Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

haticeerol adu.edu.tr

Prof.Dr.
HATİCE EROL

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Aktif İstihdam Politikalarının Etki Değerlendirmesi: Aydın İli Örneği
Çalışma ve Toplum

2020 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Kayıt Dışı İstihdam Sorunu: Aydın İli Örneği
Sosyal Güvenlik Dergisi
HATİCE EROL Serkan Demirtaş
2019 TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI SAĞLIK POLİTİKALARINDA DÖNÜŞÜM VE SAĞLIK HARCAMALARINA ETKİLERİ
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
HATİCE EROL ABDULLAH ÖZDEMİR
2018 KÜRESEL TERÖRİZM VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ
SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL
ABDULLAH ÖZDEMİR MÜMİN ESER HATİCE EROL
2017 Türkiye’de İşsizlik ve Sendikalaşma İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
Aydın İktisat Fakültesi Dergisi
HATİCE EROL
2016 Türkiye de Ekonomik Büyüme ve İstihdam İlişkisi
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
FUNDA ÇONDUR HATİCE EROL SİDRE GÜL BİGE GÖCEKLİ
2016 Türkiye de Özel istihdam Büroları ve Geçici İş İlişkisi
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
HATİCE EROL ABDULLAH ÖZDEMİR
2015 Türkiye’de İstihdam Politikalarında ”İş Sağlığı ve Güvenliliği”nin Yeri
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
HATİCE EROL ABDULLAH ÖZDEMİR
2014 Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi
Sosyal Güvenlik Dergisi
HATİCE EROL ABDULLAH ÖZDEMİR
2012 TÜRKİYE DE EMEK PİYASASINDA BELİRLENMİŞ MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ
TİSK AKADEMİ
ABDULLAH ÖZDEMİR MEHMET MERCAN HATİCE EROL
2012 EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜRKİYE DE UYGULANAN İSTİHDAM POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ
AMME İDARESİ DERGİSİ
HATİCE EROL ABDULLAH ÖZDEMİR
2011 The Effects of Economic Crises on Social Welfare Policies
Turkish Public Administration Annual
HATİCE EROL ABDULLAH ÖZDEMİR
2010 Türkiye de İşsizliğin Yol Açtığı Olumsuzlukların Giderilmesinde İşsizlik Sigortası Kanunun işlevi
TİSK Akademi
HATİCE EROL ABDULLAH ÖZDEMİR ELİF MERYEM YURDAKUL
2007 Yoksulluk ve Sağlık Politikalarında Dönüşüm
sosyal güvenlik Dünyası
HATİCE EROL
2007 Sosyal Güvenlik Sistemini Yeniden Yapılandırırken Kayıtdışı İstihdamla Mücadele
Sosyal Güvenlik Dünyası
HATİCE EROL
Uluslararası Tam metin bildiri
26.03.2023 Türkiye'de Kadın Yoksulluğunun Genel Görünümü / 3. International Black Sea Modern Scientific Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
26.03.2023 Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde Kamu Sektöründe Cam tavan Sendromu / 3. International Black Sea Modern Scientific Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2022 Türkiye'de Sosyal Güvenlik Harcamalarının Makroekonomik Değişkenlerle İlişkisi / 2. International Black Sea Modern Scientific Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2022 Türkiye'de Genç İşsizliğin Genel Görünümü:Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alanlar / 2. International Black Sea Modern Scientific Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
15.12.2019 TERÖRİST FAALİYETLER İLE EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ / II. ULUSLARARASI GİRESUN GÜVENLİKSEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
15.12.2019 TERÖRİZMİN OECD ÜLKELERİNİN TURİZM SEKTÖRLERİ ÜZERİNDEKİETKİLERİ / II. ULUSLARARASI GİRESUN GÜVENLİKSEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
31.12.2017 Türkiye’xxde Yüksek Öğretimlilerin İşsizliği Sorunu ve Uygulanana İstihdam Politikalarının Değerlendirilmesi / Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi

Ulusal Özet bildiri
31.12.2018 İŞKUR’xxun Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Etki Değerlendirilmesi:Aydın İli Örneği / 19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.07.2016 The Importance and Suffıency of Health Tourism In Turkey / Humanitias and Social Sciences Conference, Barcelona Spain

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2018 OECD ve Türkiye’de İş Hukuku Çerçevesinde Çalışma dinlenme Sürelerinin Değerlendirilmesi / 1. International Congress of Political, Economic and Financial Analyis (PEFA 2018)

Uluslararası Tam metin bildiri
24.11.2018 Ön Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerde Kadın Algısı: Nazilli Meslek Yüksekokulu Örneği / 1th International Congress Of Political Economic And Financial Analysis

Uluslararası Tam metin bildiri
24.11.2018 Meslek Yüksekokulunda Görev Yapan Kadın Akademisyenlerin Kariyer Ölçeğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Örneği / 1th International Congress Of Political Economic And Financial Analysis

Ulusal Özet bildiri
01.10.2018 Türkiye’de 1980 Sonrası Sağlık Politikalarında Dönüşüm ve Sağlık Harcamalarına Etkisi / 19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.09.2017 Türkiye’de Turizm Sektöründe İstihdamın Genel Yapısının Analizi / 18. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
01.04.2009 Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Ayrımcılığın Kadının Çalışma Ve Siyasal Yaşamdaki Yerine Etkisi / Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongrei

Uluslararası Tam metin bildiri
22.10.2017 Türkiye’de İşsizlik ve Sendikalaşma İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz / EUROFE017 Uluslararası Ekonomi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.11.2017 Türkiye’de Yüksek Öğretimlilerin İşsizliği Sorunu ve Uygulanan İstihdam Politikalarının Değerlendirilmesi / İSTİHDAM ŞûRASI KAPSAMINDA ULUSLARARASIİSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
22.12.2019 Küreselleşme Sürecinde Enerji Arz Güvenliğinin Sağlanmasında Gelişmiş Ülkelerin Rolü / II. ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU EMPERYALİZM, HEGEMONYA VE İSTİHBARAT FAALİYETLERİ

Uluslararası Tam metin bildiri
26.05.2017 Türkiye’xxde Darbelerin Sosyal Haklar ve Sendikalar Üzerindeki Etkileri / Uluslararası Darbe Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2016 Küresel Terörizm ve Yoksulluk İlişkisi / Uluslararası Demokrasi Sempozyumu Darbeler ve tepkiler

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2016 Türkiye de Yoksulluk Sorunu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Faaliyetleri / International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics 2016

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2016 The Factors That Affect The Tourism Related Income In Turkey / Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2016 Analyze of Women s Participation in Labor Force in Turkey / Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı Barcelona 2016

Uluslararası Tam metin bildiri
16.05.2016 Kamu Sağlık İşletmelerinde Altişveren Uygulamalarının Çalışanlar Açısından Değerlendirilmesi / Birinci Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu

2023 Küreselleşen Dünyada Sosyal Bilimler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde Kamu Sektöründe Cam Tavan Sendromu
ÖZDEMİR ABDULLAH, EROL HATİCE
Duvar Yayınları,Sarıbaş Serap
978-625-6945-37-1 Erişim Linki
2022 Türkiye Ekonomisinde Güncel Sorunlar ve Öneriler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlıkta Dönüşüm Sürecinde Şehir Hastanelerinin Yeri: İngiltere ve Türkiye Örnekleri
ÖZDEMİR ABDULLAH, EROL HATİCE, ERTURUN İLAYDA
DETAY YAYINCILIK,Bölükbaş Mehmet
978-605-254-642-0
2022 Kurtuluşunun 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Nazilli , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Nazilli'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve İstihdamı
EROL HATİCE, ÖZNUR SEDA
Akademisyen Kitabevi,Akkurnaz Sedat, Sepetçioğlu, Tuncay Ercan, Özver Arzu
9786258299038
2021 Turizmde Yeni Umut:Sağlık Turizmi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi
EROL HATİCE, ÖZDEMİR ABDULLAH
DETAY,Bostan Aziz, Coşkun Erhan, Arslan Ayşe
9786052544228
2021 Türkiye'de Çalışma Yaşamındaki Hukuksal Düzenlemelerin Kadın İstihdamına Etkileri , Bilimsel Kitap , Tümü,
Özcan İsminaz, EROL HATİCE
İKSAD,
978-625-8007-22-0 Erişim Linki
2020 Covid-19 Pandemi Sürecinin Sosyo- Ekonomik ve Politik Etkileri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),COVİD-19 PANDEMİSİNİN İŞ GÜCÜ PİYASASINA ETKİLERİ
EROL HATİCE, ÖZDEMİR ABDULLAH
Nobel yayınları,Özdemir Abdullah, Eser Mümin
978-625-406-831-7
2020 Covid-19 Pandemi Sürecinin Sosyo- Ekonomik ve Politik Etkileri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),COVİD-19 PANDEMİSİ VE SAĞLIK SİSTEMLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
EROL HATİCE, ÖZDEMİR ABDULLAH
Nobel yayınları,Özdemir Abdullah, Eser Mümin
978-625-406-831-7
2019 21. Yüzyılda Dünya Ekonomisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Gelişmiş Ülkelerin Mücadele Alanı: Enerji Arz Güvenliği
ÖZDEMİR ABDULLAH,EROL HATİCE,ESER MÜMİN
Seçkin Yayıncılık,Aslı Yenipazarlı
978-975-02-5816-9
2019 Güncel Turizm Sorunları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ULUSLARARASI EKONOMİK KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLER
ÖZDEMİR ABDULLAH,EROL HATİCE
Detay Yayıncılık,Ali Türker, Gülay Özaltın Türker
9786052540947
2018 Hukukun Temel Kavramları , Ders Kitabı , Tümü,
EROL HATİCE
Alter Yayıncılık,
978-605-4099-47-4
2017 Hukukun Temel Kavramları , Ders Kitabı , Tümü,
EROL HATİCE
Alter Yayınları,Hatice EROL
978-605-4099-47-4
2015 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI , Ders Kitabı , Tümü,
EROL HATİCE
ALTER YAY.,
978-605-4049-47-4
2010 Sosyo Ekonomik Değişim Aydın İli Örneği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Yapısı ve Aydın İlinde İstihdam
EROL HATİCE, ÇONDUR FUNDA
Alter Yayıncılık,Özdemir Abdullah
978-605-5465-01-5
2009 Sosyal Politikada Güncel Sorunlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye'de Genç İşsizliği Sorunu
EROL HATİCE
Ankara üniversitesi Basımevi,Esin Pars, Savcı İlkay, Gökbayrak Şenay, Kart Müge Ersoy, Akkaya Yıldırım Fatma
978-975-482-814-6
2009 Küreselleşme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Küreselleşme ve Türkiye İşgücü Piyasalarında Dönüşüm
EROL HATİCE, BOSTAN AZİZ
Ezgi Kitabevi,Özdemir Abdullah Eser Mümin
978-975-8606-79-5