Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

kerim.gundogdu adu.edu.tr

Prof.Dr.
Kerim Gündoğdu

Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The Effect of Value Driven Activities on Students’ Value Perceptions, Problem Solving Skills and Attitudes toward Mathematics
International Journal on New Trends in Education and Their Implications

2023 Special Education Teachers Opinions on Individually Differentiated Curriculum and Teacher Guide
Education & Youth Research

2023 Student Views on Values Education Research Graduate Course
Agri Ibrahim Cecen Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi

2023 Öğretmenlerin Program Okuryazarlık Düzeyleri ve Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

2023 Yarım Kalan Hikâye: Pandemi Dönemi Öncesi ve Sırasına İlişkin Akademik Yazma Dersi Yansımaları
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

2023 Development of the Primary School Digital Competence Perception Scale: Validity and Reliability Study
Korkut Ata Turkiyat Arastirmalari Dergisi

2022 Öğretmenlerin Afete Hazırlık Düzeyleri İle İlkokullardaki Afet Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Görüşleri
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

2022 İlkokul, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin gözünden metaforlarla ‘deprem’
Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi

2022 Hocam, Ne İşimize Yarayacak Bu Matematik?
Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi

2022 American, German and Turkish Classroom Teachers’ Opinions about Character Education: A Cross-Cultural Study
Psycho-Educational Research Reviews

2022 Reformative Shift on Initial Teacher Education in Turkey: From Authority to Autonomy
International Journal of Progressive Education

2022 eTwinning Proje Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

2021 Language Learning Strategies and Self-Regulation Skills of Unıversity Preparatory School and Private Language Course Students
International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences

2021 Zenginleştirilmiş Eğitim Programının Geometri Ders ve Görsel Algı Başarısı ile Matematik Tutumuna Etkisi
Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi
Enes Uluç KERİM GÜNDOĞDU
2021 Gölge Eğitim: Destekleme Ve Yetiştirme Kurslarına Yönelik Bir Durum Çalışması
International Journal Of Turkish Literature Culture Education
Yavuz Çetin KERİM GÜNDOĞDU
2021 Okul Öncesi Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi: Sorunlar ve Öneriler
Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi

2021 Amerika Birleşik Devletleri ve Finlandiya okul öncesi eğitim programlarının MEB 2013 okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması
Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi

2021 Öğretmenlerin perspektifinden pandemi sürecinde öğretmen-öğrenci iletişimi
BUGU Dil ve Egitim Dergisi

2021 Basamaklı Öğretim Programının İngilizce Dersi Öğrenci Başarısına, Tutumuna, Öz Düzenleme Stratejisine ve Kalıcılığa Etkisi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2021 Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Konuşma Performansını Etkileyen Faktörler
Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi

2021 Öğrencilerin Oyun Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Anadolu Journal of Educational Sciences International
Ümit Gözel KERİM GÜNDOĞDU
2020 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine İlişkin Program Değişikliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Melek DÖNMEZ YAPUCUOĞLU KERİM GÜNDOĞDU
2020 Yabancı Dil Hazırlık Programı Öğrencilerinin Ödev Alışkanlıklarının ve Okul Dışı Etkinliklerinin İncelenmesi
Trakya Eğitim Dergisi
CANAY KARCI AKTAŞ KERİM GÜNDOĞDU RUKEN AKAR VURAL
2020 Animasyon Destekli Bilişim Değerleri Eğitiminin Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi
Anadolu Journal of Educational Sciences International
Berkay Çelik KERİM GÜNDOĞDU
2020 Fen Bilimleri Dersi ve Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri: Bir Durum Çalışması
IBAD Sosyal Bilimler Dergisi
Ramazan Soğukpınar KERİM GÜNDOĞDU
2020 The evaluation of the 7th grade English curriculum according to the Eisner’s educational connoisseurship and criticism model
Elementary Education Online
Esen Çetin KERİM GÜNDOĞDU
2020 Investigation of Educational Philosophies and General Self-Efficacy Perceptions of Graduate Students in Educational Sciences Programs
International Journal of Psycho-Educational Sciences
KERİM GÜNDOĞDU FEVZİ DURSUN ASUMAN SEDA SARACALOĞLU
2020 An Extensive Evaluation Study of the English Preparatory Curriculum of a Foreign Language School
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG)
CANAY KARCI AKTAŞ KERİM GÜNDOĞDU
2020 A Cross Sectional Study of Eighth Graders’ Sense of School Belonging, Subjective Well-being, and Academic Achievement
Bulletin of Education and Research
RUKEN AKAR VURAL Burcu Dönmez KERİM GÜNDOĞDU Hasret Güven
2020 Matematik Öğretmen Adaylarının Öz Düzenleme ve Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi
Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi
NİLAY ÇELİK ERCOŞKUN KERİM GÜNDOĞDU
2020 Grafik ve Animasyon Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
Berkay Celik KERİM GÜNDOĞDU
2019 Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) öğrencilerinin web pedagojik içerik bilgisi, program yaklaşımları ve öz düzenleme becerilerinin incelenmesi
International Journal Of Turkish Literature Culture Education
SELAMİ UYSAL KERİM GÜNDOĞDU
2019 Matematik Uygulamaları Dersi Değer Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Berrak Aytaçlı KERİM GÜNDOĞDU
2019 Teachers’ Views on Character/Values Education in Schools
International Journal of Psycho-Educational Sciences (IJPES)
KERİM GÜNDOĞDU NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ MEHMET ALTIN MUHAMMED EKEN Okan Yolcu Murat Çırakoğlu
2019 Predictors Of Self-Regulated Learning Skills Of Computer Education And Instructional Technology (Ceit) Students
International Journal of Psycho-Educational Sciences (IJPES)
Selami Uysal KERİM GÜNDOĞDU
2019 Bilişim Etiği Değerlerine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Ege Eğitim Dergisi
Berkay Çelik KERİM GÜNDOĞDU
2019 Nitel Araştırma Dersinin Lisansüstü Öğrenciler ve Öğretim Elemanlarınca Bütüncül Olarak Değerlendirilmesi
Eğitimde Nitel Araştrımalar Dergisi
Yağmur Şahin Selami Uysal LÜTFİ SARAÇ KERİM GÜNDOĞDU
2018 Evaluation of 5th Grade English Curriculum According to Stufflebeam’s Context, Input, Process, Product (CIPP) Model
International Journal of Psycho-Educational Sciences
Ezgi Darama Fethi Karaduman Kadir Kahraman KERİM GÜNDOĞDU
2018 Bir Olgubilim Çalışması: Kodlama Eğitiminde Neler Yaşanıyor?
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
Veysel Karani Ceylan KERİM GÜNDOĞDU
2018 Scratch Programı Öğretiminde Ayrılıp Birleşme Tekniği Kullanımının Derse Yönelik Tutuma, Erişiye ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi
Ege Eğitim Dergisi
Sezin Yüksel KERİM GÜNDOĞDU
2018 4-4-4 ile İlk Defa 5. Sınıf Derslerine Giren Matematik ÖğretmenlerininSürece İlişkin Görüşleri
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri Dergisi
Berrak Aytaçlı KERİM GÜNDOĞDU
2018 Öğretmen Adayları Öğretmenlik Uygulamasında Yeterli mi? (Bir Olgubilim Çalışması)
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
KERİM GÜNDOĞDU MEHMET ALTIN NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ BETÜL ALTAY
2018 Dinleme-Konuşma Dersine İlişkin Öğretim Elemanları ve Öğrencilerin Görüşleri (Adnan Menderes Üniversitesi YDYO Örneği)
Uluslararası Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim Dergisi
CANAY KARCI AKTAŞ KERİM GÜNDOĞDU
2018 Development of Science Education Peer Assessment Scale: Validity and Reliability Study
International Journal of Psycho-Educational Sciences
ADEM ÖZDEMİR YASEMİN KOÇ KERİM GÜNDOĞDU
2018 Aydın İli Okullarında Karakter Eğitiminin İncelenmesi
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
KERİM GÜNDOĞDU ASUMAN SEDA SARACALOĞLU BETÜL ALTAY MEHMET ALTIN NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ MUHAMMED EKEN MELTEM ÇENGEL
2018 Fen Bilimleri Dersinde Mizah Temelli Geliştirilen İçerik Üzerine Bir Durum Çalışması
International Journal Of Turkish Literature Culture Education
Okan Yolcu KERİM GÜNDOĞDU RUKEN AKAR VURAL
2018 İngilizce Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
International Journal of Languages’ Education
CANAY KARCI AKTAŞ KERİM GÜNDOĞDU
2018 7. Sınıf Türkçe Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniği (Jigsaw) Kullanımının Akademik Başarı, Öz-Düzenleme Becerisi, Tutum, Erişi ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi
İlköğretim Online
Burcu Dönmez KERİM GÜNDOĞDU
2017 İnsan Kaynakları Programı Çalışma İlişkileri Dersinin Metfessel–Michael Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
KERİM GÜNDOĞDU MUSTAFA KEMAL KOÇ SİNAN BAYIK SONER ARPAT ÜMİT GÖZEL
2017 Öz Düzenleyici Öğrenmeyi Teşvik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
NİLAY ÇELİK ERCOŞKUN KERİM GÜNDOĞDU
2017 İlkokul Öğrencilerinin Okula Aidiyet, Okul Atmosferi, İklimi ve Müdürlerin Öğretimsel Liderlik Becerilerinin İncelenmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
BERTAN AKYOL RUKEN AKAR VURAL KERİM GÜNDOĞDU
2017 Trends İn Values And Character Education Researches İn Turkey: A Content Analysis Study
International Online Journal of Educational Sciences
KERİM GÜNDOĞDU BERKAY ÇELİK BURCU HANCI YANAR SEVGİN TURGUT KAHYAOĞLU GİZEM GÜREL DONUK
2017 A Phenomenological Study on Teaching Practice In a Teacher Training Program
International Journal of Psycho-Educational Sciences
MUHAMMED EKEN KERİM GÜNDOĞDU
2017 Özel Eğitim II Dersinin Demirel’in Analitik Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi: Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Örneği
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ BEYLÜ KARAYAZGAN BURCU HANCI YANAR MURAT ÇIRAKOĞLU KERİM GÜNDOĞDU
2017 Adnan Menderes Üniversitesi’nde Görevli Personelin Eğitim Profilinin Çıkarılması
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU KERİM GÜNDOĞDU MEHMET ALTIN BETÜL ALTAY NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ MUHAMMED EKEN MELTEM ÇENGEL
2017 İlkokul Türkçe İletişim Yeterlik Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
RUKİYE AYDOĞAN KERİM GÜNDOĞDU
2017 Öğretmenlerin E-İçerik Geliştirme Becerileri: Bir Hizmet İçi Eğitim Deneyimi
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama
Veysel Karani Ceylan KERİM GÜNDOĞDU
2016 Türkiye’de Yükseköğretimde Program Geliştirme Bağlamında Uluslararasılaşma
ATATÜRK ÜNIVERSITESI KAZIM KARABEKIR EĞITIM FAKÜLTESI DERGISI
KERİM GÜNDOĞDU BERKAY ÇELİK BURCU HANCI YANAR OKAN YOLCU VEYSEL KARANİ CEYLAN
2016 Uygulamalı Elektronik Pazarlama Dersi Öğretim Programının Eğitsel Eleştiri Modeline Göre Değerlendirilmesi Adnan Menderes Üniversitesi Örneği
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
KERİM GÜNDOĞDU Berkay Çelik MEHMET ALTIN ERKAN KADİR ŞİMŞEK
2016 Content Analysis of Thesis and Articles Related to Life Long Learning 2000 2015
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
SEZİN YÜKSEL KERİM GÜNDOĞDU BERTAN AKYOL RUKEN AKAR VURAL
2016 The effect of using humor and concept cartoons in high schoolICT lesson on students achievement retention attitude andanxiety
Computers & Education
BERKAY ÇELİK KERİM GÜNDOĞDU
2016 2000-2016 Yılları Arasında Türkçe Öğretim Programları Alanında Yayımlanan Makale
International Journal Of Turkish Literature Culture Education
BURCU DÖNMEZ KERİM GÜNDOĞDU
2016 Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi Aydın İli Örneği
Journal of Turkish Studies
HALİM MENTEŞE KERİM GÜNDOĞDU
2016 2000 2015 Yılları Arasında Düşünme Eğitimi Alanında Akademik Eğilimler
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
KERİM GÜNDOĞDU Özlem Eraydın Ayşegül Kızılkaya
2015 ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan bir sorumluluk programının yansımaları Bir eylem araştırması
Eğitimde Kuram ve Uygulama
AYDOĞAN RUKİYE KERİM GÜNDOĞDU
2015 Research Trends in Computer Education Technologies in Turkey
International Journal of Psycho-Educational Sciences
Berkay Çelik KERİM GÜNDOĞDU MEHMET ALTIN NURİ KARASAKALOĞLU
2015 Öğretmen Yeterlikleri Alanında Yazılan Makalelerin İçerik Analizi
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
KERİM GÜNDOĞDU BERRAK AYTAÇLI RUKİYE AYDOĞAN CENGİZ YILDIRIM
2015 An Action Research on Employing Constructivist Multi Assessment Strategy in Teacher Education
International Journal of Progressive Education
KERİM GÜNDOĞDU
2015 Okul Nöbetlerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi Problemler ve Öneriler
İlköğretim Online
KERİM GÜNDOĞDU ASUMAN SEDA SARACALOĞLU MEHMET ALTIN NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ
2014 Yaratıcı Düşünme Becerisi Konusunda 2000 Yılı ve Sonrasında Yayımlanmış Makalelerin İncelenmesi
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU KERİM GÜNDOĞDU MEHMET ALTIN NURŞAH AKSU ZELİHA BUKET KOZAĞAÇ BELMA KOÇ
2014 Türkiye, Güney Kore ve Japonya’da Dershanecilik Sisteminin İncelenmesi
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU KERİM GÜNDOĞDU NİSA BAŞARA BAYDİLEK SANEM UÇA
2014 Özel Etüt Eğitim Merkezi Öğretmenlerinin Sorumlulukları Bir Durum Çalışması
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
NİHAN COŞKUN KERİM GÜNDOĞDU
2013 Administrative Personnel’s Needs for In-Service Training: The Sample of Ağrı İbrahim Çeçen University
IIB INTERNATIONAL REFEREEDACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
EMİNE KIZILTAŞ KERİM GÜNDOĞDU
2013 The Effectiveness of an Implemented Human Rights Course Designed Around Non-Governmental Organizations
International Journal of Psycho-Educational Science
KERİM GÜNDOĞDU
2013 Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin görüşleri doğrultusunda 4+4+4 eğitim sistemine yönelik bir analiz
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Nıhan Coskun KERİM GÜNDOĞDU
2013 Analysis of the Mistakes Done by the Foreign Students in the Written Language While Learning Turkey Turkish
International Journal of Humanities and Social Science
OSMAN MERT KERİM GÜNDOĞDU FATMA ALBAYRAK
2013 The Effect of the Jigsaw Technique Implementation on Prospective Teachers’ Academic Achievement
International Journal of Psycho-Educational Sciences
KERİM GÜNDOĞDU CEYHUN OZAN ADNAN TAŞGIN
2013 Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Ait Bazı Kavramlara Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,
Recep Minas KERİM GÜNDOĞDU
2013 Öğretmen Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı Mevcut ve Beklenen Durum
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,
ZEYNEP TURAN SEVDA KÜÇÜK KERİM GÜNDOĞDU
2012 Okul öncesi ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının incelenmesi
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
CEYHUN OZAN ERDOĞAN KÖSE KERİM GÜNDOĞDU
2012 Okul Öncesi Eğitim Programına İlişkin Bir İhtiyaç Analizi Çalışması
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
ASLI BALCI KERİM GÜNDOĞDU
2012 Müfettişlerin ilköğretim matematik öğretim programı hakkındaki görüşleri
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
KERİM GÜNDOĞDU MUSTAFA ALBAYRAK CEYHUN OZAN NİLAY ÇELİK ERCOŞKUN
2012 İlköğretim öğretmen adaylarının program yaklaşımlarının analizi
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi Dergisi
ERDAL BAY KERİM GÜNDOĞDU CEYHUN OZAN Dilek Dilekçi D Özdemir
2012 A study on the university students self regulated learning strategy skills and self efficacy perceptions in terms of different variables
Procedia Social and Behavioral Sciences
CEYHUN OZAN KERİM GÜNDOĞDU ERDAL BAY Hikmet Yıldırım Celkan
2011 Öğretmen Adaylarının Drama Dersine İişkin Tutumları ve Görüşleri Atatürk Üniversitesi Örneği
İlköğretim Online
ZEYNEP BAŞCI KERİM GÜNDOĞDU
2011 Candidate Teachers Attitudes Concerning Human Rights Education in Turkey
Eğitim ve Bilim
KERİM GÜNDOĞDU
2011 Öğretmenlerin İlköğretim Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı ve Planlarına İlişkin Algıları
İlköğretim Online
AHMET ŞİRİNKAN KERİM GÜNDOĞDU
2011 A Comparative Study on Perception of Teachers on the Use of Computers in Elementary Schools of Turkey and TRNC
International Online Journal of Educational Sciences
KERİM GÜNDOĞDU FATOŞ SİLMAN CEYHUN OZAN
2010 The perceptions of prospective teachers on the democratic aspects of the constructivist learning environment
Electronic Journal of Research in Educational Psychology
ERDAL BAY KERİM GÜNDOĞDU HALİL İBRAHİM KAYA
2010 Okul Öncesi Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Mesleğe İlişkin Tutumları ile Duygusal Zekaları Arasındaki İlişki
Milli Eğitim Dergisi
TUBA AKAR KERİM GÜNDOĞDU
2010 The effect of constructivist instruction on prospective teachers attitudes toward human rights education
Electronic Journal of Research in Educational Psychology
KERİM GÜNDOĞDU
2010 Voices of home and school on democracy and human rights education at the primary level a case study
Asia Pacific Education Review
KERİM GÜNDOĞDU ALİ YILDIRIM
2010 Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüşleri ve beklentileri
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
KERİM GÜNDOĞDU ZEHRA SEDEF KORKMAZ CANAN ALBEZ ERDAL BAY
2010 Seviye belirleme sınavına SBS ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri Erzurum il örneği
İlköğretim Online
KERİM GÜNDOĞDU EMİNE KIZILTAŞ NESRİN ÇİMEN
2010 Demokratik Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği Geliştirilmesi
NWSA: Education Sciences
ERDAL BAY HALİL İBRAHİM KAYA KERİM GÜNDOĞDU
2009 The effectiveness of a intelligences based program on improving certain reading skills in 5th year primary learning disabled student
Electronic journal of research in educational psychology
FA Abdulkader KERİM GÜNDOĞDU Mourad Ali Eissa
2008 Kariyer Basamaklarında Yükselme Sistemi ve Sınavına İlişkin Uzman Öğretmen Görüşleri
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
KERİM GÜNDOĞDU EMİNE KIZILTAŞ
2008 Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Görüşleri
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
KERİM GÜNDOĞDU Nesrin Çimen Serap Turan
2008 2002 ve 2006 Okul Öncesi Öğretim Programlarında Yer Alan Değişikliklerin Öğretmen Algılarına Göre Karşılaştırılması
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
KERİM GÜNDOĞDU Serap Turan Emine Kızıltaş Tuba Akar Kayserili
2007 Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Tarihsel Gelişimi
ATATÜRK ÜNIVERSITESI KAZIM KARABEKIR EĞITIM FAKÜLTESI DERGISI
MERYEM ÇELİK KERİM GÜNDOĞDU
2006 A Case Study Promoting self regulated learning in early elementary grades
Kastamonu Eğitim Dergisi
KERİM GÜNDOĞDU
2006 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MONTESSORİ YAKLAŞIMI
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
MEHMET NUR TUĞLUK KERİM GÜNDOĞDU HALİL İBRAHİM KAYA
2004 Uzun Dönemli Öğretim Planlarına İlişkin Öğretmen Algılan
Eğitim ve Bilim
ALİ YILDIRIM KERİM GÜNDOĞDU
Ulusal Özet bildiri
A Qualitative Pilot Study on Project Writing Competencies of Teachers / ICCI-EPOK 2021

Uluslararası Özet bildiri
Another New Term in Initial Teacher Training: Views and Suggestions of Curriculum and Instruction Specialists / ICCI-EPOK 2021

Ulusal Tam metin bildiri
Sınıf öğretmenlerinin sınıf içi demokratik davranış algıları / Uluslararası Kendin Yap Atölyeleri Sempozyumu UKYAS

Ulusal Tam metin bildiri
Birleştirilmiş Ve Bağımsız Sınıflı Ses Temelli Cümle Yöntemi İle İlk Okuma Yazma Kazanımlarına Erişim Düzeyleri / Uluslararası Kendin Yap Atölyeleri Sempozyumu (UKYAS)

Ulusal Özet bildiri
25.05.2021 EBEVEYNLERİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI VE ÇOCUK EBEVEYN ARASINDAKİ İLETİŞİM / 7. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
18.12.2019 Okul Öncesi Okuma Yazma Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Bir Özel Okul Deneyimi / II. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
13.10.2019 Validity and reliability study of primary school active andhealthy life competence perception scale / 7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCIEPOK2019)

Uluslararası Özet bildiri
23.06.2019 Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Aidiyet Duygusu, Okulda Öznel İyi Oluş ve Akademik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma / 6th International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
23.06.2019 Öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına, insan haklarına ve eleştirel düşünme standartlarınıza ilişkin görüşleri / 6TH INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
23.06.2019 İngilizce Hazırlık Programında Öğrenim Gören Yetişkin Öğrenenlerin Ev Ödevi Alışkanlıklarının Ve Okul Dışı Etkinliklerinin İncelenmesi: Betimsel Bir Araştırma / 6th InternationalEurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
30.10.2019 Developing An Attitude Scale Towards Graphics And Animation Lesson / 7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCIEPOK2019)

Uluslararası Tam metin bildiri
31.10.2019 6. Sınıf İngilizce öğretim programının Eisner eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi / II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresinde (UTEK 2019)

Uluslararası Tam metin bildiri
31.10.2019 Yenilenen fen bilimleri öğretim programının eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi / II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresinde (UTEK 2019)

Uluslararası Özet bildiri
27.10.2019 Ders dışı drama etkinliklerine ilişkin bir durum çalışması:hayatımı değiştiren öğretmen! / 30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
26.06.2019 İngilizce 6. Sınıf Meslekler Ünitesi Öğretiminde Programlı Öğretime Dayalı Bir Ünite Program Tasarısı / III. ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
26.06.2019 Fen Bilimleri Dersi Canlılar ve Yaşam Konu Alanı Öğretiminde Bireyselleştirilmiş Öğretim Uygulaması: Bir Ünite Program Tasarısı / III. ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
26.06.2019 Matematikte Kesirler Ünitesinde Kuantum Öğrenme Modeline Dayalı Bir Ünite Programı Tasarısı / III. ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
Fen Eğitimi Akran Karşılaştırma Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
Nitel Araştırma Yöntemleri Dersinin Nitel Olarak Değerlendirilmesi: Bir Durum Çalışması / 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018)

Uluslararası Tam metin bildiri
28.12.2018 Lise Almanca Öğretim Programının Paydaş Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi / 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018)

Uluslararası Özet bildiri
Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Programının Bellon ve Handler Modeline Göre Değerlendirilmesi: Bir Durum Çalışması / 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018)

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2018 Özdüzenlemeli Öğrenme Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması / Vth International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
14.09.2018 Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Analizi: Bilim ve Sanat Merkezi Örneği / II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
20.06.2018 2000-2017 Yılları Arasında Hizmet-İçi Eğitim Alanında Yayımlanan Makale Ve Tezlerin İçerik Analizi / 3. International Conference: The East of the West, The West of the Eas

Uluslararası Tam metin bildiri
20.06.2018 Bir Durum Çalışması: Kim Korkar Hain İstatistikten / 3. International Conference: The West of the East, The East of The West

Uluslararası Tam metin bildiri
01.10.2018 2000-2017 YILLARI ARASINDA ALMANCA ÖĞRETİM PROGRAMLARI ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ / 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.10.2018 TÜRKİYE’DE PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE ALANIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI / 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.10.2018 İDARİ PERSONELE YÖNELİK BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ / 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.10.2018 Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Bir Hizmet İçi Eğitim Programı Taslağı Geliştirilmesi / 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.01.2018 İLKOKUL DÜZEYİNDE DİJİTAL YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
25.01.2018 MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİNDE DEĞERLER ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
26.10.2018 ALMANCA DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRETİMİN UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÜNİTE PROGRAM TASARISI ÇALIŞMASI / ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ-AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
26.10.2018 Eğitsel Eleştiri Modeline Göre İşaret Dili Dersi Programının Değerlendirilmesi / ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ-AFYON KOCATEPE ÜNİVESRİTESİ

Uluslararası Özet bildiri
VIEWS OF TEACHERS AND STUDENTS ON THE DRESS CODES IN TURKEY: A CASE STUDY / Conference of the International Journal of Arts Sciences

Uluslararası Özet bildiri
04.07.2017 Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitim alanında Akademik Eğilimlerin İncelenmesi: 2000-2017 / INTERNATIONAL CONFERENCETHE WEST OF THE EAST, THE EAST OF THE WEST

Uluslararası Özet bildiri
20.04.2017 HAZIRLIK SINIFI VE ÖZEL KURS ÖĞRENCİLERİ İLE ÖĞRETMENLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ / 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.04.2017 ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİLERİ DİNLEME-KONUŞMA DERSİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR? (ADÜ-YDYO ÖRNEĞİ) / 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
26.10.2017 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (BÖTE) ÖĞRENCİLERİNİN WEB PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ, PROGRAM YAKLAŞIMLARI VE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ / 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresine (ICCI/EPOK-2017)

Uluslararası Özet bildiri
26.10.2017 İNGİLİZCE ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI / 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresine (ICCI/EPOK-2017)

Uluslararası Özet bildiri
26.10.2017 7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE AYRILIP BİRLEŞME TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN TUTUM, ERİŞİ, ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ VE BİLGİNİN KALICILIĞINA ETKİSİ / 5th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI – 2017)

Uluslararası Özet bildiri
26.11.2017 Öğretmenlerin E-içerik Geliştirme Becerileri: Hizmetiçi Eğitim Deneyimi / INTERNATIONAL CONFERENCETHE WEST OF THE EAST, THE EAST OF THE WEST

Uluslararası Özet bildiri
26.11.2017 SCRATCH PROGRAMI ÖĞRETİMİNDE AYRILIP BİRLEŞME TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMUNA, AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞA ETKİSİ / INTERNATIONAL CONFERENCETHE WEST OF THE EAST, THE EAST OF THE WEST

Uluslararası Tam metin bildiri
16.10.2016 Öğrenci öğretmen ve müze çalışanı görüşleri doğrultusunda çocuk müzesi kazanımlarının gerçekleşme düzeyleri Ankara Çocuk Müzesi örneği / Eğitimde gelecek arayışları: Dünden bugüne Türkiye'de beceri, ahlak ve değerler eğitimi

Ulusal Özet bildiri
Formasyon programına devam eden öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile öz düzenleyici öğrenme becerileri / 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Öğretmen eğitiminde otantik değerlendirmenin öğrenen başarısı ve tutumuna etkisi / 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.02.2016 İlkokul Öğrencilerinin Okula Aidiyet Duyguları Okul Atmosferi Okul İklimi ve Müdürlerin Öğretimsel Liderlik Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / IX. European Conference on Social andBehavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yayımlanan Tez ve Makalelere ilişkin Bir İçerik Analizi 2000 2015 / IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
Trends in values and character education researches in Turkey A content analysis study / ICCI EPOK 4th International Conference on Curriculum and Instruction

Uluslararası Özet bildiri
Turizm Eğitimi merkezlerinde uygulanan öğretim programının Kirkpatrick program değerlendirme modeline göre değerlendirilmesi / ICCI-EPOK, 4th International Conference on Curriculum and Instruction

Uluslararası Özet bildiri
ANALYSIS OF THESES AND ARTICLES ON TURKISH PUBLISHED ON TURKISH CURRICULUM BETWEEN THE YEARS 2000 2016 / XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
The perceptions of teachers regarding the factors influencing character education in schools / XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Ulusal Tam metin bildiri
04.06.2001 Bir durum çalışması ABD de demokrasi kavram ve kültürünün ilköğretim düzeyinde öğretilmesine ilişkin öğretmen görüşleri / 10. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.05.2010 Öğretmen Adaylarının Sosyal Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarındaki Öğrenen Rollerine İlişkin Görüşleri / Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve  Sorunları Sempozyumu II

Uluslararası Tam metin bildiri
03.05.2010 Öğretim elemanı ve öğretmen adaylarının ölçme değerlendirmeye ilişkin görüşleri KazımKarabekir Eğitim Fakültesi örneği / Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve SorunlarıSempozyumu II

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2015 Students and Lecturers Views on Plagiarism Detection Tools Used In Postgraduate Researches / THE 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION

Uluslararası Özet bildiri
20.10.2015 Özel Eğitim II Dersinin Demirel in Analitik Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi / THE 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2015 Uygulamalı Elektronik Pazarlama Dersi Öğretim Programının Eğitsel Eleştiri Modeline Göre Değerlendirilmesi / THE 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION

Uluslararası Özet bildiri
22.12.2015 Türkiye deki kamu kurumlarında bir insan hakkı olarak eğitimie ilişkin bilinçlendirme çabaları Örtük öğrenmenin yansımaları / VII. INTERNATIONAL CONGRESS ONF EDUCATIONAL RESEARCH

2022 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Örtük Program
ALTIN MEHMET, GÜNDOĞDU KERİM
Anı Yayıncılık,Gürbüz OCAK, İjlal OCAK, Emine AKKAŞ BAYSAL
9786051707471
2020 Güvenli Okul , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Güvenli Okul Bağlamında İhmal ve İstismarın Önlenmesi
SAĞKAL ALİ SERDAR, AYDOĞAN DİDEM, ÖZDEMİR YALÇIN, GÜNDOĞDU KERİM
PegemA,İsmail H. DEMİRCİOĞLU, Zakir AVŞAR, Ebru DEMİRCİOĞLU, Can Ozan TUNCER
978-625-7228-92-3
2020 Güvenli Okul , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Güvenli Okul Bağlamında Suç ve Şiddetin Önlenmesi
ÖZDEMİR YALÇIN, AYDOĞAN DİDEM, SAĞKAL ALİ SERDAR, GÜNDOĞDU KERİM
PegemA,İsmail H. DEMİRCİOĞLU, Zakir AVŞAR, Ebru DEMİRCİOĞLU, Can Ozan TUNCER
978-625-7228-92-3
2020 Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Nitel Araştırma Desenleri
GÜNDOĞDU KERİM,EKEN MUHAMMED
Pegem Akademi,ORAL Behçet, ÇOBAN Ahmet
9786257880176
2019 Kuramdan Uygulamaya Mikro Öğretim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Öğretmen Nitelikleri ve Yeterlikleri
GÜNDOĞDU KERİM,KORKMAZ ZEHRA SEDEF
Pegem Akademi,Hasan Hüseyin Şahan- Adnan Küçükoğlu
9786050370409
2018 Program Geliştirme , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÇAKMAK MELEK, ÇELİK ÖZGE CEREN, ALTUN TANER, KORKMAZ İSA, GÖKMENOĞLU KARAKAYA TUBA, ÇÖĞMEN SUNA, AKAR VURAL RUKEN, ENGİN ALİ OSMAN, TİCAN BAŞARAN Semra, DOYRAN FEYZA, TAN ŞİŞMAN GÜLÇİN, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, AKAR HANİFE, DEMİRBULAK DİLARA, GÜNDOĞDU KERİM
PegemA,Kerim Gündoğdu
9786052411063
2018 Program Geliştirme , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Eğitim Programının Organizasyonu ve Uygulanması
DOYRAN FEYZA
PegemA,Gündoğdu, Kerim
978-605-241-106-3
2018 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Bilgisyar destekli öğretim
GÜNDOĞDU KERİM,OZAN CEYHUN
Pegem Akademi Yayıncılık,Oral, Behçet
978-605-364-182-7
2016 Eğitimde Gelecek Arayışları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Öğrenci, öğretmen ve müze çalışanı görüşleri doğrultusunda Çocuk müzesi kazanımlarının gerçekleşme düzeyleri: Ankara çocuk müzesi örneği
Türkan Dilek,GÜNDOĞDU KERİM
Atatürk Araştırma Merkezi,
978-975-16-3181-7
2016 LEARNING AND TEACHING Theories Approaches and Models , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),MASTERY LEARNING MODEL
KILIÇ DURMUŞ,GÜNDOĞDU KERİM,KAYABAŞI YÜCEL
Çözüm Eğitim Yayıncılık,Zeki Kaya, Selçuk Akdemir
978-975-01577-2-1
2016 ÖĞRENME ÖĞRETME KURAMLARI ve UYGULAMADAKİ YANSIMALARI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),GAGNE'NİN ÖĞRETİM DURUMLARI MODELİ
GÜNDOĞDU KERİM
Pegem Akademi,Gülay EKİCİ
978-605-318-423-2
2016 Kaynaştırma Sınıfı The Inclusive Classroom , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Tüm Öğrenciler İçin Etkili Farklılaştırılmış Öğretim
GÜNDOĞDU KERİM
Nobel,Mustafa Şahin, Taner Altun
978-605-320-352-0
2014 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ , Ders Kitabı , Bölüm(ler),EĞİTİM PROGRAMI: TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ
GÜNDOĞDU KERİM
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ,ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2013 Ölçme ve değerlendirme , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Ölçülebilir öğrenme amaçlarının oluşturulması
GÜNDOĞDU KERİM
PEGEM,Emin Karip
978-9944-919-25-8
2012 Öğrenme Öğretme: Kuramlar, yaklaşımlar modeller , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Tam Öğrenme
KILIÇ DURMUŞ,GÜNDOĞDU KERİM,KAYABAŞI YÜCEL
PEGEMA,Zeki Kaya
978-605-364-277-0
2010 Effective democracy and human rights education in elementary schools Cross cultural reflections from two selected schools in Turkey and in the U S A , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜNDOĞDU KERİM
VDM Verlag (GERMANY),Kerim Gündoğdu
978-3-639-13414-8
2010 INTERNATIONAL HANDBOOK ON APPLYING SELF REGULATED LEARNING IN DIFFERENT SETTINGS , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Chapter 15. A case study: Promoting Self-Regulated Learning in Early Elementary Grades.
GÜNDOĞDU KERİM
Education & Psychology. I+D+i,Jesús de la Fuente Arias & Mourad Ali Eissa
978-84-614-2410-8 Erişim Linki
2008 Ölçme ve Değerlendirme , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Ölçülebilir Öğrenme Amaçlarının Oluşturulması
ÇEPNİ SALİH, BAYRAKÇEKEN SAMİH, YILMAZ ALİ, YÜCEL CEMİL, SEMERCİ ÇETİN, KÖSE ERDOĞAN, SEZGİN FERUDUN, DEMİRCİOĞLU GÖKHAN, GÜNDOĞDU KERİM
Pegem Akademi,Emin Karip
9944-919-25-X
2007 Eğitim Bilimine Giriş , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Bir Meslek Olarak Öğretmenlik ve Etkili Öğretim
GÜNDOĞDU KERİM,SİLMAN FATOŞ
Grafiker,Zühal Cafoğlu