Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

busra.kutlu adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Büşra Kutlu Karabıyık

Söke İşletme Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Sosyal Paylaşım Sitelerinde Bilgi Paylaşma Niyeti ve Cinsiyetin Rolü
Akdeniz İİBF Dergisi

2021 Yeniliklerin Yaygınlaşması ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin Bütünleştirilmesiyle Türkiye’de Mobil Uygulama Kullanma Niyetinin Araştırılması
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2021 E-Ticaret Pazaryerlerine Yönelik Müşteri E-Sadakati: E-Güven ve E-Memnuniyetin Rolü
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2021 Anfis Metodu İle Cds Primi Tahminlemesi: Türkiye Örneği
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

2021 Forecasting Bitcoin Prices with the Anfis Model
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2021 Forecasting Monero Prices with a Machine Learning Algorithm
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

2020 İçsel Pazarlamanın Birey-Örgüt Uyumu ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
MUSTAFA KESEN ELİF EZGİ ÖZDEMİR BÜŞRA KUTLU KARABIYIK
2018 Üniversitelerde Bilgi Sistemi Seçim Kriterlerinin Swara Yöntemi İle Ağırlıklandırılması: Ampirik Bir Çalışma
İşletme Bilimi Dergisi
BÜŞRA KUTLU KARABIYIK MEHMET ERDEMİR GÜNDOĞMUŞ
2018 Finans Alanında Geliştirilen Mobil Uygulamaların Finansal Okuryazarlık Üzerindeki Etkisi
İşletme Araştırmaları Dergisi
ÖZEL SEBETCİ CAN KARABIYIK BÜŞRA KUTLU KARABIYIK
2018 Benchmarking International Trade Performance of OECD Countries: TOPSIS and AHP Approaches
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
CAN KARABIYIK BÜŞRA KUTLU KARABIYIK
2017 Can Bitcoins’ Prices Be Predicted by Google Trends Data? An Example of Turkey with Comparision of Usa
International Journal of Academic Value Studies
BÜŞRA KUTLU KARABIYIK DURMUŞ SEZER UMUT TOLGA GÜMÜŞ
2017 Bütünleşik SWARA - COPRAS Yöntemi Kullanarak Bulut Depolama Hizmet Sağlayıcılarının Değerlendirilmesi
Bilişim Teknolojileri Dergisi
ENGİN ÇAKIR BÜŞRA KUTLU KARABIYIK
2017 Tüketicinin Çevrimiçi Davranışsal Reklamlara Tıklama Kararını Etkileyen Faktörler
Journal of Yaşar University
BÜŞRA KUTLU KARABIYIK ECE ARMAĞAN
2015 Measuring the Delone and Mclean Model of Information Systems Success Applied to Banking Sector of Turkey
International Journal of Advance Computational Engineering and Networking
BÜŞRA KUTLU ASİL ALKAYA
Uluslararası Özet bildiri
20.05.2017 Tıp Fakültesi Hastanelerinin Borçlanma Sebeplerinin Hastane Bilgi Sistemleri ile İlişkisinin İncelenmesi / II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
20.10.2023 Teknoloji Tabanlı Hizmetlerin Kullanımına Yönelik Tüketici Davranışlarının Araştırılması / 8. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
27.09.2021 Mobil Sağlık Uygulamalarına Yönelik Kullanıcı Sadakati / 21. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (EYI2021)

Uluslararası Özet bildiri
10.05.2016 Benchmarking Performance of Oecd Countries International Trade: A Topsis Approach / Advances in Business-Related Scientific Research Conference (ABSRC 2016)

Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2020 Kurumsal Entegrasyon Farkındalık Ölçeğinin Maliyet ve Bilgi Teknolojileri Farkındalıkları Alt Boyutlarının Kurumun Entegrasyon Düzeyine Etkilerinin İncelenmesi: Yükseköğretim Kurumlarında Bir Uygulama / 20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması Ve İstatistik Sempozyumu (EYI2020)

Uluslararası Tam metin bildiri
12.12.2018 The Investigation Of Entrepreneurs’ and Entrepreneur Candidates’ Psychological Capital: An Example From Turkish Employment Agency Söke Service Center / IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade & Logistics Congress

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 Finansal Okuryazarlık ve Mobil Uygulamalar / I. International Congress Of Political, Economic And Financial Analysis (PEFA 2018)

Uluslararası Özet bildiri
01.03.2018 Strategic Importance of Enterprise Application Integration in E-Business / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
27.11.2017 Girişimcilik ve Ekonomik Özgürlük İlişkisi: Panel Veri Analizi / Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
10.08.2017 Finansal İstikrarın AHP ve Copras Yöntemleri ile Değerlendirilmesi: Türkiye Avrupa Birliği Karşılaştırması / 3nd International Congress on Economics and Business

Uluslararası Özet bildiri
18.05.2017 Tıp Fakültesi Hastanelerinin Borçlanma Sebeplerinin Hastane Bilgi Sistemleri ile İlişkisinin İncelenmesi -- / II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

2023 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XXVII , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarında Entegrasyon
KUTLU KARABIYIK BÜŞRA, ÖZDEMİR MUHSİN
Eğitim Yayınevi,ÇALIK, Abdurrahman
978-625-6552-79-1
2023 How the Metaverse Will Reshape Business and Sustainability , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Price Determinants of NFTs: The Case of Metaverse
CAN ERGÜN ZELİHA, KUTLU KARABIYIK BÜŞRA
Springer,El Khoury, Rim Alareeni, Bahaaeddin
978-981-99-5125-3 Erişim Linki
2023 Örgütsel Davranış Araştırmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Örgütlerin Sosyal Medya Pazarlaması: Anında Alışveriş Üzerine Bir Araştırma
KUTLU KARABIYIK BÜŞRA
Eğitim Yayınevi,AVCI, Müjdat KARA, Ergün KAYA, Attila
978-625-6552-53-1
2022 Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XVIII , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Mobil Yemek Siparişi Uygulamalarını Kullanmayı Sürdürme Niyeti: Alışkanlık ve Memnuniyetin Etkisi
KUTLU KARABIYIK BÜŞRA
Eğitim Yayınevi,Ağın KAYA
978-625-6382-14-5
2021 Ulusal, Uluslararası ve Küresel Ölçekte İktisat Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye'deki Karbondioksit (CO2) Emisyonunun ANFIS Yöntemi ile Tahmin Edilmesi
KUTLU KARABIYIK BÜŞRA, CAN ERGÜN ZELİHA
Gazi Kitabevi,Şahin Karabulut
978-625-7315-85-2
2021 Contemporary Issues with Multidisciplinary Perspectives on Social Science , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Determination of RD Efficiency Levels of OECD Countries in the Intermediate Innovative Countries Group
KUTLU KARABIYIK BÜŞRA
Peter Lang Publishing,Kaderli, Yusuf; Çakır, Engin
978-3-631-81593-9
2020 Kurumsal Entegrasyon Üzerine Bir İnceleme: Yükseköğretim Örneği , Bilimsel Kitap , Tümü,
KUTLU KARABIYIK BÜŞRA
EKİN,
9786257210423
2018 Recent Researches on Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Strategic Importance of Enterprise Application Integration in E-Commerce Business
KUTLU KARABIYIK BÜŞRA,ÖZDEMİR MUHSİN
Jagiellonian University Institute of Public Affairs,Doczak Roman, Arslan Hasan, Musialik Rafal
978 - 83 - 65688 - 36 - 1 Erişim Linki