Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

orhan.sanli adu.edu.tr

Arş.Gör.
Orhan Şanlı

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Impact of energy security and economic growth on poverty: sample of Sub-Saharan Africa
ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY

2023 MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER İLE BORSA ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE COVID-19 ETKİSİNİN İNCELENMESİ
International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)

2023 Enflasyon, Kur, Faiz ve Gelirin Konut Satışlarına Etkisi: Türkiye Örneği
Istanbul University

2022 Döviz Kuru Dalgalanmalarının Enflasyona Etkisi: Türkiye Örneği (Impact of Exchange Rate Fluctuations On Inflation: The Case of Turkey)
Ordu University

2022 Politik, Ekonomik ve Finansal Risklerin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği THE EFFECT OF POLITICAL, ECONOMIC AND FINANCIAL RISKS ON THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: THE CASE OF TURKEY
International Journal of Economics and Innovation

2022 ÜRETİCİ FİYATLARININ TÜKETİCİ FİYATLARINA ETKİSİ: TÜRKİYE’DEN KANITLAR (THE EFFECT OF PRODUCER PRİCES ON CONSUMER PRİCES: EVİDENCES FROM TURKEY)
Abant Izzet Baysal University Graduate School of Social Sciences

2022 Tarife ve Tarife Dışı Engellerin Küresel Ticari Açıklıktaki Rolü: Ampirik Bir Analiz
Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Meslek Yuksekokulu Dergisi

2021 TÜRKİYE'DE 1994, 2001 VE 2018-2021 KUR KRİZLERİNİN YENİ NESİL KRİZ TEORİLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
Aydın İktisat Fakültesi Dergisi

2020 TİCARET VE KUR SAVAŞLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNEETKİLERİ (THE IMPACTS OF TRADE AND CURRENCY WARS ONTURKISH ECONOMY)
Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü
ORHAN ŞANLI
2020 ABD-Çin Odaklı Ticaret ve Kur Savaşlarının Dünya Ekonomisi Üzerine Etkileri
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ORHAN ŞANLI İSMET ATEŞ
2020 KEYNESYEN MODEL BAĞLAMINDA COVID-19 PANDEMİSİNİN KÜRESELEKONOMİYE MUHTEMEL ETKİLERİ: ABD VE ÇİN EKONOMİLERİ ÜZERİNEBİR ARAŞTIRMA
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE)
ORHAN ŞANLI
2019 TÜRKİYE’DE GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA, DÖVİZ KURLARI VESANAYİ ÜRETİM ENDEKSİNİN KAPASİTE KULLANIM ORANLARIÜZERİNE ETKİLERİ: ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
International Review of Economics and Management
ALİ PETEK ORHAN ŞANLI
2019 Döviz Kurlarının Ticari Dışa Açıklık Üzerindeki Etkisi: BRICS-T Ülkeleri ÜzerineBir Panel ARDL Analizi
Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi
MEHMET METİN DAM ORHAN ŞANLI
2019 Ekonomik Özgürlüğün Büyüme Üzerindeki Etkisi: BRIC-T Ülkeleri Üzerine Bir Panel ARDL Analizi
Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi (Trends in Business and Economics)
MEHMET METİN DAM ORHAN ŞANLI
2018 GLOBAL COMPETITION INDEX AND TURKEY: A COMPARISON WITH THE MOST COMPETITIVE COUNTRIES
The Annals Of The University Oradea, Economic Sciences
ORHAN ŞANLI İSMET ATEŞ
2018 Makro Ekonomik Değişkenler Açısından Türkiye’de Sanayi Sektörünün Gelişimi ve İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ALİ PETEK ORHAN ŞANLI
2016 THE EU APEC AND ASEAN A COMPARISON IN THE FRAMEWORK OFECONOMIC INTEGRATION
The Annals of the University of Oradea. Economic Sciences
İSMET ATEŞ ORHAN ŞANLI
2016 WHAT TURKEY EXPECTED AND FOUND FROM THE CUSTOMS UNION IN THE TWENTIETH ANNIVERSARY
International Journal of Business and Management Studies
İSMET ATEŞ ORHAN ŞANLI
2015 THE EFFECT OF TOURISM REVENUES ON FOREIGN TRADEDEFICIT THE CASE OF TURKEY
International Journal of Business and Management Studies
YUSUF YILMAZ HALİT YILMAZ ORHAN ŞANLI
Uluslararası Özet bildiri
10.05.2018 KÜRESEL REKABET ENDEKSİ VE TÜRKİYE; EN REKABETÇİ ÜLKELERLE BİR KARŞILAŞTIRMA / 1st International Congress on Political, Economics and Financial Analysis - 2018 (PEFA’2018), April 26-28, 2018, Nazilli, Aydin, Turkey

Uluslararası Tam metin bildiri
23.10.2023 TICARI AÇIKLIK, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE ENFLASYONUN İŞSIZLIK ÜZERINE ETKILERI: TÜRKIYE'DEN KANITLAR / 2. ULUSLARARASI SELÇUK BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ ?

Uluslararası Tam metin bildiri
28.12.2021 ENERJİDE YENİDEN KÜRESEL KRİZ VE KRİZİN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ (GLOBAL CRISIS AGAIN IN ENERGY AND THE MACROECONOMIC EFFECTS OF THE CRISIS) / İSTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -II December 23-25, 2021 | Istanbul, Turkey

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2021 Modern Ekonomi Çağında Akıllı Fabrikalar / INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 15-17 December 2021 / Cappadocia- Nevşehir

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2021 Bulut Bilişimin Küresel Ekonomiye Katkıları / INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 15-17 December 2021 / Cappadocia- Nevşehir

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2019 DÜNYADAKİ ÇATIŞMA HABERLERİNİN KÜRESEL ALTINFİYATLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ / 3rd International EUREFE Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2019 SEÇİLMİŞ EKONOMİK GÖSTERGELERİN DIŞ BORÇ STOKUÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR NEDENSELLİKANALİZİ / 3rd International EUREFE Congress

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 TÜRKİYE’DE SANAYİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE İMALAT SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI / 1st International Congress on Political, Economics and Financial Analysis - 2018 (PEFA’2018), April 26-28, 2018, Nazilli,Aydin, Turkey1st International Congress on Political, Economics and Financial Analysis - 2018 (PEFA’2018), April 26-28, 2018, Nazilli,Aydin, Turkey

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 KÜRESEL REKABET ENDEKSİ VE TÜRKİYE EN REKABETÇİÜLKELERLE BİR KARŞILAŞTIRMA / 1st International Congress on Political, Economics and Financial Analysis - 2018 (PEFA’2018), April 26-28, 2018, Nazilli,Aydin, Turkey

Uluslararası Özet bildiri
30.04.2018 Ekonomik Özgürlüğün Büyüme Üzerindeki ETkisi: BRIC-T Ülkeleri Üzerine Bir ARDL Analizi / I. International Congress of Political, Economic and Financial Analyis

Uluslararası Özet bildiri
12.12.2016 The Economic Relation Between Turkeyand Russia Until Fighter Aircraft Crisis in2015 / AGP Humanitiesand Social Sciences Conference,Berlin, Germany19-22 May, 2016BAU International Berlin University

Uluslararası Özet bildiri
11.11.2016 The Factors That Effect The TourismRelated Income in Turkey / AGP Humanities and Social Sciences Conference Barcelona, Spain 4-7 February 2016 Casa Convalescència

Ulusal Tam metin bildiri
29.12.2016 Türkiyenin Dış Ticaretinde Yeni Rotalar GümrükBirliği Beklenen Etkileri Gerçekleştirdi Mi / MESTEK2016 III.ULUSALMESLEK YÜKSEKOKULLARISOSYAL VE TEKNİKBİLİMLER KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
29.12.2016 Türkiye Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Fasılların Neresinde / MESTEK2016 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi

2023 Handbook of Research on Achieving Sustainable Development Goals With Sustainable Marketing , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Threat of Unplanned Urban and Real Estate Expansion to Environmental Sustainability: A Fresh Insight From Pakistan
Razzak Azeem, ŞANLI ORHAN, Malik Firdous Ahmad, Raja Maryum Sajid, Janjua Laeeq Razzak
IGI Global: International Academic Publisher,Iza Gigauri, Maria Palazzo, Maria Antonella Ferri
9781668486818 Erişim Linki
2023 FİNANS: TEORİ VE YAKLAŞIMLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),DAVRANIŞSAL FİNANS EĞİLİMLERİ KAPSAMINDA YATIRIMCILARA ÖNERİLER
EVLİMOĞLU UMUT, ŞANLI ORHAN
Filiz Kitabevi,Dr. Öğretim Üyesi Batuhan MEDETOĞLU, Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Bahadır KAVAS
978-975-368- 868-0
2023 Güncel İktisat Araştırmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Endüstri 4.0'ın İstihdam Üzerine Etkileri
ŞANLI ORHAN
Duvar Yayınları,Doç. Dr. Hasan Önder SARIDOĞAN, Dr. Bekir KÖROĞLU
: 978-625-6585-21-8 Erişim Linki
2023 Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 14 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yenilenebilir ve Yenilenemeyen Enerji Tüketimi Türkiye’de İşsizliği Etkiliyor mu?
ŞANLI ORHAN
BİDGE Yayınları,Meryem BULUT
978-625-6488-27-4 Erişim Linki
2023 Current Debates on Social Sciences 15 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Effects of Tourism Revenues, Real Effective Exchange Rate, Inflation, and Industrial Production on Housing Prices: Empirical Evidence from Turkey
ŞANLI ORHAN
BİDGE Yayınları,Meryem BULUT
: 978-625-6488-28-1 Erişim Linki
2023 Teoriden Pratiğe Ekonomi Politikaları ve Dönüşümü I (Economic Policies and Transformation from Theory to Practice I) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Are Energy Intensity, Total Primary Energy Consumption, Renewable Energy Consumption, and CO2 Emissions a Driver for Economic Growth? Evidence from Turkiye
ŞANLI ORHAN
Özgür Yayın-Dağıtım Co. Ltd.,Prof. Dr. Haşim AKÇA, Prof. Dr. Ahmet Yılmaz ATA, Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ
978-975-447-758-0 Erişim Linki
2023 Perspectives on Quality and Competitiveness in the Healthcare Services Sector , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Health Impacts of Flooding and Risk Management: Recommended Policies for Pakistan’s Local Government During Monsoon Rains and Flood 2022
Raja Maryum, ŞANLI ORHAN, Razzak Azeem, Janjua Laeeq, Malik Firdous
IGI Global: International Academic Publisher,Ulas Akkucuk
9781668481035
2022 KRİPTO PARA VE ULUSLARARASI PİYASALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),KRİPTO PARALARIN ULUSLARARASI FİNANSAL SİSTEME ENTEGRASYONU
ŞANLI ORHAN, EVLİMOĞLU UMUT
ORİON AKADEMİ,Dr. Hande Çalıskan; Terzİoglu Doç. Dr. Mehmet Fatİh Bugan
978-605-73396-5-2
2022 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR VE ÖNERİLER , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),LİBERALLEŞME SONRASI TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ, YAPISAL SORUNLAR VE POLİTİKA ÖNERİLERİ
ŞANLI ORHAN, ATEŞ İSMET
DETAY YAYINCILIK,BÖLÜKBAŞ, MEHMET
978-605-254-642-0
2021 Dış Ticarette Yeni Dünya Düzeni Yeni Korumacılık ve Ticaret Savaşları , Bilimsel Kitap , Tümü,
ŞANLI ORHAN, ATEŞ İSMET
Duvar Yayınları,Doç. Dr. Aslı YENİPAZARLI
978-625-7502-53-5
2021 SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMA ve DERLEMELER 2.CİLT , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Birinci Yılında Covid-19 Krizinin Küresel Ekonomik Etkisi: Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler Üzerine Bir Araştırma
EVLİMOĞLU UMUT, ŞANLI ORHAN
Duvar Yayınevi,Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Mücahit YILDIRIM
978-625-7680-74-5 Erişim Linki
2021 New Normal and New Rules about International Trade, Economics and Marketing , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Covid-19 Crisis and Transformation in Global Trade
EVLİMOĞLU UMUT, ŞANLI ORHAN
Peter Lang,Burak Darıcı, Fatih Ayhan, Candy Lim Chiu
ISBN: 978-3-631-86272-8, E-ISBN: 978-3-631-86395-4 (E-PDF), E-ISBN: 978-3-631-86396-1 (EPUB)
2020 Küresel Ekonomiye Yön Veren Yeni Teknolojiler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),E- TİCARETTE YENİ TEKNOLOJİLER
ATEŞ İSMET,ŞANLI ORHAN
AKÇAĞ Yayınları,Prof.Dr.Necmi GÜRSAKAL, Zülfikar BAYRAKTAR, Bekir PAKDEMİRLİ, Sefa TAKMAZ
978-605-342-449-9
2019 Seçilmiş Konularla 21.Yüzyılda Dünya Ekonomisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),21.YY’da Avrupa Birliği, Türkiye-AB İlişkileri ve Diğer Etkin Entegrasyon Teorileri
ŞANLI ORHAN
Seçkin Yayıncılık,Doç. Dr. Aslı Yenipazarlı
978-975-02-5816-9
2019 Seçilmiş Konularla 21.Yüzyılda Dünya Ekonomisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesine Yönelik Çabalar ve Anti Liberal Politikalar
ŞANLI ORHAN
Seçkin Yayıncılık,Doç. Dr. Aslı Yenipazarlı
978-975-02-5816-9
2016 CONTEMPORARY APPROACHES IN SOCIAL SCIENCES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Factors That Affect The Tourism Related Income In Turkey
BOSTAN AZİZ, ŞANLI ORHAN, EROL HATİCE
AGP Research,WILLIAM SAYERS
978-605-83281-8-1
2016 Turkish Economy In New Era: Selected Articles , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Economic Relation between Turkey and Russia until Fighter Aircraft Crisis in 2015
ATEŞ İSMET, ŞANLI ORHAN, YILMAZ HALİT
AGP Academic Research.,William Sayers
978-605-83281-5-0