Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

secil.utma adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Seçil Utma

Atça Meslek Yüksekokulu
Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.

CV (PDF)


2023 Dijital Medya Çağında Sosyal Röntgencilik: “Gözetleniyorum Öyleyse Varım”
International SMART- Journal International SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS

2023 Medya Ekolojisi Kavramı: Yeni Medya Ekolojisi Bağlamında Kuramsal Bir Değerlendirme
International Journal Of Social, Humanıtıes and Admınıstrative Sciences

2023 Gözetim Kavramı ve Sosyal Medyada Gözetimin İçselleştirilmesi
International Journal of Social, Humanıtıes and Admınıstrative Scıences (JOSHAS)

2022 Suskunluk Sarmalı Kuramı: Sosyal Medya Özelinde Medyada Suskunluk Sarmalının İşleyişi
Social Scıence Development Journal SSDjournal

2022 Çocuk-Medya Etkileşiminde Çizgi Filmlerin Rolü: Medya Okuryazarlığı Çerçevesinde Bir Değerlendirme
International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal SMART Journal

2022 İletişim Çağının Vazgeçilmez Dili: Sözsüz İletişim Yerine Geçen Emojiler
İDEA Studies Journal

2022 Gelişen Dünyada Bilim Gazeteciliği Ve Sorunlar: Magazinleşen Habercilik Bağlamında Bilim Gazeteciliğine Yönelik Kuramsal Bir Değerlendirme
Academic Social Resources Journal

2021 Pandemi Sürecinde Medyada Korku Salgını: Covid-19 Özelinde Bir Değerlendirme
International Academic Social Resources Journal

2021 Sosyal Medya ve Post Truth (Hakikat Ötesi): Covid-19 Özelinde Bir Değerlendirme
Kesit Akademi Dergisi

2021 Aşı Karşıtlığıyla Mücadelede Sağlık İletişimi Uygulamaları: Covid-19 Özelinde Bir Değerlendirme
International Journal of Social, Humanities and Admınıstrative Sciences

2020 Medyada Sağlıklı "Sağlık" Haberciliği: Koronavirüs (Covid-19) Salgını Özelinde Bir Değerlendirme
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi
SEÇİL UTMA
2020 Aile Kurumunun Dönüşümünde Sosyal Medyanın Etkisi: Aile İçi İletişimin Dijitalleşmesi
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
SEÇİL UTMA
2020 Algı Yönetimi Kavramı Çerçevesinde Geleneksel Medyada Gerçeklik Algısı
Sosyal Beşeri ve İdari Bililmler Dergisi
SEÇİL UTMA
2020 Türk Kültüründe Kadın Olmak ve Medyada Kadının Temsili
The Journal of International Social Research
SEÇİL UTMA
2020 Yeni İletişim Ortamında Medya-Çocuk İlişkisinin Medya Okuryazarlığı Bağlamında Değerlendirilmesi
Diyalektolog Ulusal Hakemli Sosyal Araştırmalar Dergisi
SEÇİL UTMA
2020 İletişim Çağında Medya ve Kültür Etkileşimi: Medyatikleşen Kültürler
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)
SEÇİL UTMA
2020 Toplumsal Dinamikler Çerçevesinde Türk Aile Yapısının Değişimi: Medyanın Aile Kurumuna Etkisi
The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
SEÇİL UTMA
2020 Medyada Korkunun İnşası: Televizyon Haberleri Özelinde Kuramsal Bir Değerlendirme
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
SEÇİL UTMA
2020 Popüler Kültürün İnşasında Medyanın Rolü: Kitle İletişim Araçları-Popüler Kültür İlişkisi Kuramsal Bir Analiz.
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi
SEÇİL UTMA
2020 Türk Toplumunda Tüketim Kültürünün Yaygınlaşmasında Medyanın Rolü: Tüketiyorum Öyleyse Varım
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research
SEÇİL UTMA
2020 Sağlık İletişimi Kavramı: Koronavirüs (Covid19) Salgınında Ülkemizde Sağlık İletişimi Uygulamaları
Journal of Social, Humanities and Admınıstrive Sciences
SEÇİL UTMA
2019 Dijital Çağın Bir Gerekliliği Olarak Sosyal Medya Okuryazarlığı
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi
SEÇİL UTMA
2019 Dindarlığın Değişen Yüzü: Dinin Popülerleşmesi ve Sosyal Medya Dindarlığı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
SEÇİL UTMA
2019 Sosyal Medya Bağımlılığı Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme
Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi
SEÇİL UTMA
2019 İletişimde Dil ve Anlamlandırma: İletişim Felsefesi Bağlamında Kuramsal Bir Değerlendirme
Researcher: Social Science Studies
SEÇİL UTMA
2019 Önyargı Kavramı ve Medyada Kadın Temsiline İlişkin Önyargılar
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi
SEÇİL UTMA
2019 İletişim Çağında Medya-Çocuk İlişkisi: Medya Okuryazarlığı Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
SEÇİL UTMA
2019 Kadına Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cam Tavan Sendromu
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
SEÇİL UTMA
2019 Sağlık Okuryazarlığı Kavramı ve Sağlık Haberlerini Doğru Okumak
IBAD Sosyal Bilimler Dergisi
SEÇİL UTMA
2019 Bilgi Çağında İletişim Olgusu ve İletişimsizlik Becerisi
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
SEÇİL UTMA
2018 Dijital Çağda Medyanın Psikolojik Gücü: Algı Yönetimi Perspektifinden Kuramsal Bir Değerlendirme
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
SEÇİL UTMA
2018 Mahremiyet Olgusu ve Sosyal Medyada Mahremiyetin Serüveni
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
SEÇİL UTMA
2018 Turizm İşletmelerinde İtibar Yönetiminin Bir Aracı Olarak Halkla İlişkiler
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
SEÇİL UTMA
2017 Medyadaki Sağlık Haberlerini Doğru Okumak
The Journal of Academic Social Science Studies
SEÇİL UTMA
2017 Bilimsel Okuryazarlık: Bilim İletişimi ve Medyadaki Biilm Haberlerini Doğru Okumak
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
SEÇİL UTMA
Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2016 Meslek Yüksek Okullarındaki Öğrencilerin Kurumsal Yönetim Algısı: Atça MYO Örneği / UMYOS 5.Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
13.09.2014 Meslek Yüksek Okullarında Uygulanan Eğitim Programlarının Kalitesinin Değerlendirilmesi: Atça MYO Örneği / 1,Uluslararası Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
23.12.2018 İletişimde Yeni Bir Paradigma: Siyasal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya / Teori ve Pratikte Uluslararası Siyasal İletişim: Batı Dışı Yaklaşımlar Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2018 Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar / 1.Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
24.11.2018 Değişen İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / PEFA

Uluslararası Tam metin bildiri
24.11.2018 Duygusal Zeka Kavramı ve Çalışma Yaşamında Duygusal Zekanın Yönetimi / 1.Uluslararası Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Kadına Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cam Tavan Sendromu / Uluslararası Sosyal Sermaye Konferansı

Uluslararası Tam metin bildiri
Turizm işletmelerinde İtibar Yönetiminin Bir Aracı Olarak Halkla İlişkiler / Uluslararası Turizm Seyahat Eğlence ve Misafirperverlik Konferansı

Ulusal Tam metin bildiri
04.05.2015 Türkiye de Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılık ve Toplumsal Kalkınma / 2.Ulusal MYO Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
03.05.2015 Örgütsel Sessizlik Sessizliğin Teorik Temelleri Örgütsel ve Bireysel Etkileri / 2.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
09.11.2015 Suç Korkusu ve Medyanın Suç Korkusunun Oluşmasına Etkileri / Suç ve Suç Korkusu Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2015 Örgüt İçi Etkin İletişim ve Örgütsel Sinizm / 2.Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
23.10.2015 Bilgi Toplumuna Geçişte Sosyal Sermaye Olgusu / 1.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
15.12.2015 Sanat Haberlerinin Medyada Yer Alışı ve İçerik Analizi Bağlamında Değerlendirilişi / Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
09.11.2015 Mesleki Eğitim İstihdam ve Sektör İlişkisi / UMYOS 2015 4.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri / 11.Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

2023 Sosyal Bilimlerde Akademik Analiz ve Yorumlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Anaakım Medya Karşısında Alternatif Bir Söylem: Yurttaş Gazeteciliği
UTMA SEÇİL
Özgür Yayınları,Dr.Öğretim Üyesi Abdullah Kılıçarslan, Dr.Öğretim Üyesi Tuğrul Günay, Dr.Öğretim Üyesi Tolga Ergün
978-975-447-687-3 Erişim Linki
2022 Ekoloji, Çevre ve Medya , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bir Uzmanlık Alanı Olarak Çevre Gazeteciliği: Medya-Çevre İlişkisi Bağlamında Sorunlar ve Çözüm Önerileri
UTMA SEÇİL
Doruk Yayınevi,Prof.Dr. Ferlal Örs, Dr.Öğretim Üyesi Petek Durgeç
978-975-553-933-1
2022 Medyada Gerçeklik Algısının Dönüşümü: Medya ve Dezenformasyon , Bilimsel Kitap , Tümü,
UTMA SEÇİL
İKSAD Publishing House,
978-625-8405-26-2 Erişim Linki
2021 Bilim İletişimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bilim Gazeteciliğinin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi
UTMA SEÇİL
Siyasal Kitabevi,Çiler Dursun, Onur Dursun
978-605-7877-97-0
2021 Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya 2 (Gazetecilikten Halkla İlişkilere, İnsan Kaynaklarından Sağlık İletişimine) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık İletişimi Kavramı ve Sosyal Medyada Sağlıklı Sağlık İletişimi
UTMA SEÇİL
Literatürk Academia,Doç.Dr.Ali Emre Dingin
978-60574813-9-9
2020 Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık İletişimi ve Sosyal Medya İlişkisi: Sağlık Okuryazarlığı Kavramı Çerçevesinde Kuramsal Bir Değerlendirme
UTMA SEÇİL
Literatürk Academic,Doç.Dr.Ali Emre Dingin
978-605-337-259-2
2019 İletişim Çalışmaları 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık İletişimi Kavramı ve Sosyal Medyada Sağlıklı Sağlık İletişimi
UTMA SEÇİL
Akademisyen Yayınevi,Aslıhan Doğan Topçu, Gürhan Topçu
978-605258-586-3
2017 Bilim İletişimi: Üniversitelerde Bilim Haberlerinin İncelenmesi , Bilimsel Kitap , Tümü,
UTMA SEÇİL
Lambert Academic Publishing,Altun Deniz
978-3-659-77881-0 Erişim Linki
2017 Her Yönüyle Bilim Merkezi Bilim Merkezlerine Dair Kavramsal Bir Okuma , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bilim İletişimi Kavramı Bilim-İletişim İlişkisi
UTMA SEÇİL
Çizgi Kitabevi,Ali Güney
978-605-196-063-0
2015 HALKLA İLİŞKİLER 1 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Farklı Sektörlerde Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar
UTMA SEÇİL
Lisans Yayıncılık,Yrd.Doç.Dr. Gonca YILDIRIM,Öğrt.Gör.Dr.Seçil UTMA
978-605-5044-37-4
2015 HALKLA İLİŞKİLER 1 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Halkla İlişkiler Çalışmalarının Organizasyonu
UTMA SEÇİL
lisans Yayıncılık,Yrd.Doç.Dr. Gonca YILDIRIM,Öğr.Gör.Dr.Seçil UTMA
978-605-5044-37-4