Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

hatice.kucukkaya adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Hatice Akdağ

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
İstatistik Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLE EKONOMİK KÜRESELLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2022 Türkiye’de Enerji Üretim ve Tüketiminin Sanayi Endeksi Üzerindeki Etkisi
Adnan Menderes University

2021 An Analysis of Income Inequality Convergence In Developed and Developing Countries
Journal of Yaşar University
HATİCE AKDAĞ MUSTAFA ÖZER
2019 Küreselleşme ve İktisadi Kalkınma İlişkisi: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
HATİCE KÜÇÜKKAYA Sinem Dündar
2019 Türkiye’de Okun Yasası Sınamasına Farklı Bir Bakış: Kadın İşgücüne Katılım Oranı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
HATİCE KÜÇÜKKAYA SİNEM DÜNDAR
2019 Geçiş Ekonomilerinde İşgücüne Katılım Oranı ile İşsizlik Oranı İlişkisinin Dinamik Panel Veri Analizi
Journal of Yaşar University
HATİCE KÜÇÜKKAYA MUSTAFA ÖZÇAĞ EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU
2019 Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Dinamik Panel Veri Analizi
Business and Economics Research Journal
MUSTAFA ÖZÇAĞ EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU HATİCE KÜÇÜKKAYA
2018 IS THE PRICE OF ECONOMIC GROWTH IN TRANSITION ECONOMIES INCOME INEQUALITY?
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)
HATİCE AKDAĞ EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU
2017 EUREFE’17 International Conference
Turkish Economic Review
HATİCE KÜÇÜKKAYA
2017 Geçiş Ekonomilerinde Gelir Eşitsizliği Ve Ekonomik Sistem İlişkisi
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
HATİCE AKDAĞ EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU
2012 2008 Dünya Finansal Krizi Sonrası Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Gelişmelerin Bazı Ülkelerle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
HATİCE KÜÇÜKKAYA YUSUF KADERLİ
Uluslararası Özet bildiri
02.01.2023 A VIEW ON THE CONCEPT OF KALECKI DEFICIT FROM UPPER MIDDLE INCOME COUNTRIES / IX. International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF IX)

Uluslararası Özet bildiri
Gelir Eşitsizliği ve Dinamikleri / Sixth Anadolu International Conference on Economics (EconAnadolu 2022)

Uluslararası Özet bildiri
Geçiş Ekonomilerinde Küreselleşme Gelir Eşitsizliği İlişkisi / Sixth Anadolu International Conference on Economics (EconAnadolu 2022)

Uluslararası Özet bildiri
19.05.2017 Where are the Transition Economies in Income Inequality Path / 13. European Conference on Social and Behavirol Sciences

Uluslararası Özet bildiri
19.05.2017 Quarter Of The World GDP: Inequality And Growth Analysis For Four Countries From Historical Perspective / 13. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
27.07.2017 GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE EKONOMİK BÜYÜMENİN BEDELİ GELİR EŞİTSİZLİĞİ Mİ? / EUREFE’xx17

Uluslararası Özet bildiri
05.10.2017 IS THE PRICE OF ECONOMIC GROWTH IN TRANSITION ECONOMIES INCOME INEQUALITY? / 18. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası Özet bildiri
25.06.2019 Geçı·ş Ekonomı·lerı·nde Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Polı·tı·k İstı·krar ve Seçı·lmı·ş Makroekonomı·k Değı·şkenler Arasındakı· İlı·şkı·: Panel Ardl Yaklaşımı / Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
25.06.2019 OECD Ülkelerinde Gelir Eşitsizliği ve Parasal Büyüme İlişkisi / Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, POLİTİK İSTİKRAR VE SEÇİLMİŞ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL ARDL YAKLAŞIMI / III. Uluslararası Eurefe Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
17.10.2019 İstihdam Açısından Kadın Girişimciliğin Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz / 4. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
Geçiş Ekonomilerinde Genç İşsizliğin Belirleyicilerinin Dinamik Panel Veri Analizi / 4. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
27.06.2018 Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Dinamik Panel Veri Analizi / International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’2018)

Uluslararası Özet bildiri
Finansal Liberalleşme Ekonomik Büyümeyi OrtaGelirli Ülkelerde Nasıl Etkilemektedir? / IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
İşgücüne Katılım Oranı-İşsizlik Oranı İlişkisi: Geçiş Ekonomilerinin Dinamik Panel Veri analizi / IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
28.06.2018 Income inequality convergence: Is it a debate or truth? / 15th International Conference Developments in EconomicTheory and Policy

Uluslararası Özet bildiri
16.07.2018 Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ekonomik Büyümeyi Arttırır Mı? / International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’xx18)

Uluslararası Özet bildiri
01.02.2018 Panel Data Analysis By Selected Variables Of Income Inequality In European Countries / XV. ECSBS European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
01.05.2014 What is the Significance of Improving Health Level in Accelerating Economic Growth? / 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası Özet bildiri
10.06.2015 Panel Approach Concerning The Impact of Democracy and Country Size On Trade Openness / Econanadolu 2015

Uluslararası Tam metin bildiri
Quarter of The World GDP Inequality and Growth Analysis For Four Countries from Historical Perspective / 13Th International Conference Developments in Economic Theory and Policy

Uluslararası Özet bildiri
10.06.2015 Panel Approach Concerning The Impact of Democracy and Country Size on Trade Openness / Econanadolu

Uluslararası Özet bildiri
Reel Döviz Kurunu Belirleyen Faktörler Türkiye den Kanıtlar / 14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
10.06.2015 Good Governance and Democracy or Economic Factors / Econanadolu

2022 Sosyal Bilimler Alanındaki Gelişmeler 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Enflasyonu Beklentiler mi Yönetiyor, Dinamikleri mi?
AKDAĞ HATİCE, Mutlu Özlem
Duvar Kitabevi,Öztay, Oğuz Han; Sarıbaş Serap
978-625-8109-10-8 Erişim Linki
2020 GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ ÇERÇEVESİNDE GELİR EŞİTSİZLİĞİ ANALİZİ , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKDAĞ HATİCE
İksad Yayınevi,
978-625-7897-24-2 Erişim Linki
2020 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),REEL DÖVİZ KURUNU BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
AKDAĞ HATİCE
Gece Kitaplığı,Dr.Öğr. Üyesi Hasan Selim Kıroğlu
978-625-7884-40-2 Erişim Linki
2020 İKTİSAT ve İŞLETME ÜZERİNE-1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ: GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
AKDAĞ HATİCE,SÖZEN ÖZDEN AFET
İksad Yayınevi,Dr. Öğr.Üyesi Arzu Baykara TAŞKAYA
978-625-7914-31-4 Erişim Linki
2018 Recent Researches On Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Panel Data Analysis By Selected Variables Of Income Inequality In European Countries
KÜÇÜKKAYA HATİCE,BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN
Institute of Public Affairs Jagiellonian University,Roman Dorczak,Hasan Arslan, Rafal Musialik
978 - 83 - 65688 - 37 - 8 Erişim Linki
2017 Research and Development On Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Where are the Transition Economies in Income Inequality Path?
BOZDAĞLIOĞLU EMETULLAH YASEMİN,AKDAĞ HATİCE
E-BWN,Yılmaz Rasim, İçbay Mehmet Ali, Arslan Hasan
978-83-948896-4-7
2017 Research and Development on Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Quarter Of The World GDP: Inequality And Growth Analysis For Four CountriesFrom Historical Perspective
KÜÇÜKKAYA HATİCE,ALATAŞ SEDAT
E-Bwn,
978-83-948896-4-7
2016 Entrepreneurship Business and Economics , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Does the Impact of Trade Openness on Income and Income Inequality Differ in Developed and Developing Countries?
YENİPAZARLI ASLI,KÜÇÜKKAYA HATİCE
Springer,Bilgin Mehmet Hüseyin, Danis Hakan
978-3-319-27572-7 Erişim Linki
2016 Türkiye Ekonomisi ve Güncel Makroekonomik Konular , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Türkiye'de Dış Ticaretin Görünümü: 1980-2014 Dönemi
YENİPAZARLI ASLI,KÜÇÜKKAYA HATİCE
Akademi Yayıncılık,Güneş Sevcan , Orhan Hacer Simay Karaalp
978-975-6885-30-7