Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

saban.ertekin adu.edu.tr

Doç.Dr.
Şaban Ertekin

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Maliye Bölümü
Mali İktisat Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 KAMU SOSYAL HARCAMALARININ YOKSULLUK RİSKİ ÜZERGNDEKİ ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

2022 TÜRKİYE’DE İLLERİN KAMU HARCAMALARI VE KAMU GELİRLERİ AÇISINDAN KÜMELEME ANALİZİ YÖNTEMİ İLE SINIFLANDIRILMASI
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

2021 Türkiye'de Ücretler Üzerindeki Mali Yükün Adalet İlkesi Açısından Değerlendirilmesi
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

2021 EKONOMİK BÜYÜMENİN BELİRLEYİCİLERİNİN FARKLI İNSANİ GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNDEKİ ÜLKELERE GÖRE ANALİZİ
Sayıştay Dergisi

2021 The Relation of Public Expenditures with Economic Growth in OECD Countries
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2020 Türkiye’de Çevre Vergilerinin Çevresel Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme
Journal of Yasar University
ŞABAN ERTEKİN MEHMET METİN DAM
2020 Türkiye’de Kamu Kesimindeki Büyümenin İşsizlik Üzerindeki Etkisi:1980 Sonrası Dönem Analizi
İzmir iktisat dergisi
ŞABAN ERTEKİN
2020 OECD Ülkelerinde Cepten Yapilan Sağlik Harcamalarinin Belirleyicileri: Dinamik Panel Veri Analizi
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
ELVAN AKTÜRK HAYAT ŞABAN ERTEKİN
2020 SAVUNMA HARCAMALARININ BÜTÇE AÇIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ŞABAN ERTEKİN
2019 Türkiye’de Vergi Yükü ve Ekonomik Büyümenin Çevre Üzerindeki Etkisi: Ekonometrik Bir Yaklaşım
Vergi Sorunları Dergisi
MEHMET METİN DAM ŞABAN ERTEKİN
2018 Türkiye’de Vergi Gelirlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi
Vergi Raporu
MEHMET METİN DAM ŞABAN ERTEKİN
2018 TÜRKİYE’DE KAMU GÖREVLİLERİNİN VERGİ ALGILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
ŞABAN ERTEKİN
2018 Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Boyutu: Ekonometrik Bir Analaliz
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
MEHMET METİN DAM ŞABAN ERTEKİN NURULLAH KIZILCA
2018 BAĞIŞ VE YARDIM KAVRAMININ VERGİSEL AÇIDAN ANALİZİ
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
ŞABAN ERTEKİN
2018 KAMU BORÇLARININ GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ: OECDÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
ŞABAN ERTEKİN
2015 Türkiye’de Siyasi Parti Programlarında Vergi
Vergi Raporu
ŞABAN ERTEKİN
2013 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında KDV Tevkifatı Uygulaması
GÜMRÜK VE TİCARET DERGİSİ
ŞABAN ERTEKİN
2011 Serbest Bölgelerde Yapılan Teslimler ile Bölge İçerisinde Eşya Tüketiminin KDV Açısından İrdelenmesi
LEEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ
ŞABAN ERTEKİN
Uluslararası Özet bildiri
01.12.2022 KAMU HARCAMALARI İLE VERGİ GELİRLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ / ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ ISRC 2022

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2017 BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TÜRK VERGİ SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / EUREFE'17 ULUSLARARASI KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
06.08.2021 Pandemi Sürecinde Doğrudan Yabancı Yatırımların Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi / I. ULUSLARARASI GÜMRÜK VE TİCARET KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2021 TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK İLE ENFLASYON ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ / MEDITERRANEAN SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
30.04.2021 TÜRKİYE’DE FUTBOL KULÜPLERİNİN VERGİSEL AÇIDAN ANALİZİ / BALKAN SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
31.10.2019 OECD ÜLKELERINDE KURUMLAR VERGISININ FIRMALARIN YATIRIMLARINA ETKISI: PANEL VERI ANALIZI / VI. ULUSLARARASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI

Uluslararası Özet bildiri
31.10.2019 TÜRKİYE’DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELEDE PLASTİK POŞET VERGİSİ UYGULAMASI / VI. ULUSLARARASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI

Uluslararası Özet bildiri
23.11.2020 İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNE GÖRE SEÇİLMİŞ ÜLKE EKONOMİLERİ İÇİN EKONOMİK BÜYÜMENİN BELİRLEYİCİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ / VII. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (USAK)

Uluslararası Özet bildiri
31.10.2019 AĞIRLIKLANDIRILAN KRİTERLERİN Etkinlik ÜZERİNE ETKİSİ: BANKAÖRNEĞİ / ULUSLARARASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI VI

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2019 İklim Değişikliği Müzakereleri Bağlamında Paris İklim Zirvesinin Sonuçları ve Etkileri / III. Uluslararası EUREFE Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
21.01.2020 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜZAKERELERİ BAĞLAMINDA PARİS İKLİM ZİRVESİNİN SONUÇLARI VE ETKİLERİ / 3rd International EUREFE Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
18.12.2019 DÖNER SERMAYELİ SAĞLIK İŞLETMELERİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ / ICOAEF’19, VI International Conference on Applied Economics and Finance Extended With Social Sciences

Uluslararası Özet bildiri
11.07.2018 BÜTÇE HAKKI KULLANIMININ HÜKÜMET SİSTEMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEM / III. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 03-05 Mayıs 2018

Uluslararası Özet bildiri
25.12.2018 Vergi Takozunun İstihdam ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri / ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES

Ulusal Özet bildiri
10.06.2018 Türkiye’de Vergi Yükü ve Ekonomik Büyümenin Çevre Üzerindeki Ektisi:Ekonometrik Bir Yaklaşım / ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERVEİNOVASYON KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
10.06.2018 Türkiye’de Kamu Borçlarının Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerine Etkisi / ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERVEİNOVASYON KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2018 BİR SATIN ALMA TÜRÜ OLARAK DOĞRUDAN TEMİN USULÜ / IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS

Ulusal Tam metin bildiri
20.12.2018 SAVUNMA HARCAMALARININ BÜTÇE AÇIKLARI ÜZERİNE ETKİLERİ / İnternational Congress of New Approaches and Trends in Social Sciences

Ulusal Özet bildiri
11.07.2018 KAMU HARCAMALARININ EKONOMIK BÜYÜME ÜZERINE ETKILERI: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERI ANALIZI / III. International Strategic Research Congress 2018

Uluslararası Özet bildiri
03.02.2016 Tax Perception of Public Officials in Turkey:İzmir Sample / International Conference in Economics (EconWorld 2016@Barcelona)

Uluslararası Tam metin bildiri
28.10.2017 TÜRKİYE’DE VERGİ TÜRLERİ İTİBARİYLE VERGİ İNCELEMELERİ VE İDARİ VERGİ CEZALARININ ANALİZİ / IBANESS-Ohrid/Macedonia 2017 International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series

Uluslararası Özet bildiri
26.11.2017 Türkiyede Nüfus Artış Hızının Kamu Harcamaları Üzerine Etkisi / II: İnternational Strategic Research Congress 2017

Ulusal Özet bildiri
10.09.2016 TÜRKİYEDE KAMU KESİMİNDEKİ BÜYÜME-İŞSİZLİK İLİŞKİSİ:1980 SONRASI DÖNEM ANALİZİ / EUREFE 2016

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2017 BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TÜRK VERGİ SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / EUREFE 17

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2017 Cepten Yapılan Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi: OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi / International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’17)

2023 DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞEN UYGULAMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Kamu Alımlarındaki Elektronik Dönüşümün Değerlendirilmesi
ERTEKİN ŞABAN, Atalay Gözde
EFE AKADEMİK YAYINCILIK,Özen, Ahmet; Damar Muhammet
978-625-6796-29-4 Erişim Linki
2023 Ekonomik, Mali ve Finansal Gelişmelere Teorik Çözümlemeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Yerel Yönetim Bütçeleri İçerisinde Borçlanmanın Yeri ve Önemi
ERTEKİN ŞABAN, BULUT ŞAHİN
YAZ YAYINLARI,KARABULUT, ŞAHİN
978-625-6524-38-5 Erişim Linki
2022 YERELDEN GLOBALE SOSYO-EKONOMİK BAKIŞ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),KAMU HARCAMALARI İLE VERGİ GELİRLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
ERTEKİN ŞABAN, HAYAT ELVAN
TURKUAZKEY AKADEMİK YAYINLAR,KAHRİMAN HAMZA, BULUT ŞAHİN
978-625-6379-44-2
2022 THEORETICAL AND APPLIED EVALUATION OF ECONOMICS AND FINANCE , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SOCIAL SECURITY EXPENDITURES TO FIGHT INCOME INEQUALITY AND INEQUALITY IN GENERAL
ERTEKİN ŞABAN
EKİN BASIM YAYIN VE DAĞITIM,Karabulut, Şahin
978-625-8235-92-0 Erişim Linki
2022 VERGİ VE SOSYOEKONOMİK GÖSTERGELER ÇERÇEVESİNDE OECD , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FRANSA’NIN SOSYOEKONOMİK VE MALİ YAPISI
ERTEKİN ŞABAN
Ekin Basım Yayın ve Dağıtım,Öz. Ersan, Mercan. Şehnaz Altunakar, Buyrukoğlu. Selçuk, Kutbay. Hüseyin
978-625-8235-18-0 Erişim Linki
2021 DÜŞÜNCEDE VE UYGULAMADA MALİYE TARİHİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Düyun-u Umumiye İdaresi ve Bu İdarenin Egemenlik Açısından Değerlendirilmesi
ERTEKİN ŞABAN
Nobel yayınevi,Ay, Hakan
978-625-417-226-7 Erişim Linki
2021 AMPİRİK YÖNTEMLERLE İKTİSADİ, MALİ VE FİNANSAL UYGULAMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Siyasal İstikrar ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki
ERTEKİN ŞABAN
Gazi Kitabevi,Karabulut Şahin
978-625-7530-06-4 Erişim Linki
2020 VERGİ VE SOSYOEKONOMİK GÖSTERGELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Adıyaman İlinin Vergisel Açıdan Analizi
ERTEKİN ŞABAN
EKİN Basım Yayın Dağıtım,ÖZ, ERSAN. MERCAN, Şehnaz ALTUNAKAR. BUYRUKOĞLU, SELÇUK.
978-625-7210-34-8
2020 VERGİ ANLAYIŞI VE UYGULAMALARININ BİÇİMSEL VE YAPISAL KARAKTERLERİ: MAGNA CATRA’xxDAN GÜNÜMÜZE YAŞANAN GELİŞMELER , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ÖZELİNDE TÜRKİYE’xxDE SERVET VERGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ERTEKİN ŞABAN
LEGAL YAYINCILIK,ŞAHİN KARABULUT
978-605-315-885-4
2019 GÜNDEM ÇEVRE DİSİPLİNLERARASI BİR BAKIŞ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELEDE ÇEVRE VERGİLERİ
ERTEKİN ŞABAN
ALTER PUBLISHING HOUSE,MEHMET METİN DAM
978-605-191-116-8
2019 Göbeklitepe’den Endüstri 4.0’a Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TÜRKİYE’DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLEMÜCADELEDE PLASTİK POŞET VERGİSİUYGULAMASI
ERTEKİN ŞABAN,BULUT ŞAHİN
EKİN BASIN YAYIN DAĞITIM,Ramazan ARMAĞAN, Cuma ERCAN, Ahmet TEKİN, Özgür Emre KOÇ
978-625-7983-25-9
2018 Strategic Approaches in Social Sciences II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Analysis Of The Direct Procurement Procedure, OneOf The Public Procurement Methods, In Terms Of TenderPrinciples
ERTEKİN ŞABAN
LAP LAMBERT Academic Publishing,Oana Vırlanu?a Florina,Yatbaz Ayhan
978-613-9-96903-6
2018 Yerelden Gobale Stratejik Araştırmalar I. , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Nüfus Artış Hızının Kamu Harcamları Üzerine Etkisi
ERTEKİN ŞABAN
IJOPEC PUBLICATION,Neşe Çelik Çobandemir, A. Ozan Onağ, Özgür Akpınar
978-1-912503-23-0
2018 A Cr!t!cal Rev!ew of Soc!al Sc!encesTheory and Pract!ce , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Effects of Publ!c Debt on Econom!c Growth and Inflat!on !n Turkey
ERTEKİN ŞABAN
Frontpage Publ cat ons,Bora YenihanDoğa Basar SarıpekGökçe Cerev
978 93 81043 28 8
2018 Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar III. , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hükümet Sistemlerinin Bütçe Hakkının Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi:
ERTEKİN ŞABAN,GÜL HÜSEYİN
IJOPEC PUBLICATION,Silvius STANCIU, Ali Rıza GÖKBUNAR, Turan GÜNDÜZ
978-1-912503-43-8