Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

cagri.koroglu adu.edu.tr

Prof.Dr.
Çağrı Köroğlu

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Muhasebe Ve Finansman Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Covid-19 Pandemi Sürecinde Finansal Yatırım Alışkanlıkları ve Davranışsal Finans Eğilimleri
Yönetim ve Ekonomi Dergisi

2021 Comparative Analysis of Estimated Market Values of Companies: Forbes 2000 and BIST 388 Company Example
International Journal of Social Sciences and Education Research

2019 Yaşlı Bireylerde Finansal Okuryazarlık Becerisinin Ölçülmesi: Huzurevi Örneği
The Journal of Academic Soscial Science
ÇAĞRI KÖROĞLU HÜSEYİN ÖNLEM ERSÖZ
2019 Finans ve gerontoloji Disiplinlerinin Ortak Kesişim Noktası: Finansal gerontoloji
TURAN-SAM
ÇAĞRI KÖROĞLU
2019 Nazilli/Aydın İlçesinin Kırsal Mahallelerinde İkamet Eden Yaşlıların Sağlık Sorunları ve İstekleri
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
HÜSEYİN ÖNLEM ERSÖZ ÇAĞRI KÖROĞLU
2019 Hedef Maliyetleme ve Hedef Maliyetlemenin Bir Üretim İşletmesinde Uygulanması
Ömer Halis Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
ÇAĞRI KÖROĞLU ERKAN DENDEŞ Aslı ERİNCİK DENDEŞ
2019 Yatan Hastaların Bakım Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi: Kamu Hastanesinde Bir Uygulama
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
ÇAĞRI KÖROĞLU HÜSEYİN ÖNLEM ERSÖZ ASLI ÇAYAN KARAKÜÇÜK SULTAN KILIÇ
2018 BIST 30 SANAYİ ENDEKSİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI
international journal of disciplines economics and administrative sciences studies (IDEA Studies)
UMUT TOLGA GÜMÜŞ ÇAĞRI KÖROĞLU yeliz bulak
2018 Pozitif Muhasebe Teorisinin Gelişimine İlişkin Kavramsal Bir Çalışma
JAVSTUDIES
ÇAĞRI KÖROĞLU ÜMİT KACIR
2017 Üretim İşletmelerinin Maliyet Hesaplama Yöntemlerinin İncelenmesi: Aydın İli Örneği
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi
ÇAĞRI KÖROĞLU aslı erincik dendeş
2017 STRATEJİK MALİYET YÖNTEMLERİNİN OTELCİLİK SEKTÖRÜNDEUYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Turan-sam
MEHMET ERDEMİR GÜNDOĞMUŞ ONUR DURUKAL ESMA DURUKAL ÇAĞRI KÖROĞLU
2017 ANDROİD VE İOS İŞLETİM SİSTEMİNE SAHİP CİHAZLARIN HİZMETKALİTESİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK ALANARAŞTIRMASI
Turan-Sam
ONUR DURUKAL ESMA DURUKAL ÇAĞRI KÖROĞLU MEHMET ERDEMİR GÜNDOĞMUŞ
2017 KÜRESEL FİNANSAL KRİZLERİN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ TEMELLİNEDENLERİ BAĞLAMINDA KURUMSAL YÖNETİM VE ŞEFFAFLIK KAVRAMININÖNEMİ
Social Sciences studies journal
SERKAN ÖZDEMİR ÇAĞRI KÖROĞLU
2017 Pazarlama Bilgi Sistemi İle Muhasebe Bilgi Sistemi Arasındakiİlişkinin Stratejik Pazarlama Muhasebesi Açısından İncelenmesi :X Otel İşletmesinde Uygulama
muhasebe ve denetime bakış
MEHMET ERDEMİR GÜNDOĞMUŞ ÇAĞRI KÖROĞLU
2017 Yeni Türk Ticaret Kanununda Muhasebe Denetimi Açısından Yapılan Düzenlemeler
International Journal of Academic Value Studies (Javstudies)
ÇAĞRI KÖROĞLU YUSUF KADERLİ ERKAN DENDEŞ
2016 A New Cost Accounting Concept by the End of 20th Century Strategic Cost Management
Muhasebe ve Finans tarihi Araştırmaları Dergisi
SELİM BEKÇİOĞLU YUSUF KADERLİ ÇAĞRI KÖROĞLU DURMUŞ SEZER
2016 Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı na İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma
Kastamonu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
ÇAĞRI KÖROĞLU
2015 TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZEKADAR MUHASEBE DENETİMİ KONUSUNDA YAŞANANGELİŞMELER
Niğde Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
ÇAĞRI KÖROĞLU
2015 Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakış Açılarından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Muhasebe İlişkisi
Journal of Accounting Finance Auditing Studies
ÇAĞRI KÖROĞLU HÜSEYİN ÖNLEM ERSÖZ
2015 Measuring the Relationship Between the Theoretical KnowledgeGiven in Accounting Education and the Accounting Sector Practices Evidence From Aydın
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
ÇAĞRI KÖROĞLU YUSUF KADERLİ YUSUF ZEYTUN
2015 Bist 30 da Yer Alan Üretim Şirketlerinin Finansal Performanslarının Electre Yöntemiyle Karşılaştırılması
Dayanışma
YUSUF KADERLİ ÇAĞRI KÖROĞLU ESMA ACAYIP
2015 Kulaktan Kulağa Pazarlamanın Mali Müşavir Muhasebeci Seçimine Etkisi
International Journal of Social Sciences and Education Research
OYA ERU ÇAĞRI KÖROĞLU
2014 İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sistemi İle Kurumsal YönetimAnlayışı Arasındaki İlişki
Muhasebe ve Finansman Dergisi
YUSUF KADERLİ ÇAĞRI KÖROĞLU
2014 Turizm Sektöründe Kurumsal Yönetim Anlayışı ve İç Denetim İlişkisi Marmaris Bölgesinde Bir Uygulama
İŞLETME ARAŞTIIRMALARII DERGİİSİİ Journal of Business Research - Türk
ÇAĞRI KÖROĞLU RAFET AKTAŞ
2014 Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Aile İşletmelerinde Muhasebe Sisteminin İncelenmesi Marmaris Örneği
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
ÇAĞRI KÖROĞLU LEVENT KARADAĞ FIRAT BİÇİCİ
2013 MADDİ DURAN VARLIKLARIN ELDE EDİLMESİNDE TMS 16 DA YER ALAN DÜZENLEMELER ve TÜRK VERGİ MEVZUATIYLA KARŞILAŞTIRILMASI
WORLD OF IFRS (UFRS DÜNYASI) DERGİSİ
CANAN DOĞAN ÇAĞRI KÖROĞLU
2013 Otel İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğü Elde Etmek İçin Bir İleri Yönetim Muhasebesi Yöntemi Olarak Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Analizi
Muhasebe ve Finansman Dergisi
ÇAĞRI KÖROĞLU
2013 20 Yüzyılın Sonunda Maliyet Muhasebesinin Yerine Geçen Yeni Bir Yaklasım Stratejik Maliyet Yöntemi
MUHASEBE VE FİNANS TARİHİ ARASTIRMALARI DERGİSİ
Selim Bekçioğlu ÇAĞRI KÖROĞLU
2013 Restoran İşletmelerinde Ürün demetleme Uygulaması Olarak Set Menülerin Yabancı Turist Algılamalarına Etkisi
Journal of Tourism and Gastronomy Studies
FIRAT BİÇİCİ ÇAĞRI KÖROĞLU
2012 Stratejik Maliyet Yönetimi Kapsamında Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönteminin Analizi ve Bir Otel İşletmesinde Uygulama
Muhasebe ve Denetime Bakış
Bekçioğlu Selim ÇAĞRI KÖROĞLU
2012 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINAUYUM SÜRECİ ve MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BİLGİDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Marmaris İlçesi Örneği
WORLD OF IFRS (UFRS DÜNYASI) DERGİSİ
ÇAĞRI KÖROĞLU CANAN DOĞAN
2011 Otel İşletmelerinde Maliyet Kontrolünün Rekabet Üstünlüğüne Etkisi
İşletme Araştırmaları Dergisi
ÇAĞRI KÖROĞLU FIRAT BİÇİCİ DURMUŞ SEZER
2010 TMS 18 Hasılat Standardına Göre Mal Satışlarının Hizmet Sunumlarının ve Faiz İsim Hakları Temettülerin Muhasebeleştirilmesi
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi
ÇAĞRI KÖROĞLU Gözlükçü Canan
2008 TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı ve Uygulaması
e-Yaklaşım Dergisi
ÇAĞRI KÖROĞLU
2008 Otel İşletmelerinde Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü ve Basit Maliyet Kontrol Yöntemine İlişkin Bir Uygulama
Mevzuat Dergisi
ÇAĞRI KÖROĞLU
2008 TMS 16 Yorumu ve Uygulanması
Dayanışma Dergisi
ÇAĞRI KÖROĞLU VOLKAN DAYAN TAYFUN DENİZ KUĞU
2008 UMS 21 TMS 21 Kur Değişim Etkileri Standardına Göre Finansal Tabloların Çevrimi ve Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi
Mali Çözüm
Bekçioğlu Selim ÇAĞRI KÖROĞLU
2008 Konaklama İşletmelerinin Satışlar Maliyetler Bakımından Rekabet Edebilme Durumu ve Gelecekten Beklentileri
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Didin Saliha ÇAĞRI KÖROĞLU
2008 Otel İşletmelerinde Yiyecek İçecek Maliyet Kontrol Yöntemlerinin İncelenmesi Marmaris İlçesi Örneği
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
yavuz Çiftçi ÇAĞRI KÖROĞLU
2006 İşletmelerdeki İç Kontrol Sisteminin Etkinliği ve Dış Denetimdeki Önemi
Mevzuat Dergisi
TUĞBA UÇMA ÇAĞRI KÖROĞLU
2006 Seyyar Pazar Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri (Muğla İli Örneği)
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2005 Enflasyonun Mali Tablolar Üzerine Etkisi ve Enflasyon Düzeltmesinin İşletmelere Uygulanması
Mevzuat Dergisi
ÇAĞRI KÖROĞLU TUĞBA UÇMA
Uluslararası Tam metin bildiri
30.11.2021 BİREYSEL YATIRIMCILARIN COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ FİNANSAL YATIRIM ALIŞKANLIKLARI VE DAVRANIŞSAL FİNANS EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ / BALKAN ZİRVESİ 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
30.11.2021 E-Ticarette Uygulanan Çeşitli Satış Promosyonlarının Muhasebeleştirilmesi / BALKAN ZİRVESİ 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
20.12.2019 Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımlarından Sorumluluk Muhasebesi ve Merkezkaç Yönetim Yaklaşımının İncelenmesi: Bir Gıda sektör Uygulaması / 10th International Congress on Entrepreneurship

Uluslararası Tam metin bildiri
20.12.2019 Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Yönelik Araştırma: Nazilli Örneği / 10th International Congress on Entrepreneurship

Uluslararası Tam metin bildiri
30.10.2019 Türkiye’xxde adli muhasebenin bilinirliği: Adnan menderes üniversitesi nazilli iktisadi ve idari bilimler fakültesi işletme son sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma / Uluslararası 30 ağustos bilimsel araştırmalar sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
31.10.2019 Finansal Okuryazarlık Kavramının Önemi ve Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Son Sınıf Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma / Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
12.03.2018 TMS-7 NAKİT AKIM TABLOSU STANDARDININ MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: X ÜRETİM İŞLETMESİ ÖRNEĞİ / 1. ULUSLARARASISOSYAL BiLiMLERKONGRESiiKSAD

Uluslararası Tam metin bildiri
24.11.2018 TÜRKİYE GENELİ VE TR 32 BÖLGESİ İÇİN KONUT FİYAT ENDEKSİ İLE KONUT SATIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ / I.INTERNATIONAL CONGRESS OF POLITICAL, ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS

Uluslararası Tam metin bildiri
15.09.2018 ENTELLETÜEL SERMAYENİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ: ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA / VI. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA

Uluslararası Özet bildiri
06.06.2018 KONUT FİYAT ENDEKSİ İLE KONUT SATIŞ MİKTARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN GRANGER NEDENSELLİK TESTİ VE DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ: TÜRKİYE GENELİ İLE TR32 BÖLGESİ ÖRNEĞİ / I.INTERNATIONAL CONGRESS OF POLITICAL, ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 PAZARLAMA VE MUHASEBE AÇISINDAN YENİ BİR YAKLAŞIM: STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ / PEFA 2018

Uluslararası Tam metin bildiri
29.05.2018 VARLIK FONU ALGISININ ODAK GRUP GÖRÜŞME TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ / PEFA 2018

Uluslararası Özet bildiri
21.11.2017 Küresel Finansal Krizlerin Muhasebe Bilgi Sistemi Temelli NedenleriBağlamında Kurumsal Yönetim Ve Şeffaflık Kavramının Önemi / IASOS

Uluslararası Özet bildiri
25.08.2017 AYDIN İLİNDE KONUT FİYATLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK KAPİTALİZASYON ORANLARININ VE BRÜT KİRA ÇARPANLARININ TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / eurefe 2017

Uluslararası Özet bildiri
25.08.2017 STRATEJİK MALİYET YÖNTEMLERİNİN OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA / eurefe 2017

Uluslararası Özet bildiri
25.08.2017 ANDROID VE IOS İŞLETİM SİSTEMİNE SAHİP CİHAZLARIN HİZMET KALİTESİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE UYGULANAN REKABET STRATEJİLERİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI / eurefe 2017

Uluslararası Özet bildiri
20.08.2017 Üretim GGletmelerinde Gleri Maliyet Muhasebesi Gle Geleneksel Maliyet Muhasebesinin KarGılaGtırılması: Aydın Gli Örneği / asoscongress

Uluslararası Özet bildiri
20.08.2017 Yeni Türk Ticaret Kanununda Muhasebe Denetimi Açısından Yapılan Düzenlemeler / asoscongress

Uluslararası Tam metin bildiri
10.10.2016 Uluslararasi Muhasebe Standartlarina Geçi Sürecinde Muhasebe EğitimiAlan Öğrencilerin Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi Adnan MenderesÜniversitesi Örneği / UMYOS 2016

Uluslararası Tam metin bildiri
10.10.2016 Üniversite İdari Personelinin Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Bir Araştırma / UMYOS 2016

Uluslararası Tam metin bildiri
10.10.2016 Meslek Yüksek Okullarındaki Öğrencilerin Kurumsal Yönetim Algısı Atça meslek Yüksek Okulu Örneği / UMYOS 2016

Uluslararası Özet bildiri
26.04.2015 Measuring the Relationship between the Theoretical Knowledge in Accounting Education and the Accounting Sector Practices Evidence from Aydın Province / ICESoS'15

Ulusal Tam metin bildiri
15.06.2006 Küresel Rekabette Çin Ekonomisi ve Rekabet Stratejileri Bağlamında Tekstil Sektörüne Etkilerinin Belirlenmesi Denizli İli Uygulaması / 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
27.05.2009 3568 Sayılı Kanunun Yeni Çerçevesi Serbest Muhasebecilik Mesleğine ve Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü Öğrencilerine Etkisi / 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
27.05.2009 Muhasebe Mesleğinin Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması Muğla Üniversitesi Örneği / 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksek Okullları Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
06.05.2010 E Ticaret Faaliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi / 9.Ulusal İşletmecilik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.06.2013 A New Cost Accounting Concept By The End Of 20 TH Century Strategic Cost Management / III. İnternational Conferance on Luca Pacioli in Accounting History

Uluslararası Tam metin bildiri
19.06.2013 The Development of Accounting Practices in Turkey from 1923 to 1950 / III. İnternational Conference onLuca Pacioli in Accounting History

2023 Sosyal, İnsan ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Bulunan Mevduat Bankaları İle İlgili 2018-2023 Yılları Arasındaki Dönemde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Yapılmış Olan Çalışmaların İncelemesi
KÖROĞLU ÇAĞRI, ANBARCI Mehmet, ÖZTANIR İSMAİL
Duvar Yayınevi,Sarıbaş Serap, Akkuş Turgay
978-625-6507-32-6 Erişim Linki
2022 Denetimde Yeni Trendler Teori ve Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dijital Dönüşüm Uygulamalarının ve Yeni Teknolojilerin Farklı Sektörlerdeki Muhasebe ve Denetim Süreçlerine Etkilerinin Literatür İncelemesi
KÖROĞLU ÇAĞRI, ÖZTANIR İSMAİL, ANBARCI Mehmet
Eğitim Yayınevi,Kadir GÖKOĞLAN
978-625-8341-71-3 Erişim Linki
2022 Finans ve Ekonomi Politika ve Anlayışlarının Uygulamadaki Sonuçları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların Finansal Performanslarının CRITIC ve EDAS Yöntemleri İle Değerlendirilmesi
KÖROĞLU ÇAĞRI, ANBARCI Mehmet
Ekin Basım Yayın Dağıtım,KARABULUT Şahin
978-625-8235-89-0 Erişim Linki
2022 Finansal Okuryazarlığın Kamu Çalışanlarında İncelenmesi: Nazilli Kamu Kurumlarında Bir Uygulama , Bilimsel Kitap , Tümü,
KÖROĞLU ÇAĞRI, Abak Mustafa
Alter Yayıncılık,
978-605-191-231-8
2022 Ekonomi Ve Finans Alanındaki Uygulamaların Ampirik Sonuçları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BIST ARACI KURUM ENDEKSİNDE BULUNAN ŞİRKETLERİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
KÖROĞLU ÇAĞRI, ANBARCI Mehmet
Ekin Yayınevi,Şahin Karabulut
978-625-8117-39-4 Erişim Linki
2021 Kamu ve Özel Sektörde Blokzincir Teknolojisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık Yönetiminde Blokzincir Teknolojisi
KÖROĞLU ÇAĞRI, Başdalan Cevahir
Nobel Akademik Yayıncılık,DURUKAL ONUR
978-625-7589-91-8
2021 STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ ve Bir Örnek Uygulama , Bilimsel Kitap , Tümü,
aydın zeynep, KÖROĞLU ÇAĞRI
Gazi Kitabevi,
978-625-8443-60-8
2021 Stratejik maliyet Yönetimi Kapsamında Hedef Maliyetleme Yönteminin Analizi ve Bir Üretim Şlketmesinde Uygulama , Bilimsel Kitap , Tümü,
KÖROĞLU ÇAĞRI, KOÇAK UFUK
Alter yayıncılık,
978-605-191-185-4
2021 Contemporary Issues with Multidisciplinary Perspectives on Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Weighting Cost Calculation Methods by Healthcare Employees Using the SWARA Method
KÖROĞLU ÇAĞRI, aydın zeynep
PETER LANG,Kaderli Yusuf, Çakır Engin
978-3-631-81593-9 Erişim Linki
2020 malzeme akış maliyet muhasebesi ve atık değerleme , Bilimsel Kitap , Tümü,
KILIÇ AHMET FATİH, KÖROĞLU ÇAĞRI
alter yayıncılık,çağrı köroğlu
978-605-191-146-5
2019 Stratejik Maliyet Yönetimi Kapsamında Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönteminin Analizi , Bilimsel Kitap , Tümü,
KÖROĞLU ÇAĞRI
Alter Yayıncılık,
978-605-191-083-3
2018 SOSYOEKONOMİK BOYUTLARIYLA İNOVASYON , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İŞLETME
KÖROĞLU ÇAĞRI,GÜMÜŞ UMUT TOLGA,KOÇAK UFUK,KILIÇ AHMET FATİH,ABAK LEVENT
MANİSA CELALN BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI,MUSTAFA MIYNATİ AHMET VECDİ CAN, BADULMECİT NUREDİN, MENSUR NUREDİN, COŞKUN ÇILBANT, BURAK ÖZDOĞAN, TUNA CAN GÜLEÇ, OSMAN GÜLDEN, ŞÜKRÜ ÇAĞRI ÇELİK, TOLGA ÇAĞLAYANSUDUR
978-975-8628-72-8
2018 Recent Researches on Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Finance
GÜMÜŞ UMUT TOLGA,KÖROĞLU ÇAĞRI,KILIÇ AHMET FATİH,Şahin Mustafa
Jagiellonian University Institute of Public Affairs,Roman Dorczak, Hasan Arslan, Rafal Musialik
978-83-65688-37-8