Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ahmet.unlu adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Ünlü

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Türkiye’de Enflasyonu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ekonometrik Bir Uygulama
Ekonomi-tek, Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı

2020 KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİNİN TÜRKİYE’NİN BİST FİNANSALLAR SEKTÖR ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Journal of Economics and Research

2018 EFFECT OF SOME MACROECONOMIC VARIABLES ON RISK PERCEPTION: THE TURKISH CASE
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ALPER YILMAZ AHMET ÜNLÜ
2017 1980 SONRASINDA YÖNETİME MÜDAHALE GİRİŞİMLERİNİN DOLAR VE BORSA ÜZERİNE ETKİLERİ
Yenifikir
AHMET ÜNLÜ MEHMET ERDEMİR GÜNDOĞMUŞ
2017 Türkiye Ve Azerbaycan Ticaretinin Sürdürülebilirliği ve Ampirik Analizi
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
AHMET ÜNLÜ Seçkin Kabak
2010 Türkiye İçin Sermaye Stok Verileri Güncellenmesi ve Büyüme Oranıyla İlişkisi: 1972-2008 Dönemi
Kilis 7 Aralık Ün. İ.İ.B.F. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
AHMET ÜNLÜ
2009 The Ethical Background of The Sustainable Economic Development and The Role of The Multinational Corporations
Journal of Azerbaijani Studies
MUZAFFER AYDEMİR AHMET ÜNLÜ
2006 Türkiye’de Bütçe Açıkları ile Borçlanmalar Arasındaki Nedensellik İlişkileri
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
EKREM GÜL AHMET ÜNLÜ
2004 Türkiye’de Dış Ticaret Açıklarının Borçlar Üzerine Etkisi
Uludağ Ün. İk. Ve İd. Bil. Fak. Dergisi
EKREM GÜL AHMET ÜNLÜ
Uluslararası Özet bildiri
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDAKİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ / Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP 2016): New Regional Visions

Uluslararası Özet bildiri
TÜKETİM KALIPLARI EKONOMİK FARKINDALIĞI ETKİLER Mİ? / 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 2018

Uluslararası Tam metin bildiri
01.11.2021 TARIMSAL DESTEKLERİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ / IV. Uluslararası KAYES (Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset) Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
18.12.2022 Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: Türkiye ve Seçili Ülkeler Üzerine Bir Analiz / V. Uluslararası KAYES Kongresi (Yeşil Ekonomi Kapsamında Tarım, Turizm ve Enerji)

Uluslararası Özet bildiri
Türkiye’de Enflasyonu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ekonometrik Bir Uygulama / 8. Uluslararası Ekonomi Konferansı (8th International Conference on Economics - ICE-TEA2022

Uluslararası Tam metin bildiri
16.10.2020 Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinin Türkiye'nin Finans Sektör Endeksi Üzerindeki Etkisi / III. Uluslararası KAYES (Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset) Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / III. Uluslararası EUREFE 2019 Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Mutlu Gezegen Endeksi'nin Farklı Ülke Gruplarına Göre Sınıflandırılması ve Gelir Düzeyiyle İlişkisi / I. Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz (PEFA) Kongresi; Aydın

Uluslararası Tam metin bildiri
20.12.2019 Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / III.Uluslararası EUREFE 2019 Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
05.11.2018 BÖLGELERE GÖRE ÇEYREKLİK KONUT FİYATLARININ ÇOKLU UYUM ANALİZİ / I. INTERNATIONAL CONGRESS OF PEFA(POLITICAL,ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS)

Uluslararası Tam metin bildiri
24.11.2018 İNSANİ GELİŞMİŞLİK İLE EKONOMİK VE POLİTİK FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ / 1st International Congress on PEFA (Political, Economics and Financial Analysis)

Uluslararası Özet bildiri
26.04.2017 TÜRKİYEDE 1980 SONRASI DARBE VE MUHTIRA DÖNEMLERİNİN MAKRO EKONOMİYE ETKİLERİNİN ANALİZİ / 27 MAYIS 1960 DAN 15 TEMMUZ 2016 YA DARBELER, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DARBE OLGUSU VE MİLLET EGEMENLİĞİ KÜLTÜRÜ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
Türkiye Ve Azerbaycan Arasındaki Dış Ticaret İlişkileri / CIEP 2016: Congress on International Economic and Administrative Perspectives

Uluslararası Özet bildiri
Üretim Çıktısı, Çalışılan Saat ve Ücret-Maaş Arasındaki İlişkinin Analizi, Türkiye İnşaat Sektörü Örneği / EUREFE 2016: International Congress on “European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics

Uluslararası Özet bildiri
İşsizlik Oranları ile Toplum Huzuru Arasındaki İlişkinin İller Bazındaki Analizi, 2015 Türkiye Analizi / EUREFE 2016: International Congress on “European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics

Uluslararası Özet bildiri
An Empirical Research In Textile Sector For The Relationship Between Emotional Burnout And Anger / IASSR V. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
The Effects Of Ethnic, Linguistic And Religious Differences On Development Indicators / IASSR V. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Ulusal Özet bildiri
Akademik Kariyer ve Doçentlik Sınavı: Adnan Menderes Üniversitesinde Bir Uygulama / SOSBİLKO 3. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2017 Hanehalklarını Temsilen Evkadınlarının Enerji Tüketimi Davranışları ve Enerji Tasarrufu Bilinci: 2015 Denizli Örneği / EUREFE 2017, International Congress on “Economic, Administrative and Political Transformations in the World and Turkey:

Uluslararası Özet bildiri
06.10.2017 An Empirical Analysis of Green Energy in Turkey’s Sustainable Economic Growth / CIEP 2017, 2nd Congress International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition

Uluslararası Özet bildiri
06.10.2017 Analysis of Turkey’s Foreign Trade: A Gravity Model Approach / CIEP 2017, 2nd Congress International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition

Uluslararası Özet bildiri
Evaluation of the Relationship between Toruism and Industry : A case study of Turkey / ICBFP, 2nd International Conference on Banking and Finance Perspectives

Uluslararası Özet bildiri
26.10.2016 Bitkisel Üretim İşletmelerinde Üretim Faaliyetleri İtibariyle Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi Büyük Menderes Ovası Örneği / 1st international Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016)

2023 GÜNCEL UYGULAMALAR İLE İKTİSAT , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TARIM, SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRLERİ POLİTİKALARI
ÜNLÜ AHMET
Eğitim Yayınevi,UĞUR, Burak
978-625-6552-98-2 Erişim Linki
2023 GÜNCEL UYGULAMALAR İLE İKTİSAT POLİTİKASI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),DIŞ TİCARET VE KUR POLİTİKASI (7. Bölüm)
ÜNLÜ AHMET, BÜLBÜL Şirin
Eğitim Yayınevi,UĞUR, Burak
978-625-6552-98-2 Erişim Linki
2023 Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 14 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hanehalkını Temsilen Ev Kadınları Elektrik Tüketimi Davranışları ve Tasarrufu Bilinci: 2015 Denizli Örneği
Tekinkaya Yasemin, GÜNDOĞMUŞ MEHMET ERDEMİR, ÜNLÜ AHMET
Bidge Yayınları,Bulut, Meryem
978-625-8261-58-5 Erişim Linki
2023 Advances in Social, Humanities and Administrative Sciences 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Relationship Between Development Indicators, and Ethnic, Linguistic and Religious Differences: On World Sample
ÜNLÜ AHMET
Platanus Publishing,Hüseyin Ali Kutlu
978-625-6454-12-5
2022 New Trends in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),FACTORS EFFECTING CAPITALIZATION RATES: A CASE STUDY ON IRAN-TURKEY-EUROPE NATURAL GAS PIPELINE ROUTE IN TURKEY
GÜNDOĞMUŞ MEHMET ERDEMİR, ÜNLÜ AHMET, KALFA VELİ RIZA
Duvar Publishing, www.duvaryayinlari.com,ERSOY, Nilda, Prof. Dr.
978-625-8261-58-5
2022 Dijitalleşme 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dijital Kitle Kültürü Perspektifinden İnternet Siparişlerinin Gelişimi: Türkiye 2011-2022 Örneği
ÜNLÜ AHMET
Efe Akademi Yayınları,Prof. Dr. Mehmet BAŞ; Doç. Dr. İnci ERDOĞAN TARAKÇI; Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ASLAN
978-625-6995-76-5; 978-625-6995-75-8 Erişim Linki
2022 Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies—Volume V , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Determining University Students' Industry 4.0 Awareness Levels: A Sample of Aydın ADU
ÜNLÜ AHMET, IŞIK İbrahim
Peter Lang,AKINCI, Adil; ÖZÇELİK, Özer
978-3-631-87144-7 Erişim Linki
2018 Social Sciences Researches in the Globalizing World , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),CHAPTER 6: A Study of Survey Development about Time Management in the Aspect of Social Media in Administrative Sciences
ÜNLÜ AHMET,BAYAR YILMAZ
ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA,Recep EFE, Marin RUSEV, Eric STRAUS, Cevdet AVCIKURT, Abdullah SOYKAN, Bekir PARLAK
978-954-07-4528-2 Erişim Linki
2015 Current Approaches in Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),An Empirical Research Study in the Textile Sector for the Relationship between Emotional Burnout and Anger
DOĞAN HULUSİ,ÜNLÜ AHMET
Peter Lang International Academic Publishers,YILMAZ, Rasim LÖSCHNIGG, Günter ARSLAN, Hasan ICBAY, Mehmet Ali
978-3-653-05965-6 Erişim Linki