Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

dilek.korucu adu.edu.tr

Prof.Dr.
Dilek Karışan Korucu

Eğitim Fakültesi
Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Sources of knowledge and trust in authorities as prerequisites of pre-service teachers reflective judgment skills in the context of socioscientific issues
Journal of Pedagogical Research

2022 Teaching the role of forests in mitigating the effects of climate change using outdoor educational workshop
Research in Science and Technological Education
ÜMRAN BETÜL CEBESOY DİLEK KARIŞAN
2022 Teaching the role of forests in mitigating the effects of climate change using outdoor educational workshop
RESEARCH IN SCIENCE & TECHNOLOGICAL EDUCATION

2022 Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Algılarının Metafor ve Öğrenci Çizimleri Yoluyla İncelenmesi
bayburt eğitim fakültesi dergisi

2022 Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konular Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Kastamonu Eğitim Dergisi

2021 Fostering Teacher Educators' Professional Development through Collaborative Action Research
International Journal of Progressive Education

2021 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN SOSYOBİLİMSEL KONULAR HAKKINDAKİ TUTUM, GÖRÜŞ VE BU KONULARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ANLAYIŞLARI
Trakya Eğitim Dergisi

2020 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİK OKURYAZARLIK KONULARINA VE BİYOTEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ramazan SOĞUKPINAR DİLEK KARIŞAN
2020 Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konular Hakkındaki Görüş ve Tutumları ile Dünya Vatandaşlığına Dair Değer Yargılarının İncelenmesi.
Başkent University Journal of Education
Fikret Türksever DİLEK KARIŞAN AYŞE YENİLMEZ TÜRKOĞLU
2020 Knowledge and Attitudes on Genetic and Biotechnology: A Literature Review Study.
Journal of Contemporary Administrative Sciences
Ramazan Soğukğınar DİLEK KARIŞAN KORUCU
2020 Investigation of Elementary School Students’ Attitudes Towards Environment.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ramazan Soğukğınar DİLEK KARIŞAN
2019 Genetik ve Genetik Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Anlayış Ölçeği: Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
ÜMRAN BETÜL CEBESOY DİLEK KARIŞAN KORUCU
2019 The Effect of Methods Course on Pre-Service Teachers’ Awareness and Intentions of Teaching Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Subjects
İJRES
DİLEK KARIŞAN Augusto Macalalag Joseph Johnson
2019 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
Ramazan Soğukpınar DİLEK KARIŞAN HİLAL AKTAMIŞ
2018 Exploration of Preservice Science Teachers Nature of Science Understandings
Pamukkale University Journal of Education
DİLEK KARIŞAN ÜMRAN BETÜL CEBESOY
2018 Pre-service teachers’ reflective judgment skills in the context of socio-scientific issues based inquiry laboratory course
Turkish Journal of Education
DİLEK KARIŞAN KORUCU ÖZGÜL YILMAZ TÜZÜN DANA ZEİDLER
2018 Exploration of Preservice Teachers’ STEM Teaching Intentions with respect to The Department and Grade
Adıyaman University Journal of Educational Sciences
DİLEK KARIŞAN KORUCU HASAN BAKIRCI
2018 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetik Uygulamalarına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
Esma Uysal ÜMRAN BETÜL CEBESOY DİLEK KARIŞAN KORUCU
2018 Investigating the Preservice Primary School, Mathematics and Science Teachers’ STEM Awareness
Journal of Education and Training Studies
HASAN BAKIRCI DİLEK KARIŞAN KORUCU
2017 Dünya Vatandaşlığı İçin Karakter ve Değerler Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
DİLEK KARIŞAN ÖZGÜL YILMAZ TÜZÜN
2017 Mikroişlemci Destekli Fen-Teknoloji-Mühendislik Matematik (STEM) Uygulamalarının 6. Sınıf Öğrencilerinin Bu Alanlara Yönelik Tutumlarına Etkisi
Journal of Educational Sciences
DİLEK KARIŞAN YILMAZ YURDAKUL
2017 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Laboratuvarına Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi
mehmet akif ersoy üniversitesi eğitim fakültesi dergisi
BURCU ŞENLER DİLEK KARIŞAN KORUCU KADER BİLİCAN
2017 Bilim Uygulamalari Dersinin Sosyobilimsel Konular Bağlamında Öğretilmesinin Öğrencilerin Bilim-Toplum Sorunlarına Duyarlılıklarına Etkisinin İncelenmesi
uşak sosyal bilimler dergisi
DİLEK KARIŞAN Fikret Türksever
2017 STEM Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi.
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
SEDA GÖKBAYRAK DİLEK KARIŞAN
2017 Investigating the effect of STEM based laboratory activities on preservice science teacher’s STEM awarenesspSTEM temelli laboratuvar etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM farkındalıklarına etkisinin incelenmesi
Journal of Human Sciences
SEDA GÖKBAYRAK DİLEK KARIŞAN
2017 Quality of preservice teachers argumentation in socioscientific issues context
Journal of Human Sciences
DİLEK KARIŞAN ÖZGÜL YILMAZ TÜZÜN DANA ZEIDLER
2017 Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Bilgilerinin, Tutumlarının ve Bu Kaynakların Öğretimi Konusundaki Özyeterlik Algılarının İncelenmesi
Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi
ÜMRAN BETÜL CEBESOY DİLEK KARIŞAN
2017 The impact of student centered microteaching practices on preservice science teachers self-efficacy beliefs
Turkish Journal of Education
DİLEK KARIŞAN
2017 Bilimsel Sorgulama Hakkında Görüş Anketi: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
DİLEK KARIŞAN KORUCU KADER BİLİCAN BURCU ŞENLER
2017 Altıncı Sınıf Öğrencilerinin FeTeMM Temelli Etkinlikler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi.
Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi
SEDA GÖKBAYRAK DİLEK KARIŞAN
2017 Contextualization of Nature of Science Within the Socioscientific Issues Framework: A Review of Research
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
DİLEK KARIŞAN DANA, L ZEIDLER
2016 Contents Exploring the preservice science teachers written argumentation skills the global climate change issue
International Journal of Environmental Science Education
DİLEK KARIŞAN MUSTAFA SAMİ TOPÇU
2016 Yansıtıcı Sorgulamaya Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
DİLEK KARIŞAN BURCU ŞENLER KADER BİLİCAN
2015 EXPLORATION OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS WRITTEN ARGUMENTATION SKILLS IN A LABORATORY
The Journal of International Educational Science
DİLEK KARIŞAN
2013 A SCIENCE TEACHER S PCK IN CLASSES WITH DIFFERENT ACADEMIC SUCCESS LEVELS
Journal of Educational and Instructional Studies in the World
DİLEK KARIŞAN AYŞE ŞENAY BEHİYE UBUZ
2013 AN EXPLORATION OF UNDERGRADUATE ENGINEERING EDUCATION ART S AND SCIENCES STUDENTS CHEMISTRY LABORATORY ANXIETY LEVELS
International Journal of New Trends in Education and Their Implications
DİLEK KARIŞAN ÖZGÜL YILMAZ TÜZÜN
Uluslararası Özet bildiri
21.10.2021 A closer look into STEM across Continents / International Congress of Excellence in Education (IEXCEL)

Uluslararası Özet bildiri
“STEM Education: Current Applications and the Future Trends” / International Congress on New Trends in Education (ICONTE),

Uluslararası Özet bildiri
03.09.2023 The effects of STEM Implementations on Pre-Service Teachers' Self-Efficacy Beliefs, STEM Awareness and on Inquiry Skills / International Congress on New Trends in Education (ICONTE)

Uluslararası Özet bildiri
03.09.2023 The Effect of Argumentation Based Investigations On 8th Grade Students Thinking Skills, Attitudes Towards Socioscientific Issues. / International Congress on New Trends in Education (ICONTE)

Uluslararası Özet bildiri
03.09.2023 Investigation of 8th Grade Students' Views on Socioscientific Issues: Toulmin Argumentation Model / International Congress on New Trends in Education (ICONTE)

Uluslararası Özet bildiri
20.05.2023 An Investigation of Preservice Teachers Views And Attitudes On Education For Sustainable Development. / International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education (FMGTEK)

Uluslararası Özet bildiri
20.05.2023 Sources Of Knowledge And Trust Of Authorities As Prerequi-sites Of Pre-service Teachers‘ Reflective Judgment Skills In The Context Of Socio-scientific Issues / International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education (FMGTEK)

Uluslararası Tam metin bildiri
28.03.2022 A closer look to STEM education across continents: insights from a multicultural panel discussion, / IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)

Uluslararası Özet bildiri
12.05.2022 Preservice Teachers‘ Reflective Judgments in the Context of Socioscientific Issues / International Congress on New Trends in Education (ICONTE)

Ulusal Özet bildiri
30.06.2012 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Bilimin Doğasi Hakkindaki Görüşleri ve Bilimin Doğasina İlişkin Üstbilişsel Yetenekleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi / Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK)

Ulusal Özet bildiri
30.06.2012 Fen ve Teknoloji Öğretmeninin Sivilarda Basinç Ünitesi İçin Kullandiği Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi / Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK)

Ulusal Özet bildiri
30.06.2012 Fen Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Uygulamaları Dersi Deney Raporlarının İncelenmesi / Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK)

Uluslararası Özet bildiri
28.03.2012 An Exploration Of Preservice Science Teachers Written Argumentation in Science Laboratory Work National Association for Research in Science Teaching / National Association Research in Science Teaching (NARST)

Uluslararası Tam metin bildiri
15.09.2012 An Exploratıon of Undergraduate Engineering Education and Arts and Sciences Students Chemistry Laboratory Anxiety Levels / Applied Educational Congress (APED)

Uluslararası Özet bildiri
09.04.2013 A SCIENCE TEACHER’S PCK. THOSE WHO CAN, DO. THOSE WHO CAN UNDERSTAND, TEACH / National Association Research in Science Teaching (NARST)

Uluslararası Özet bildiri
Opinions of Fourth Grade Students on Teaching Socioscientific Issues / International Congress on Excellence in Education (IEXCEL)

Uluslararası Özet bildiri
22.11.2021 Exploration of 8th Grade Students' Written Argumentation Skills on Socioscientific Issues / International Congress on Excellence in Education (IEXCEL)

Uluslararası Tam metin bildiri
01.11.2021 COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime ve Uzaktan STEM Uygulamalarına İlişkin Görüşleri / International Eurasian Educational Research Congress (EJER)

Uluslararası Tam metin bildiri
01.11.2021 Investigation of 7th Grade Students' Views About Geothermal Power Plants / International Eurasian Educational Research Congress (EJER)

Uluslararası Özet bildiri
03.02.2018 Investıgatıon of The Knowledge Levels And Vıews of 7th Grade Students About the Organ Donatıon and Transportatıon / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR)

Uluslararası Özet bildiri
03.02.2018 Exploratıon Of Elemantary Students’ Attıtudes Towards Envıronment. XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR)

Uluslararası Özet bildiri
25.03.2018 7. Sınıf Öğrencilerinin STEM Temelli Etkinlikler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Işık ve Ses Ünitesi Örneği / Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK)

Uluslararası Özet bildiri
Fen Bilgisi Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Farkındalıkları ve STEM Öğretim Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK)

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 7.Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışı/Nakli Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi / International Eurasian Educational Research Congress (EJER)

Uluslararası Özet bildiri
15.09.2018 Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konular Hakkındaki Görüş ve Tutumları İle Dünya Vatandaşlığına Dair Değer Yargılarının İncelenmesi / Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (ERTE)

Uluslararası Özet bildiri
15.09.2018 Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. 2. Uluslararası eğitim araştırmaları ve öğretmen eğitimi kongresi / Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (ERTE)

Uluslararası Özet bildiri
02.05.2018 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Organ Nakli ve Bağışı Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi: Kuyucak Örneklemi / International Eurasian Educational Research Congress (EJER)

Uluslararası Özet bildiri
31.05.2015 Bilimsel Sorgulamaya İlişkin Görüş Formu Çalışması / VII. International Congress of Educational Research

Uluslararası Özet bildiri
21.10.2017 Investigation of Pre-service Science Teachers’ Attitudes towards Genetics Applications / International conference on Best Practices and inovations in Education (INOVED)

Uluslararası Özet bildiri
21.10.2017 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Stem Temelli Etkinlikler Hakkındaki Yansıtıcı Yazımlarının İncelenmesi / International conference on Best Practices and inovations in Education (INOVED)

Uluslararası Özet bildiri
21.10.2017 Stem Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. / International conference on Best Practices and inovations in Education (INOVED)

Uluslararası Özet bildiri
21.10.2017 Preservice Teachers’ Epistemological Patterns Of Reasoning About A Socioscientific Issue: Artificial Intelligence / International conference on Best Practices and inovations in Education (INOVED)

Uluslararası Özet bildiri
21.10.2017 Preservice Science Teachers’Self-Efficacy Beliefs Towards Science Education: The Impact Of Micro Teaching Practices Based On New Approaches İn Science Education. / International conference on Best Practices and inovations in Education (INOVED)

Uluslararası Özet bildiri
13.09.2015 Examining Nature of Science Understandings and Reflective Judgment Skills of Preservice Teachers Revealed In Socioscientific Issues Based Inquiry Laboratory Course / Education and Transition - Contributions from Educational Research (ECER)

Uluslararası Özet bildiri
06.04.2011 An Exploration Of Preservice Science Teachers’ Written Argumentation Skills Regarding The Effects Of Climate Change Issue On The Earth. National Association for Research in Science Teaching / National Association Research in Science Teaching (NARST)

Uluslararası Özet bildiri
06.04.2011 The Effects Of Argumentation Based Classroom And Traditional Science Classroom On PSTs’ Knowledge And Attitude Regarding The Global Climate Change Issue. National Association for Research in Science Teaching, / National Association Research in Science Teaching (NARST)

Uluslararası Özet bildiri
25.04.2017 Promotıng character and values for global cıtızens: asocıoscıentıfıc ıssues framework. / National Association Research in Science Teaching (NARST)

Uluslararası Özet bildiri
16.09.2017 “MikroişlemciDestekli Deneylerin 6. Sınıf Öğrencilerinin STEM Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi” / Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (ERTE)

Uluslararası Özet bildiri
16.09.2017 Fen Teknoloji Matematik Mühendislik (STEM)Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen AdaylarınınSTEM Farkındalık Düzeylerine Etkisininİncelenmesi / Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (ERTE)

Uluslararası Özet bildiri
16.09.2017 Sosyobilimsel Konular Temelli Bilim UygulamalarıDersinin Öğrencilerin Bilim-Toplum SorunlarınaDuyarlılıklarına Etkisi / Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (ERTE)

Uluslararası Özet bildiri
25.04.2017 Contextualization of Nature of Science Within the Socioscientific Issues Framework. / National Association Research in Science Teaching (NARST)

Ulusal Özet bildiri
30.09.2016 Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Fetemm İçerikli Etkinlikler Hakkındaki Görüşleri / Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK)

Ulusal Özet bildiri
30.09.2016 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kanal İstanbul Projesi Hakkındaki Görüşlerinin Sosyobilimsel Açıdan Değerlendirmesi / Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK)

Uluslararası Özet bildiri
14.04.2015 Reflective Judgment and Argumentation Skills of Preservice Teachers in a Socioscientific Issues Based Laboratory Inquiry Course / National Association Research in Science Teaching (NARST)

2021 Uzaktan Egitim surecinde Örnek Etkinliklerle STEM Uygulamalari , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Uzaktan Egitimde STEM Uygulamalarinin Sosyobilimsel Konular Acisindan Incelenmesi
KARIŞAN KORUCU DİLEK, YILMAZ ADEM
Pegem,Adem Yilmaz, Buket Ertugrul Akyol, Meryem Nur Aydede
978-625-8044-21-8
2021 Sosyobilimsel Konular , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yansitici (Reflective) Yargi Modeli / Reflective Judgment Model
KARIŞAN DİLEK
Egiten Kitap,Ayse Yenilmez Turkoglu & Dilek Karisan
978-625-7348-85-0
2021 Ilkokulda Fen Ogretimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sosyobilimsel Konular ve Ogretimi / Teaching Socioscientific Issues
KARIŞAN DİLEK
vize tek,Burcu Senler & KAder Bilican
978-625-7103-58-9
2021 Socioscientific Issues-Based Instruction for Scientific Literacy Development , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Use of the SEE-SEP Model in Preservice Science Teacher Education: The Case of Genetics Dilemmas
KARIŞAN KORUCU DİLEK,CEBESOY ÜMRAN BETÜL
IGI Global,Wardell Anthony Powell
9781799845584
2020 Ders Planları Kurgusunda Öğretme Öğrenme Yaklaşımları ile Uygulamalı STEM Eğitimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımıyla STEM Eğitimi
KARIŞAN DİLEK
nobel yayıncılık,Mustafa Çevik
978-625-406-300-8
2017 Fen Bilimleri Öğretimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Araştırma Sorgulamaya Dayalı Fen Eğitimi
ÖZTÜRK ELİF
PEGEM AKADEMİ,Mutlu Pınar Demirci Güler
978-605-241-066-0