Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

emrah.higde adu.edu.tr

Doç.Dr.
Emrah Hiğde

Eğitim Fakültesi
Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Araştırma-Sorgulamaya ve Argümantasyona Dayalı Öğretimin Argümantasyon, Araştırma-Sorgulama ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
Pamukkale University

2023 COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE PROBLEME DAYALI HARMANLANMIŞ ÖĞRENMEYE YÖNELİK ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ
Trakya Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi

2022 Pre-Service Teachers’ Intentions to Implement STEM Activities
Shanlax International Journal of Education

2022 An Interdisciplinary Renewable Energy Education: Investigating the Influence of STEM Activities on Perception, Attitude, and Behavior
Journal of Science Learning

2022 Science Teachers’ Views towards Argumentation
Osmangazi Journal of Educational Research

2022 Homojen ve heterojen gruplardaki öğretmen adaylarının STEM ürünlerinin incelenmesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi

2022 The Effects of STEM-Based Alternative Energy Activities on STEM Teaching Intention and Attitude
e-International Journal of Educational Research

2022 The effects of STEM activities on students' STEM career interests, motivation, science process skills, science achievement and views
Thinking Skills and Creativity

2021 Probleme Dayalı Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Etkililiğinin ve Öğrencilerin Tutumlarının İncelenmesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2021 Determination of STEM Product-Performance Levels and Opinions of Seventh Grade Students
Hayef: Journal of Education

2020 STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
EMRAH HİĞDE FERDİYE KELEŞ HİLAL AKTAMIŞ
2020 Öğretmen ve öğretmen adaylarının STEM alanlarına yönelik tutumlarının ve STEM öğretimi yönelimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
EMRAH HİĞDE HİLAL AKTAMIŞ TANER ARABACIOĞLU HANİFE CAN ŞEN DENİZ ÖZEN ÜNAL ERSEN YAZICI
2018 Bilimsel Argümantasyon Testinin Türkçe’ye Uyarlanması
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
EMRAH HİĞDE HİLAL AKTAMIŞ
2018 Astronomiyi Öğrenelim - Uzayı Keşfedelim Kampı Öğrencilerin Astronomi Hakkındaki Kavramsal Bilgilerini Değiştirdi Mi?
Kastamonu Eğitim Dergisi
HİLAL AKTAMIŞ ESİN ACAR EMRAH HİĞDE
2018 Influence of Nature and History of Science Courses on ValuePerceptions of Elementary Science Teacher Candidates in Conceptual Dimension in Turkey
Science Education International
HİLAL AKTAMIŞ EMRAH HİĞDE
2018 Fen Bilimleri Derslerinde Kullanılan Argümantasyon Düzeyinin Belirlenmesi
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
RIDVAN ÖZCAN HİLAL AKTAMIŞ EMRAH HİĞDE
2017 Turkish pre-service science teachers’ awareness, beliefs, values, and behaviours pertinent to climate change
INTERNATIONAL RESEARCH IN GEOGRAPHICAL AND ENVIRONMENTAL EDUCATION
EMRAH HİĞDE CEREN ÖZTEKİN ELVAN ŞAHİN
2017 Reflection of Explicit-Reflective Argumentation Based and ExplicitReflective Nature of Science Teaching on Prospective Science Teachers’ Written Arguments
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
EMRAH HİĞDE HİLAL AKTAMIŞ
2017 Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Farkındalıklarının ve BiliminDoğasına Yönelik Görüşlerinin Cinsiyet ve Akademik BaşarılarınaGöre İncelenmesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
NİLGÜN YENİCE EMRAH HİĞDE barış özden
2017 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Temelli Fen Derslerinin İncelenmesi Durum Çalışması
İlköğretim Online
EMRAH HİĞDE HİLAL AKTAMIŞ
2016 Effects of the Inquiry Based Learning Method on Students Achievement Science Process Skills and Attitudes towardsScience A Meta Analysis Science
JOURNAL OF TURKISH SCIENCE EDUCATION
HİLAL AKTAMIŞ EMRAH HİĞDE BARIŞ ÖZDEN
2016 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN VE YARATICILIKLARININ İNCELENMESİ
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
HİLAL AKTAMIŞ EMRAH HİĞDE
2015 Fen Eğitiminde Kullanılan Argümantasyon Modellerinin Değerlendirilmesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
HİLAL AKTAMIŞ EMRAH HİĞDE
2015 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Sorumluluk Algılarının İncelenmesi
Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi
EMRAH HİĞDE HEDİYE CAN
2014 The Investigation of Self efficacy of Pre service Science Teachers and Pre service Physics Teachers towards Web Pedagogical Content Knowledge Regarding Internet Use Habits
Procedia - Social and Behavioral Sciences
EMRAH HİĞDE MURAT BERAT UÇAR CİHAT DEMİR
2014 Exploring the Self confidence of Preservice Science and Physics Teachers towards Technological Pedagogical Content Knowledge
Procedia - Social and Behavioral Sciences
MURAT BERAT UÇAR CİHAT DEMİR EMRAH HİĞDE
2014 Views of not Assigned Teachers about Professional Future
Procedia - Social and Behavioral Sciences
CİHAT DEMİR EMRAH HİĞDE MURAT BERAT UÇAR
Uluslararası Özet bildiri
27.11.2022 "Ortaokul Öğrencileri için Eko-Matematik" Projesinin Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması / The International Education Congress 2022 (EDUCongress 2022)

Uluslararası Özet bildiri
09.08.2022 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Düzenleme Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi / 2nd International Congress on Informal Learning

Uluslararası Özet bildiri
Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelemesi / TRB2 ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2022 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşlerinin İklim Değişikliği Bağlamında İncelenmesi / IXth International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
25.06.2022 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları Etkinliklerin Eko-matematik Perspektifinden İncelenmesi / IXth International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2022)

Uluslararası Özet bildiri
25.03.2022 Ortaokul Matematik Kitaplarının Eko-matematik Perspektifinden İncelenmesi / International (Bio)Climate Change Symposium

Uluslararası Özet bildiri
30.12.2021 STEM Temelli Eğitim Alan Öğrencilerin STEM Ürünlerinin Değerlendirilmesi / 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON EXCELLENCE IN EDUCATION,

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2021 STEM Temelli Eğitim Alan Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının ve Ortaya Koydukları STEM Ürünlerin İncelenmesi / 3. International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education

Ulusal Tam metin bildiri
19.11.2019 Etkinlik Temelli Argümantasyon Eğitiminin Öğretmenlerin Bilimsel Argümantasyon Becerileri Üzerindeki Etkisi / I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu UBEST 2019

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2018 Move to STEM, Let’s Meet STEM Nature Education and Science School (STEM’e Taşınalım, STEM’le Tanışalım Doğa Eğitimi ve Bilim Okulu) / Innovation and Global Issues Congress IV (INGLOBE4)

Uluslararası Özet bildiri
09.05.2018 ”Düşüncelerimizi Keşfedelim: Ne Biliyorum Nasıl Uyguluyorum? ” Yaz Bilim Okulu Uygulaması / ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE

Uluslararası Özet bildiri
04.05.2018 Öğretmenlerin STEM Öğretimine Yönelimleri ve STEM Alanlarına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi / International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2018)

Uluslararası Özet bildiri
19.04.2018 Öğretmenlerin Mesleki Gelişim ve Hizmet İçi Eğitim Profillerinin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği / International Congress on Science and Education 2018 (UBEK-ICSE 2018)

Uluslararası Özet bildiri
30.03.2018 Developing a Profile of Afterschool Activities of Teachers in Aydın Province / International Symposium on Human and Social Sciences

Uluslararası Özet bildiri
01.02.2018 The Relative Effects of Inquiry-Based and Argumentation Science Teaching on Students’s Argumentation Skills, Inquiry Skills, and Science Process Skills / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
11.05.2017 Fen Öğretimine Yönelik Dijital Eğitsel Oyunların İncelenmesi / IV. International Eurasian Educational research Congress

Uluslararası Özet bildiri
19.10.2017 STEM (Fen , Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Karıyer İlgi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması / 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education

Uluslararası Tam metin bildiri
21.02.2014 Views of not Assigned Teachers about Professional Future / 5th World Conference on Educational Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
21.02.2014 Exploring the Self confidence of Preservice Science and Physics Teachers towards Technological Pedagogical Content Knowledge / 5th World Conference on Educational Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
21.02.2014 The Investigation of Self efficacy of Pre service Science Teachers and Pre service Physics Teachers towards Web Pedagogical Content Knowledge Regarding Internet Use Habits / 5th World Conference on Educational Sciences

Ulusal Özet bildiri
02.01.2018 5 SINIF FEN VE TEKNOLOJI DERS KITABININ OKUNABILIRLIK FORMÜLLERIYLE DEĞERLENDIRILMESI / 11. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
15.09.2014 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İklim Değişikliği Hakkındaki Bilgi Ve Bilgilerine Duydukları Güven / XI. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VEMATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
05.10.2013 An Investigation Into Scepticism And Knowledge About Climate Change Among Prospective Science Teachers / International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education (IPALTE)

Uluslararası Özet bildiri
02.11.2013 PRE SERVICE SCIENCE TEACHERS EPISTEMIC BELIEFS REGARDING CLIMATE CHANGE / TheIOSTE Eurasian Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020

Ulusal Özet bildiri
30.09.2016 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ARGÜMANTASYON BİLEŞENLERİNİ BİLME VEBİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANABİLME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ / 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
30.09.2016 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DÜNYA VE EVREN HAKKINDAKİ BİLGİLERİNEASTRONOMİYİ ÖĞRENELİM UZAYI KEŞFEDELİM KAMPININ ETKİSİNİNİNCELENMESİ / 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
02.10.2016 BİLİMSEL ARGÜMANTASYON TESTİNİN TÜRKÇE YE UYARLANMASI / 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ

2022 Bilim Dünyasında Eğitim - III , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ROBERT BOYLE VE EĞİTİM
HİĞDE EMRAH
PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK,Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU
978-625-8044-89-8
2022 Bilim Dünyasında Eğitim - III , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ROBERT HOOKE VE EĞİTİM
HİĞDE EMRAH
PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK,Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU
978-625-8044-89-8
2021 Eğitimde Okuryazarlık Becerileri - II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Eğitimde Laboratuvar Okuryazarlığı
HİĞDE EMRAH
PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK,Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU
978-625-7582-00-1
2020 Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Teknoloji Destekli Astronomi Eğitimi: Kişiye Özel Planetaryum
AKTAMIŞ HİLAL, HİĞDE EMRAH
PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK,Doç. Dr. Munise SEÇKİN KAPUCU
978-625-7052-68-9
2017 Örnek etkinliklerle fen eğitiminde argümantasyon , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Argümantasyon Etkinlik Örnekleri
AKTAMIŞ HİLAL, AYDOĞDU BÜLENT, DUBAN NİL, DELEN İBRAHİM, ÖZDEM YILMAZ YASEMİN, TÜRKOGUZ SUAT, DEMİRBAĞ MEHMET, HİĞDE EMRAH
Anı yayıncılık,Aktamış, Hilal
978-605-170-184-4
2017 Örnek Etkinliklerle Fen Eğitiminde Argümantasyon , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Fen Derslerinde Argümantasyonu Nasıl Değerlendiririz?
AKTAMIŞ HİLAL,HİĞDE EMRAH
Anı Yayıncılık,AKTAMIŞ HİLAL
978-605-170-184-4
2017 Örnek Etkinliklerle Fen Eğitiminde Argümantasyon , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Argümantasyon Nedir?
AKTAMIŞ HİLAL,HİĞDE EMRAH
Anı Yayıncılık,AKTAMIŞ HİLAL
978-605-170-184-4