Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

hatice.altunkaya adu.edu.tr

Doç.Dr.
Hatice Güneş

Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 GÜLTEN DAYIOĞLU’NUN YANARDAĞIN YANKISI ADLI ESERİNİN İLK GENÇLİK YAZINI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY

2021 Yurt Dışında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmek: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

2021 TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETENLERİN 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİKLERİ
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

2021 The Correlation between Emotional Intelligence and Academic Listening Skills of Pre-Service Teachers
Australian International Academic Centre

2020 Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlere Yönelik Motivasyon Engelleri Ölçeği: Türkçeye Uyarlama Çalışması
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
HATİCE ALTUNKAYA EMRAH BOYLU
2020 The use of Edmodo in academic writing education
JOURNAL OF LANGUAGEAND LINGUISTIC STUDIES
HATİCE ALTUNKAYA BİLGE AYRANCI
2020 Dinleme Üstbiliş Stratejisi Öğretiminin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Dinlediğini Anlama Becerisine Etkisi
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi
HATİCE ALTUNKAYA ÖMER UYAN
2020 ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA ÖZERKLİĞİ DÜZEYLERİ VE BU DÜZEYLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Ekev Akademi Dergisi
HATİCE ALTUNKAYA
2019 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Öğrenen Güçlenmesi Düzeyleri
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
AHMET BAŞKAN HATİCE ALTUNKAYA
2019 Sosyal Çevre ve Öğrenme Ortamı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Kastamonu Eğitim Dergisi
HATİCE ALTUNKAYA AHMET BAŞKAN
2018 Speech Anxiety in Guidance and Psychological Counselling Department Students
Cypriot Journal of Educational Sciences
HATİCE ALTUNKAYA
2018 The Effect of Using Facebook in Writing Education on Writing Achievement, Attitude, Anxiety and Self-efficacy Perception
Universal Journal of Educational Research
HATİCE ALTUNKAYA ERSOY TOPUZKANAMIŞ
2018 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Eğitimi
International Journal of Languages’ Education and Teaching
HATİCE ALTUNKAYA
2018 Sources of Readıng Anxıety among the Learners of Turkısh as a Foreign Language
Asian Journal of Education and Training
HATİCE ALTUNKAYA AYŞE ATEŞ
2018 Using the Weblog in the Turkish Writing Skills as a Foreign Language
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
HATİCE ALTUNKAYA AYŞE ATEŞ BAHAR DOĞAN
2018 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Akran Zorbalığına Etkisi
Yaşadıkça Eğitim Dergisi
YUSUF SÜLÜKÇÜ HATİCE ALTUNKAYA
2018 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri ile Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
HATİCE ALTUNKAYA YUSUF SÜLÜKÇÜ
2018 Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Okur Özyeterlikleri ile Okuduklarını Anlama Becerileri Arasındaki İlişki
Ana Dili Eğitimi Dergisi
HATİCE ALTUNKAYA
2018 The Impact of Activity-Based Oral Expression Course on Speech Self-Efficacy of Students
Journal of Education and Training Studies
HATİCE ALTUNKAYA
2017 Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Okur Özyeterlikleri ile Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki
International Journal of Language Academy
İLHAN ERDEM HATİCE ALTUNKAYA AYŞE ATEŞ
2017 Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencisi Hükümlü ve Tutukluların Okuma Kaygıları
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
HATİCE ALTUNKAYA
2017 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazma Özyeterlikleri ile Yazılı Anlatım Becerileri
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
HATİCE ALTUNKAYA AYŞE ATEŞ
2017 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Dinleme ve Okuma Kaygıları
Education Sciences NWSA
HATİCE ALTUNKAYA
2017 Writing Disposition of Student Convict and Prisoners Attending Distant Education Secondary Education School.
European Journal Of Education Studies
HATİCE ALTUNKAYA İLHAN ERDEM
2017 İlkokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Kaygıları ile Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki
International Journal of Language Academy
HATİCE ALTUNKAYA
2017 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Okuma Kaygıları ve Okuduğunu Anlama Becerileri
Sakarya University Journal of Education
HATİCE ALTUNKAYA İLHAN ERDEM
2016 Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencisi Hükümlü ve Tutukluların Yazma Kaygıları
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
HATİCE ALTUNKAYA İLHAN ERDEM
2016 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuduğunu Anlama Başarı Testinin Geliştirilmesi
Turkish Studies
HATİCE ALTUNKAYA
2016 Açık Öğretim Lisesi Öğrencisi Hükümlü ve Tutukluların Okumaya Yönelik Tutumları
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
HATİCE ALTUNKAYA
2013 Açık Öğretim Ortaokulu Altıncı Sınıf Türkçe Ders Notunun Metin Türleri ve Öğrenme Alanları Açısından İncelenmesi
Ana Dili Eğitimi DergisiJournal of Mother Tongue EducationADED – JOMTEwww.anadiliegitimi.com
HATİCE ALTUNKAYA
2013 Necip Fazıl Kısakürek’in Ben Şiirinin Ontolojik Tahlil Yöntemi ile Çözümlenmesi
Birey ve Toplum
HATİCE ALTUNKAYA
2013 Hükümlü ve Tutuklulara Sıfatlar Konusunun Dramatizasyon Yöntemi Kullanılarak Öğretimi
Milliî Eğitim Dergisi
HATİCE ALTUNKAYA İLHAN ERDEM
2013 Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde Bulunan Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencisi Hükümlü ve Tutukluların Okuma Alışkanlıkları
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İLHAN ERDEM HATİCE ALTUNKAYA
2012 Beyhude Ömrüm Adlı Hikâyenin Greimas’ın Eyleyenler Modeline Göre İncelenmesi
Turkish Studies
HATİCE ALTUNKAYA
Uluslararası Özet bildiri
25.09.2022 Türkiye'de Dinlediğini Anlama Üzerine Yapılmış Akademik Çalışmaların Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma / 3. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
14.05.2022 Sabır Taşı (Muradına Eren Dilber) Adlı Masalın Viladimir Propp'un Biçimbilimsel Yaklaşımı Çerçevesinde Çözümlenmesi / 13. Uluslararası Eğitinde Yeni Yönelimler Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.11.2021 Gu¨lten Dayıogˆlu’nun Yanardagˆın Yankısı Adlı Eserinin I·lk Genc¸lik Edebiyatı Bagˆlamında I·ncelenmesi / I. International Congress on Excellence in Education

Uluslararası Özet bildiri
14.10.2021 ÇOCUKLAR İÇİN BİLGELİK HİKÂYELERİ SERİSİNDE YER ALAN ESERLERİN TÜRKÇE EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
12.11.2020 Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğretenlerin 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlikleri / II. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu”

Uluslararası Özet bildiri
21.10.2020 Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâları ile Akademik Dinleme Becerisi Yeterlilikleri Arasındaki İlişki / XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
14.11.2019 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojilerinden Yararlanma ve Materyal Hazırlamaya Yönelik Görüşleri / I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
31.08.2019 EDMODO USE İN ACADEMIC WRITİNG EDUCATION / 6th Global Conference on Contemporary Issues in Education

Uluslararası Özet bildiri
05.10.2019 Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Özerkliği Düzeyleri .. / Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

Uluslararası Tam metin bildiri
01.07.2019 Behiç Ak’ın “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” Adlı Romanının ÇocukEdebiyatı ve Eğitimi Açısından İncelenmesi / 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma SempozyumuUSEAS2019

Uluslararası Özet bildiri
28.10.2018 DİNLEME STRATEJİSİ ÖĞRETİMİNİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMABECERİLERİNE ETKİSİ, / I. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkidillilik Çalışmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.09.2018 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Öğrenme Güçlenme Düzeyleri / II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.09.2018 Sosyal Çevre ve Öğrenme Ortamı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.11.2018 Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Kültürü / II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
16.04.2018 Ceza İnfaz Kurumlarında Değerler Eğitiminin Öğretmen ve Hükümlü-Tutuklu Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi / Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
04.10.2018 Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Kelime ve Dil Bilgisi Düzeyleri ile Dinlediğini Anlama Becerileri Arasındaki İlişki / XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretim Kurultayı

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2018 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Üst Bilişsel Dinleme Farkındalığı Anketi: Türkçeye Uyarlama Çalışması / 1. Kaşgarlı Mahmud Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2018 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Motivasyon Engelleri Anketi: Türkçeye Uyarlama Çalışması / I. Kaşgarlı Mahmud Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
02.11.2017 Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Okur Özyeterlikleri ile Okuduklarını Anlama Becerileri Arasındaki İlişki / IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
28.09.2017 Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma Becerisi Öğretiminde Weblog Kullanımı / 10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

Uluslararası Özet bildiri
17.05.2017 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZMA ÖZYETERLİKLERİ İLE YAZILI ANLATIM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ / 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni

Uluslararası Özet bildiri
17.05.2017 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN OKUR ÖZYETERLİKLERİ İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ / 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni

Uluslararası Özet bildiri
26.05.2017 Saklı Kitap Romanı’ndan 28 Şubat Post Modern Darbesinin Yansımaları / 27 Mayıs 1960’dan 15 Temmuz 2016’ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü Uluslararası Darbe Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
13.10.2016 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Dinleme ve Okuma Kaygıları / VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.09.2016 Açıköğretim Ortaokulu Öğrencisi Hükümlü ve Tutukluların Okuma Kaygıları / Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
06.10.2016 Açıköğretim Ortaokulu Öğrencisi Hükümlü ve Tutukluların Yazma Eğilimleri / 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2016 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi / 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

Uluslararası Özet bildiri
19.06.2014 Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencisi Hükümlü ve Tutukluların Konuşma ve Yazma Kavramına İlişkin algıları / 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

Uluslararası Özet bildiri
19.06.2013 Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencisi Hükümlü ve Tutukluların Yazma Kaygıları Üzerine Bir Araştırma / II. Avrupa Sosyal ve Davranış Bilimleri Kongresi

2023 Tarihi Kültürü ve Sanatıyla Trabzon III. Cilt , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yavuz Sultan Selîm Döneminde Trabzon’un Edebî Muhiti
GÜNEŞ MUSTAFA, GÜNEŞ HATİCE
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:117,Öztürk Temel, Kolay Arif, Memiş Şefik, Şen Muhammet
978-975-7770-61-9 (3. cilt) 978-975-7770-58-9 (Takım)
2022 Kuramdan Uygulamaya Kelime Öğretimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Teknoloji Destekli Kelime Öğretimi Uygulamaları
GÜNEŞ HATİCE
Nobel Yayınevi,ÇARKIT, Cafer, KURNAZ, Hasan
978-625-427-292-9
2022 KÜLTÜR ve DİL , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Millî kültürler, küreselleşme, çok dillilik ve çokkültürlülük
GÜNEŞ HATİCE
Eğitim Yayınevi,Güneş Mustafa, Güneş Hatice
978-625-8341-59-1
2021 YUNUS EMRE MEHMET AKİF ARMAĞANI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çocuklar için Bilgelik Hikâyeleri Serisinde Yer Alan Bazı Eserlerin Türkçe Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
GÜNEŞ MUSTAFA, ALTUNKAYA HATİCE
AKÇAĞ YAYINEVİ,Prof. Dr. Hasan Ali ESİR Dr. Öğr. Üyesi Demet SANCI UZUN Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÖKÇE Arş. Gör. Merve Hülya KİBAR FURTUN Arş. Gör. Saliha TUNÇ
978-605-342-695-0
2021 Türkçe Öğretmeninin Rehberi Öğretim Programı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ortaokul Türkçe Öğretim Programı ve Bireysel Farklılıklar
ALTUNKAYA HATİCE
Anı Yayıncılık,Serkan Aslan-Nil Didem Şimşek
978-605-170-473-9 Erişim Linki
2021 Uygulama Örnekleriyle Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ
ALTUNKAYA HATİCE
Anı Yayıncılık,Serkan Aslan-Merve Müldür
978-605-170-542-2 Erişim Linki
2020 Türkçenin Eğitimi-Öğretiminden Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar 11 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ortaokul Yedinci Sınıf ÖğrencilerininKelime ve Dil Bilgisi Düzeyleri ile Dinlediğini Anlama Becerileri Arasındaki İlişki
ALTUNKAYA HATİCE
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER,Gülsün Leyla UZUN, B. Ümit BOZKURT, Elif ARICA AKKÖK, Özlem DAĞ TARCAN
978-605-136-479-7
2020 KURAM VE UYGULAMADA YAZMA EĞİTİMİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Metinsellik Ölçütleri
ALTUNKAYA HATİCE
PEGEM AKADEMİ,BİLGE AYRANCI, AHMET BAŞKAN
978-625-7052-10-8
2019 Yabancı Dil Olarak/İkinci Dil Olarak/Yurtdışındaki Türk Soylular İçinTÜRKÇENİN SÖZCÜK ÖĞRETİMİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dinleme Eğitimi ve Sözcük Öğretimi
ALTUNKAYA HATİCE
NOBEL YAYINEVİ,Alpaslan OKUR, Gökçen GÖÇEN
978-605-033-155-4
2019 Dil Bilgisi Öğretimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dil Bilgisi Öğretiminde Yaklaşımlar, Stratejiler, Yöntemler ve Teknikler
ALTUNKAYA HATİCE
ANI YAYINCILIK,Cahit EPÇAÇAN, Erhan AKIN
978-605-170-290-2
2019 Türk Dili 2 Akademik Yazma Eğitimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Akademik Metin Yazmanın Basamakları–III: Giriş BölümüHazırlama
ALTUNKAYA HATİCE
PEGEM AKADEMİ YAYINLARI,Mehmet Nuri Kardaş, Raşit Koç
978-605-241-627-3
2019 Türkçe Öğretimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yazma Eğitimi
ALTUNKAYA HATİCE
Nobel Yayıncılık,Hasan Kavruk, Hasan Kurnaz
978-605-7895-45-5
2019 Çocuklar için Edebiyat Eğitimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yazınsal Çocuk Edebiyat Türleri
ALTUNKAYA HATİCE
Anı Yayıncılık,Erhan AKIN
978-605-170-265-0
2019 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Okuma Becerisi Öğretimi ve Etkinlik Örnekleri
ALTUNKAYA HATİCE
Pegem Akademi,İlhan ERDEM, Bahar DOĞAN, Hatice ALTUNKAYA
978-605-241-568-9
2018 Dinleme/İzleme Eğitimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dinleme Türleri
ALTUNKAYA HATİCE
Nobel Yayınevi,Ahmet AKÇAY
978-605-7928-21-4
2018 Kuram ve Uygulamada Türk Dili I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Metin Yazma Biçimleri
ALTUNKAYA HATİCE
Pegem Akademi,Mehmet Nuri KARDAŞ, Raşit KOÇ
978-605-241-448-4
2017 Etkinliklerle Hafta Hafta Konuşma Eğitimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Konuşma ile İlgili Temel Kavramlar
ALTUNKAYA HATİCE
Anı Yayıncılık,Ahmet AKÇAY-Sami BASKIN
978-605-170-170-7
2016 Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri Ahlak ve Değerler Eğitimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ceza İnfaz Kurumlarında Değerler Eğitiminin Öğretmen ve Hükümlü-Tutuklu Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
ALTUNKAYA HATİCE
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Tic. İşletmesi,Arzu Güvenç Saygın- Murat Saygın
978-975-16-3180-0
2016 Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi
ALTUNKAYA HATİCE,ERDEM İLHAN
Anı Yayıncılık,Selahattin DİLİDÜZGÜN
978-605-170-119-6 Erişim Linki
2014 Türkçenin Eğitimi-Öğretimine Yönelik Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencisi Hükümlü ve Tutukluların Konuşma ve Yazma Kavramına İlişkin Algıları
ALTUNKAYA HATİCE
Pegem Akademi,Mustafa Volkan COŞKUN, Nilgün AÇIK ÖNKAŞ, Nigar İPEK EĞİLMEZ, Hatice FIRAT, Özden FİDAN, Didem ÇETİN, Sibel TURHAN TUNA, Mustafa SARGIN, Gülce ÖZKAYA, Zeynep Ezgi ERDEMİR, Gülan ÖZŞAVLI, Handan ÇELİK
978-605-318-149-1