Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

bdincer adu.edu.tr

Doç.Dr.
Beste Dinçer

Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Investigating the Mediation Effect of 21st Century Skills between Teachers' Decision Making Styles and Professional Autonomy
Psycho-Educational Research Reviews Journal

2022 The Analysis of the Relation Between Metacognitive Awareness of Reading Strategies and Critical Thinking Attiude of Pre-Service Classroom Teachers
International Journal of Progressive Education

2021 The predictors of senior pre-service teachers’ teacher self-efficacy: achievement goal orientations, and communication skills
International Journal of Curriculum and Instruction

2021 Postgraduate Students' Views on Values Education
International Online Journal of Education and Teaching (IOJET)

2021 Investigating the School Climate Perceptions and School Motivations of Middle School Students
International Journal of Educational Methodology

2021 The Predictive Power of Problematic Internet Use on Learning Responsibility of High School Students”
Psycho-Educational Research Reviews

2021 A Study of the Relationship between Secondary School Students' Computational Thinking Skills and Creative Problem-Solving Skills
The Turkish Online Journal of Educational Technology

2021 Birinci Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Okulumuzda Hayat Ünitesinde Yer Alan Değerlerin İncelenmesi
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Ümit Gözel BESTE DİNÇER
2020 The relationships among prospective teachers’ teacher efficacy with their levels of academic motivation, academic procrastination, and anxiety about the Public Personnel Selection Examination (PPSE)
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU BESTE DİNÇER MUHAMMED EKEN SİNAN BAYIK
2020 High school students' higher education expectation: A scale development study
Cypriot Journal of Educational Sciences
Yavuz Çetin BESTE DİNÇER
2020 Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Düzeyleri ile Sorumluluk Davranışı Arasındaki İlişki
Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Düzeyleri ile Sorumluluk Davranışı Arasındaki İlişki
BESTE DİNÇER Halil İbrahim Kolan
2019 Müzik Öğretmenliği Bölümü Lisans Programı Öğrencilerinin Piyano Öğrenme Stilleri ile Piyano Öğrenme Yaklaşımları Arasındaki İlişki
Turkish Studies Educational Sciences
CEREN SAYGI BESTE DİNÇER
2019 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Değer Algıları ve Eleştirel Düşünme Standartları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
BESTE DİNÇER ayşe yavuz seda eren
2019 İlkokul Programlarında (1-4) Yer Alan ve Kazandırılması Hedeflenen Değerlere İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğrenci Velilerinin Görüşlerinin İncelenmesi
Değerler Eğitimi Dergisi
BESTE DİNÇER ümit gözel
2018 7.Sınıf İngilizce Öğretim Programının Stufflebeam'in Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün Modeline Dayalı Olarak Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Turkish Studies

2018 The Relationship between Music Teacher Candidates’ Academic and General Procrastination Tendencies and Test Anxiety
Journal of Education and Training Studies
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU BESTE DİNÇER CEREN SAYGI
2018 Sınıf Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencilerinin Değerler Eğitimine Bakış Açısı
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
BİLGEN KIRAL BESTE DİNÇER
2017 Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet ve Teknolojiye Yönelik Tutumları ile Bilgisayar Özyeterlik Algılarının İncelenmesi
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU BESTE DİNÇER NURHAK CEM DEDEBALİ
2017 The Relationship Between University Students’ Attitudes Towards Foreign Language and Foreign Language Learning Strategies
International Journal of Language Academy
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU BESTE DİNÇER
2017 Evaluation of the 7th Grade English Language Curriculum According to Stuffelebeam's Context-Input-Process- Product (CIPP) Model
e-Journal of New World Sciences Academy
BESTE DİNÇER ASUMAN SEDA SARACALOĞLU
2017 Öğretmenlerin Öğretme Stilleri, Özyeterlik ve İş Doyumlarının Belirlenmesi
Education Sciences (NWSAES)
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU ÇİĞDEM ALDAN KARADEMİR BESTE DİNÇER NURHAK CEM DEDEBALİ
2011 Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri Profillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Gazi Türk Eğitim Bilimleri
BESTE DİNÇER ASUMAN SEDA SARACALOĞLU
2011 Sınıf, Fen ve Teknoloji ile Türkçe Öğretmenlerin Öğretme Stillerinin İncelenmesi
E-Journal of New World Sciences Academy
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU NURHAK CEM DEDEBALİ BESTE DİNÇER FEVZİ DURSUN
Uluslararası Özet bildiri
14.05.2022 1-4. Sınıflar Öğretim Programlarının Kök Değerler Açısından İncelenmesi / 13.Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi (ICONTE 2022)

Uluslararası Özet bildiri
18.10.2021 “DEĞERLERİMİZİ KORUYALIM, ETKİNLİKLERİMİZİ UYGULAYALIM: DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ” / 5. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
15.05.2016 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet ve Teknolojiye ilişkin Tutumları ile Bilgisayar Özyeterlik Algılarının Karşılaştırılması / 15.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
05.10.2016 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Müzik ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Genel ve Akademik Ertelemeleri ile Sınav Kaygıları Arasındaki İlişki. / Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.10.2016 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilişsel Farkındalık Düzeyleri ile Akademik Özyeterlikleri Arasındaki İlişki / Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
07.02.2009 A study on correlation between self-efficacy and academic motivation of prospective teachers / World Conference Education Science 2009

Uluslararası Özet bildiri
03.09.2021 Investigation Of The Relationship Between Secondary School Students Computational Thinking Skills And Creative Problem Solving Skills / International Conference on New Horizons in Education

Uluslararası Özet bildiri
17.05.2021 Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Etkinlik Planlarındaki Değerler / 7. Uluslararası Kadın Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.06.2021 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Değer Algılarındaki Değişime İlişkin Görüşleri / Uluslararası Covid-19 Kongresi Eğitimde Yeni Normlar-II

Uluslararası Özet bildiri
23.11.2020 Lisansüstü Öğrencilerinin Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri / VII International Eurasian Educational Education Research Congress(EJER)

Uluslararası Özet bildiri
26.06.2020 Ahlaki İkilem Yaklaşımının İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin Demokratik Tutumlarına Etkisi / II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK)

Uluslararası Özet bildiri
26.06.2019 Öğretmen Eğitiminde Müzakereci Yaklaşım Uygulamasının Tolerans, Dinleme ve Sosyal Problem Çözme Becerilerine Etkisi / II.Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK)

Uluslararası Özet bildiri
28.06.2019 The Relation Between Metacognition Skills and Self-Efficacy Perceptions of High School Teachers / INTE 2019 International Conference On New Horizons in Education

Uluslararası Özet bildiri
11.05.2018 İlkokul Programlarında (1-4) Yer Alan ve Kazandırılması Hedeflenen Değerlere İlişkin Sınıf Öğretmenleri ve Öğrenci Velilerinin Görüşleri / ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE

Uluslararası Özet bildiri
03.02.2018 Investigation of the Relationship Between the Social Values Perception and Critical Thinking Standards from the Guidance and Psychological Counseling Department Students / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
20.09.2018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilişimsel Düşünmeye İlişkin Farkındalıkları / II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (ERTE)

Uluslararası Özet bildiri
24.10.2018 Müzik Öğretmenliği Bölümü Lisans Programı Öğrencilerinin Piyano Öğrenme Stilleri ile Piyano Öğrenme Yaklaşımları Arasındaki İlişki / II.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (ERTE)

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersine İlişkin Tutum, Özyeterlikleri ile Mesleki Yeterlikleri Arasındaki İlişki / ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 Relationship among Speaking Self efficacy, Speaking anxiety and Communication skills of Prospective Teachers / Globets: An International Conference on Education, Technology and Science

Uluslararası Özet bildiri
01.02.2018 Examining the efficiency of teaching practice lesson according to views of prospective primary school teachers, primary school teachers and administors / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
20.10.2017 Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yetkinlikleri İle Akademik Güdülenme, KPSS Kaygısı ve Akademik Erteleme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.10.2016 Türkçe Öğretim Programında Uzaktan Eğitim Uygulamasına İlişkin Yabancı Öğrenci Görüşleri / Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
07.05.2017 Türkçe ve İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Anadil ve Yabancı Dil Olarak İngilizceye İlişkin Metafor Algıları / II.Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
07.05.2017 Sınıf Öğretmenliği 4.Sınıf Öğrencilerinin Değerler Eğitimine Bakış Açısı / II.Uluslararası Felsefe Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
20.09.2017 Açık ve Uzaktan Öğrenme Programı Tasarım Süreci / II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (CEAD)

Uluslararası Özet bildiri
20.09.2017 Formasyon Grubu Öğrencilerinin Sosyal Değerlere İlişkin Bakış Açısının İncelenmesi / II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (CEAD)

Uluslararası Özet bildiri
01.04.2017 The Relationship Between General and Academic Procrastination Tendency and Examination Anxiety, Study and Learning Strategies Attitude of Music Teacher Candidates / 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

2022 EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR III , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ DEĞERLER EĞİTİMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: META SENTEZ ÇALIŞMASI
Can Yurt Emine, DİNÇER BESTE
Eğitim Yayınevi,Doç. Dr. Fatma Elif Kılınç
E-ISBN: 978-625-6382-18-3 Erişim Linki
2022 VERSATILE APPROACHES TO SOCIAL SCIENCES IN THE 21st CENTURY: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH (21. YÜZYIL'DA SOSYAL BİLİMLERDE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIMLAR: DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sanal Sınıf Ortamında Gerçekleştirilen Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Sınıf Öğretmenleri ile Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
DİNÇER BESTE, Çelik Çiğdem
Orion,Doç. Dr. Ömer Gökhan ULUM, Doç. Dr. Nuran KILAVUZ
ISBN: 978-625-7294-74-4 Erişim Linki
2021 SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİNE GENEL BAKIŞ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),OKUL ÖNCESİ ETKİNLİK PLANLARINDAKİ DEĞERLER
ÜLKÜ HİLAL HATİCE, DİNÇER BESTE
Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları,Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN Prof. Dr. Mustafa TALAS Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
978-605-7594-95-2 Erişim Linki
2021 Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları IV , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Gözel Ümit, DİNÇER BESTE
Akademisyen Yayınevi,Ahmet Doğanay, Oğuz Kutlu
978-625-7496-45-2 Erişim Linki
2021 EĞİTİM BİLİMLERİ Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler-3 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),DEĞERLER EĞİTİMİNİN ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
DİNÇER BESTE, Gündüz Çetin İpek
IVPE,Doç. Dr. Harun ŞAHİN
ISBN • 978-9940-46-080-8 Erişim Linki