Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

osebetci adu.edu.tr

Doç.Dr.
ÖZEL SEBETCİ

Aydın Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bilgisayar Programcılığı Pr.

CV (PDF)


2022 Industrial White Quartz Stone Classification Using Image Processing and Supervised Learning
El-Cezerî Journal of Science and Engineering

2022 Academıc Perspectıve On Metaverse: A Systematıc Revıew
Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi

2022 Artificial Intelligence (AI) Studies in The TR Index: A Systematic Review
Düzce University Journal of Science & Technology

2021 A Study on Investigation of the Usage of Decision Support Systems and Evidence-Based Medicine Relations via Machine Learning Algorithms
Decision

2021 Brand Impact On The Use Of Mobile Applications
International Review of Economics and Management

2020 An investigation of the effects of information system literacy andbusiness process management on organizational performance
Journal of Global Business Insights
ÖZEL SEBETCİ
2020 E-Devlet Entegrasyonunda Kamu Ve Özel Sektör İş Süreç Yönetimi Uygulamalarının Yeri Ve Önemi: Gpm Ve Bpmn’ E Derleyici Bir Bakış Açısı
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
ÖZEL SEBETCİ MUHAMMED RAŞİT ÖZDAŞ
2020 Mobile Application Usage Culture And Social Impact: Example Of E-Pulse İn Personal Health Records
Route Educational and Social Science Journal
ÖZEL SEBETCİ
2019 Çok Kriterli Karar Destek Yapısında Konjoint Analizi: Üniversite Tercih Örneği
The Journal of Kesit Academy
MEHMET CAN HANAYLI ÖZEL SEBETCİ
2019 Comparison of Academic Structure of Universities in Turkey by Multiple Correspondence Analysis Method
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
ÖZEL SEBETCİ GÖKHAN AKSU
2019 Approach to the Concept of Literacy for Information Systems Used in the Business Areas of and Daily Studies
Journal of Business Research - Turk
ÖZEL SEBETCİ
2018 İş Süreç Yönetimi (Bpm) ve İş Akış Yönetimi (Wfm) KavramlarınaYaklaşım
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
ÖZEL SEBETCİ MUSTAFA BURAK GÜNAY ESİN SEBETCİ
2018 Enhancing end-user satisfaction through technology compatibility: An assessment on health information system
Health Policy and Technology
ÖZEL SEBETCİ
2018 Sistem Geliştirme: Web Tabanlı Uzaktan Eğitim İle Trafik Kazalarının Önlenmesi
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
ÖZEL SEBETCİ
2018 Finans Alanında Geliştirilen Mobil Uygulamaların Finansal Okuryazarlık Üzerindeki Etkisi
İşletme Araştırmaları Dergisi
ÖZEL SEBETCİ CAN KARABIYIK BÜŞRA KUTLU KARABIYIK
2018 Dijital Ortamda Kişisel Veri Güvenliği Ve Sosyal Medya Reklamcılığı Üzerine Bir Değerlendirme
The Journal of Kesit Academy
ÖZEL SEBETCİ ASLIHAN TOPAL MEHMET CAN HANAYLI GİZEM GÜREL DÖNÜK
2018 Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Ortamlarinda Whatsapp Kullanimina Yönelik Algilari
Route Educational and Social Science Journal
ÖZEL SEBETCİ ASLIHAN TOPAL MEHMET CAN HANAYLI GİZEM GÜREL DÖNÜK
2017 The Efficiency of Clinical Departments in Medical Faculty Hospitals: A Case Study Based on Data Envelopment Analysis
International Journal of Computer Sciences and Engineering
ÖZEL SEBETCİ İBRAHİM UYSAL
2017 Hastanelerin Dijitalleşme Sürecinde HIMSS-EMRAM ModeliKullanımının Dünyada ve Türkiye’deki Genel Durumununİncelenmes
Journal of Business Research - Turk
ÖZEL SEBETCİ MEHMET CAN HANAYLI GİZEM GÜREL DÖNÜK
2017 Tıp Fakültesi Hastanelerinin Bütçelerinde Hybs Ve Erp Etkisi
Route Educational and Social Science Journal
ÖZEL SEBETCİ MEHMET CAN HANAYLI GİZEM GÜREL DÖNÜK
2016 An Overview of the Studies of Health Information Systems in Turkey
International Journal of Computer Sciences and Engineering
ÖZEL SEBETCİ MEHRAN AKSEL
2016 Developing applying and measuring an e Prescription Information Systems Success Model from the persperctives of physicians and pharmacists
Health Policy and Technology
ÖZEL SEBETCİ MUSTAFA ÇETİN
2016 Clustering Analysis of the Departments of Medical Faculty Hospitals Based on Some Variables Adnan Menderes University
International Journal of Computer Sciences and Engineering
ÖZEL SEBETCİ GÖKHAN AKSU
2015 E Devlet Ve E Belediye Hizmetleri Çerçevesinde Aydın Halkının Katılma Duyarlılığının Ölçülmesi
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2015 A TAM based model for e government a case for Turkey
International Journal of Electronic Governance
ÖZEL SEBETCİ
2014 Öğrencilerin Mantıksal Ve Analitik Düşünme Becerilerinin Programlama Dilleri Başarısına Etkisi
Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi
ÖZEL SEBETCİ GÖKHAN AKSU
2014 İşletmelerin ERP Sistemlerini Kullanım Düzeylerinin Ölçülmesi Aydin İli Örneği
Journal of Business Research - Turk
ÖZEL SEBETCİ KAMİL BİRCAN NESLİHAN DEMİR ESMA ACAYiP
2014 Eczane Çalışanları Tarafından Kullanılan E Reçete Sistemi Başarısının Ölçülmesi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
ÖZEL SEBETCİ GÖKHAN AKSU BURÇAK ÖNDER
2014 Evaluating E Government Systems İn Turkey The Case Of The E Movable System
Information Polity
ÖZEL SEBETCİ GÖKHAN AKSU
2013 Farklı Okullarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Beklenti Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Journal of Tourism and Gastronomy Studies
PINAR KÖSEOĞLU ÖZEL SEBETCİ GÖKHAN AKSU
2010 Reeducation of drivers involved traffic accidents with their own faults through web based distance education
Education Sciences
ÖZEL SEBETCİ ULVİ ŞEKER
2009 Uzaktan Eğitim İçin Web Tabanlı Bir Uygulama: Sürücü Eğitimi
Education Sciences
ÖZEL SEBETCİ
Ulusal Tam metin bildiri
28.02.2011 Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Mezunları Hakkında Betimsel Bir Çalışma / Akademik Bilişim 2011 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı

Uluslararası Tam metin bildiri
27.05.2011 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Durumlarının İncelenmesi Aydın Myo Örneği -- / Umyos 2011 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
27.05.2011 Programlama Dilleri Öğretiminde Alternatif Bir Sınav Uygulaması / Umyos 2011 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
20.04.2019 Elektronik Sağlık Kayıtları (Ehr) ve Türkiye’de Güncel E-Nabız Uygulaması -- / Erasmus Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
20.04.2019 Açık Kaynak Kodlu Php Tabanlı Proje Yönetim YazılımlarınınKarşılaştırılması / Erasmus Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
15.05.2018 Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bilgi Sistemlerinin Kullanımı / 4.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
15.05.2018 Üniversitelerde Kullanılan Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemlerinin (Lms) Karşılaştırılması -- / 4.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 Finans Alanında Geliştirilen Mobil Uygulamaların Finansal Okuryazarlık Üzerindeki Etkisi / 1st International Congress on Political, Economics and Financial Analysis - 2018 (PEFA’2018), April 26-28, 2018, Nazilli,Aydin, Turkey

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 Mikro Ekonomik Analizlerde Büyük Veri (Big Data)’xx nınRolü: Tüketici Analizi / 1st International Congress on Political, Economics and Financial Analysis - 2018 (PEFA’2018), April 26-28, 2018, Nazilli,Aydin, Turkey

Uluslararası Özet bildiri
14.11.2017 ERP ve Endüstri 4.0 uygulamalarının MakineMühendisliği eğitimine sağlayacağı katkılarınaraştırılması ve analiz edilmesi / The Proceedings of International Symposium on Industry 4.0 and Applications (ISIA 2017)

Uluslararası Özet bildiri
05.10.2017 Sosyal Medya Üzerinde Pazarlama Sürecinde Hassas Veri Kullanımı ve Güvenliği -- / Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
03.11.2017 Lisans ve Ön Lisans Öğrencilerinin Eğitim Ortamlarında WhatsApp Uygulaması Kullanımına Yönelik Algıları -- / Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
03.11.2017 SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE PAZARLAMA SÜRECİNDE HASSAS VERİ KULLANIMI VE GÜVENLİĞİ / ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
03.11.2017 Lisans ve Önlisans Öğrencilerinin Eğitim Ortamlarında WhatsApp Uygulaması Kullanımına Yönelik Algıları / ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
21.06.2017 Himss Standartlarına Uygun Hastanelerin Dünyada ve Türkiye’deki Genel Durumunun İncelenmesi -- / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongres

Uluslararası Özet bildiri
21.06.2017 Sağlık Alanında Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan İstatistiksel Yöntemler Türkiye Örneklemi / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
18.05.2017 Tıp Fakültesi Hastanelerinin Borçlanma Sebeplerinin Hastane Bilgi Sistemleri ile İlişkisinin İncelenmesi -- / II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
19.09.2016 Türkiye deki Üniversitelerin Akademik Yapısının Uyum Uygunluk Analizi İle İncelenmesi / International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium’xx16

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2016 Çok Boyutlu Bir Yapının R Yazılımıyla Tek Boyutlu ve İki Faktörlü Çok Boyutlu Mtk Modeli İle İncelenmesi / EJER III rd International Eurasian Educational Research Congress

Ulusal Tam metin bildiri
07.02.2016 Mobil Cihazlarda Gömülü Veritabanlarının Karşılaştırılması SqLite ve CouchBase Lite / Akademik Bilisim Konferansi 2016

Ulusal Özet bildiri
17.10.2015 The İnvestigation Of Technical Effect Of Departments İn Adnan Menderes University -- / 9th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics HIBIT 2015

Ulusal Özet bildiri
17.10.2015 A Clustering Study Of Medical Faculty Departments Based On Some Variables Adnan Menderes University Sample -- / 9th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics HIBIT 2015

Uluslararası Tam metin bildiri
24.06.2015 End User Computing Satisfaction In Hospital Information Systems A Study In Aegean Region -- / I. International Healthcare Management Conference (IHMC)

2023 Yönetim Bilişim Sistemleri· ve Bilgi Teknolojileri· , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yönetim Bilişim Sistemleri· ve Yapay Zekâ
SEBETCİ ÖZEL
Kodlab Yayınevi,Özel Sebetci
978-605-2118-22-12 Erişim Linki
2023 Yapay Zekayı Kodlamak , Bilimsel Kitap , Tümü,
SEBETCİ ÖZEL
Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar,Sebetci
978-975-02-8275-1
2021 İş Süreç Yönetimi Akademik Derleme , Bilimsel Kitap , Tümü,
SEBETCİ ÖZEL
Hiperyayın,
978-625-8461-87-9 Erişim Linki
2020 Karar Destek Sistemleri (Veri Ambarı - Veri Madenciliği - Klinik KDS) Akademik Derleme Decision Support Systems (Data Warehouse - Data Mining - CSS , Bilimsel Kitap , Tümü,
SEBETCİ ÖZEL
Hiperlink Eğitim İletişim Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.,SEBETCİ ÖZEL
978-605-281-797-1 Erişim Linki
2020 MEAN Stack ile Yazılım Geliştirme(Akademik Örnek Uygulamalı) , Bilimsel Kitap , Tümü,
SEBETCİ ÖZEL,Sarıkaya İbrahim
Hiperlink Eğitim İletişim Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.,SEBETCİ ÖZEL
978-605-281-676-9 Erişim Linki
2019 Linux ve Ağ Temelleri - Başucu Kitabı , Bilimsel Kitap , Tümü,
HANAYLI MEHMET CAN,SEBETCİ ÖZEL
Hiperlink Eğitim İletişim Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.,
9786052814826 Erişim Linki
2019 Nesne Temelli Programlama Mantığı ve Veri Tabanı , Bilimsel Kitap , Tümü,
SEBETCİ ÖZEL
Hiperlink Eğitim İletişim Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.,
978-605-281-307-2 Erişim Linki
2018 Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Bilişim Sistemleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bilgi Sistemi Geliştirme, Uygulama Ve Proje Yönetimi
SEBETCİ ÖZEL
Kodlab Yayın Dağıtım Yazılım ve EğitimHizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.,Sebetci Özel
978-605-2118-221
2018 Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Bilişim Sistemleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık Bilgi Sistemleri
SEBETCİ ÖZEL
Kodlab Yayın Dağıtım Yazılım ve EğitimHizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.,Sebetci Özel
978-605-2118-221
2018 Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Bilişim Sistemleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bilişim Sistemleri
SEBETCİ ÖZEL
Kodlab Yayın Dağıtım Yazılım ve EğitimHizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.,Sebetci Özel
978-605-2118-221
2018 Nesne Tabanlı Programlama , Bilimsel Kitap , Tümü,
SEBETCİ ÖZEL
Kodlab Yayın Dağıtım Yazılım ve EğitimHizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.,
978-605-2118-17-7
2016 A Research on the Success of Information Systems Models in Turkey , Bilimsel Kitap , Tümü,
SEBETCİ ÖZEL
Lab Lambert Academic Publishing,
978-3-659-90639-8
2007 C net ile Nesne Temelli Programlamay Giriş ve Algoritmalar , Bilimsel Kitap , Tümü,
SEBETCİ ÖZEL
Gazi Yayınevi,
975 6009 62 4