Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

bulent.yildiz adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
BÜLENT YILDIZ

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü
Uluslararası Finansman Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Makroekonomik Göstergeler İle Borsa Endeksleri Arasındaki İlişki ve COVID-19 Etkisinin İncelenmesi
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH

2023 Finansal Gelişme İle Reel Kesim Güven Endeksi Arasındaki İlişkinin ARDL Sınır Testi ve Toda-Yamamoto Granger Nedensellik Testleriyle İncelenmesi: Türkiye İçin Bir Uygulama
Uluslararası Akademik Birikim Dergisi

2022 Yatırımcıların Risk İştahı Endeksi İle Korku Endeksleri Arasındaki İlişki: Türkiye’de ARDL İle Ampirik Bir Uygulama
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

2022 Yabancı Para Pozisyonunun Firma Kârlılığına Etkisi: Borsa İstanbul Örneği
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

2022 Influence of Foreign Direct Investment On Carbon Dioxide Emissions in Newly Industrialized Countries: A Panel ARDL-PMG Approach
Environmental Engineering and Management Journal

2022 Politik, Ekonomik ve Finansal Risklerin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

2022 Erken Dönem Covid-19 Pandemisinin Avrupa Borsalarındaki Volatiliteye Etkisinin Araştırılması
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

2020 İmalat Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performanslarının Ölçülmesi: Bir Veri Zarflama Analizi (VZA) Uygulaması
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
BÜLENT YILDIZ CEYDA YERDELEN KAYGIN TUNCER YILMAZ
2020 İmalat Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performanslarının Ölçülmesi: Bir Veri Zarflama Analizi (VZA) Uygulaması
Turkish Studies - Economics, Finance, Politics

2020 Orman, Kâğıt ve Basım Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Ölçülmesi: Borsa İstanbul’da Bir TOPSİS Uygulaması
İşletme Araştırmaları Dergisi
BÜLENT YILDIZ MUAMMER ERDOĞAN
2016 BRICS-TM Ülkelerinde Ar-Ge ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz
Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi
MEHMET METİN DAM BÜLENT YILDIZ
2015 Sağlık İşletmelerinde Finansal Oranlar Aracılığıyla Performans Ölçümü: Hastanelerde Bir Uygulama
Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi
MUAMMER ERDOĞAN BÜLENT YILDIZ
Uluslararası Özet bildiri
28.12.2018 BIST KOBİ Sanayi Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının TOPSIS Analiz Yöntemi İle Karşılaştırılması / I. INTERNATIONAL PLITICS AND SOCIAL SCIENCE SYMPOSIUM IPSSS

Uluslararası Tam metin bildiri
12.12.2019 Gelişen İşletmeler Pazarında Yer Alan İmalat Firmalarının Finansal Performanslarının Ölçülmesi: BİST’te Bir Uygulama / EUREFE’2019

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2017 BİST’de İşlem Gören İşletmelerin Finansal Etkinlik Skorları İle Kurumsal Yönetim Notları Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi / EUREFE’2017

Uluslararası Özet bildiri
03.12.2018 BIST Sınaî İşletmelerinin Finansal Performanslarının ölçümü: Veri Zarflama Analizi İle Bir Uygulama / II. İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
03.12.2018 Cari Açık Veren Seçilmiş Ülkeler İçin Panel Veri Analizi / İKSAD 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
08.05.2018 BIST’te İşlem Gören Bilişim Şirketlerinin Finansal Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Ölçülmesi / I. INTERNATIONAL CONGRESS OF POLITICAL, ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS

Uluslararası Özet bildiri
05.08.2018 İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ: BİR VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) UYGULAMASI / ULUSLARARASI UYGULAMALI İŞLETME, YÖNETİM VE EKONOMİARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
25.05.2018 Kripto Paralar Arasında Etkileşim Üzerine Ampirik Bir İnceleme / 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
21.11.2018 Perakende Ticaret Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: BİST Örneği / 1 ST INTERNATIONAL CONGRESS OF POLITICAL, ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS

Uluslararası Tam metin bildiri
21.11.2018 Döviz Kurları İle Borsa Endeksleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi / 1 ST INTERNATIONAL CONGRESS OF POLITICAL, ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2018 BİST 100’de Yer Alan İmalat İşletmelerinin Finansal Performanslarının Ölçülmesi / I. ANADOLU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
20.12.2018 BİST’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İşletmelerinin Finansal Performanslarının Electre Yöntemi İle Analizi / V. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
10.12.2016 SAVUNMA HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME, İŞSİZLİK VE ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRICS-T ÜLKELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA / 2. ULUSLARARASIÇİN’DEN ADRİYATİK’ESOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
01.01.2008 Performansa Dayalı Ücretleme Konusuna Öğretmenlerin Bakış Açıları: Gerçekten Eğitim Sektöründe Performans Ölçümlenebilir ve Maaşlara Yansıtılabilir mi? / 6.ULUSLARARASI BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
30.09.2013 Sağlık Çalışanlarında İş Doyumu ve Motivasyonu Etkileyen Faktörler: Gaziantep Cengiz Gökçek Doğum Hastanesi'nde Bir Uygulama / 7. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
30.09.2013 Türkiye'deki AII ve B Grubu Devlet Hastanelerinde Veri Zarflama Analizi İle Faaliyet Gelirleri, Kaynak ve Kapasite Parametrelerini Kullanarak Etkinliklerinin Ölçümü / 7. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
01.11.2014 Sağlık Turizminde Talep Düzeyinin Araştırılması; Gaziantep ve Şanlıurfa İllerinde Bir Uygulama / 8. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
10.09.2016 OECD Üyesi Ülkelerin Ekonomik Etkinliklerinin Ülkelerin AR-GE ve İnovasyon Düzeyleriyle İlişkisi: Veri Zarflama Analizi İle Bir Uygulama / INTERNATIONAL CONGRESS ON EUROPEAN UNION RELATIONS, ECONOMICS, FINANCE AND ECONOMETRICS (EUREFE’16)

Uluslararası Tam metin bildiri
15.12.2015 Ar-Ge ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: BRICS-TM Ülkeleri İçin Ampirik Bir Analiz / 7 TH INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONFERENCE IN THE BALKANS

Uluslararası Tam metin bildiri
01.06.2016 Türkiye de Kayıt Dışı Ekonomi ve Makroekonomik Değişkenler İlişkisi / I INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS HUMANITY AND SOCIAL SCIENCES (IBAD-2016)

Ulusal Tam metin bildiri
01.11.2014 Ayaktan ve Yatan Hasta Faaliyet Gelirlerinin Hastanelerin Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi VZA Yöntemiyle Devlet Hastanelerinde Bir Uygulama / 8. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ

2023 Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Alanında Uluslararası Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Finansal Gelişme Göstergeleri ile Yatırımcıların Risk İştahi Arasındaki İlişkinin ARDL Sınır Testi İle İncelenmesi: Türkiye Örneği
YILDIZ BÜLENT
Platanus Publishing,Yılmaz Tuncer, Horasan Emre
978-625-6971-30-1 Erişim Linki
2022 Finans, Muhasebe ve Denetim Alanlarında Yeni Paradigmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bankaların Finansal Performans Sonuçlarının Hisse Getirileri İle İlişkisi
YILDIZ BÜLENT, GÜNAL OKAN
EFEAKADEMİ YAYINLARI,Ayşe SOY TEMÜR, Saadet TULUM
978-625-8217-43-8 Erişim Linki
2022 İktisadi ve İdari Bilimler Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler 5 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),KOBİ'lerin Finansal Kabusu COVID-19: Kars İli Örneği
YERDELEN KAYGIN CEYDA, YILDIZ BÜLENT
IVPE,İsmail Ercan BÖRÜ, M. Selçuk ÖZKAN
978-9940-46-109-6 Erişim Linki
2022 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ARAŞTIRMA, METODOLOJİ VE DEĞERLENDİRME , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),VADELİ İŞLEM PİYASASI İLE RİSK İŞTAHI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
YILDIZ BÜLENT, YILMAZ TUNCER
LIVRE DE LYON,Yüksel Akay Ünvan
978-2-38236-452-9 Erişim Linki
2022 Muhasebe ve Finans Alanlarında Seçme Konular-2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Finansal Kırılganlığın CDS Primleri Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
YILDIZ BÜLENT
EFE AKADEMİ YAYINLARI,Saadet Tulum, Tuncer Yılmaz
978-625-8217-50-6 Erişim Linki
2021 Davranışsal Finansın Temel Psikolojik Eğilimleri ve Z Kuşağı , Bilimsel Kitap , Tümü,
PAİLER MURAT KUTAY, YILDIZ BÜLENT
İKSAD Publishing House,
978-625-8061-05-5 Erişim Linki
2021 Covid-19'un Muhasebe ve Finans Yansımaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Covid-19'un Hisse Getirileri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Ulaştırma Sektöründe Bir PMG-ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
YILDIZ BÜLENT
Gazi Kitabevi,Turan ÖNDEŞ, Ceyda YERDELEN KAYGIN
978-625-7588-20-1
2020 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BIST KOBİ SANAYİ ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSIS ANALİZ YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
YILMAZ TUNCER, YERDELEN KAYGIN CEYDA, YILDIZ BÜLENT
Nobel,İhsan Kurtbaş
975-606-033-210-0
2020 Finansal Performans Araştırmalarında Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kurumsal Yönetim Başarısı İle Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Araştırılması
YILDIZ BÜLENT
Nobel Bilimsel Eserler,Güngör Bener, Yerdelen Kaygın Ceyda
9786257203913
2020 Türkiye Ekonomisinde Makroekonomik Sorunlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),2008 Küresel Krizinin Türkiye’de Kimya Sektörü Üzerine Etkisi BIST Örneği
YILDIZ BÜLENT,YERDELEN KAYGIN CEYDA
Ekin Basım Yayın Dağıtım,Savaş Durmuş
978-625-7210-12-6
2020 Farklı Boyutlarıyla Muhasebe ve Finansman Araştırmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İşletmelerde Halka Açıklık Oranı İle Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Araştırılması: BİST’te Bir Uygulama
YILDIZ BÜLENT
Gazi Kitabevi,Prof. Dr. Bener GÜNGÖR, Dr. Öğr. Üyesi Ceyda YERDELEN KAYGIN
978-625-7045-62-9
2019 Muhasebe Finans Vergi ve Denetim Araştırmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Davranışsal Finans Konusunda Yayınlanmış Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma (2005-20019 Arası Literatür Taraması)
YILDIZ BÜLENT, PAİLER MURAT KUTAY
İksad Publishing House,Bülent YILDIZ
978-625-7029-62-9 Erişim Linki
2019 Sağlık İşletmelerinde Finansal Performans , Bilimsel Kitap , Tümü,
YILDIZ BÜLENT
Hiperlink Yayınları,Bülent YILDIZ
9786052816240
2015 Girişimcilik: Temel Kavramlar, Girişimcilik Türleri, Girişimcilikte Güncel Konular , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Girişimcilik Finansmanında Kullanılan Fon Kaynakları
YERDELEN KAYGIN CEYDA,YILDIZ BÜLENT
SİYAHİNCİ,Erdoğan KAYGIN, Bülent GÜVEN
978-605-4419-7-2 Erişim Linki
2009 Innovation Policies Business Creation and Economic Development , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Innovation Strategies and Innovation Problems in Small and Medium-Sized Enterprises: An Empirical Study
BAKAN İSMAİL,YILDIZ BÜLENT
Springer,Nalan AYDOĞAN
978-0-378-79975-9 Erişim Linki
2008 Hizmet Pazarlaması ve Hizmet Kalitesi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık Hizmetlerinde Kalite Arayışları ve Kalite Yönetimi
BAKAN İSMAİL,TAŞLIYAN MUSTAFA,YILDIZ BÜLENT
Asil Yayın Dağıtım,Çatı, K., Baydaş, A.
9786050074000