Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

busra.tipirdamaz adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
BÜŞRA ŞAHİN

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Üniversite Öğrencilerinin Temel İlkyardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri
Hemşirelik Bilimi Dergisi

2023 Hospital-Acquired Infections in Internal-Surgical Intensive Care Unit Patients: A Retrospective Study
Clinical Medicine Research

2019 Üniversiteli Gençlerin Erkek Hemşirelere Bakış Açıları
Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

2019 ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN ERKEK HEMŞİRELERE BAKIŞ AÇILARI
Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi
EZGİ TEMEL BÜŞRA ŞAHİN
2019 Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Deneyimleri ve Anksiyete-Depresyon durumları
Hemşirelik Bilimi Dergisi
RAHŞAN ÇAM BÜŞRA ŞAHİN
2019 AMELİYAT SONRASI HASTALARDA ERKEN DÖNEM HİPOTERMİ GÖRÜLME DURUMUNUN İNCELENMESİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA
İzmir Democracy University Health Sciences Journal

2019 AMELİYAT SONRASI HASTALARDA ERKEN DÖNEM HİPOTERMİ GÖRÜLME DURUMUNUN İNCELENMESİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA
İZMİR DEMOCRACY UNIVERSITY HEALTH SCIENCES JOURNALIDUHES
NURDAN GEZER HAVVA YÖNEM DİLARA KUNTER BÜŞRA ŞAHİN FADİME YAVUZARSLAN
2019 Üniversite Öğrencilerinin Temel İlkyardım Uygulamalalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri
Hemşirelik Bilimi Dergisi
EZGİ TEMEL BÜŞRA ŞAHİN NURDAN GEZER RAHŞAN ÇAM
2018 The effect of gel foam mattress use during total hip replacement surgeries on the development of pressure ulcers in the recovery unit: a quasi-experimental study
Medical Science and Discovery

2018 The effect of gel foam mattress use during total hip replacement surgeries on the development of pressure ulcers in the recovery unit: a quasi-experimental study
Medical Science and Discovery
BÜŞRA ŞAHİN RAHŞAN ÇAM
2018 Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Deneyimleri ve Anksiyete-Depresyon Durumları
Hemşirelik Bilimi Dergisi

2017 Assessment Patients’ Satisfaction Related on Quality of Care: A Cross-sectional Descriptive Study
Asian Journal of Medicine and Health

2017 Assessment Patients’ Satisfaction Related onQuality of Care: A Cross-sectional Descriptive Study
Asian Journal of Medicine and Health
Heidari Mohammad Reza HOSSEIN ASGARPOUR Norouzzadeh Reza EZGİ TEMEL BÜŞRA ŞAHİN
2017 Hemşirelik Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme Becerilerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Tanımlayıcı Boylamsal Bir Çalışma
ASOS- The Journal of Academic Social Science

2017 ASSESSING FACTORS AFFECTING ON CRITICAL THINKING SKILLSOF NURSING STUDENTS: A DESCRIPTIVE-LONGITUDINAL STUDY
The Journal of Academic Social Science
HOSSEIN ASGARPOUR BÜŞRA ŞAHİN SERAP GÖKÇE Elif Esma Gündoğmuş DİLARA KUNTER HAVVA YÖNEM
2016 The prevalence, severity and occupational risk factors of low back pain among ICU nurses.
Ulutas Medical Journal

2016 The Prevalence, Severity and Occupational Risk Factors of Low Back Pain among ICU Nurses
THE ULUTAS MEDICAL JOURNAL

2016 The Prevalence, Severity and Occupational Risk Factors of Low Back Pain among ICU Nurses
THE ULUTAS MEDICAL JOURNAL

2016 Hospital Acquired Infections in Internal Surgical IntensiveCare Unit Patients A Retrospective Study
Clinical Medicine Research

2016 Hospital Acquired Infections in Internal Surgical Intensive Care Unit Patients A Retrospective Study
Clinical Medicine Research

2014 Ağız Burun ve Sinüslerin Muayenesi II
Sağlıkla Hemşirelik Dergisi

2014 Ağız Burun ve Farenks ve Sinüslerin Muayenesi
Sağlıkla Hemşirelik Dergisi

2014 Ağız-Burun-Farenks ve Sinüslerin Fizik Muayenesi Bölüm I
Sağlıkla Hemşirelik Dergisi

Uluslararası Özet bildiri
02.02.2022 Prostatın Transüretral Rezeksiyonu(TUR-P) Sendromunda Hemşirelik Risk Değerlendirme Envanterinin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi / 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.02.2022 Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Genital Hijyen Davranışları, Vajinal Enfeksiyon Semptomları ve Öz Bakım Güçlerinin İncelenmesi / 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Prostatın Transüretral Rezeksiyon Yöntemlerinin Etkinlik ve Güvenirlik Açısından Karşılaştırılması / Uluslararası Katılımlı 6 Ürolojik Cerrahi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.10.2022 Total Diz Artroplastisi Taburculuk Sonrası Hastaların Telefon Hemşireliği İle Aktiviteleri ve Fiziksel Bağımsızlık Durumunun İzlenmesi / 10. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
DİYABETİK AYAK YARASI OLAN HASTALARIN TABURCULUK EĞİTİMLERİNDE STANDART VE KİTAPÇIKLA DİYABET YÖNETİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / 19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
06.10.2019 Diyabetli Hastaların Ameliyat Dönemi Glikoz Kontrolü Ve Hemsirelik Yönetimi Glucose Control And Nursıng Management In Dıabetıc Patıents / 3. ULUSLARARASI 11. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
04.05.2019 MANCHESTER TRİYAJ SİSTEMİNE GÖRE ACİL HEMŞİRELİĞİ / 5. ULUSAL ACİL HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
26.05.2019 NURSING MANAGEMENT IN MASTECTOMY PATIENTS / 9TH EORNA CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
26.05.2019 A SURVEY OF THE CLINICAL NURSES KNOWLEDGE AND PRACTICES OF NURSES ON THROMBOEMBOLISM PROPHYLAXIS IN TURKEY / 9TH EORNA CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
26.05.2019 BASIC FIRST AID KNOWLEDGE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS / 9TH EORNA CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
26.05.2019 EFFECTS OF LISTENING OF THE PATIENTS ANXIETY AND PAIN DURING COLONOSCOPY: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL / 9TH EORNA CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
26.05.2019 REVELANT COMPLICATIONS OF SURGICAL SMOKING IN DOCTORS AND NURSES IN OPERATING ROOM CLINICS / 9TH EORNA CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
19.05.2019 A survey of the clinical nurses’ knowledge and practices of nurses on thromboembolism prophylaxis in Turkey / 9TH EORNA CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
19.05.2019 Basic first aid knowledge levels of university students / Basic first aid knowledge levels of university students

Uluslararası Özet bildiri
19.05.2019 Effects of listening to music on patients’ anxiety and pain during colonoscopy: a randomizedcontrolled trial / 9TH EORNA CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
19.05.2019 Relevant complications of surgical smoking in doctors and nurses in operating room clinics / 9TH EORNA CONGRESS

Ulusal Özet bildiri
20.04.2014 Meme Kanserli Bir Hastanın Roy Adaptasyon Modeline Göre Hemşirelik Bakımının İncelenmesi / 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2017 Kolonoskopi Sırasında Müzik Dinletisinin Hastanın Ağrı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi / 2. ULUSLARARASI 10. ULUSAL TÜRK AMELİYATHANE VE CERRAHİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 Üniversite Öğrencilerinin Temel İlkyardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri / I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
07.05.2017 The effect of using gel bed during the post -operative periodon the development of pressure Ulcer in the patientsundergoing total hip replacement s / 8th EORNA CONGRESS

Ulusal Özet bildiri
06.04.2018 Bir üniversite hastanesinde tedavi gören hastaların hemşire ve öğrenci hemşirelerin sigara kullanımı hakkındaki düşünceleri / 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongersi

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 Mastektomili Hastada Hemşirelik Yönetimi / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
29.05.2018 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) Yapma Durumları / 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Genel Yeterlilik Algısı ve Sürekli Kaygı Düzeyleri Açısından Değerlendirilmesi / Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
29.05.2018 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) Yapma Durumları / 1 st International Health Sciences and Life Congress

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEMELİLKYARDIM UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ / 1st International Health Sciences and Life Congress02-05 May 2018 Burdur/TURKEY

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2017 KOLONOSKOPİ SIRASINDA MÜZİK DİNLETİSİNİN HASTANIN AĞRI VE ANKSİYETE DÜZEYİNE ETKİSİ / 2. ULUSLARARASI 10. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
10.12.2017 DAHİLİ-CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ATEŞLİ HASTALIKLARDA PERİFERİK SOĞUTMA VE ANTİPİRETİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN HEMODİNAMİK PARAMETRELERE ETKİSİ / 2. ULUSLARARASI 10. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
08.05.2017 The Investigation of Early Stage Hypothermia Incidences In Patients After Surgery / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association

Uluslararası Özet bildiri
02.11.2017 DAHİLİ-CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ATEŞLİ HASTALARDA PERİFERİK SOĞUTMA VE ANTİPİRETİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN HEMODİNAMİK PARAMETRELERE ETKİSİ / 2. Uluslararası 10. Ulusal Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.06.2017 ASSESSMENT PATİENTS’ SATİSFACTİON RELATED ON QUALİTY OF CARE: A CROSS-SECTİONALDESCRİPTİVE STUDY / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 HEMŞİRELERİN OTONOMİ VE HASTA BAKIM DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİNİNCELENMESİ / I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
10.12.2017 DAHİLİ-CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ATEŞLİ HASTALARDA PERİFERİK SOĞUTMA VE ANTİPİRETİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN HEMODİNAMİK PARAMETRELERE ETKİSİ / 2. Uluslararası 10. Ulusal Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2017 Experiences Of The Patients Staying İn The İntensive Care Units And Their Anxiety And Depression States / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association(EORNA

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2017 The Viewpoınt Of Unıversity Students On Male Nurses / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association(EORNA)

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2017 The Effect of Using Gel Ped During The Postoperative Period On The Development Of Pressure Ulcer In The Patients Undergoing Total Hip Replacement Surgery / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association(EORNA).

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin Mesleğe İlişkin Görüşleri Ve Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri / I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2017 THE INVESTIGATION OF THE NURSES’ IDEAS WHO WORK IN INTENSIVECARE CLINICS RELATED TO NOISE / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA).

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2017 THE INVESTIGATION OF SURGICAL SERVICE NURSES / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA).

Uluslararası Özet bildiri
28.05.2017 THE INVESTIGATION OF THE NURSES’ IDEAS WHO WORK IN INTENSIVECARE CLINICS RELATED TO NOISE / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA).

Uluslararası Özet bildiri
28.05.2017 THE INVESTIGATION OF SURGICAL SERVICE NURSES / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA).

Ulusal Özet bildiri
12.11.2015 Yoğun Bakım Hemşirelerinde Bel Ağrısı Yaygınlığı, Şiddeti ve Hemşirelik Bakımları ile Bel Ağrısı Arasındaki İlişki. / X. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi.

Ulusal Özet bildiri
12.11.2015 Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Hastane Kaynaklı Enfeksiyonlar: Retrospektif Bir Çalışma. / X. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi.

Ulusal Özet bildiri
12.11.2015 Ameliyat Sonrası Akut Ağrı ve Analjezik Tedavinin Hemodinamik Parametrelere Etkisi. / X. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Ulusal Poster
CERRAHİ SERVİSLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN GÜRÜLTÜYE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ / II. Dâhili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

Ulusal Poster
AMELİYAT SONRASI HASTALARDA ERKEN DÖNEM HİPOTERMİ GÖRÜLME DURUMUNUN İNCELENMESİ / II. Dâhili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

Ulusal Poster
YOĞUN BAKIM KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİNGÜRÜLTÜYE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ / II. Dâhili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Poster
10.05.2015 PRESSURE ULCERS PREVALENCE IN ORTHOPEDIC PATIENTS / 7 th EORNA CONGRESS ROME 2015

Uluslararası Özet bildiri
10.05.2015 NURSES MAKING PHYSICAL EXAMINATION STATUS / 7 th EORNA KONGRESS ROME 2015

Ulusal Özet bildiri
Meme Kanserli Bir Hastanın Roy Adaptasyon Modeline Göre Hemşirelik Bakımının İncelenmesi / 14. ulusal cerrahi hemşireliği kongresi

Uluslararası Özet bildiri
10.05.2015 Pressure Ulcers Prevalence in Orthopedic Patients / 7th EORNA CONGRESS

Ulusal Poster
05.11.2015 Yoğun Bakım Hemşirelerinde Bel Ağrısı Yaygınlığı Şiddeti ve Hemşirelik Bakımları ile Bel Ağrısı Arasındaki İlişki / X. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi.

Ulusal Poster
05.11.2015 Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Hastane Kaynaklı Enfeksiyonlar Retrospektif Bir Çalışma / X. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi.

Ulusal Özet bildiri
05.11.2015 Ameliyat Sonrası Akut Ağrı ve Analjezik Tedavinin Hemodinamik Parametrelere Etkisi / Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
10.05.2015 Nurses making physical examination status / 7th European Operating Room Nurses Congress

Uluslararası Özet bildiri
Nurses Makıng Physıcal Examınatıon Status / 7th Congress of European Operating Room Nurses Association

Uluslararası Özet bildiri
07.05.2015 Nurses Making Physical Examination Status / 7th Congress of European Operating Room Nurses Association (EORNA)

Uluslararası Poster
20.05.2015 Pressure Ulcers Prevelance In Orthopedic Patients / European Operating Room Nurses Association Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2015 Nurses Making Physical Examination Status / European Operating Room Nurses Association Congress

Ulusal Poster
01.11.2015 Dahili Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlar Retrospektif Bir Çalışma / 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

2023 Ameliyathane Teknikerliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cilt Antisepsisi- Taraf Cerrahisi
ÖZSOY HATİCE, ŞAHİN BÜŞRA
ANKARA NOBEL TIP KİTABEVİ,YANARDAĞ CANSU HAZAL, ONGUN ŞULE
978-625-7564-85-4
2022 Evde Hasta Bakımı İlke ve Uygulamalar II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Go¨z, Kulak, Burun ve Bogˆaz Cerrahisi Hastalıkları ve Bakımı
ŞAHİN BÜŞRA
AKADEMİSYEN YAYINEVİ,ÖZTÜRK NAZAN, BALMUMCU AYÇA, ERSUNGUR ECEM
978-625-8259-96-4
2022 Evde Hasta Bakımı İlke ve Uygulamalar II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),U¨rogenital Sistem Cerrahisi Hastalıkları ve Bakımı
ŞAHİN BÜŞRA
AKADEMİSYEN YAYINEVİ,ÖZTÜRK NAZAN, BALMUMCU AYÇA, ERSUNGUR ECEM
978-625-8259-96-4
2018 Sistemlere İlişkin Laboratuvar Tetkikleri ve Tanı Yöntemleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Gastrointestinal, Pankreas ve Karaciğer Sistemine İlişkin Laboratuvar Tetkikleri ve Tanı Yöntemleri
ASGAR POUR HOSSEIN, ŞAHİN BÜŞRA, ARSLAN EZGİ
ANKARA NOBEL TIP KİTABEVİ,HOSSEIN ASGARPOUR
978-605-9215-52-7
2018 SİSTEMLERE İLİŞKİN LABORATUVAR TETKİKLERİ VE TANI YÖNTEMLERİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Laboratuvar Tetkikleri ve Tanı Yöntemlerine Genel Bakış, Gastrointestinal, Pankreas ve Karaciğer Sistemine İlişkin Laboratuvar Tetkikleri ve Tanı Yöntemleri, Kansere İlişkin Laboratuvar Tetkikleri ve Tanı Yöntemleri, Klinikte Arter Kan Gazları Yorumlama
ASGAR POUR HOSSEIN,YAVUZ VAN GİERSBERGEN MERYEM,ÖĞÜT SERDAL,KAYMAKÇI ŞENAY,GÖKÇE SERAP,KILIÇALP KILINÇ DİDE,AKDOLUN BALKAYA NEVİN,ÇERİ MAHMUT,ALTINBAŞ YASEMİN,TEMEL EZGİ,DEMİR BARUTCU CANAN,SEZGİN DİLEK,ŞAHİN BÜŞRA
NOBEL TIP KİTABEVİ,YRD. DOÇ.DR. HOSSEIN ASGARPOUR
978-605-9215-52-7