Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

elvan.hayat adu.edu.tr

Doç.Dr.
Elvan Hayat

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
İstatistik Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Estimating the Number of Unemployed Months for Individuals in Turkey with the Poisson and Negative Binomial Regression Models
Yönetim ve Ekonomi

2022 Kamu Sosyal Harcamalarının Yoksulluk Riski Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

2022 Sayma Verilerinin Modellenmesi ve Bireylerin İşsiz Kalma Süresi Üzerine Bir Uygulama
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2022 Interaction between the body condition score, gait, hindlimb conformation, and claw conformation in dairy cows in Aydin, Turkey
Ciencia Rural

2022 Türkiye’de İllerin Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirleri Açısından Kümeleme Analizi Yöntemi ile Sınıflandırılması
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

2022 Chaid Analizi ile Türkiye’de Cepten Yapılan Sağlık Harcamalarının İncelenmesi
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2021 Genelleştirilmiş Sıralı Lojistik Regresyon Analizi ile Bireylerin Mutluluk Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

2021 İstihdamda Mesleki Eğitimin Önemi ve Öğrencilerin Mesleki Eğitime İlişkin Tutumları: Aydın İli Örneği
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2020 Veri Zarflama Analizi ile Van İli Ortaöğretim Kurumlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
Van YYÜ İİBF Dergisi
ELVAN HAYAT BURAK UYAR
2020 OECD Ülkelerinde Cepten Yapılan Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri: Dinamik Panel Veri Analizi
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
ELVAN HAYAT ŞABAN ERTEKİN
2019 SWOT-AHP Bütünleşik Yöntemi ile Van İli Ekonomik Durumunun İncelenmesi
Van YYÜ İİBF Dergisi
BURAK UYAR ELVAN HAYAT
2018 OECD’ye Üye Ülkelerin İş Kalitesine Yönelik Ölçütlerinin Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Düzeyi Açısından Değerlendirilmesi
Dokuz Eylul Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi
ASLI SUNER KARAKÜLAH ELVAN AKTÜRK HAYAT
2017 Measuring Eco-Efficiency and Economic Efficiency in OECD Countries Using Data Envelopment Analysis
IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal
KIYMET YAVUZASLAN ELVAN AKTÜRK HAYAT
2017 Copula approach to select input output variables for DEA
An International Journal of Optimization and Control: Theories Applications (IJOCTA)
OLCAY ALPAY ELVAN AKTÜRK HAYAT
2016 An Alternative Dimension Reduction Approach to Supervised Principal Components Analysis in High Dimensional Survival Data
Turkiye Klinikleri J Biostat
ELVAN AKTÜRK HAYAT MEVLÜT TÜRE ŞANSLI ŞENOL
2016 Altın Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Var Modeli ile Analizi 2005 2015 Dönemi
Ege Akademik Bakış
ÖZGE ELMASTAŞ GÜLTEKİN ELVAN AKTÜRK HAYAT
2015 Sinop İlinde Organik Balık Bilincinin Belirlenmesi
YYU J AGR SCI
GAYE DOĞAN SERPİL YAVUZ KESKİN ELVAN AKTÜRK HAYAT Emin KARATAŞ RECEP BİRCAN
2014 Single port laparoscopic cholecystectomy versus the classical four port laparoscopic cholecystectomy a randomized prospective clinical trial
MINERVA CHIRURGICA
Emre K Telciler Enver İlhan Savaş Yakan Fevzi Cengiz Abdullah Şenlikçi ELVAN AKTÜRK HAYAT
2013 A K Nearest Neighbour Based Approach for Determining the Weight Restrictions in Data Envelopment Analysis
TÜİK İstatistik Araştırma Dergisi
ELVAN AKTÜRK HAYAT OLCAY ALPAY
2010 Comparison of Five Survival Models: Breast Cancer Registry Data from Ege University Cancer Research Center
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences
ELVAN AKTÜRK HAYAT ASLI SUNER KARAKÜLAH BURAK UYAR Ömer DURSUN MEHMET NURULLAH ORMAN Gül Kitapçıoğlu
Uluslararası Tam metin bildiri
15.06.2023 Dalgacık Dönüşümü ve Derin Öğrenme Metotları ile Hisse Senedi Fiyat Tahmini: Savunma Sanayiinde Bir Uygulama / 7. INTERNATIONAL IZMIR ECONOMICS CONGRESS

Uluslararası Tam metin bildiri
06.07.2023 Finansal Dışa Bağımlılık: 1993-2021 Türkiye Üzerine Zaman Serisi Analizi / EJSER 11 th. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES 20-22 MAYIS /MAY 2023 LOZAN- İSVİÇRE/ LAUSANNE-SWITZERLANDD

Uluslararası Özet bildiri
08.12.2022 Kamu Harcamaları ile Vergi Gelirleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi / VI. ULUSLARARASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2019 Bireylerin Mutluluk Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Sıralı Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi / 3rd International EUREFE Congress

Ulusal Özet bildiri
08.05.2005 İktisadi Zaman Serileri Arasındaki Nedensel İlişkinin Araştırılmasında Granger Nedensellik Testi / 4. İstatistik Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
27.04.2018 Spillover Effect in Revealed Comparative Advantage: A Spatial Panel Econometric Analysis for Turkey / CUDES 2018: VII. International Congress on Current Debates in Social Sciences

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 Finansal Okuryazarlık ve Kredi Kartı Borçluluğu: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma / I. International Congress of Political, Economic and Financial Analysis

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2018 Estimation of Housing Demand with Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS) / The Impact of Globalization on International Finance and Accounting

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 Türkiye’de Sağlık Durumunu Etkileyen Faktörlerin Veri Madenciliği Yöntemleri İle İncelenmesi / I. International Congress of Political, Economic and Financial Analysis (PEFA 2018)

Uluslararası Özet bildiri
28.02.2018 Orta Gelir Tuzağı: Türkiye İçin Karşılaştırmalı Bir Panel Veri Analizi / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
15.02.2017 Does Strong Employment Support Strong National Currency? An Empirical Analysis for the US Economy / 17th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2016)

Uluslararası Tam metin bildiri
15.02.2017 Count data modeling about relationship between Dubai housing sales transactions and financial indicators / 17th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2016)

Uluslararası Tam metin bildiri
30.11.2018 Estimation of Housing Demand with Adaptive Neuro FuzzyInference Systems (ANFIS) / 18th Annual Conference on Financeand Accounting (ACFA 2017)

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2017 Modelling Price Changes of Main Nutriment Groups:An Example For Turkey / International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’17)

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2017 Ham Petrol Fiyatlarındaki Değişimin Türkiye’de Döviz Kuru, Enflasyon ve İhracat Üzerindeki Etkisi / International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’17)

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2017 Bankacılık Sektöründe İnovasyon: Garanti Bankası Örneği / International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’17)

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2017 Cepten Yapılan Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi: OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi / International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’17)

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2017 Türkiye’de Dış Borçlanmanın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ekonometrik Analiz / International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’17)

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2017 Bulanık Regresyon İle Enflasyon Tahminlemesi / International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’17)

Uluslararası Özet bildiri
Estimation Dubai Property Prices by Kriging / Xth International Statistics Days Conference (ISDC’2016)

Uluslararası Özet bildiri
Unemployment Benefits and Health Status In Turkey / International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’16),

Uluslararası Özet bildiri
10.09.2016 OECD'ye Üye Ülkelerin İş Kalitesine Yönelik Ölçütlerinin Yaş Cinsiyet ve Eğitim Düzeyi Açısından Değerlendirilmesi / International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’16)

Uluslararası Özet bildiri
Avrupa Birliği ve Türkiye de Kobilerin Ekonomik Kalkınmaya Etkileri / International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’16)

Uluslararası Özet bildiri
Evaluation of Relative and Absolute Variations of Sectoral Employment in Turkey and EU Countries Using Biplots / International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’16)

Uluslararası Özet bildiri
Measuring the Effect of the Real Estate Market on Unemployment in Turkey / International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’16)

Uluslararası Özet bildiri
Alg Türü Sayısına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesinde Sayma Veri Regresyon Modellerinin Karşılaştırması / Uluslararası 9. İstatistik Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Panel VZA ve Bootstrap VZA ile Türkiye deki Sağlık Kurumlarının Etkinlik Analizİ / Uluslararası 9. İstatistik Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Çok boyutlu sağkalım verilerinde denetimli temel bileşenler analizine alternatif bir boyut indirgeme yaklaşımı / Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Biyoistatistik Kongresi,Didim-Aydın.

Ulusal Sözlü Bildiri
Sinop ilinin seçilmiş sosyoekonomik göstergelere göre değerlendirilmesi ve SWOT analizi / Sinop Üniversitesi Sinop İli Değerleri Sempozyumu,15-18 Mayıs, Sinop.

Ulusal Tam metin bildiri
07.09.2012 Türkiye de mısır üretimindeki değişimlerin analitik yaklaşımla incelenmesi / 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi,5-7 Eylül,Konya.

Ulusal Özet bildiri
27.05.2012 Rektum kanseri cerrahisinde sfinkter koruyucu cerrahi ile abdominoperineal rezeksiyon yapılan hastaların fonksiyonel sonuç ve yaşam kalitesinin karşılaştırılması / 18. Ulusal Cerrahi Kongresi,23-27 Mayıs, İzmir.

Uluslararası Özet bildiri
27.10.2013 KKA Ve K En Yakın Komşuluk Kullanılarak VZA da Ağırlık Kısıtlarının Belirlenmesi / Uluslararası 8. İstatistik Kongresi,27-30 Ekim, Kemer-Antalya.

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2013 Using K-nearest Method For Determining The Weight Constraints in Data Envelopment Analysis / XXVI EURO-INFORMS 26th European Conference on Operational Research,1-4 July, Sapienza University, Rome, Italy.

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2013 A New Approach to Determine Input Output Variables in Data Envelopment Analysis / XXVI EURO-INFORMS 26th European Conference on Operational Research,1-4 July, Sapienza University, Rome, Italy.

Uluslararası Özet bildiri
14.05.2009 Comparison of Five Survival Models on Breast Cancer Registry Data from Ege University Cancer Research Center EUCRC / 5th Conference of the EasternMediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), 10-14 May, Istanbul.

2022 YERELDEN GLOBALE SOSYO-EKONOMİK BAKIŞ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kamu Harcamaları ile Vergi Gelirleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi
ERTEKİN ŞABAN, HAYAT ELVAN
TURKUAZKEY AKADEMİK YAYINLAR,KAHRİMAN Hamza, BULUT Şahin
978-625-6379-44-2
2022 Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Öğretmenlerin İnternet Kullanım Sıklığını Etkileyen Faktörlerin CHAID Analizi ile İncelenmesi
HAYAT ELVAN, AVCI ESİN
Duvar Yayınları,YILDIRIM Mücahit, SARIDOĞAN Hasan Önder
978-625-6945-07-4
2021 Bireyden Yapay Zekaya Sosyoekonomik ve Kültürel Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Büyük Veri ve Gayrimenkul Sektöründe Uygulama Örnekleri
HAYAT ELVAN
Akademisyen Yayınevi,KULU Tekmez, KAHRİMAN Hamza
978-625-8037-81-4
2021 Ulusal, Uluslararası ve Küresel Ölçekte İktisat Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Davranışsal İktisatta Gizli Tuzaklar Üzerine Görgül Bir Araştırma
SOLAK TUĞBA, HAYAT ELVAN
Gazi Kitabevi,KARABULUT, Şahin
978-625-7315-85-2 Erişim Linki
2020 Ekonomi ve Finansal Paradigma , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Meta Analizinde Alt Grup Analizi: Türkiye’de Psikolojik Sermaye ve İş Performansı İlişkisi
AVCI ESİN, HAYAT ELVAN
İksad Publishing House,ÜLGER DANACI, Özlem
978-625-7279-61-1 Erişim Linki
2020 Çivi Yazısından Dijital Kodlamaya Ekonomi, İşletme ve Finans Çalışmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Meta Regresyon Analizi İle İncelenmesi
HAYAT ELVAN, AVCI ESİN
EKİN,KAHRİMAN Hamza, YILDIRIM Yavuz Tansoy
SBN:978-625-7210-87-4 Erişim Linki
2020 Pazarlama ve Yönetim Perspektifinden İşletmecilik Çalışmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Psikolojik Sermaye ve İş Performansı İlişkisine Yönelik Bir Meta Analiz
HAYAT ELVAN, DÜNDAR SİNEM
İksad Publishing House,KİMZAN Halil Semih
978-625-7897-38-9 Erişim Linki
2018 Current Debates in Finance Econometrics , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Spillover Effect In Revealed Comparative Advantage: A Spatial Panel Econometric Analysis For Turkey
AKTÜRK HAYAT ELVAN
IJOPEC,GÖNÜLLÜ Ozan, YILDIZ Hilal
978-1-912503-31-5