Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

e.temel adu.edu.tr

Arş.Gör.
Ezgi Arslan

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Information and Practices of Surgical Nurses Regarding Venous Thromboembolia
Turkish Society of Cardiology

2023 The effect of discharge training developed based on nursing interventions classification (NIC) on surgical recovery in oncology patients: Randomized controlled trial - A pilot study 1
Wiley

2022 Sezaryen Sonrası Ağrı, Bulantı-Kusma, Abdominal Şişkinlik ve Anksiyetenin Yönetiminde Aromaterapinin Etkinliği: Sistematik Derleme ve Meta-Analiz
Mersin Universitesi Tip Fakultesi Lokman Hekim Tip Tarihi ve Folklorik Tip Dergisi

2022 İntrakraniyal Basınç Artışının İnvaziv İzleminde Hemşirelik Yönetimi
Journal of Nursing Science

2022 Covid-19 Pandemisini Cerrahi Hemşiresi Olarak Yaşamak: Nitel Bir Çalışma
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

2019 ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN ERKEK HEMŞİRELERE BAKIŞ AÇILARI
Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi
EZGİ TEMEL BÜŞRA ŞAHİN
2019 Ülkemizde Parenteral Beslenmede Hemşirelik Uygulamaları: Bir Literatür İncelemesi
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
NURDAN GEZER EZGİ TEMEL
2019 Üniversite Öğrencilerinin Temel İlkyardım Uygulamalalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri
Hemşirelik Bilimi Dergisi
EZGİ TEMEL BÜŞRA ŞAHİN NURDAN GEZER RAHŞAN ÇAM
2017 Assessment Patients’ Satisfaction Related onQuality of Care: A Cross-sectional Descriptive Study
Asian Journal of Medicine and Health
Heidari Mohammad Reza HOSSEIN ASGARPOUR Norouzzadeh Reza EZGİ TEMEL BÜŞRA ŞAHİN
Uluslararası Özet bildiri
12.03.2022 Ameliyathane Hemşirelerinin Çalışma Ortamının Hasta Güvenliği Tutumlarına Etkisi / V. International Health Science and Life Congress (IHSLC2022)

Uluslararası Özet bildiri
13.01.2022 Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü Ve Etkileyen Faktörler / 4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
13.01.2022 Hemşirelerin Resüsitasyon Sırasında Aile Varlığına İlişkin Düşünceleri Ve Etkileyen Faktörler / 4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
01.06.2021 LIVING THE PANDEMIC AS A SURGICAL NURSE: A QUALITATIVE STUDY / Rethinking Alienation Beyond the Pandemic from Local to Global: The New Normal from Theory to Practice

Uluslararası Özet bildiri
08.04.2021 ONKOLOJİK CERRAHİ GEÇİREN HASTALARDA HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ SINIFLAMASI (NIC) KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN CERRAHİ İYİLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ / 4. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ 4th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS

Uluslararası Tam metin bildiri
15.03.2021 CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE AİLE MERKEZLİ HEMŞİRELİK BAKIMI VERİLEBİLİR Mİ? / International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies

Uluslararası Özet bildiri
19.05.2019 Knowledge and attitudes of nurses towards nutritional support / 9TH EORNA CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
19.05.2019 A survey of the clinical nurses’ knowledge and practices of nurses on thromboembolism prophylaxis in Turkey / 9TH EORNA CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
19.05.2019 Basic first aid knowledge levels of university students / Basic first aid knowledge levels of university students

Uluslararası Özet bildiri
19.05.2019 Effects of listening to music on patients’ anxiety and pain during colonoscopy: a randomizedcontrolled trial / 9TH EORNA CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
19.05.2019 Relevant complications of surgical smoking in doctors and nurses in operating room clinics / 9TH EORNA CONGRESS

Ulusal Özet bildiri
06.09.2019 YAPILANDIRILMIŞ VAKA ÇALIŞMASI OTURUMLARININ HEMŞİRELİKÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK PERFORMANS ÖZ YETERLİLİĞİNE ETKİSİ / Hemşirelik Eğitiminin Geleceği II: Ölçme Değerlendirme, Program Değerlendirme, Sürekli İyileştirme

Uluslararası Tam metin bildiri
06.10.2019 Hems¸irelik Fakültesi Öğrencilerinin Klinik Performans Öz Yeterliliğinin Belirlenmesi / 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
06.10.2019 Ostomi Hemşireliğinde Yenilikler: Yara, Ostomi ve İnkontinansHemşireleri Derneği 2018 Klinik Rehberi / 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve AmeliyathaneHemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2017 Kolonoskopi Sırasında Müzik Dinletisinin Hastanın Ağrı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi / 2. ULUSLARARASI 10. ULUSAL TÜRK AMELİYATHANE VE CERRAHİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2017 Acil Servise Başvuran Travmalı Hastalarda Uygulanan Hemşirelik Girişimlerinin Değerlendirilmesi : Retrospektif Bir Çalışma / 2. ULUSLARARASI 10. ULUSAL TÜRK AMELİYATHANE VE CERRAHİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 Üniversite Öğrencilerinin Temel İlkyardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri / I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
28.10.2018 Orem Öz Bakım Eksikliği Kuramına Göre İskelet Traksiyonu Uygulanan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu / ULUSLARARASI TARIM, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
28.10.2018 ÜlkemizdePArenteral Beslenmede Hemşirelik Uygulamaları: Bir Literatür İncelemesi / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
28.10.2018 OREM ÖZ BAKIM EKSİKLİĞİ HEMŞİRELİĞİ KURAMINA GÖRE İSKELET TRAKSİYONU UYGULANAN HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMI: BİR OLGU SUNUMU / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEMELİLKYARDIM UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ / 1st International Health Sciences and Life Congress02-05 May 2018 Burdur/TURKEY

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ SON SINIFÖĞRENCİLERİNİNKARİYER PLANLARININ İNCELENMESİ / 1st International Health Sciences and Life Congress02-05 May 2018 Burdur/TURKEY

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 PARENTERAL BESLENME DESTEĞİNDEKANITA DAYALI HEMŞİRELİK: GÜNCEL BAKIŞ / 1st International Health Sciences and Life Congress02-05 May 2018 Burdur/TURKEY

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2017 KOLONOSKOPİ SIRASINDA MÜZİK DİNLETİSİNİN HASTANIN AĞRI VE ANKSİYETE DÜZEYİNE ETKİSİ / 2. ULUSLARARASI 10. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
10.12.2017 DAHİLİ-CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ATEŞLİ HASTALIKLARDA PERİFERİK SOĞUTMA VE ANTİPİRETİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN HEMODİNAMİK PARAMETRELERE ETKİSİ / 2. ULUSLARARASI 10. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
02.11.2017 DAHİLİ-CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ATEŞLİ HASTALARDA PERİFERİK SOĞUTMA VE ANTİPİRETİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN HEMODİNAMİK PARAMETRELERE ETKİSİ / 2. Uluslararası 10. Ulusal Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.06.2017 THERAPEUTİC PROPERTİES OF ZİNGİBER OFFİCİNALE ROSCOE: A REVİEW / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.06.2017 ASSESSMENT PATİENTS’ SATİSFACTİON RELATED ON QUALİTY OF CARE: A CROSS-SECTİONALDESCRİPTİVE STUDY / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2017 ACİL SERVİSE BAŞVURAN TRAVMALI HASTALARDA UYGULANAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA / 2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
10.12.2017 DAHİLİ-CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ATEŞLİ HASTALARDA PERİFERİK SOĞUTMA VE ANTİPİRETİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN HEMODİNAMİK PARAMETRELERE ETKİSİ / 2. Uluslararası 10. Ulusal Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.06.2017 ZENCEFİLİN TERAPÖTİK ÖZELLİKLERİ: IRAN'DA BİR SİSTEMATİK İNCELEME / I. uluslararası sağlık bilimleri kongresi

2022 Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Araştırmalar-III , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),MİKROBİYATANIN SAĞLIK VE HASTALIKTA ROLÜ
GEZER NURDAN, ARSLAN EZGİ
Serüven Yayınevi,Şahna Engin, Akgül Hasan, Selamoğlu Zeliha
978-625-6399-00-6 Erişim Linki
2022 Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ameliyathanede Atık Yönetimi
ÖZKAN SULTAN, ARSLAN EZGİ
Gece Kitaplığı,Şahna Engin, Akgül Hasan, Selamoğlu Zeliha
978-625-430-547-4 Erişim Linki
2022 Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Göğüs Cerrahisinde Ameliyat Öncesi Dönem Rehabilitasyon ve Hemşirelik
ARSLAN EZGİ
Planatus Yayınevi,ATİK Dilek
978-625-8261-86-8 Erişim Linki
2022 Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler IV , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yumuşak Doku Sarkomlarında Hemşirelik Yönetimi
GEZER NURDAN, ARSLAN EZGİ
Platanus Kitap,
978-625-8261-86-8 Erişim Linki
2018 Sistemlere İlişkin Laboratuvar Tetkikleri ve Tanı Yöntemleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Gastrointestinal Sistemlere İlişkin Laboratuvar Tetkikleri ve Tanı Yöntemleri
ASGARPOUR HOSSEIN,ŞAHİN BÜŞRA,TEMEL EZGİ
Ankara Nobel Tıp Kitabevi,Hosseın ASGARPOUR
9876059215527
2018 SİSTEMLERE İLİŞKİN LABORATUVAR TETKİKLERİ VE TANI YÖNTEMLERİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Laboratuvar Tetkikleri ve Tanı Yöntemlerine Genel Bakış, Gastrointestinal, Pankreas ve Karaciğer Sistemine İlişkin Laboratuvar Tetkikleri ve Tanı Yöntemleri, Kansere İlişkin Laboratuvar Tetkikleri ve Tanı Yöntemleri, Klinikte Arter Kan Gazları Yorumlama
ASGAR POUR HOSSEIN,YAVUZ VAN GİERSBERGEN MERYEM,ÖĞÜT SERDAL,KAYMAKÇI ŞENAY,GÖKÇE SERAP,KILIÇALP KILINÇ DİDE,AKDOLUN BALKAYA NEVİN,ÇERİ MAHMUT,ALTINBAŞ YASEMİN,TEMEL EZGİ,DEMİR BARUTCU CANAN,SEZGİN DİLEK,ŞAHİN BÜŞRA
NOBEL TIP KİTABEVİ,YRD. DOÇ.DR. HOSSEIN ASGARPOUR
978-605-9215-52-7