Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Doç.Dr.
DİLEK KARIŞAN KORUCU

Eğitim Fakültesi
Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı


Yöksis Sayfası

Hakemli , KARIŞAN DİLEK,ŞENAY AYŞE,UBUZ BEHİYE , A SCIENCE TEACHER S PCK IN CLASSES WITH DIFFERENT ACADEMIC SUCCESS LEVELS,Journal of Educational and Instructional Studies in the World,4,2013
Hakemli , KARIŞAN DİLEK,YILMAZ TÜZÜN ÖZGÜL , AN EXPLORATION OF UNDERGRADUATE ENGINEERING EDUCATION ART S AND SCIENCES STUDENTS CHEMISTRY LABORATORY ANXIETY LEVELS,International Journal of New Trends in Education and Their Implications,10,2013
Hakemli , Soğukpınar Ramazan,KARIŞAN DİLEK,AKTAMIŞ HİLAL , 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi,Kuramsal Eğitimbilim Dergisi,,2019
Hakemli , CEBESOY ÜMRAN BETÜL,KARIŞAN KORUCU DİLEK , Genetik ve Genetik Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Anlayış Ölçeği: Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması,Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,7,2019
Hakemli , KARIŞAN DİLEK,Macalalag Augusto,Johnson Joseph , The Effect of Methods Course on Pre-Service Teachers’ Awareness and Intentions of Teaching Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Subjects,İJRES,1,2019
Hakemli , ŞENLER BURCU,KARIŞAN KORUCU DİLEK,BİLİCAN KADER , Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Laboratuvarına Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi,mehmet akif ersoy üniversitesi eğitim fakültesi dergisi,4,2017
Hakemli , KARIŞAN KORUCU DİLEK,BAKIRCI HASAN , Exploration of Preservice Teachers’ STEM Teaching Intentions with respect to The Department and Grade,Adıyaman University Journal of Educational Sciences,12,2018
Hakemli , KARIŞAN KORUCU DİLEK,BİLİCAN KADER,ŞENLER BURCU , Bilimsel Sorgulama Hakkında Görüş Anketi: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması,İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1,2017
Hakemli , KARIŞAN DİLEK,Türksever Fikret , Bilim Uygulamalari Dersinin Sosyobilimsel Konular Bağlamında Öğretilmesinin Öğrencilerin Bilim-Toplum Sorunlarına Duyarlılıklarına Etkisinin İncelenmesi,uşak sosyal bilimler dergisi,12,2017
Hakemli , KARIŞAN DİLEK,CEBESOY ÜMRAN BETÜL , Exploration of Preservice Science Teachers Nature of Science Understandings,Pamukkale University Journal of Education,7,2018
Hakemli , KARIŞAN KORUCU DİLEK,YILMAZ TÜZÜN ÖZGÜL,ZEİDLER DANA , Pre-service teachers’ reflective judgment skills in the context of socio-scientific issues based inquiry laboratory course,Turkish Journal of Education,4,2018
Hakemli , Uysal Esma,CEBESOY ÜMRAN BETÜL,KARIŞAN KORUCU DİLEK , Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetik Uygulamalarına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi,Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi,1,2018
Hakemli , BAKIRCI HASAN,KARIŞAN KORUCU DİLEK , Investigating the Preservice Primary School, Mathematics and Science Teachers’ STEM Awareness,Journal of Education and Training Studies,1,2018
Hakemli , GÖKBAYRAK SEDA,KARIŞAN DİLEK , STEM Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi.,Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi,12,2017
Hakemli , GÖKBAYRAK SEDA,KARIŞAN DİLEK , Investigating the effect of STEM based laboratory activities on preservice science teacher’s STEM awarenesspSTEM temelli laboratuvar etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM farkındalıklarına etkisinin incelenmesi,Journal of Human Sciences,11,2017
Hakemli , KARIŞAN DİLEK,YILMAZ TÜZÜN ÖZGÜL,ZEIDLER DANA , Quality of preservice teachers argumentation in socioscientific issues context,Journal of Human Sciences,10,2017
Hakemli , CEBESOY ÜMRAN BETÜL,KARIŞAN DİLEK , Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Bilgilerinin, Tutumlarının ve Bu Kaynakların Öğretimi Konusundaki Özyeterlik Algılarının İncelenmesi,Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi,10,2017
Hakemli , KARIŞAN DİLEK , The impact of student centered microteaching practices on preservice science teachers self-efficacy beliefs,Turkish Journal of Education,10,2017
Hakemli , KARIŞAN DİLEK,YURDAKUL YILMAZ , Mikroişlemci Destekli Fen-Teknoloji-Mühendislik Matematik (STEM) Uygulamalarının 6. Sınıf Öğrencilerinin Bu Alanlara Yönelik Tutumlarına Etkisi,Journal of Educational Sciences,6,2017
Hakemli , KARIŞAN DİLEK,YILMAZ TÜZÜN ÖZGÜL , Dünya Vatandaşlığı İçin Karakter ve Değerler Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması,Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,7,2017
Hakemli , GÖKBAYRAK SEDA,KARIŞAN DİLEK , Altıncı Sınıf Öğrencilerinin FeTeMM Temelli Etkinlikler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi.,Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi,1,2017
Hakemli , KARIŞAN DİLEK,ZEIDLER DANA, L , Contextualization of Nature of Science Within the Socioscientific Issues Framework: A Review of Research,International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology,1,2017
Hakemli , KARIŞAN DİLEK,TOPÇU MUSTAFA SAMİ , Contents Exploring the preservice science teachers written argumentation skills the global climate change issue,International Journal of Environmental Science Education,5,2016
Hakemli , KARIŞAN DİLEK,ŞENLER BURCU,BİLİCAN KADER , Yansıtıcı Sorgulamaya Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1,2016
Hakemli , KARIŞAN DİLEK , EXPLORATION OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS WRITTEN ARGUMENTATION SKILLS IN A LABORATORY,The Journal of International Educational Science,12,2015
Ulusal
Özet bildiri
ÇETİNKAYA AYDIN GAMZE,KARIŞAN DİLEK
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Bilimin Doğasi Hakkindaki Görüşleri ve Bilimin Doğasina İlişkin Üstbilişsel Yetenekleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi
10.UFBMEK (Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi)
30.06.2012 Erişim Linki
Ulusal
Özet bildiri
KARIŞAN DİLEK,UBUZ BEHİYE,ŞENAY AYŞE
Fen ve Teknoloji Öğretmeninin Sivilarda Basinç Ünitesi İçin Kullandiği Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi
10.UFBMEK (Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi)
30.06.2012 Erişim Linki
Ulusal
Özet bildiri
KARIŞAN DİLEK,YILMAZ TÜZÜN ÖZGÜL
Fen Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Uygulamaları Dersi Deney Raporlarının İncelenmesi
10.UFBMEK (Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi)
30.06.2012 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
KARIŞAN DİLEK,TOPÇU MUSTAFA SAMİ
An Exploration Of Preservice Science Teachers Written Argumentation in Science Laboratory Work National Association for Research in Science Teaching
NARST (National Association Research in Science Teaching)
28.03.2012 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
KARIŞAN DİLEK,YILMAZ TÜZÜN ÖZGÜL
An Exploratıon of Undergraduate Engineering Education and Arts and Sciences Students Chemistry Laboratory Anxiety Levels
APED (Applied Educational Congress)
15.09.2012 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
KARIŞAN DİLEK,ŞENAY AYŞE,UBUZ BEHİYE
A SCIENCE TEACHER’xxS PCK. THOSE WHO CAN, DO. THOSE WHO CAN UNDERSTAND, TEACH
NARST
09.04.2013 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
Soğukpınar Ramazan,KARIŞAN KORUCU DİLEK
Investıgatıon of The Knowledge Levels And Vıews of 7th Grade Students About the Organ Donatıon and Transportatıon
IASSR
03.02.2018
Uluslararası
Özet bildiri
Türksever Fikret,KARIŞAN KORUCU DİLEK
Exploratıon Of Elemantary Students’xx Attıtudes Towards Envıronment. XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences
IASSR
03.02.2018
Uluslararası
Özet bildiri
Yurdakul Yılmaz,KARIŞAN KORUCU DİLEK
7. Sınıf Öğrencilerinin STEM Temelli Etkinlikler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Işık ve Ses Ünitesi Örneği
UBEK
25.03.2018
Uluslararası
Özet bildiri
KARIŞAN KORUCU DİLEK,Yurdakul Yılmaz
Fen Bilgisi Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Farkındalıkları ve STEM Öğretim Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
UBEK
Uluslararası
Özet bildiri
SÜMEYYE UYANIK,KARIŞAN KORUCU DİLEK
7.Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışı/Nakli Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
EJER
05.05.2018
Uluslararası
Özet bildiri
TÜRKSEVER FİKRET,KARIŞAN KORUCU DİLEK
Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konular Hakkındaki Görüş ve Tutumları İle Dünya Vatandaşlığına Dair Değer Yargılarının İncelenmesi
ERTE
15.09.2018
Uluslararası
Özet bildiri
soğukpınar ramazan,KARIŞAN KORUCU DİLEK
Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. 2. Uluslararası eğitim araştırmaları ve öğretmen eğitimi kongresi
ERTE
15.09.2018
Uluslararası
Özet bildiri
Soğukpınar Ramazan,KARIŞAN KORUCU DİLEK,AKTAMIŞ HİLAL
7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Organ Nakli ve Bağışı Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi: Kuyucak Örneklemi
EJER CONGRESS 2018
02.05.2018
Uluslararası
Özet bildiri
BİLİCAN KADER,KARIŞAN DİLEK,ŞENLER BURCU
Bilimsel Sorgulamaya İlişkin Görüş Formu Çalışması
VII. International Congress of Educational Research
31.05.2015
Uluslararası
Özet bildiri
Uysal Esma,CEBESOY ÜMRAN BETÜL,KARIŞAN DİLEK
Investigation of Pre-service Science Teachers’ Attitudes towards Genetics Applications
INOVED (International conference on Best Practices and inovations in Education)
21.10.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
GÖKBAYRAK SEDA,KARIŞAN DİLEK
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Stem Temelli Etkinlikler Hakkındaki Yansıtıcı Yazımlarının İncelenmesi
INOVED (International conference on Best Practices and inovations in Education)
21.10.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
GÖKBAYRAK SEDA,KARIŞAN DİLEK
Stem Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi.
INOVED (International conference on Best Practices and inovations in Education)
21.10.2017
Uluslararası
Özet bildiri
KARIŞAN DİLEK,ZEIDLER DANA L
Preservice Teachers’ Epistemological Patterns Of Reasoning About A Socioscientific Issue: Artificial Intelligence
INOVED (International conference on Best Practices and inovations in Education)
21.10.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
KARIŞAN DİLEK
Preservice Science Teachers’Self-Efficacy Beliefs Towards Science Education: The Impact Of Micro Teaching Practices Based On New Approaches İn Science Education.
INOVED (International conference on Best Practices and inovations in Education)
21.10.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
YILMAZ TÜZÜN ÖZGÜL,KARIŞAN DİLEK,ZEIDLER DANA L
Examining Nature of Science Understandings and Reflective Judgment Skills of Preservice Teachers Revealed In Socioscientific Issues Based Inquiry Laboratory Course
ECER (Education and Transition - Contributions from Educational Research)
13.09.2015 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
KARIŞAN DİLEK,TOPÇU MUSTAFA SAMİ
An Exploration Of Preservice Science Teachers’ Written Argumentation Skills Regarding The Effects Of Climate Change Issue On The Earth. National Association for Research in Science Teaching
NARST (NAtional Association Research in Science Teaching)
06.04.2011 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
TOPÇU MUSTAFA SAMİ,KARIŞAN DİLEK
The Effects Of Argumentation Based Classroom And Traditional Science Classroom On PSTs’ Knowledge And Attitude Regarding The Global Climate Change Issue. National Association for Research in Science Teaching,
NARST (NAtional Association Research in Science Teaching)
06.04.2011 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
YILMAZ TÜZÜN ÖZGÜL,KARIŞAN DİLEK
Promotıng character and values for global cıtızens: asocıoscıentıfıc ıssues framework.
NARST (NAtional Association Research in Science Teaching)
25.04.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
KARIŞAN DİLEK,YURDAKUL YILMAZ
“MikroişlemciDestekli Deneylerin 6. Sınıf Öğrencilerinin STEM Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi”
ERTE (Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi)
16.09.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
GÖKBAYRAK SEDA,KARIŞAN DİLEK
Fen Teknoloji Matematik Mühendislik (STEM)Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen AdaylarınınSTEM Farkındalık Düzeylerine Etkisininİncelenmesi
ERTE (Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi)
16.09.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
KARIŞAN DİLEK,TÜRKSEVER FİKRET
Sosyobilimsel Konular Temelli Bilim UygulamalarıDersinin Öğrencilerin Bilim-Toplum SorunlarınaDuyarlılıklarına Etkisi
ERTE (Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi)
16.09.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
KARIŞAN DİLEK,ZEIDLER DANA
Contextualization of Nature of Science Within the Socioscientific Issues Framework.
NARST (National Association Research in Science Teaching)
25.04.2017 Erişim Linki
Ulusal
Özet bildiri
GÖKBAYRAK SEDA,KARIŞAN DİLEK
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Fetemm İçerikli Etkinlikler Hakkındaki Görüşleri
12.UFBMEK (Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi)
30.09.2016 Erişim Linki
Ulusal
Özet bildiri
KARIŞAN DİLEK
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kanal İstanbul Projesi Hakkındaki Görüşlerinin Sosyobilimsel Açıdan Değerlendirmesi
12.UFBMEK (Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi)
30.09.2016 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
KARIŞAN DİLEK,YILMAZ TÜZÜN ÖZGÜL,ZEIDLER DANA
Reflective Judgment and Argumentation Skills of Preservice Teachers in a Socioscientific Issues Based Laboratory Inquiry Course
NARST (National Association Research in Science Teaching)
14.04.2015 Erişim Linki
Fen Bilimleri Öğretimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Araştırma Sorgulamaya Dayalı Fen Eğitimi,İREZ OSMAN SERHAT,DEMİRCİ BAYRAM,POLAT DİLBER,KARIŞAN KORUCU DİLEK,DEMİRCİ GÜLER MUTLU PINAR,ŞAHİN ÇİĞDEM,KILINÇ AHMET,YAĞBASAN RAHMİ,KARTAL TEZCAN,EROĞLU BARIŞ,DEMİRAL ÜMİT,MUĞALOĞLU EBRU ZEYNEP,YILDIRIM BEKİR,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,ÖZTÜRK ELİF,Mutlu Pınar Demirci Güler,PEGEM AKADEMİ2017,978-605-241-066-0