Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

acelya.sipahi adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Güneş Açelya Sipahi

Söke İşletme Fakültesi
Lojistik Yönetimi Bölümü
Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The Mediating Role of Brand Love on The Relationship Between Consumer Ethnocentrism and Brand Loyalty with Structural Equation Modelling
International Journal of Social Sciences (IJSS)

2023 Savunmasal Pazarlama Uygulamaları Kapsamında Çevrimiçi Market Alışverişine Yönelik Mu¨şteri Şikayetlerinin Ku¨melenmesi
Social Science Studies Journal

2022 Yerleşik Yabancıların Destinasyon Marka İmajı Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

2020 2008-2018 Yılları Arasında Perakendecilik ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
GÜNEŞ AÇELYA SİPAHİ
2017 KOBİ’lerde Marka İnşası ve Başarılı Marka Yönetimi:Bir Örnek Olay Çalışması
International Journal of Academic Value Studies
GÜNEŞ AÇELYA SİPAHİ MELTEM ONAY
2017 Yerellikten İhracata GidenYolda Başarılı Pazarlama Uygulamaları: İzmir Markalarına Örnekler
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
GÜNEŞ AÇELYA SİPAHİ MELTEM ONAY
2016 The Stage of Branding Process A Case Study of A Service Company
International Journal of Business and Applied Social Sciences
GÜNEŞ AÇELYA SİPAHİ
2016 Destinasyon Marka İmajına Etki Eden Unsurlar Kuşadası Örneği
Ekev Akademi Dergisi
GÜNEŞ AÇELYA SİPAHİ SEDEN ALGÜR
2016 Örgütsel İmajın Örgütsel Bağlılık ve İşgören Performansına Etkisi
Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi
MUSTAFA KESEN GÜNEŞ AÇELYA SİPAHİ
2016 Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Örgu¨tsel Bağlılığın Birey Örgu¨t Uyumu ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi
Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economic Journal
GÜNEŞ AÇELYA SİPAHİ MUSTAFA KESEN
2015 Uluslararası Pazarlarda Türk Marinalarının Marka Konumlandırma Stratejileri Çesme ve Didim Marina Örnekleri
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakütesi Dergisi
GÜNEŞ AÇELYA SİPAHİ MELTEM ONAY MUSTAFA TANYERİ
2015 Retail Planning Studies: An Application Oriented at Consumers’ Perception of the Quality of Retail Environment
Procedia-Socialand Behavioral Sciences
GÜNEŞ AÇELYA SİPAHİ DİDEM ENGİNOĞLU
2013 BilgiYönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri Arasındaki İlişkinin Açıklanmasına Yönelik Bir Araştırma
SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ
GÜNEŞ AÇELYA SİPAHİ DİDEM ENGİNOĞLU
Uluslararası Tam metin bildiri
17.07.2014 Retail Planning Studies: an Application Oriented at Consumers' Perceptıon of The Quality of Retail Environment / Procedia Social and Behavioral Science- Global Conference on Contemporary Issues in Education

Uluslararası Tam metin bildiri
29.12.2022 E-TİCARETTE ELEKTRONİK LOJİSTİK HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ BAĞLILIĞINA ETKİSİNDE MEMNUNİYETİN ARACILIK ROLÜ / Uluslararası Üretim ve Tedarik Zinciri Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
29.12.2022 RESEARCH ON COMPLAINTS FOR ONLINE MARKET FAST DELIVERY SERVICES WITH TEXT MINING / Uluslararası Üretim ve Tedarik Zinciri Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
30.06.2022 E-Perakendecilikte Çevrimiçi Şikayetlerin Yapay Zeka Uygulaması İle Hizmet Kalitesi Boyutları Açısından Değerlendirilmesi / 26.Pazarlama Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.12.2018 The Mediating Effect of Etnocentrism on Brand Love and Brand Loyalty :The Case of Coffee Shops / ICPEMS

Uluslararası Özet bildiri
25.12.2018 Comparison of Studies on Retailing in the World and Turkey Between 2008 -2018 : A Bibliometric Study / 16th International Logistics and Supply Chain Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2018 Türkiye’de Lojistik ile İlgili Eğitim Veren Bölümlerin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma / IV.Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2018 İşletmelerin Yenilikçilik ve Pazarlama Yeniliği Uygulamaları : Lojistik Sektörü Üzerine Bir İnceleme / IV.Uluslararası Kafkasya – Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
31.10.2017 Borsa İstanbul 30 ’da İşlem Gören Firmaların Vizyon ve Misyon İfadelerininMüşteri Odaklılık Açısından Metin Madenciliği Tekniği ile Analizi / 3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)

Uluslararası Özet bildiri
31.10.2017 Bir Bölgede Yaşayan Farklı Kültürden Yabancıların Destinasyon Marka İmajıAlgıları :Kuşadası Örneği / 3. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.05.2017 Branding Process of CompaniesTowards the Road to Exportatıon from Localness :And Examples of Successful Marketing Practices / International Congress on Political Economic and Social Studies (ICPESS)

Uluslararası Özet bildiri
21.09.2017 Yerel firmalarda marka inşası ve başarılı marka yönetimi: Keşifsel bir araştırma / 1.Uluslararası ipekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
24.12.2015 Markalaşma Sürecinin Aşamaları: Bir Hizmet İşletmesi Örneği / IMCOFE’16 : International Multidiciplinary Congree of Eurasia

Ulusal Özet bildiri
05.06.2016 Beş Yıldızlı Otel İşletmlerinde Örgütsel Bağlılığın Birey Örgüt Uyumu ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi / 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.07.2012 Yerel Perakendecilerin Yer Seçimi Kararları Kuşadası Uygulaması / 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.07.2015 Evaluation of the Supply Chain Solutions in Low Carbon Development / VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
15.07.2015 In Familiy Foundation the Point of view of Leadership Between Generations / VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
15.07.2015 Exploring Reverse Logistics Activities on Waste Management for Eagean Regions Marinas of Turkey / VII.European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
12.05.2015 Uluslararası Pazarlarda Türk Marinalarının Marka Konumlandırma Stratejilerine Yönelik Bir Uygulama Çeşme ve Didim Marinalarının Pazarlama Faaliyetlerinden Örnekler / 1. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators

Uluslararası Tam metin bildiri
12.05.2015 Destinasyon Markalaması Aşamasında Limanın Etkisi Kuşadası Örneği / 1. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators

2023 Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırma ve Değerlendirmeler-1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Geleneksel Perakendecilikten Dijital Perakendeciliğe Mağaza Yeri Seçimi
SİPAHİ GÜNEŞ AÇELYA
Özgür Yayınları,Bayram, Turan ve İpar, Mehmet Sedat
978-975-447-788-7 Erişim Linki
2023 İşletme Eğitimi ve Simülasyon , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),E-Ticaret Eğitimi ve Simülasyon
ÇULLU BATUHAN, SİPAHİ GÜNEŞ AÇELYA
Ekin Yayın Dağıtım,Büyükyılmaz Ozan ve Karaarslan Mustafa Halid
978-625-6952-98-0 Erişim Linki
2022 Nöropazarlama Kavram ve Teori , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Nöropazarlama ve Alışveriş
KÖMÜRCÜOĞLU SOYTÜRK FATMA, SİPAHİ GÜNEŞ AÇELYA
Nobel Akademik Yayıncılık,Talha Bayır, Gökhan Akel
978-625-398-028-3
2022 Tüketici Davranışlarında Makro Trendler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İşletme ve Müşteri İlişkilerinde Şeffaflık
SİPAHİ GÜNEŞ AÇELYA
Nobel Akademik Yayıncılık,Fatih Şahin ve reyhan Bahar
978-625-433-744-4
2021 Pazarlama Bakışıyla Lojistik Hizmetlerde Yeni Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Lojistik Hizmet Kalitesi ve Lojistik Hizmet Kalitesi Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar
SİPAHİ GÜNEŞ AÇELYA
Nobel Akademik Yayıncılık,Güneş Açelya SİPAHİ
978-625-417-402-5
2016 Research on Business , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Exploring Reverse Logistics Activities on Waste Management for the Agean Region Marinas
TEZSÜRÜCÜ DİDEM,ÇULLU BATUHAN,BİRCAN KAMİL,SİPAHİ GÜNEŞ AÇELYA
Peter Lang,Hasan Arslan , Mehmet Ali İçbayi Günther Löschnigg
9783631698273 Erişim Linki
2016 Research on Cultural Studies , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),In Family Foundation , The Point of View of Level Five Leadership Between Generations
SİPAHİ GÜNEŞ AÇELYA,ONAY MELTEM
Peter Lang,Mehmet Ali İçbay, Hasan Arslan, Francesco Sicoti
3-631-67500 Erişim Linki
2016 Research on Business , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Evaluation of the Supply Chain Solutions in Low Carbon Development
BİRCAN KAMİL,SİPAHİ GÜNEŞ AÇELYA,ÇULLU BATUHAN
Peter Lang,Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Ramim Yılmaz, Günther Löschnigg
97-8-3-681-67502-1 Erişim Linki
2015 Current Approaches in Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Level of Information Technologies in the Logistics Sector
SİPAHİ GÜNEŞ AÇELYA,TEZSÜRÜCÜ DİDEM,BİRCAN KAMİL
Peter Lang,Rasim Yılmaz, Günter Löschnigg, Hasan Arslan , Memet Ali İcbay
978-3-631-66608