Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

krhaykiran adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Kemal Ramazan Haykıran

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü
Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Anadolu'yu Mayalayan Hanım Eli: Kadın Ahilere Bir Bakış
Türk Yurdu

2023 Aydın İlinde Ahîlik ve Ahî Zaaviyelerine Bir Bakış
Trakya Universitesi Edebiyat Fakultesi Dergisi

2023 Nazilli Kestel’de Kasım Bey Türbesi
Ortaçağ Araştırmaları Dergisi

2022 Gül ve Diken: XIII. ve XVII. Yüzyıllarda Ahi-Mevlevi İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme
Osmanli Mirasi Arastirmalari Dergisi

2020 İlhanlı Hâkimiyeti ve İmâmiye Şiîlerî
Milel ve Nihal Dergisi
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
2020 Abdülhamid'in İttihad-ı İslam Politikaları Çerçevesinde Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhanevî ve Faaliyetleri
Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
2020 Aydınoğulları Beyliğinde Fikrî Ortam
Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
2019 Aydın’da Bir Ahîlik Merkezi Olarak Eski Çine ve Ahmed Gazi Külliyesi
Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
2019 XIII. ve XVII. Yüzyıllar Arasında Aydın'da Tasavvufi Faaliyetler
Studies of the Ottoman Domain
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN bircan kayacan cemal üstün
2019 Moğol Gölgesinde Gelişen Dil: Türkçe’xxnin Yükselişi ve 14. Yüzyıl Anadolusunda Çeviri Faaliyetlerine Bir Bakış
Doğu Batı
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
2018 Aydın Eli’nde Haçlı Seferleri: Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in Haçlılar ile Mücadelesi
Yeni Fikir
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
2018 Bir Mektubun Düşündürdükleri: Bizans ile Moğollar Arasında Osmanlılar
Tarih Okulu Dergisi/Journal of History School
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
2018 Reşîdüddîn'in "Asâr ve Ahyâ"sı Üzerinden İlhanlılar'ın Zirai İmar Faaliyetlerine Bir Bakış
İzmir Araştırmaları Dergisi

2018 1. Uluslararası Türk İslam Mezartaşları Sempoazyumu Tanıtımı
Yeni Fikir Dergisi
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
2017 Müridin Fendi: Börklüce Mustafa ve Şeyh Bedreddin
yeni fikir
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
2017 Kurt Mu? Kuzu Mu? Şeyh Bedreddin ve İsyanı Üzerine Bazı Düşünceler
Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
2017 Moğollar ve Ruhaniler
İzmir Araştırmaları
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
2017 Sempozyum Tanıtımı: “Geleneksel Türk Mezar Taşları I.Ulusal Sempozyumu
adnan menderes üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
2016 Mustafa Alican Tarihin Kara Yazısı Moğollar, Timaş Yayınları İstanbul 2016
Tarih Okulu Dergisi/Journal of History School
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
2016 İlhanlılar Devrinde Sürdürülen Eğitim Faaliyetlerine Bir Bakış ve İlhanlı Hükümdarı Olcaytû Han'ın Eğitim Politikası
Tarih Okulu Dergisi/Journal of History School
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
2016 Hâkimiyet Alameti Hükümdar Rüyaları
Doğu Batı Düşünce Dergisi
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
2016 İntihâl mi? İftira mı? İlhanlılar Devrinde İki Tarihçi Bir İddia
Tarih Okulu Dergisi/Journal of History School
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
2015 Mahmûdabâd Örneğinde İlhanlılarda Şehirlileşme Faaliyetleri
Tarih Okulu Dergisi/Journal of History School
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
2014 Moğollar da Şehirciliğin Gelişimi ve Bir İlhanlı Şehri Sultaniye
Doğu Batı Düşünce Dergisi Şehir Yazıları – I
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
2009 Anadolu da Bir İlhanlı Valisi Demirtaş Noyan 1314 1328
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
Uluslararası Özet bildiri
29.12.2018 Bir Eser Bir Dönem: Davud Benâkitî'nin Tarih-i Benâkitîsi ve Türk ve Moğol Tarihi Çalışmaları Açısından Önemi / Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
07.12.2011 Bergama'da Türk Hakimiyetinin Başlaması: Karasioğulları Beyliği Döneminde Bergama / Uluslararası Bergama Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
07.05.2018 Aydınoğulları Zamanında Bir İlim Merkezi Olarak Tire / Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.09.2016 İbrahim Halvetî Hazretlerinin Yetiştiği Ortam: XIX. Yüzyılın Başlarında Batı Anadolu'nun Kültürel ve Fikrî Durumu / Kuşadası ve Civarında Tasavvufi Hayat ve Kuşadalı İbrahim Halveti Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
23.10.2019 Osmanlı Devleti'nde Karesi'li Bir Paşa: Hacı İlbey ve Faaliyetleri / Milli Mücadelenin 100. Yılında Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
26.04.2018 Malazgirt Zaferi'nin Batı Anadolu Kıyılarına Yansımaları: XI. Yüzyılın Son Çeyreğinde Batı Anadolu'da Görülen Türk Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme / Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
21.12.2022 Sultan Medresesi’nin Anadolu Beylikleri Kökenli Âlimleri ve Osmanlı Düşünce Hayatına Etkileri / Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyet Sempozyumu 5 Osmanlı Beyliği Sempozyumu (1299-1453)

Ulusal Tam metin bildiri
07.09.2022 Aydın ve Çevresinde Beylikler Dönemi Ahilik ve Ahî Zaviyeleri / Ahi Evran ve Ahilik Çalıştayı

Ulusal Tam metin bildiri
30.12.2022 Osmanlı Hâkimiyetinden Önce Osmanlıların İzmir'e Bakışları ve İrtibatları / Şehir Kültür ve Medeniyet Çakabey'den Günümüze İzmir

Uluslararası Tam metin bildiri
27.10.2022 İlhanlılarda Şehirlileşmenin Gelişimi ve Bir İlhanlı Şehri: Sultâniye / Uluslararası Medeniyet Şehir ve Mimari Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
04.11.2021 Bir Dönem İki Millet İki Şair: Mehmed Akif Ersoy Muhammed İkbâl / İstiklal Marşı ve Mehmed Akif Ersoy Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.04.2020 Osmanlı Devletinde Karasili Bir paşa: Hacı İlbey ve Faaliyetleri / Milli Mücadelenin 100. yılında Balıkesir Uluslararası Sempozyum

Uluslararası Özet bildiri
23.10.2019 OSMANLI DEVLETİ’NDE KARESİ’Lİ BİR PAŞA: HACI İLBEY VEFAALİYETLERİ / MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILINDA ”KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR” ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
01.02.2019 Aydınoğulları Zamanında İzmir'in Batı Uçlarının Türk Hâkimiyeti ve Türkleşmesi: İbrahim Bahadır Bey ve Faaliyetleri / 3. Uluslararası Tarih Sempozyumu Sempozyumu, Aydınoğulları Tarafından Fethinin 700. Yıldönümünde Kadifekale'den İzmir'e Bakmak: İzmir'in Dünü ve Yarını

Uluslararası Tam metin bildiri
01.02.2019 AYDINOĞULLARI ZAMANINDA İZMIR’IN BATI UÇLARININ TÜRKHÂKİMİYETİ VE TÜRKLEŞMESI: İBRAHIM BAHADIR BEY VEFAALIYETLERI / 3. ULUSLARARASI TARİH SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI“AYDINOĞULLARI TARAFINDAN FETHİNİN700. YILDÖNÜMÜNDE KADİFEKALE’DEN İZMİR’E BAKMAK:İZMİR’İN DÜNÜ VE YARINI

Uluslararası Tam metin bildiri
01.02.2019 AYDINOĞULLARI ZAMANINDA İZMIR’IN BATI UÇLARININ TÜRKHÂKİMİYETİ VE TÜRKLEŞMESI: İBRAHIM BAHADIR BEY VEFAALIYETLERI / 3. ULUSLARARASI TARİH SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI“AYDINOĞULLARI TARAFINDAN FETHİNİN700. YILDÖNÜMÜNDE KADİFEKALE’DEN İZMİR’E BAKMAK:İZMİR’İN DÜNÜ VE YARINI

Uluslararası Tam metin bildiri
10.12.2019 Risale-i Felekiye’ye Göreİlhanlılarda Vergi Sistemi / Üçüncü İktisat Tarihi Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
29.12.2018 Bir Eser Bir Dönem: Davud Benâkiti’xxnin Tarih-i Benâkitsi ve Türk-Moğol Tarihi Açısından Önemi / Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.12.2018 Kuzey Batı Anadolu Kıyılarının Türkleşmesi ve Balkanlara İlk Türk Akınları: Karesioğlu Yahşi Bey ve Faaliyetleri / Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2018 Aydınoğulları Beyliğinin Hanedan Hazire ve Türbeleri / 1. Uuslararası Türk islam Mezar Taşları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
11.12.2018 Türk ve Arap İslamcılığının Farkını Anlamada Bir Kritik İsim Olarak İbn Teymiyye: Dönemi, Yaklaşımı ve Günümüz İslamcılığına Etkileri / IKSAD - II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
11.12.2018 Osmanlı Devleti’nde Din Devlet İlişkisi Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme / IKSAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.05.2017 Tarihte Bir Paralel Yapı Darbesi: Akkoyunlu Devleti nin Yıkılışı / 27 Mayıs 1960'dan 15 Temmuz 2016'ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği, Kültürü, Uluslararası Sempozyumu

Ulusal Sözlü Bildiri
Hz Mevlana nın Göçü Bir Kaçış mıydı / Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya'yı Teşriflerinin 788. Yılı

Uluslararası Tam metin bildiri
05.09.2023 İlhanlılarda Şehirlileşmenin Gelişimi ve Bir İlhanlı Şehri Sultaniye / Uluslararası Medeniyet, Şehir ve Mimari Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2015 Aşiretten Beyliğe Batı Anadolu da Saruhanoğulları Beyliğinin Kuruluşu / Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu – IV Saruhanoğulları Beyliği

Ulusal Tam metin bildiri
Aydınoğulları Beyliği Döneminde Tire ve Çevresinde İlmi Faaliyetler / Tire Araştırmaları Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
06.11.2010 Alâeddin Keykûbad Döneminde Anadolu da Sürdürülen Eğitim Faaliyetlerine Genel Bir Bakış ve Necmeddin Razi / I. Alâeddin Keykubat ve Dönemi Sempozyumu Bildirileri

Ulusal Tam metin bildiri
13.07.2010 Aydınoğulları Beyliği ve Menteşe Beyliği Arasında Bir Türkmen Yerleşimi Bozdoğan 1258 1426 / Bozdoğan Çevre ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
Hz Mevlâna ve Moğollar / 3. Uluslararası Sultan Dîvânî ve Mevlevîlik Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
15.12.2017 İlhanlı Germiyanoğlu Arasındaki Siyasi İlişkiler / Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu – III Germiyanoğulları Beyliği

Uluslararası Tam metin bildiri
07.04.2011 Bergama da Türk Hakimiyetinin Başlaması Karasioğulları Beyliği Döneminde Bergama / Uluslararası Bergama Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
04.11.2013 Aydınoğulları Beyliği nin Son Beyi Cüneyd Bey ve Beyliğin Yıkılışından Sonra Aydınoğlu Soyunun Durumu / Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu – I: Aydınoğulları Tarihi

2023 Yıldırım'ın Saraylısı Devlet Hatun , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Germiyanoğulları Beyliği ve Osmanlı Devleti İlişkileri
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Yıldırım Belediye Kültür Yayınları,Öcalan Hasan Basri
978-605-71671-7-0
2022 Kurtuluşunun 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Nazilli , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XV. Yüzyıl Nazilli'sinde Yetişmiş Bir Alim: Molla Kestellî Hayatı ve Eserleri
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Akademisyen Kitabevi,Akkurnaz Sedat, Sepetcioğlu Tuncay Ercan, Özver Aslı
978-625-8299-03-8
2022 Diriliş Devrinin Ruh Mimarları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ahilik Kültüründe Kadınlar
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Kent Merkezi Derneği Yayınları,Haşim Şahin
978-605-82404-2-1
2022 Sahillerin Efendisi Aydın Bey , Bilimsel Kitap , Tümü,
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Kriter Yayınları,
978-625-8373-41-7
2022 Suyu Aşan Kılıçlar, Osmanlı'nın Kuruluş ve Rumeli'nin Fethinde Rol Oynayan Devlet Adamları , Bilimsel Kitap , Tümü,
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Ötüken Neşriyat,Paksoy Ayşegül Büşra
978-625-408-273-3
2021 İpek Kumaşa Yazılmış Bir Ömürdü Tarih , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tacikler Arasında Bir Sufi: Yakub-ı Çerhî
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,Sarıbey Haykıran Aysun, Pullukçuoğlu Yapucu Olcay, Demir Tanju, Üreten Hüseyin
978-605-73815-14
2021 Aydın'da Fetih ve Horasan Erenleri , Bilimsel Kitap , Tümü,
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Kriter Yayınları,
978-625-8012-04-0
2020 Izmir: Search of the Past , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),First Turkish Settlements in Izmir
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Ege Üniversitesi Yayınları,Özgün Cihan
978-605-338-305-5
2020 IZMIR:Search of the Past , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),First Turkish Settlements in Izmır
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Ege University Press,Cihan Özgün
978-605-338-305-5
2020 Denizlerin Efendisi Gazi Umur Bey , Bilimsel Kitap , Tümü,
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Erdem Yayınları,Haşim Şahin
9786052790069
2019 Aydınoğulları Tarihi Üzerine Yazılar , Bilimsel Kitap , Tümü,
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Kriter Yayınevi,
978-605-7890-15-3
2018 Malazgirt Zaferi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Manevi Fetih: Malazgirt Savaşından Sonra Anadolu’xxda Kültürel Değişim
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Kronik Yayınları,
978-975-2430-68-6
2018 Sosyal Bilimlerde Akademik Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XVI. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Dünyasını Anlatan Bir Kaynak Olarak: İbrahim Gülşenî ve Menâkıb-ı İbrahim Gülşenî
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Gece Kitaplığı,İbrahim Serbestoğlu, Mehmet EVSİLE
978-605-288-225-2
2018 Fatih’xxin İlk Hocası Molla Yegan Güzel Hisardan Pahitayhta , Bilimsel Kitap , Tümü,
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Kriter Yayınları,
978-605-2228-62-3
2018 Çaka Bey’den Günümüze Kuşadası Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydınoğulları Döneminde Kuşadasında Türklük
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
adnan menderes üniversitesi yayınları,Kemak Ramazan Haykıran Mustafa Yıldırım
978-975-2854-66-8
2016 Kuşadalı İbrahim Halvetî ve Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),İbrahim Halvetî Hazretlerinin Yetiştiği Ortam: XIX. Yüzyılın Başlarında Batı Anadolu'nun Kültürel ve Fikrî Durumu
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Tibyan Yayıncılık,Konur Himmet
978-605-9174-41-1
2016 Moğollar Zamanında Yakın Doğu İlhanlı Hâkimiyeti Altında İran Azerbaycan ve Türkiye de Dini İlmi Fikri Edebi ve Mimari Hayat , Bilimsel Kitap , Tümü,
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Ötüken Neşriyat,
978-605-155-381-8
2015 Moğollar ve Mevlana , Bilimsel Kitap , Tümü,
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Sentez Yayıncılık,
978-605-5790-91-2
2013 Okul Dünyası , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Bologna Üniversitesi
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Vize Yayıncılık,Mustafa Girgin
978-605-45-51-64-4
2013 Okul Dünyası , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Cizvit Okulları
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Vize Yayıncılık,Mustafa Girgin
978-605-45-51-64-4
2013 Okul Dünyası , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Horosan Tasavvuf Ekolü
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Vize Yayıncılık,Mustafa Girgin
978-605-45-51-64-4
2012 Pedagojik Değerler , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Girişimcilik
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Vize Yayıncılık,Mustafa Girgin
978-605-4551-43-9
2010 Bozdoğan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydınoğulları Beyliği ve Menteşe Beyliği Arasında Bir Türkmen Yerleşimi: Bozdoğan (1258-1426)
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
Bozdoğan Belediyesi Kültür Yayınları,Sürgevil Sabri
978-605-88180-0-2