Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

berkerbulut adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Berker Bulut

Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Akademik Çelişki Tekniğinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Konuşma ve Yazma Becerileri ve Söz Varlıkları Üzerine Etkisi
International Journal of Educational Researchers

2022 Analytical Rubric Development Study for Assessment of the Speaking and Writing Skills at Primary School Level
Pen Academic Publishing

2022 Çevrimiçi Ortamda Yürütülen Senaryo Temelli Öğrenme Etkinliklerinin Türkçe Öğretimi Özyeterliğe, Akademik Güdülenmeye ve Başarıya Etkisi
Ana Dili Eğitimi Dergisi

2021 İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ BİLGİLENDİRİCİ METİNLERDE GEÇEN SÖZCÜKLERİN KÖKENLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

2021 Rating Scale Development Study for the Evaluation of the Prepared Speeches
International Journal of Progressive Education

2021 Türkçe Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi

2021 İyi ve Zayıf Okuyucuların Okuduğunu Anlama Süreçlerinin Sesli Düşünme Yöntemiyle Karşılaştırılması
Hacettepe University Journal of Education

2018 Etkin Dinleme Eğitiminin Dinlediğini ve Okuduğunu Anlama Üzerine Etkisi
Kastamonu Eğitim Dergisi
BERKER BULUT NURİ KARASAKALOĞLU
2018 Digital Reading Disposition Scale: A Study of Validity and Reliability
Universal Journal of Educational Research
BERKER BULUT NURİ KARASAKALOĞLU
2018 A think-aloud study: Listening comprehension strategies used by primary school students
Journal of Education and Training Studies
BERKER BULUT İHSAN SEYİT ERTEM
2018 Dik Temel Yaziyla Okuma-Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma-Yazma DüzeylerininÖğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
NURİ KARASAKALOĞLU BERKER BULUT
2017 Benefiting from Listening in Vocabulary Development
Journal of Education and Training Studies
BERKER BULUT NURİ KARASAKALOĞLU
2015 Multimodal Literacy Scale A Study of Validity and Reliability
Eurasian Journal of Educational Research
BERKER BULUT HACER ULU ADNAN KAN
2012 Görsel Destekli Dinleme Metinlerinin Anlamaya Etkisi
E-Journal of New World Sciences Academy
NURİ KARASAKALOĞLU BERKER BULUT
2012 Kurmaca Metinlerin Eleştirel Okuma Becerisini Geliştirme Aracı Olarak Kullanılması
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
NURİ KARASAKALOĞLU BERKER BULUT
Uluslararası Özet bildiri
23.10.2023 İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRMA: BİR MOBİL OYUN DENEMESİ / 8. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
25.08.2023 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OYUNLAŞTIRMA YÖNTEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ / 11. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR)

Uluslararası Tam metin bildiri
25.08.2023 DİYALOJİK OKUMANIN İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ / 11. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR)

Uluslararası Tam metin bildiri
16.08.2022 İşlevsel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması / 9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
16.08.2022 Sınıf öğretmeni adaylarının öz yansıtma süreçlerinin video kayıtları aracılığıyla incelenmesi / 9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
22.12.2020 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri ile Sosyal Sorun Çözme Becerileri Arasındaki İlişki / 18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
22.12.2020 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küresel Vatandaşlık Düzeyleri ile Sosyal Girişimcilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / 18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2019 İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ HİKAYE EDİCİ METİNLERİN DEĞER AKTARIMIAÇISINDAN İNCELENMESİ / 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Türkçe Öğretmen Adaylarının Türkçe Dil Bilgisine Yönelik Tutumları ile Konuşma ve Yazma Kaygıları Arasındaki İlişki / 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu

Uluslararası Özet bildiri
Öğretmen Adaylarının Dijital Okuma Eğilimleri ile Okuma İlgileri Arasındaki İlişki / 10. Uluslararası Eğitim Yöntetimi Forumu

Uluslararası Özet bildiri
14.05.2018 Dik Temel Yazıyla Okuma-Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma-Yazma Düzeylerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
20.05.2017 Çok Katmanlı Okur Yazarlık Ölçeğiinin Madde Tepki Kuramı İle Analizi / II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
Etkin Dinleme Eğitiminin Dinlediğini ve Okuduğunu Anlama Üzerine Etkisi / VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Çok Katmanlı Okuryazarlık Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / I st Eurasian Educational Research Congress

2019 EğitimAraştırmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL OKUMA EĞİLİMLERİ İLE OKUMA İLGİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
BULUT BERKER,KARASAKALOĞLU NURİ
EYUDER YAYINLARI,Kıral Erkan, Çelik Babaoğlan Emine, Çilek Adem
978-975-2490-34-5 Erişim Linki
2019 Eğitim Araştırmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇE DİL BİLGİSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE KONUŞMA VE YAZMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
KARASAKALOĞLU NURİ,BULUT BERKER
EYUDER YAYINLARI,Kıral Erkan, Çelik Babaoğlan Emine, Çilek Adem
978-975-2490-34-5 Erişim Linki
2019 Eğitimde Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İlkokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâye Edici Metinlerin DeğerAktarımı Açısından İncelenmesi
ALADAĞ SONER,BULUT BERKER
Eğiten Kitap,Duman Bilal, Sidekl, Sabri
978-605-7754-65-3