,OKURSOY ALGIN
Seçkin Yayıncılık,Doç.Dr. Faruk Şahin, Doç.Dr. Serkan Çiçek, Doç.Dr. Ali Ender Altunoğlu
978-975-02-5110-8
2015 Yerel Yönetimler Üzerine , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yerel Yönetimlerde E-Devlet
OKURSOY ALGIN
Nobel,Recep TEKELİ
978-605-320-265-3