Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

huseyingul adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Hüseyin Gül

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Kamu Yönetim ve Politikalarında Kültürel Çeşitlilik Kavramı
Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi

2019 Türkiye’nin Yeni Hükümet Sisteminde Siyasi Denetim: 2018 Haziran Seçim Sonuçları Özelinde Bir Analiz
İzmir İktisat Dergisi
HÜSEYİN GÜL
2018 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Cumhurbaşkanlığı’nın Denge–Denetleme Makamı Olarak Analizi
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
HÜSEYİN GÜL
2016 Fransa Tecrübesi Perspektifinden Türkiye’xxde Kamu Denetçiliği
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
HÜSEYİN GÜL RAMAZAN KILIÇ
2014 Avrupa Birliğinde Siyasi Faaliyetlerin Kamu Kaynaklarından Desteklenmesine İlişkin Düzenlemeler
Uludağ Üniversiteis İİBF Dergisi
HÜSEYİN GÜL İBRAHİM ALPER ARISOY
2011 Avrupa Siyasi Partilerinin Avrupalılaşması
Yönetim Bilimleri Dergisi
İBRAHİM ALPER ARISOY HÜSEYİN GÜL
2011 Lizbon Antlaşmasının Avrupa Parlamentosunun İşlevsel Rolü Üzerine Etkisi ve Parlamentoda Siyasi Hayat
Politik, Ekonomik Yorumlar Dergisi
HÜSEYİN GÜL
2010 Avrupa Birliği’xxnde Bölgesel İdari Yapılanmaların Dönüşümünde Uluslarüstü ve Uluslararası Faktörler
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
MUSTAFA GÖRÜN HÜSEYİN GÜL
2009 Avrupa Birliği Sürecinde Avrupa Siyasi Partileri
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
HÜSEYİN GÜL
2005 Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler ve Bir Model Analizi
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
HÜSEYİN GÜL GÜVEN ŞEKER
2000 Türkiye’xxde Kamu Yönetiminde Hizmet İçi Eğitim
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
HÜSEYİN GÜL
Ulusal Özet bildiri
Cumhurbaşkanlığı Sistemin ’de Yürütme – İdare Organı arasındaki Uyumun Tahlili / 5th International Balack Sea Modern Scientific Research Cngress

Uluslararası Tam metin bildiri
20.06.2019 Avrupa Birliğinin Kurucu İdeolojisi Hristiyan Demokrasi ve Avrupa DüzeyindeÖrgütlenmesi / Proceedings of 7th SCF InternationalConference on “The Future of theEuropean Union and Turkey-EuropeanUnion Relations”

Uluslararası Özet bildiri
11.07.2018 BÜTÇE HAKKI KULLANIMININ HÜKÜMET SİSTEMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEM / III. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 03-05 Mayıs 2018

Uluslararası Tam metin bildiri
21.11.2018 Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Yasama-Yürütme İlişkileri ve Sistemin İşlevselliği / PEFA

Uluslararası Tam metin bildiri
27.10.2017 1980 ASKERİ DARBESİ VE KURUCU İKTİDARIN DENGE DENETLEME MAKAMI: CUMHURBAŞKANLIĞI / ULUSLARARASI DARBE SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2016 KENTSEL POLİTİKALAR KAVRAMINA FARKLI BİR BAKIŞ: ULUS ÖTESİCİLİK / International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics(EUREFE’16) 14-16 July 2016, Aydın

Uluslararası Tam metin bildiri
01.11.2017 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YASAMA VE KARAR ORGANINDA SİYASİ AKTÖRLER / EUREFE2017 Dünyada ve Türkiye’de İktisadi, İdari ve Siyasal Dönüşüm: Etkileri ve Politika Önerileri Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
29.05.2016 Ulus Ötesicilik Transnationalizm Kavramı Çerçevesinde Yabancı ve Yerel Kamusal Hizmetlerin Sunumunda Yabancılar / KAYSEM10

Ulusal Tam metin bildiri
23.12.2015 İdarenin Kamu Denetçisi Aracılığıyla Denetlenmesi Fransa ve Türkiye Özelinde Mukayeseli Bir İnceleme / KAYFO13

Uluslararası Tam metin bildiri
AB ve Sivil Toplum Kuruluşları Uluslarüstü Düzeyde Etkileşim ve Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası ERT European Roundtable of Industrialists Örneği / III.Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi (9-10 Aralık 2006).

2020 Contemporary Studies in Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Position of the Regulatory and Supervisory Authorities within the Presidential Administrative Organization in Turkey
GÜL HÜSEYİN
Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK,Recep Efe and Isa Cürebal
ISBN (10): 1-5275-5424-4 ISBN (13): 978-1-5275-5424-5
2019 Küreselleşmenin Krizi: Yeni Güç Dengeleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Avrupa Parlamentosun’xxdaki Siyasi Partilerin Küreselleşme Yaklaşımı
GÜL HÜSEYİN
EfeAkademi,Murat Ercan Ali Ayata
978-605-2308-56-1
2018 Social Sciences Researches in the Globalizing World , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turkey’xxs Administrative Restructuring Framework: Methods of Administrative Supervision
GÜL HÜSEYİN
St. Kliment Ohrıdskı University Press,Marin RUSEVEric STRAUSCevdet AVCIKURTAbdullah SOYKANBekir PARLAKRecep Efe
978-954-07-4528-2 Erişim Linki
2018 Social Sciences Researches in the Globalizng World , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Presidential Government System: New Model of Government in Turkey
GÜL HÜSEYİN
St. Klimnetn Ohridski University Press,Marin Rusev, Recep Efe, Abdullah Soykan
978-954-07-4528-2 Erişim Linki
2018 1923’den 2018’e Türkiye’de Hükümet Sistemi , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜL HÜSEYİN
EfeAkademi,
978-605-230-844-8
2018 Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar III. , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hükümet Sistemlerinin Bütçe Hakkının Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi:
ERTEKİN ŞABAN,GÜL HÜSEYİN
IJOPEC PUBLICATION,Silvius STANCIU, Ali Rıza GÖKBUNAR, Turan GÜNDÜZ
978-1-912503-43-8
2015 Yerel Yönetimler Üzerine , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yönetim- Yerinden Yönetime İlişkin Kavramsal Çerçeve
GÜL HÜSEYİN
Nobel Yayınevi,Tekeli, Recep
978-605-320-265-3
2006 Prof. Dr. M. Ali GÖKTAŞ’a Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Avrupa Konseyi Antlaşmalarında Yabancılar
GÜL HÜSEYİN
Birleşik Matbaa,Toprak Zerrin, Eryılmaz Bilal Gül Hüseyin
975-441-235-9
2004 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Antlaşmalarında Avrupa Konseyi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Yaşama Katılımına İlişkin Sözleşme
GÜL HÜSEYİN
Anadolu Matbaa Yayınları,Zerrin TOPRAK vd,
975-8984-00-4