Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

bilgen.kiral adu.edu.tr

Doç.Dr.
Bilgen Kıral

Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The Mediating Role of Teamwork in the Correlation Between Administrative Support and School Belonging
Educational Policy Analysis and Strategic Research

2023 YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN PERSPEKTİFİNDEN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDEKİ MESLEKİ HIRS
Trakya Eğitim Dergisi

2023 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DAVRANIŞSAL GÜÇLENDİRİLMELERİ İLE OKUL MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

2023 Organizational Cynicism and School Administrators' Strategies to Cope with Teachers' Cynicism
International Journal on New Trends in Education and Their Implications

2023 Öğretmen Güçlendirmede Okul Yöneticilerinin Rolü ve Önemi ile Öğretmen Güçlendirme Stratejileri
Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi (UEMAD)

2023 Kronik Hastalığı Olan Çocuklar, Hastane Okulları ve Evde Eğitim Hizmetleri
Uluslararası Eğitimde Nitel Araştırmalarda Mükemmellik Arayışı Dergisi

2023 Comparison of Principals’ Discourses, Behaviors, and Practices towards the Students in terms of Values Education: Turkey and The US Sample
International e-Journal of Educational Studies

2023 Eğitim Örgütlerinde Dışlanma
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

2022 OKUL YÖNETİCİLERİNİN İŞKOLİKLİK EĞİLİMLERİ
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

2022 Necessity, Dissuasive, and Effects of Teachers’ Discipline Punishments from Principals’ Perspectives
Psycho-Educational Research Reviews

2022 Teacher Empowerment Strategies: Reasons for Nonfulfillment and Solution Suggestions
Journal of Qualitative Research in Education

2022 Türkiye ve Arnavutluk Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması
Uluslararası Eğitimde Nitel Araştırmalarda Mükemmellik Arayışı Dergisi

2022 Legal Basis of Values Education in Schools in Turkey and the US, Ohio State
International Journal on New Trends in Education and Their Implications

2022 İlkokul Öğretmenlerinin Aşırı Koruyucu (Helikopter) Velilerle İlgili Deneyimleri: Bir Fenomenoloji Çalışması
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

2022 Creating and Sustaining Positive School Climate During COVID- 19 Pandemic
Journal of Educational Leadership and Policy Studies (JELPS)

2022 Back to School After School Closure in the Pandemic: Student Discipline Problems
International Journal of Educational Reform

2021 Ethics of Teaching Profession from the Perspective of Students According to the Gender Variable
Shanlax International Journal of Education

2021 Evaluation of COVID-19 Pandemic in the Context of Children's Rights
International Journal of Excellent Leadership (IJEL)

2021 OKULDA BENCİLLİK DAVRANIŞINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching

2021 İlkokul Yönetici ve Sınıf Öğretmenlerine Göre Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi

2021 Comparison of the strategic plans of the ministry of national education in Turkey and China
International Journal of Educational Spectrum
BİLGEN KIRAL Xiachuan Jiang
2021 Pandemi, Veli ve Çocuk Yönetimi
Uluslararası Sosyal Bilimlerde Mükemmellik Arayışı Dergisi

2021 Örgüt İklimini Bozan İşgören Davranışları
Siirt Eğitim Dergisi

2021 Teachers Selfishness Level in Educational Organization According to The Perception of Teachers and School Administrators
Kastamonu Education Journal

2021 COVID-19 Crisis Challenges and Management Strategies of Educational Leaders in America.
International Journal of Contemporary Educational Research

2021 NİTEL ARAŞTIRMADA FENOMENOLOJİ DESENİ: TÜRLERİ VE ARAŞTIRMA SÜRECİ
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

2021 An Educational Leader’s E-Mails to the Parents During COVID-19 Pandemic
Turkish Review of Communication Studies

2021 Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticileri: Milli Eğitim Müdürleri Üzerine Nitel Bir Çalışma
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
BİLGEN KIRAL
2020 ETHICS IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
International Journal on New Trends in Education and Their Implications

2020 Sınıf Öğretmenlerinin Okul Gürültüsüne İlişkin Görüşleri
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Aslıhan Kenber Çiftçi BİLGEN KIRAL
2020 NİTEL BİR VERİ ANALİZİ YÖNTEMİ OLARAK DOKÜMAN ANALİZİ
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
BİLGEN KIRAL
2020 EĞİTİM LİDERLERİ İÇİN YÖNETİM STANDARTLARI: OHİO EYALETİ ÖRNEĞİ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
BİLGEN KIRAL
2020 2023 Vizyon Belgesi’nin Karakter Eğitimi Bakımından Değerlendirilmesi
Milli Eğitim Dergisi
BİLGEN KIRAL ADEM ÇİLEK
2020 A Case Study Regarding of the Parental Responsibilities to Their Children
Eurasian Journal of Educational Research (EJER)
BİLGEN KIRAL
2020 THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EMPOWERMENT OF TEACHERS BY SCHOOL ADMINISTRATORS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF TEACHERS
International Online Journal of Education and Teaching, IOJET
BİLGEN KIRAL
2019 Kanada, Bulgaristan ve Türkiye Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sistemlerinin Karşılaştırılması
Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
tuba yavuzkurt BİLGEN KIRAL
2019 Eğitimde Bencillik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
NACİYE ÇALIŞICI ÇELİK BİLGEN KIRAL
2019 TÜRKİYE İLE ENDONEZYA, ESTONYA, YENİ ZELANDA VE YUNANİSTAN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME, EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
sinem dal yasemin fatma tekin BİLGEN KIRAL
2019 Exploring the Relationship Between Teachers’ Locus of Control with Different Variables
Educational Policy Analysis and Strategic Research
BİLGEN KIRAL
2019 The Evaluation of School-Parent Association Activities According to the Views of the Teachers
Universal Journal of Educational Research
BİLGEN KIRAL Yusuf Gidiş
2019 The Rights and Responsibilities of Parents According to the Views of Teachers
Asian Journal of Education and Training
BİLGEN KIRAL
2019 The Investigation of the Attitudes of Preservice Teachers Regarding the Rights of the Child
Journal of Education and Training Studies
BİLGEN KIRAL
2019 Akademik Hayatta Sabır Üzerine Nitel Bir Çalışma
Journal of Computer and Education Research
BİLGEN KIRAL
2019 Akademisyen Görüşlerine Göre Akademide Kin Tutma
Yükseköğretim Dergisi
BİLGEN KIRAL KADRİYE FUNDA NAYİR EKİZ
2019 The Relation Between Workplace Friendship and School Culture Perception of Teachers
European Journal of Education Studies
YASEMİN NESLİHAN BİLGİN BİLGEN KIRAL
2018 Sınıf Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencilerinin Değerler Eğitimine Bakış Açısı
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
BİLGEN KIRAL BESTE DİNÇER
2018 Akademik Sahtekârlık Eğilimi ile Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Arasındaki İlişki
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi
BİLGEN KIRAL ASUMAN SEDA SARACALOĞLU
2018 Nöbetçi Öğretmenlik Uygulamasının Çocuğun Güvenliğini Sağlamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
BİLGEN KIRAL YASEMİN KEPENEKCİ
2018 Kopya Çekmenin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Durum Çalışması
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
BİLGEN KIRAL
2018 Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Sınıf Rehber Öğretmenlerinin “Özel Hayatın Gizliliği” Bakımından Değerlendirilmesi
Kastamonu Eğitim Dergisi
BİLGEN KIRAL
2018 Öğretmenlik Mesleğine Saygıya İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri
Turkish Studies Educational Sciences
naciye çalışıcı çelik BİLGEN KIRAL
2018 Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Güçlendirmesine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
mustafa çetin BİLGEN KIRAL
2018 Çin ve Türk Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması
Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi
filiz tanrısevdi BİLGEN KIRAL
2018 Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
BİLGEN KIRAL
2017 Sınıf Öğretmenlerinin Merhamet Eğitimine İlişkin Görüşleri
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
BİLGEN KIRAL suat başdağ
2017 Options of the Class Teachers towards Privacy and Its Violation
Eurasian Journal of Educational Research
BİLGEN KIRAL YASEMİN KEPENEKCİ
2017 Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Kendilerinden Kaynaklanan Sorunları
MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi
BİLGEN KIRAL
2017 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilim İnsanına Bakış Açısı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
BİLGEN KIRAL
2011 Okulda Oluşturulabilecek Takımlar
Dünya’daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi.
BİLGEN KIRAL MEHMET METİN ARSLAN ERKAN KIRAL
2009 Japonya İlköğretim Sistemi İle Türkiye İlköğretim Sisteminin Karşılaştırılması
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
BİLGEN KIRAL ERKAN KIRAL
Uluslararası Özet bildiri
31.08.2023 Özel Eğitim Meslek Okullarında Çalışan Öğretmenlerinin Velilerle Yaşadığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri / 14th International Congress on New Trends in Education

Uluslararası Özet bildiri
03.09.2023 Aile Dostu Okul Politikaları Ölçeği Geliştirme Çalışması: Okul Yöneticileri Üzerinde Bir Uygulama / 14th International Congress on New Trends in Education

Uluslararası Özet bildiri
03.09.2023 Okul Yöneticilerinin İşkoliklik Eğilimleri İle Aile Dostu Okul Politikaları Arasındaki İlişki / 14th International Congress on New Trends in Education

Uluslararası Özet bildiri
12.11.2022 Özel Eğitim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Okul Yöneticileri Tarafından Güçlendirilmesi / 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON EXCELLENCE IN EDUCATION

Uluslararası Özet bildiri
11.11.2022 Takım Çalışması, Yönetsel Destek ve Okula Aidiyet Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON EXCELLENCE IN EDUCATION

Uluslararası Özet bildiri
Being a Parent in the USA and Turkey-Amerika'da ve Türkiye'de Veli Olmak / Ist INTERNATIONAL CONGRESS ON EXCELLENCE IN EDUCATION

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2021 Okul Yöneticilerinin Perspektifinden Öğretmenlere Yönelik Disiplin Cezalarının Etkileri / Ist INTERNATIONAL CONGRESS ON EXCELLENCE IN EDUCATION

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2021 Pandemi, Veli ve Çocuk Yönetimi / Ist INTERNATIONAL CONGRESS ON EXCELLENCE IN EDUCATION

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2021 Okul Yöneticilerinin İşkoliklik Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi / Ist INTERNATIONAL CONGRESS ON EXCELLENCE IN EDUCATION

Uluslararası Özet bildiri
07.11.2019 Öğretmen Güçlendirme Stratejilerine İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri / Uluslararası X. Eğitim Yönetimi Forumunda (EYFOR-X)

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2017 Sınıf öğretmenliği 4.sınıf öğrencilerinin değerler eğitimine bakış açısı / 2. uluslararası felsefe, eğitim, sanat ve bilim tarihi sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2018 Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi / EYFOR-9 ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU (2018)

Uluslararası Özet bildiri
13.09.2018 Öğretmenlik Mesleğine Saygıya İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri / 2nd INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH AND TEACHER EDUCATION CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
13.09.2018 Öğretmenlerin İş Yeri Arkadaşlık Ve Okul Kültürü Algı Düzeyleri Arasındaki İlişki / 2nd INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH AND TEACHER EDUCATION CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
13.09.2018 Okul Yöneticilerinin Öğretmen Güçlendirmesine İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri / 2nd INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH AND TEACHER EDUCATION CONGRESS (ERTE

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 Kadın Okul Yöneticilerinin Kariyer Oluşumunda Yaşadıkları Bariyerler / V. EJER Congress-Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 Okul-Aile Birliği Çalışmalarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / V. EJER Congress-Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
01.02.2018 Examining the efficiency of teaching practice lesson according to views of prospective primary school teachers, primary school teachers and administors / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
01.02.2018 Grudge-holding in academicians / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
11.05.2017 Olumsuz değerlendirilme korkusu ile akademik sahtekarlık arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi / 9. uluslararası eğitim araştırmaları kongresi

Uluslararası Özet bildiri
19.10.2017 Öğretmen adaylarının mutluluğa bakış açısı / 8. uluslararası eğitim yönetimi forumu

Uluslararası Özet bildiri
19.10.2017 Okul müdürlerinin öğretmenlerini karara katma düzeyi / 8. uluslararası eğitim yönetimi forumu

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2017 Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin kendilerinden kaynaklanan sorunları / 2. uluslararası felsefe, eğitim, sanat ve bilim tarihi sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
28.09.2017 Velilerin çocuklarına karşı yerine getirmeleri gereken sorumluluklar / 2. uluslararası çağdaş eğitim araştırmaları kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.09.2017 Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversiteye bakış açısı / 2. uluslararası çağdaş eğitim araştırmaları kongresi

Uluslararası Özet bildiri
11.05.2017 Nöbetçi Öğretmenlik Uygulamasının Çocuğun Güvenliğini Sağlamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi / IV. International eurasian educational research congress

Uluslararası Özet bildiri
11.05.2017 Eğiitm Fakültesi öğrencilerinin bilim insanına bakış açısı / IV. International eurasian research congress

Ulusal Özet bildiri
12.05.2016 Öğretmen Adaylarının Gözünden Nitelikli Öğretmen / 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
19.05.2016 Class Teachers Perpectives of Qualified Teacher / X. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
03.11.2016 Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Hoşgörü Eğitimi / VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Girne/KKTC

Uluslararası Özet bildiri
31.05.2016 Lise Yöneticilerinin Öğretmenleri Güçlendirmesi ve Öğretmenlerin Kayıtsızlık Sinizm Davranışı İle İlişkisi / . III. International Eurasian Educational Research Congress, Muğla.

Uluslararası Özet bildiri
31.05.2016 Sınıf Öğretmenlerinin Özel Hayatın Gizliliği Özgürlüğünün Kapsamına ve Bu Özgürlüğün İhlal Edildiği Durumlara İlişkin Görüşleri / III. International Eurasian Educational Research Congress, Muğla.

Uluslararası Özet bildiri
11.05.2016 Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Özel Hayatın Gizliliği Bakımından Değerlendirilmesi / 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla.

Uluslararası Özet bildiri
11.05.2016 Sınıf Öğretmenlerinin Merhamet Eğitimine İlişkin Görüşleri / 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla.

Uluslararası Tam metin bildiri
28.04.2016 Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Programında Yer Alması Gereken Bir Değer Vicdan ve Vicdanlı Öğrenciler / V.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Eğitim ve Özgürlük Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları / VI. Eğitim Yönetimi Forumu. Uluslararası KıbrısÜniversitesi, Lefkoşa.

Ulusal Tam metin bildiri
23.05.2013 İlkokul Öğrencilerinin Algılarına Göre Sınıf Öğretmeni Metaforu / XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2013). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Ulusal Tam metin bildiri
12.10.2012 Öğretmen Görüşlerine Göre 21 Yüzyılda Okul Yöneticileri / III. Eğitim Yönetimi Forumu. Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir.

Ulusal Tam metin bildiri
12.10.2012 Bazı Avrupa Birliği Ülkeleri İle Türkiye Zorunlu Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması / III. Eğitim Yönetimi Forumu. Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir.

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2012 Sorumluluk İkilemi / Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop Üniversitesi, Sinop.

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2012 Çocuk Hakları Bağlamında Türk Yazılı Basınında Çocuk / Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop.

Ulusal Özet bildiri
24.05.2012 Taşımalı İlköğretim Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri / 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.

Ulusal Özet bildiri
08.09.2011 Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemi nin Sorunlarına İlişkin Görüşleri / 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur..

Uluslararası Tam metin bildiri
27.04.2011 Karma Araştırma Yöntemi / International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya.

Uluslararası Özet bildiri
27.04.2011 Okulda Oluşturulabilecek Takımlar / International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya.

Uluslararası Tam metin bildiri
08.10.2009 İlköğretim Okullarında Verilen İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitiminin Yeterliği Üzerine Öğrenci Velilerinin Görüşleri / Uluslararası Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim Kongresi, Bursa.

2022 Law, Education, and the Place of Religion in Public Schools- International Perspectives , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Legal Basis of Religious Education in Turkey
KIRAL BİLGEN, KIRAL ERKAN
Routledge,Charles J. Russo
978-0-367-45713-6
2021 Prof. Dr. İnayet Aydın’a Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Akademik Korsanlık
KIRAL BİLGEN
PegemAkademi,Ebru OĞUZ - Kürşad YILMAZ
978-625-8044-12-6
2021 EĞİTİME GİRİŞ , Ders Kitabı , Bölüm(ler),EĞİTİMLE İLGİLİ YENİ YÖNELİMLER
KIRAL BİLGEN
Nobel,Güçlü Nezahat, Bülbül Murat
978-625-439-912-1
2021 Eğitimde Örgütsel Davranış , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Okullarda Gruplar ve Takımlar
KIRAL BİLGEN
Anı,Funda Nayır
978-605-170-618-4
2021 Ters Yüz Edilmiş Sınıf ve Öğrenme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ters Yüz Edilmiş Sınıfta Öğretmen, Öğrenci, Veli
KIRAL BİLGEN
PegemAkademi,Esef Hakan Toytok, Mehmet Ramazanoğlu, Özgür Bolat
978-625-758-253-7
2021 Research Anthology on Challenges for Women in Leadership Roles , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Women Principals' Career Paths: Difficulties, Barriers
KIRAL BİLGEN
IGI Global,Mehdi Khosrow-Pour, DBA
9781799885924 Erişim Linki
2021 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Okul Aile ve Çevre İlişkileri
KIRAL BİLGEN
PegemAkademi,Mehmet Metin Arslan, Songül Altınışık
978-625-7676-64-9
2021 PROF. DR. ALİ BALCI’YA ARMAĞAN , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Öğretmenler İçin Mesleki Gelişim Standartları
KIRAL BİLGEN
Ankara Üniversitesi Yayınları No: 702,İnayet AYDIN
978-605-136-509-1
2019 Eğitim Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Eğitim Yönetiminde Öğretmen Güçlendirme
KIRAL BİLGEN
PegemAkademi,Necati CEMALOĞLU - Murat ÖZDEMİR
978-605-241-530-6
2019 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Türk Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları
KIRAL BİLGEN
Pegem Akademi,Akın, Uğur
978-605-318-025-8
2019 Vocational Identity and Career Construction in Education , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Women Principals’ Career Paths: Difficulties, Barriers
KIRAL BİLGEN
IGI Global,fidan Tuncer
9781522577720 Erişim Linki
2018 Prof. Dr. Emine Akyüz’e Armağan Akademisyenlikte 50 Yıl , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Köy ve Kent Okullarındaki Öğrencilerin Çocuk Haklarına veHaklarının İhlaline İlişkin Görüşleri
KIRAL BİLGEN
PEGEM AKADEMİ,Yasemin Karaman KEPENEKCİ, Pelin TAŞKIN
978-605-241-164-3 Erişim Linki
2017 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Okul Toplum İlişkileri
KIRAL BİLGEN
SMS_Soysal,Arslan Mehmet Metin
978-605-819-0-0
2017 Research on Education , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Views of Classroom Teachers for Qualified Teacher
KIRAL BİLGEN,AKYOL BERTAN
e-BWN-International Association of Social Science Research,Hasan Arslan, Carmen Sonia Duse, Mehmet Ali Icbay
978-83-948896-3-0 Erişim Linki
2016 Stres ve Okul yönetimi (Yüksek lisans tezinden üretme e-kitap) , Bilimsel Kitap , Tümü,
KIRAL BİLGEN
Eyuder Yayınları,
5978-975-2490-14-7
2016 Eğitime Dönüş , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Pedagojik Formasyon Öğrencilerine Göre Öğretim Elemanlarının Etik Dışı Davranışları
KIRAL BİLGEN
Eyuder Yayınları,Emine Babaoğlan, Erkan Kıral, Adem Çilek
978-605-64247-1-7
2016 Eğitime Dönüş , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Hoşgörü Eğitimi
KIRAL BİLGEN,ARSLAN MEHMET METİN
Eyuder Yayınları,Emine Babaoğlan, Erkan Kıral, Adem Çilek
978-605-64247-1-7 Erişim Linki
2016 Öğretmenlerde Kayıtsızlık ve Güçlendirme(Doktora tezinden üretme kitap) , Bilimsel Kitap , Tümü,
KIRAL BİLGEN
PegemAkademi,
978-605-318-736-3