Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

sercan.yavan adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Sercan Yavan

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
Maliye Teorisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Zararlı Vergi Rekabetine Karşı BEPS Eylem Planı Çerçevesinde Ortak Asgari Kurumlar Vergisi: Avrupa Birliği Örneği
Vergi Sorunları Dergisi

2023 Kamu Ekonomisi Çerçevesinde Çevreyi Kirletici Katı Atıkların Bertaarafında Döngüsel Ekonominin Rolü
Vergi Raporu

2022 Yerel Yönetimlerde Cinsiyete Duyarlı Bütçelemenin Hiyerarşik Kümeleme Analiziyle İncelenmesi: Aydın İlçe Belediyeleri Örneği
Çağdaş Yerel Yönetimler

2022 Bhagwati Tarafından Önerilen Beyin Göçü Vergisinin Uygulanabilirliğinin Analizi
Sosyoekonomi

2021 Avrupa Birliği'nin COVID-19 Yardım Paketinde Yer Alan Plastik Vergisinin Ekonomi-Politiği
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2020 Türkiye'deki Konaklama Vergisinin Değerlendirilmesi
Vergi Raporu
SERCAN YAVAN
2020 Kamusal Malların Memnuniyet Derecesi: İl Bazında Yatay Kesit Analizi
Vergi Sorunları Dergisi

2020 Sosyal Medyadaki İçerik Üreticilerinin Vergilendirilmesi: Türkiye Örneği
Legal Mali Hukuk Dergisi
SERCAN YAVAN Emre SEVER
2020 Türkiye’de ve Dünyada Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi: Dijital Hizmet Vergisi
Vergi Dünyası Dergisi
SERCAN YAVAN
2019 Çevre Kirliliği ile ISO 14001 Standardı İlişkisi: Türk Cumhuriyetleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi
Legal Mali Hukuk Dergisi
SERCAN YAVAN
2019 Suriyeli Mülteciler ile Türkiye’deki Vergi Tahsilatı İlişkisi: İl Bazlı Yatay Kesit Analizi
Vergi Dünyası
SERCAN YAVAN BİLAL ALPER TORUN
2019 Sendikalaşmanın Ortalama Ücret Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Analiz
Vergi Sorunları Dergisi
ERKAM SARI SERCAN YAVAN
2019 Avrupa Birliği İlerleme Raporları Eşliğinde Türkiye’deki Vergi Denetiminin Gelişimi
Vergi Raporu
SERCAN YAVAN
2018 Türkiye’deki Vergi Afları: 2018 Yılı Vergi Affının İncelenmesi
Vergi Raporu
SERCAN YAVAN
2018 Yerel Yönetimlerin Çevre Harcamaları İle Hava Kalitesi İlişkisi: İl Bazlı Bir Analiz
Aydın İktisat Fakültesi Dergisi

2018 Vergilemede Adalet ve Etkinlik Analizi: Vergi Yapısı ve Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi
Vergi Raporu
SERCAN YAVAN ERKAM SARI
2018 Yerel Yönetimlerin Çevre Harcamaları İle Hava Kalitesi İlişkisi: İl Bazlı Bir Analiz
Aydın İktisat Fakültesi Dergisi
SERCAN YAVAN HAKAN HOTUNLUOĞLU
2017 Vergi Kaçakçılığı Suçlarında İştirak Müessesesinin Türk Ceza Kanunu ve Vergi Usul Kanunu Işığında İncelenmesi
Maliye Araştırmaları Dergisi
SERCAN YAVAN
2017 Rant Vergisi: Avusturya Ve İsviçre Örnekleri ve Türkiye’ye İlişkin Bir Değerlendirme
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
HARUN KILIÇASLAN SERCAN YAVAN
2017 Türkiye’de Vergi Yükünün Değerlendirilmesi: OECD Ülkeleri ile Karşılaştırma
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
HARUN KILIÇASLAN SERCAN YAVAN
2016 Türkiye'de Uygulanan Vergi Teşvik Sisteminin İncelenmesi
Vergi Sorunları Dergisi
SERCAN YAVAN
2016 6360 Sayılı Kanunun Getirmiş Olduğu Yerel Kamusal Hizmet Sunum Farklılıkları
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
HAKAN ARSLANER SERCAN YAVAN
2016 Çevre Küresel Kamusal Malının Finansmanına Alternatif Bir Yöntem Uluslararası Sosyal Regülasyonlar
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
SERCAN YAVAN
2015 Türk Vergi Sistemindeki Vergi Ahlakını Bozucu Kanuni Düzenlemeler ve İdari Uygulamalar
Vergi Sorunları Dergisi
SERCAN YAVAN
2015 Yeni Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Obezite Vergisi ve Örnek Ülke Uygulamaları
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
SERCAN YAVAN ERKAM SARI
Uluslararası Özet bildiri
03.02.2018 Impact Of Local And General Elections On Public Expenditure Composition: A Provincial Based Analysis / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
24.05.2018 The Impact of Globalization on Public Expenditures: An Analysis on Former Soviet Union Countries / 33. International Public Finance Conference

Uluslararası Özet bildiri
01.09.2021 Göçmenlerin Ev Sahibi Ülkeler Üzerindeki Mali Etkileri: Amerika Birleşik Devletleri Örneği / 6. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR)

Uluslararası Özet bildiri
31.08.2021 The Impacts of Foreign Direct Investments On The Development Of The Developing Countries / 5th International Istanbul Scientific Research Congress Proceedings Book

Uluslararası Özet bildiri
01.03.2022 External Intervention against Satellite Pollution in the World Circulation: The Orbital Tax / The 9th International Scientific Conference "Space, Society, Politics"

Uluslararası Özet bildiri
20.01.2021 Evaluating The Taxatıon of Social Entrepreneurship Activities In Turkey / 2nd International 5 Ocak Congress On Social Sciences And Humanities

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2018 The Relatıonship Between Syrian Refugees And Tax Collectıon In Turkey: Province Based Horizontal Cross-Section Analysis / 4 th International Congress on Multidisciplinary Studies

Uluslararası Özet bildiri
14.12.2020 Piyasa Başarısızlıkları Çerçevesinde Çevreye Duyarlı Motorlu Taşıtlar Vergisinin İncelenmesi: AB ile Türkiye Karşılaştırılması / the 9th International Scientific Research Congress -Social and Educational Sciences-

Uluslararası Özet bildiri
28.12.2020 Digitalization and Its Impact on Tax Management / 4. International 19 May Innovative Scientific Approaches Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
24.11.2018 Yerel Yönetimlerin Çevre Harcamaları İle Hava Kalitesi İlişkisi: İl Bazlı Bir Analiz / I. International Congress of Political, Economıc And Financial Analysis

Uluslararası Tam metin bildiri
24.11.2018 Kamusal Malların Memnuniyeti Analizi: İl Bazında Yatay Kesit Analiz / I. International Congress of Political, Economıc And Financial Analysis

Uluslararası Tam metin bildiri
01.05.2018 Yerel Vergiler ile Ekonomik Faktörler Arasındaki İlişkinin Araştırılması: İl Bazlı Bir Analiz / International Congress on Turkish Geography Social Sciences Research II

Uluslararası Tam metin bildiri
01.05.2018 Çevre Kirliliği ile ISO 14001 Standardı İlişkisi: Türk Cumhuriyetleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi / International Congress on Turkish Geography Social Sciences Research II

Uluslararası Özet bildiri
03.02.2018 Yerel Ve Genel Seçimlerin Kamu Harcamaları Kompozisyonuna Etkisi: İl Bazlı Bir Analiz / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2017 Vergi Yapısında Adalet ve Etkinlik İlkelerinin Maksimizasyonu: Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması / EUREFE’17

2023 Maliye Biliminde Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yapay Zekâya Dayalı Kamusal Karar Alma Yoluyla Küresel Kamusal Mal Yönetimi: Çevrenin Sürdürülebilirliği
YAVAN SERCAN
Onikilevha Yayıncılık,Giray Filiz, Çimen Gamze
978-625-432-655-4
2023 Kamu Maliyesinde Teorik ve Uygulamalı Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yenilenebilir Enerjinin Gelişimi ve Kullanımının Yaygınlaşmasında Maliye Politikalarının Rolü
YAVAN SERCAN
Ekin Yayınevi,Dibo Metin, Tosun Cevat, Ocak Necmi, Özyerden Emre
978-625-6559-18-9 Erişim Linki
2022 Finans ve Ekonomi Politika ve Anlayışlarına Teorik Çıkarsamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Birleşik Krallık'ta Sosyal Konut Anlayışının Gelişimi ve Sosyal Konutlara Uygulanan Yatak Odası Vergisi
YAVAN SERCAN
Ekin Yayınevi,Karabulut Şahin
978-625-8235-88-3
2022 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XVII , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yerelde Refah Devleti: Sosyal Belediyecilik ve Türkiye Üzerine Değerlendirme
YAVAN SERCAN
Eğitim Yayınevi,Baş Murat
978-625-8223-03-3
2021 Düşüncede ve Uygulamada Maliye Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yeni Çağda Vergi ve Mali Olaylar
HOTUNLUOĞLU HAKAN, YAVAN SERCAN
Nobel Akademik Yayıncılık,Ay Hakan
978-625-417-226-7
2021 Scientific Evaluation of Economic and Financıal Issues: Theory And Practice , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Relation Of International Migration And Foreign Direct Investment: Example Of Turkey
YAVAN SERCAN, HOTUNLUOĞLU HAKAN
Gazi Kitabevi,Karabulut Şahin
978-625-8443-35-6
2021 Uluslararası Çevre Hukuku ve Politikaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çevre Sorunlarının Ekonomi-Politiği: Devlet ve Devlet Dışı Aktörler
TORUN BİLAL ALPER, YAVAN SERCAN
Yetkin Yayınları,Savaşan Zerrin, Ünay Hakan
978-605-05-0878-9
2021 İktisadi, Mali ve Finansal Konulara Teorik Bakış Açıları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Mültecilerin (Göçmenlerin) Korunmasının Küresel Kamusal Mal Olarak Değerlendirilmesi
YAVAN SERCAN
Gazi Kitabevi,Karabulut Şahin
978-625-7530-26-2
2021 Pandeminin Mali Analizi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Küresel Salgınların Kamusal Maliyeti
HOTUNLUOĞLU HAKAN, YAVAN SERCAN
Gazi Kitabevi,Yoruldu Mutlu
978-625-7588-09-6
2021 Verilerle Pandemi Sürecinde Türkiye , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Covid-19’un Türkiye’ye Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi
YAVAN SERCAN
Nobel Akademik Yayıncılık,Münyas Turgay
978-605-70670-0-5
2020 Yerel Yönetimler, Teori, Uygulama ve Yeni Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye ve Nordik Ülkelerinin Yerel Yönetim Anlayışlarının Değerlendirilmesi
YAVAN SERCAN
Nobel Akademik Yayıncılık,ERYİĞİT Burak Hamza
978-625-439-069-2
2020 Ticarette Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),E-Ticaretin Vergilendirilmesi: Mevcut Sorunlar ve Son Gelişmeler
YAVAN SERCAN
Değişim Yayınları,AY Sema, YILDIRIR KESER Hilal
978-605-2083-65-9
2020 Covid-19 Küresel Pandeminin Ekonomik ve Mali Etkileri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Covid-19 Pandemisi ve Neoliberal Refah Devleti Krizi: Post-Refah Devleti Gerekliliği
YAVAN SERCAN
Gazi Kitabevi,KILIÇASLAN Harun
978-625-7911-81-8
2019 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-4 Alanında Yeni Ufuklar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yerel Yönetimler ile Ekonomik Faktörler Arasındaki İlişkinin Araştırılması: İl Bazlı Bir Analiz
YAVAN SERCAN
Gece Akademi,Sinan Sönmez, Ertan Özçoban, Dursun Balkan, Hüseyin Karakuş
978-605-7749-97-0
2018 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Küreselleşmenin Kamu Harcamaları Üzerindeki Etkisi: Eski Sovyetler Birliği Ülkeleri Üzeri Bir Analiz
HOTUNLUOĞLU HAKAN,YAVAN SERCAN
Gece Akademi,Kürşat Özdaşlı, Murat Cem Demir, Olcay Tire, İbrahim Sena Arvas, Uğur Köksal Odabaş, İsmail Elagöz
978-605-288-791-2
2018 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Suriyeli Mülteci Krizi’nin Türkiye’nin Kalkınma Yardımları Üzerindeki Etkisi
YAVAN SERCAN
Gece Akademi,Kürşat Özdaşlı, Murat Cem Demir, Olcay Tire, İbrahim Sena Arvas, Uğur Köksal Odabaş, İsmail Elagöz
978-605-288-791-2
2018 Recent Researches on Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Impact of Local and General Elections on Public Expenditure Composition: A Province Based Analysis
HOTUNLUOĞLU HAKAN,YAVAN SERCAN
Jagiellonian University Institute of Public Affairs,Roman Dorczak, Hasan Arslan, Rafal Musialik
978 - 83 - 65688 - 36 - 1 Erişim Linki
2015 Yerel Yönetimler Üzerine , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yerel Vergiler Teorisi ve Analizi
HOTUNLUOĞLU HAKAN,YAVAN SERCAN
Nobel,Tekeli Recep
978-605-320-265-3