Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

tugba.akin adu.edu.tr

Doç.Dr.
Tuğba Akın

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
İstatistik Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Can Emerging Countries Mitigate the Effect of Original Sin Problem in Achieving External Debt Sustainability?
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

2023 OECD Ülkelerinde Enerji Kaynakları ve CO2 Emisyonu arasındaki ilişkinin STIRPAT modeli ile incelenmesi
Journal of Yasar University

2023 A Comparative Analysis of the Relationship between Renewable Energy Production and Economic Growth
Alphanumeric Journal

2022 Seçilmiş OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme, Eşitsizlik ve Yeniden Dağılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme ve Asimetrik Nedensellik Analizinden Elde Edilen Kanıtlar
Alanya Akademik Bakış

2022 The impact of income inequality on environmental quality: a sectoral-level analysis
Journal of Environmental Planning and Management

2022 DIŞ BORÇLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİ PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
Mehmet Akif Ersoy Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi

2021 The Comparative Analysis of Life Satisfaction Among Syrian, Iranian, and Afghan refugees in Turkey: The case of Denizli
Journal of Refugee Studies
Sayed Alawadin Maqul SEVCAN GÜNEŞ TUĞBA AKIN
2021 Tüketim, Belirsizlik ve Borçlanma kısıtı Üçlemi: Türkiye Örneği
Journal of Yaşar University
TUĞBA AKIN CANSU DAĞLIOĞLU
2020 The relationship among sovereign credit risk premium, sovereign bonds and currency rates in fragile three countries
Journal of Business, Economics and Finance
TUĞBA AKIN EMRE IŞIKLI
2020 The interaction between Foreign Direct Investment and Domestic Investment: Is there crowding out effect?
Journal of Eastern European and Central Asian Research
ÖZGE BOLAMAN AVCI TUĞBA AKIN
2020 The Analysis of Main Determinants of High Technology Exports: A Panel Data Analysis
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KAUJEASF)
SEVCAN GÜNEŞ SİNEM PINAR GÜREL DUYGU YOLCU KARADAM TUĞBA AKIN
2020 Yurt Dışı Portföy Yatırımını Belirleyen Çekici Faktörler Üzerine Bir Nedensellik Analizi: Türkiye Örneği
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
TUĞBA AKIN
2020 The Relationship Between Credit Default Swap, Economic Growth and Current Account Deficit: A Case of Turkey
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TUĞBA AKIN EMRE IŞIKLI
2019 The effects of demographic structures on savings in Eastern European countries
Eastern Journal of European Studies
TUĞBA AKIN KIYMET YAVUZASLAN
2019 Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı: Lider Ülkeler ve Türkiye Analizi
Sosyoekonomi
SEVCAN GÜNEŞ TUĞBA AKIN
2019 The Effects of Political Stability on Foreign Direct Investment in Fragile Five Countries
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
TUĞBA AKIN
2019 Türkiye’de Tarım Sigortaları: Aydın İlindeki Üreticilerin Tarım Sigortası Bilinci
Aydın İktisat Fakültesi Dergisi
Hayri Tufan Süleyman Pahsa Burcu Işık Emine Bağcı Fatma Demir TUĞBA AKIN
2018 Economic impact of digital dermatitis treatment on a dairy farm: an application of the break-even analysis
Ciência Rural
İBRAHİM AKIN TUĞBA AKIN
2018 Türkiye’de Tasarruf ve Cari Açık İlişkisi
Maliye Dergisi
TUĞBA AKIN OSMAN PEKER
2018 The Relationship Between Energy Prices, CDS, USD Currency and Inflation Rate in Turkey
CEA Journal of Economics
EMRE IŞIKLI TUĞBA AKIN
2018 Does Health Matter? Evidence from the EU15 and Turkey
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi/International Journal of Management Economics and Business
TUĞBA AKIN SEDAT ALATAŞ BURCU YILMAZ
2018 İhracatın Niteliğindeki Artışın Dış Ticaret Haddine Etkisi: Türkiye Analizi
Cumhuriyet Üniversitesi (C.Ü.) İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
TUĞBA AKIN SEVCAN GÜNEŞ
2016 The Effects of Saving- Investment Gap on Economic Growth in Developing Countries: A Clustering and Panel Data Analysis
Theoretical and Applied Economics
İSMET GÖÇER TUĞBA AKIN SEDAT ALATAŞ
2016 Kırılgan Beşlide Tasarruf -Yatırım Açığının Ekonomik Büyümeye Etkileri: Yeni Nesil Bir Ekonometrik Analiz
Ege Akademik Bakış
İSMET GÖÇER TUĞBA AKIN
2016 The Effects of Falling Crude Oil Prices on Macroeconomic Performance and Political Stabilities in The First Seven Net Oil Exporters' Countries
CEA Journal of Economics
İSMET GÖÇER TUĞBA AKIN
Uluslararası Tam metin bildiri
15.06.2023 Gelişmekte Olan Ülke Gruplarında Makroekonomik Göstergelerin Kırılgan Devletler Endeksi Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Yöntemler İle Karşılaştırılması / 7. İzmir İktisat Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
10.09.2021 Seçili OECD ülkelerinde ekonomik büyüme, gelir eşitsizliği ve yeniden dağilim ilişkisi: Panel zaman serisi ve Asimetrik nedensellik analizi / XXI. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
10.09.2021 Kümeleme ve panel veri analiz yöntemleri ile insani gelişme endeksi, küreselleşme ve ekonomik büyüme ilişkisi: Gelişmekte olan Ülkeler örneği / XXI. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
25.12.2018 Doğu Avrupa Ülkelerinde Demografik Etkenlerin Tasarruflar Üzerindeki Etkisi / IV. International Conference on Applied Economics and Finance, ICOAEF/2018

Uluslararası Özet bildiri
30.04.2018 Yüksek Teknoloji İhracatının Belirleyicileri: Türkiye Örneği / 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES 2018)

Uluslararası Özet bildiri
12.04.2021 Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Kırılgan Beşli Ülkeleri Panel Eşbütünleşme Analizi / The 7th International Conference on Economics, ICE-TEA 2021

Uluslararası Özet bildiri
12.04.2021 A Comparative Analysis of the Relationship between Renewable Energy Production and Economic Growth / The 7th International Conference on Economics, ICE-TEA 2021

Uluslararası Özet bildiri
27.03.2021 Gelir Eşitsizliği ve Sektörel CO2 Emisyonları: OECD Ülkeleri için Panel Veri Çalışması / 3. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
10.03.2020 Makroekonomik değişkenlerin enflasyon üzerinde geçişi: Modern Türkiye örneği / 1. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
31.12.2020 Türkiye’de Özel Sektörün Borç Sürdürebilirliği Üzerine Bir İnceleme / International Congress of Management, Economy and Policy, ICOMEP 2020

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2019 Türkiye’de Likidite Kısıtı Uygulamaları ve Tüketim İlişkisi: Fourier Nedensellik Yaklaşımı / 3rd International EUREFE Congress, EUREFE’19

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2019 Tüketim ve Belirsizlik İkilemi: Türkiye Örneği / 3rd International EUREFE Congress, EUREFE’19

Uluslararası Tam metin bildiri
26.06.2019 Dış Ticaret Hadleri, Reel Efektif Döviz Kuru ve Petrol Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Giyim Eşyası Sektörel Analizi / V. International Conference on Applied Economics and Finance, ICOAEF/2019

Uluslararası Tam metin bildiri
23.12.2018 Türkiye’de Tasarruf ve Yatırım İlişkisi: Ekonometrik Bir Analiz / 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik (EYİ) Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
24.11.2018 Yurtdışı Portföy Girişi ve Tasarruf İlişkisi: Türkiye Örneği / 1. International Congress of Political, Economic and Financial Analysis - 2018 (PEFA’18)

Uluslararası Özet bildiri
23.12.2018 The Determinants of High Technology Export: An Empirical Analysis for Selected Asian Countries / 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik (EYİ) Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 İhracatın Niteliğindeki Artışın Dış Ticaret Hadlerine Etkisi: Türkiye Analizi / I. International Congress of Political, Economic and Financial Analysis-2018 (PEFA'18)

Uluslararası Özet bildiri
11.09.2017 Ekonomik Karmaşıklık Endeksi (ECI) ile Dış Ticaret Hadleri Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği / European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, EUREFE’17

Uluslararası Özet bildiri
11.09.2017 Türkiye’de Tasarrufların Büyüme Üzerindeki Etkisi / European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, EUREFE’17

Uluslararası Özet bildiri
11.09.2017 Türkiye’de Tasarruf ve Cari Açık İlişkisi / European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, EUREFE’17

Uluslararası Özet bildiri
11.09.2017 Türkiye’de Enerji Fiyatları ve CDS Risk Primi, Dolar Kuru ve Enflasyon Oranı Arasındaki İlişki ve Aralarındaki Dalgalanma Etkisi / European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, EUREFE’17

Uluslararası Özet bildiri
11.09.2017 The Relationship among Soverign Credit Risk Premium, Soverign Bonds and Currency Rates in Fragile Three Countries / European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, EUREFE’17

Uluslararası Özet bildiri
24.12.2016 Economic Impact of Digital Dermatitis Treatment in a Dairy Farm: An Application of Break -Even Analysis / International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics, ICAVST-2016

Uluslararası Özet bildiri
10.09.2016 Düşen Ham Petrol Fiyatlarının Ülkelerin Makroekonomik Performans ve Politik İstikrarlarına Etkileri / European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE'2016)

Uluslararası Tam metin bildiri
30.06.2016 Kalkınma Bağlamında Büyüme, Yolsuzluk ve Demokrasi İlişkisi / 7th International Conference of Political Economy (ICOPEC 2016)

Uluslararası Özet bildiri
18.05.2016 Politik İstikrarın Ülkelerin Yabancı Doğrudan Yatırımı Çekme Performansına Etkileri: Asya Kaplanları ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için Karşılaştırmalı Panel Veri Analizi / 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY (EFE'2016)

Ulusal Özet bildiri
Gelişmekte Olan Ülkelerde Tasarruf-Yatırım Açığının Ekonomik Büyümeye Etkileri: Yeni Nesil Bir Ekonometrik Analiz / Türkiye Ekonomi Kurumu 18. Ulusal İktisat Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
31.12.2015 Kırılgan Beşlide Tasarruf Yatırım Açığının Ekonomik Büyümeye Etkileri:Yeni Nesil Bir Ekonometrik Analiz / Trakya Üniversitesi 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

2023 İktisat ve Finans Uygulamaların Ampirik Analizi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yurtdışı Portföy Girişlerinde Faiz, Büyüme ve Küresel Risk Ilişkisi: Kantil Modeli ile Analiz
GÜNEŞ SEVCAN, AKIN TUĞBA
Ekin Yayınevi,Doç.Dr. Şahin Karabulut
978-625-6460-55-3 Erişim Linki
2021 İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları, Cilt 1- İktisat Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Validity of the Debt Overhang Theory in Developing Countries
YOLCU KARADAM DUYGU, AKIN TUĞBA
Gazi Kitabevi,Dr. Şahin KARABULUT
978-625-7358-82-8
2020 Ekonomik Krizler ve Yenilikçi Yaklaşımlar Teoriden Uygulamaya , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kavramsal ve Kuramsal Bağlamda Kriz: Teoride Kriz, Kriz Modelleri ve Öncü Göstergeler
AKIN TUĞBA
Eğitim Yayınevi,Dr. Öğr. Üyesi Ömer Uğur Bulut, Dr. Öğr. Üyesi Murat Aykırı
978-625-44311-8-0
2020 İktisat Literatürüne Teorik ve Ampirik Katkılar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tasarrufları Belirleyen Faktörler
AKIN TUĞBA
İKSAD Publishing House,Prof. Dr. Salih Öztürk
978-625-7897-53-2
2019 Seçilmiş Konularla 21. Yüzyılda Dünya Ekonomisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),21.Yüzyılda Sermaye Hareketleri
AKIN TUĞBA
Seçkin Yayıncılık,Aslı Yenipazarlı
978-975-02-5816-9
2018 Current Debates in Economics , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yüksek Teknoloji İhracatının Belirleyicileri:Türkiye Örneği
GÜNEŞ SEVCAN,AKIN TUĞBA
IJOPEC Publication,Ayşe Cebeci,Erika Torres,H. Gülçin Beken
978-1-912503-30-8 Erişim Linki
2016 Economic Development Social and Political Interactions , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kalkınma Bağlamında Büyüme, Yolsuzluk ve Demokrasi İlişkisi
GÜNEŞ SEVCAN,POLAT FERİHAN,AKIN TUĞBA
IJOPEC Publication,Halil İbrahim Aydın, Bryan Christiansen, Elif Akgün
978-0-9932118-5-0 Erişim Linki