Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

atunali adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
AYTEN CAN

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2021 Ünlü Kazak Bilim Adamı Çokan Valihanov’a Göre Kazaklarda Tarım Faaliyetleri
International Journal of Life Sciences and Biotechnology

2009 Fehmi Paşa
A.Ü.DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi

2007 Aydın Vilayeti Umimi Meclisi nin 1909 Yılı Kararları
A.Ü. DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi

2007 Kurtuluş Savaşı nda Esat Efendi İleri
A.Ü. DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi

2006 Tanzimat Dönemi’nde Osmanlı Zaptiye Teşkilatı’nın Kuruluşu
Polis Dergisi
AYTEN CAN
2006 Aydın Vilayetinde Donanma Cemiyetine Yapılan Yardımlarla İlgili Bir Belge
A.Ü.DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi

2006 Hasan Fehmi Paşa nın Aydın Valiliği Döneminde Eğitim Öğretimde Düzenlemeler
A.Ü.DTCF Dergisi

2005 Ceride i Askeriye nin Tarih Araştırmalarındaki Yeri
A.Ü.DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi

2005 İstanbul'dan Bursa-Uludağ'a Bir Seyahat ve İznik-İzmit Üzerinden Geri Dönüş
A.Ü.DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi

2004 Tanzimat Döneminde Ordu Halk İlişkileri
Tarih Araştımaları Dergisi

Uluslararası Tam metin bildiri
24.07.2023 Zeytinyağı Üretiminin Tarihsel Gelişim Süreci / 4th International Acharaka Congress On Humanities and Social Sciences

Uluslararası Özet bildiri
07.07.2023 Güney Azerbaycan Sorunu Hakkında Bir Değerlendirme / VIII. International New York Academic Research Congress On Humanities Social Sciences Proceedings Book

Uluslararası Tam metin bildiri
13.03.2023 Avrupalıların Gözünde Osmanlı'nın Haremden Kaçan Prensesi: Hayriye Bin Ayyad Hakkında Bir İnceleme / 3rd Internatıonal Acharaka Congress On Humanıtıes And Socıal Scıenses

Uluslararası Tam metin bildiri
26.12.2022 İttihat ve Terakki Partisi Üyesi Osmanlı Öncü Kadınlarından Emine Semiye Hanım Hakkında Bir İnceleme / 2nd Internatıonal "Artemis" Congress On Humanıtıes And Socıal Scienses

Uluslararası Tam metin bildiri
26.12.2022 Koronavirüsle Mücadele Sürecinde Aydın-Efeler Belediyesinde Kadınlara Yönelik Hizmetler / 2nd Internatıonal "Artemis" Congress On Humanıtıes And Socıal Scienses

Uluslararası Özet bildiri
03.04.2016 Vilayet İdare Meclisi Kararları Üzerinden Vilayet Meclis Üyelerinin Kadın'a Bakış Açılarını Değerlendirmek / V. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın

Uluslararası Tam metin bildiri
18.08.2022 El Hac Mustafa Hami Paşa'nın Sağlık ve Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmaya Yönelik Önerileri / 2. Uluslararası Azerbaycan Fen, Sosyal, Sağlık ve Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
18.08.2022 Azerbaycan'da Öğretmen Okullarının Kuruluş Süreci / 2. Uluslararası Azerbaycan Fen, Sosyal, Sağlık ve Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
08.08.2022 Kadın Sivil Toplum Örgütlerinin Covid-19 Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Yürüttükleri Çalışmalar; Aydın Efeler Örneği / 10. Uluslararası İstanbul Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Uluslararası 
Yunan İşgalinden Kurtuluşun 100. Yılında İzmir / Uluslararası "Artemis" Fen, Sosyal, Sağlık ve Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
23.09.2022 Azerbaycan Milli Yemek Kültürünün Oluşmasında Etkili Olan Faktörler / Uluslararası "Artemis" Fen, Sosyal, Sağlık ve Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
23.09.2022 Tarihte Uygulanan Yönetim Erkleri: Ataerkillik, Anaerkillik ve Günümüz Modern Dünyası / Uluslararası "Artemis" Fen, Sosyal, Sağlık ve Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
14.06.2022 Baki Ali Neft Mektebi Örneği Üzerinden Mühendislik Eğitimine Farklı Bir Bakış / International Azerbaıjan Academic Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
14.06.2022 II. Karabağ Savaşı Sırasında Ermeniler Tarafından Azerbaycan Aleyhine Yürütülen Kara Propagandayı Alman Basını Üzerinden Okumak / International Azerbaıjan Academic Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
13.05.2022 II. Karabağ Savaşının Alman Basınına Yansımaları / Qarabağın Tarixi: Siyasi, İqtisadi, M?d?ni Aspektl?r Beyn?lxaq Elmi Konfras (17-18 Mart 2022)

Uluslararası Özet bildiri
20.08.2021 Baki Ali Neft Mektebi Örneğinde Azerbaycan'da Mühendislik Eğitiminin Değerlendirilmesi / UBCAK 6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
20.08.2021 Azerbaycan'da Eğitim Tarihine Genel Bir Bakış / UBCAK 6.Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
10.08.2021 Koronavirüsle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü; Efeler Belediyesi Örneği / 2.Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
18.08.2019 Zahmetli İşler, Tatlı Zaferler: Aydın’xxda Deve Yetiştiriciliği ve Deve Güreşleri / VIII. Uluslaraarsı Altey Toplulukları Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
11.06.2019 Yeni Vatanın Öz Evlatları Aydın’a Yerleşen Ahıska Türkleri / VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
26.10.2018 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Yerel Yönetimlerin Faaliyetleri: Dursunbey Belediyesi Örneği / Uluslararsı Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.03.2018 27 Mayıs 1960 Yılı Askeri Darbesi’nin Alman Basınına Yansımaları / Uluslararsı Türk Siyasi Hayatında Adnan Menderes Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
19.11.2018 Aydın Vilayeti Meclis-i Umumisi Kararları Üzerinden ”Kasaba” Kazasını Değerlendirmek. / Uluslararası Turgutlu Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 Kırgızistan’da Yaşayan Ahıska Türklerinin Göç Süreçleri ve Entegrasyonları / II. Türk Dünyası ve Türklük Bilinci Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
22.11.2028 Yörük -Türkmen Kültüründe Devecilik ve Seyirlik Oyunlar Olarak Deve Güreşleri : Germencik Örneği / III. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
21.10.2019 Orta Asya'dan Anadolu'ya Yansıyan Doğum Gelenekleri / 1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
19.04.2018 A Traditional Taste in Aydın: Çıntar and İncir Göbelek Mushroom / The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”

Uluslararası Özet bildiri
25.05.2018 Intangible Cultural Heritage: Keskek (Germencik Sample). / The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”

Uluslararası 
Toplumsal Cinsiyet / Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.05.2017 Ziya Gökalp’e Göre Aile Kavramı ve Türk Aile Yapısı / Türk Dünyası ve Türklük Bilinci Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
26.06.2017 Savaşın Ötekileri:Kadınlar / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
26.06.2017 1. Dünya Savaşı Yıllarında Aydın Vilayeti Meclis-i Umumisinin Halk Sağlığının Korunmasına Yönelik Aldığı Önlemler / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.09.2008 Garbi Trakya Müdafaa i Hukuk Cemiyeti ve Gümülcineli Esat Efendi / Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları

Ulusal Tam metin bildiri
10.11.2008 1869 Tarihli Aydın Vilayet Meclisi Kararları ve Kuşadası / Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu II

Ulusal Tam metin bildiri
01.11.2010 1869 Yılı Aydın Vilayeti Umumi Meclisi Kararlarında İzmir Livası İle İlgili Sonunlar ve Çözüm Önerileri / Körfezde Zaman İzmir Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.06.2010 Çine Milli Ordu Müftüsü Esat Efendi ve Aydın Kuva yı Milliyesi / Kuva-yı Milliye'nin 90. yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu

2023 National Leader Heydar Aliyev in the 100th Anniversary: Investigation in the Context of Turkey-Azerbaijan Relations , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Azerbaycan Umummilli Lideri Haydar Aliyev'in TBMM'de Yaptığı Konuşmalar Hakkında Bir Değerlendirme
CAN AYTEN
Özgür Yayınları,İbrahim Kazımbeyli, Farahila Babayeva-Şukurova, Baha Ahmet Yılmaz
978-975-447-626-2
2023 Sosyal Bilimlere Çok Yönlü Yaklaşımlar: Tarih, Turizm, Eğitim, Ekonomi, Siyaset ve İletişim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),El Hac Mustafa Hami Paşa’nın, Sıhhatnümayı Kebir Adlı Eserinde Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlılıkta Sağlığın Korunmasına Yönelik Önerileri
CAN AYTEN, Büyükbaş Seher
Özgür Yayınları,Girayalp Karakuş, Fatih Yakut, Nil Didem Şimşek
978-975-447-612-5
2022 Kurtuluşunun 100.Yılında Geçmişten Geleceğe Nazilli , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın Vilayet Meclisi Kararlarında Nazilli Kazası
CAN AYTEN
Akademisyen Kitabevi A.Ş.,Sedat AKKURNAZ, Tuncay Ercan SEPETÇİOĞLU, Arzu ÖZVER
978-625-8299-03-8
2012 Aydın İli Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XIX. Yüzyılda Aydın
CAN AYTEN, SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını,
978-605-359-578-6
2009 Atatürk ve Cumhuriyet e Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türk İdare Tarihi İçinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Eyalet ve Sancak Merkezlerinde Açılması ve Aydın Vilayeti Umumi Meclisi Kararları
CAN AYTEN
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,
978-975-8254-34-7
2007 Milli Mücadelede Germencik Cephesi ve Önderleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Milli Mücadelede Germencik
CAN AYTEN
Üç-er Ofset,Güneş, Günver
978-9974-270-02-1