Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

mehtap.kizilkaya adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
MEHTAP KIZILKAYA

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Miyokard Enfarktüsü Geçiren Hastalarda Ölüm Kaygısı
TURKISH JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING

2023 Examination of Social Appearance Anxiety through Psychological Theories
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

2023 Ruh Sağlığı İyileşme Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Türk Psikiyatri Dergisi

2023 ‘’Kış Uykusu” Filminin Varoluşsal Yaklaşım Çerçevesinde Değerlendirilmesi
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

2023 HUZUREVİNDE ÇALIŞAN BAKIM PERSONELLERİNİN YAŞLI BAKIM FONKSİYONLARI: NİTEL BİR ÇALIŞMA
Life Sciences

2022 Şizofreni Tanılı Çocuğu Olan Annelerin Şizofreniye İlişkin Metaforik Algıları
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

2022 EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSES' WAYS OF COPING WITH STRESS AND HUMOR STYLES
Medical Sciences

2022 Sağlık Profesyonellerinde İş Doyumu ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Büyükşehir Belediyesi Örneği
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2022

2022 Neuman Sistemler Modeli’ne Göre Majör Depresyon Tanılı Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

2022 The effect of psychoeducation on the social skills and problem-solving skills of female prisoners
J Psy Nurs.

2022 Eş Kaybı Yaşayan Yaşlıların Ölüme İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Nitel Bir Araştırma
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2022 The Effect of Psychoeducation Applied to Convicted Women on Social Skills and Problem Solving Skills
Journal of Psychiatric Nursing

2021 Lise Son Sınıf Kız Öğrencilerinde Yeme Bağımlılığını ve Kaygı Düzeyini Etkileyen Faktörler.
Medical Sciences

2021 Acil servis hemşirelerinin algıladıkları stres kaynakları: Nitel bir araştırma
Sağlık Akademisyenleri Dergisi
İSMAİL ÖZDAŞ MEHTAP KIZILKAYA
2021 Bir Belediyede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu Algılarının Belirlenmesi: Nitel Bir Araştırma
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
TÜRKAN AŞÇIOĞLU MEHTAP KIZILKAYA
2021 FARKLI MESLEK ÜYELERİNİN DOGMATİK DİNDARLIK VE AHLAKİ YARGI DÜZEYLERİNİN HAYATIN ANLAMI VE AMACINA ETKİSİ
FARKLI MESLEK ÜYELERİNİN DOGMATİK DİNDARLIK VE AHLAKİ YARGI DÜZEYLERİNİN HAYATIN ANLAMI VE AMACINA ETKİSİ

2021 Erkek Refakatçilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hakkındaki Düşünceleri
E - Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD)

2021 Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Tanılı Hastada Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2021 Roman Kadınlar Gözünden “Kadın Olmak”: Nitel Bir Araştırma
İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi

2021 Hemşirelerin Profesyonel Değerlerinin Belirlenmesi
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi

2020 The Factors Affecting The Attitudes of Nursing Students Towards Homosexual Individuals
Yeni Symposium

2020 Hemşire Öğrencilerin Eşcinsel Bireylere Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler
Yeni Symposium

2019 Application of the Champion Health BeliefModel to determine beliefs and behaviorsof Turkish women academicians regardingbreast cancer screening: A cross sectionaldescriptive study
BMC Womens Health
NÜKHET KIRAĞ MEHTAP KIZILKAYA
2018 Hemşirelik Öğrencilerinin Psikoeğitim Temelli Sosyal Beceri Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi
HATİCE ÖNER ALTIOK MEHTAP KIZILKAYA
2017 Hemşirelikte Doktora Eğitimini Sürdüren Öğrencilerin Doktora Eğitimine Yönelik Görüşler
Gençlik Araştırmaları Dergisi
MEHTAP KIZILKAYA HATİCE ÖNER ALTIOK
2017 Öğrencilerin Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Klinik Uygulamasına İlişkin Yeterlilik Algıları
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
HATİCE ÖNER ALTIOK MEHTAP KIZILKAYA
2014 The opinions of nurses who working in psychiatry clinic related to the roles of psychiatric nurse.
Journal of Marmara University Institute of Health Sciences

2014 Analysis Of The Mental Status Of The Nursing Students Regardıng Some Variables
Balkan Journal Of Health Science
MEHTAP KIZILKAYA
2013 Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında NANDA Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi
International Journal of Human Sciences
GÜLAY YİĞİTOĞLU MEHTAP KIZILKAYA
2013 Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerin Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Nanda Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi
Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi

2009 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi
KERİME DERYA BEYDAĞ FADİME GÖK MEHTAP KIZILKAYA
2008 Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dönem Başlangıcı ve Bitişinde Mesleğe Yönelik Görüşleri
Hemşirelik Forumu
KERİME DERYA BEYDAĞ MEHTAP KIZILKAYA
2006 Yaşlılıkta Ölüm Kavramı ve Hemşirelik Yaklaşımı
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
MEHTAP KIZILKAYA NAZAN KOŞTU
2006 Yaşlılıkta Ölüm Kavramı ve Hemşirelik Yaklaşımı
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

2006 Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Sigara İçme Özellikleri
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
MEHTAP KIZILKAYA FATMA ÖZ
Uluslararası Özet bildiri
20.05.2019 An Assessment of Turkish Female Academics Beliefs and Behaviors Concerning Breast Self Examination Using The Turkish Version Of The Champion Health Belief Model Scale / 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.05.2019 An Assessment of Turkish Female Academics Beliefs and Behaviors Concerning Breast Self Examination Using The Turkish Version Of The Champion Health Belief Model Scale / 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.11.2019 ÇEVRENİN KADIN SAĞLIĞINA ETKİSİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 2019, Aydın

Uluslararası Tam metin bildiri
27.12.2018 HEMŞİRE ÖĞRENCİLERİN EŞCİNSELLERE YÖNELİK TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER / V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
İşyerinde Yaşanabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Roman Kadınlara Yönelik İşgücü Uyum Panel

Uluslararası Sözlü Bildiri
Ceza İnfaz Kurumlarındaki Kadınların Psikososyal Gereksinimlerine Yönelik Geliştirilen Eğitimin Değerlendirilmesi / I. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Belirledikleri NANDA Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi / I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Akademik Hayatta Kadın Olmak / I. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Hopelessness Levels Of The Patients In The Post Operative Period / 1st İnternational Congress On Nursing Education Research Practice

Uluslararası Sözlü Bildiri
The Factors Affecting The Anxıety Levels Of The Surgıcal Patıents / 1st İnternational Congress On Nursing Education Research Practice

2023 Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği El Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),CEZAEVLERİNDE RUH SAĞLIĞI
KIZILKAYA MEHTAP
Akademisyen Kitabevi,Gül ÜNSAL, Dilek AVCI, Songül DURAN
9786253990763
2021 Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar-2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),YAŞLI RUH SAĞLIĞI
KIZILKAYA MEHTAP, ATUĞ Mahsun
platanus,dilek atik, nuray kılıç
978-625-7502-48-1 Erişim Linki
2020 Güncel Hemşirelik Çalışmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),”EVRENSEL BİR SORUN: İNTİHAR”
KIZILKAYA MEHTAP
AKADEMİSYEN KİTABEVİ,FATMA ETİ ASLAN
978-605-258-895-6
2019 Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TOPLUMSAL CİNSİYET EKSENİNDE: KADIN RUH SAĞLIĞI
KIZILKAYA MEHTAP
GECE AKADEMİ,GÜL ERGÜN
978-605-7631-67-1