Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

gokhanaksu adu.edu.tr

Doç.Dr.
Gökhan Aksu

Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Investigating the Mediation Effect of 21st Century Skills between Teachers' Decision Making Styles and Professional Autonomy
Psycho-Educational Research Reviews Journal

2022 Prediction of the Factors Affecting PISA Mathematics Literacy of Students from Different Countries by Using Data Mining Methods
International Electronic Journal of Elementary Education

2022 Comparison of the results of the generalizability theory with the inter-rater agreement coefficients
International Journal of Curriculum and Instruction

2022 A Survey Study for The Comparison of Meta-Analysis Softwares
Bartın University Journal of Faculty of Education

2021 Beck Depression Inventory-II: A Study for Meta Analytical Reliability Generalization
Pegem Journal of Education and Instruction,

2021 Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Beceri Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği
ERKEN ÇOCUKLUK ÇALIŞMALARI DERGİSİ /

2021 KARESEL ATAMA İLE ÇOKLU REGRESYON VE LOJİSTİK REGRESYON SONUÇLARININ TEORİ ÇEŞİTLEMESİ KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2020 Determining the Qualifications of the Secondary School Students in the Field of Quadrilaterals: A Scale Development Study
International Journal of Progressive Education
SERHAN ULUSAN Duygu Dinamit GÖKHAN AKSU
2020 Development of analytical thinking tendency scale: Validity and reliability study
İlköğretim Online
GÖKHAN AKSU MEHMET TAHA ESER
2019 Comparison of Academic Structure of Universities in Turkey by Multiple Correspondence Analysis Method
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
ÖZEL SEBETCİ GÖKHAN AKSU
2019 JMETRIK: Classical test theory and item response theory data analysis software
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
GÖKHAN AKSU CEM OKTAY GÜZELLER MEHMET TAHA ESER
2019 Büyük Veri: Sosyal Bilimler ile Eğitim Bilimlerinde Kullanımı ve Uygulama Alanları
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
GÖKHAN AKSU CEM OKTAY GÜZELLER
2019 The Effect of the Normalization Method Used in Different Sample Sizes on the Success of Artificial Neural Network Model
International Journal of Assessment Tools in Education
GÖKHAN AKSU CEM OKTAY GÜZELLER MEHMET TAHA ESER
2019 Analysis of Scientific Studies on Item Response Theory by Bibliometric Analysis Method,
International Journal of Progressive Education
GÖKHAN AKSU CEM OKTAY GÜZELLER
2019 An analysis program used in data mining: WEKA.
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
GÖKHAN AKSU NURİ DOĞAN
2019 Öykü Temelli Etkinliklerin Çocukların Yaratıcılık Becerilerine Etkisi
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
ELÇİN YAZICI HAYRUNNİSA BOLAY BELEN IŞIL YAMAN BAYDAR NESRİN ŞERMİN OKUTAN GÖKHAN AKSU
2019 Comparison of Results Obtained from Logistic Regression, CHAID Analysis and Decision Tree Methods
Eurasian Journal of Educational Research
GÖKHAN AKSU ÇİĞDEM REYHANLIOĞLU KEÇEOĞLU
2019 Comparison of decision trees used in data mining
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
GÖKHAN AKSU NURİ DOĞAN
2018 Mantel-Haenszel, Lojistik Regresyon ve Olabilirlik Oranı Değişen Madde Fonksiyonu İnceleme Yöntemlerinin Farklı Yazılımlar Kullanılarak Karşılaştırılması
İlköğretim Online
İLHAN KOYUNCU GÖKHAN AKSU HÜLYA KELECİOĞLU
2018 Türkiye ve Amerika’da Engelli Öğrenciler için Yapılan Geniş Ölçekli Sınavların Yasal Sorumluluklar, Uygulama Yöntemleri ve Geçerlik Açısından İncelenmesi
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
DERYA ÇOBANOĞLU AKTAN GÖKHAN AKSU MEHMET TAHA ESER
2018 Veri Madenciliğinde Kullanılan Öğrenme Yöntemlerinin Farklı Koşullar Altında Karşılaştırılması
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
GÖKHAN AKSU NURİ DOĞAN
2017 Matematik Başarısında Derse İlişkin Ön Bilgi ve Tutumların Arasındaki Doğrudan ve Dolaylı İlişkilerin İncelenmesi
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi
ALİ ÖZKAYA GÖKHAN AKSU
2017 Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığı Performanslarının Aşamalı Doğrusal Model (HLM) ile İncelenmesi: PISA 2012 Türkiye Örneği
Eğitim ve Bilim
GÖKHAN AKSU CEM OKTAY GÜZELLER MEHMET TAHA ESER
2017 Examining the Two Categorical Datas by Jmetrik, Bilog-Mg and Irtpro with Application of Mathematics Exam
European Scientific Journal
GÖKHAN AKSU ÇİĞDEM REYHANLIOĞLU KEÇEOĞLU MEHMET TAHA ESER
2017 PISA 2012 Sonuçlarının Duyuşsal Özelliklere Göre Kümeleme Çalışması
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
GÖKHAN AKSU CEM OKTAY GÜZELLER MEHMET TAHA ESER
2016 Classification of PISA 2012 Mathematical Literacy Scores Using Decision-Tree Method: Turkey Sampling
Eğitim ve Bilim
GÖKHAN AKSU CEM OKTAY GÜZELLER
2016 Study of the Factors Affecting the Mathematics Achievement of Turkish Students According to Data from the Programme for International Student Assessment (PISA) 2012
International Journal of Progressive Education
CEM OKTAY GÜZELLER MEHMET TAHA ESER GÖKHAN AKSU
2016 Clustering Analysis of the Departments of Medical Faculty Hospitals Based on Some Variables: Adnan Menderes University
International Journal of Computer Sciences and Engineering
ÖZEL SEBETCİ GÖKHAN AKSU
2016 R Programı ve Microsoft Excel Kullanılarak İkili Karşılaştırma Yöntemi Uygulaması
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
CEM OKTAY GÜZELLER MEHMET TAHA ESER GÖKHAN AKSU
2016 Üniversite Öğrencilerinin Mezun Oldukları Lise Türünün, Akademik Başarı ve Eleştirel Düşünme Eğilimi Üzerindeki Etkisi
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
CEM OKTAY GÜZELLER MEHMET TAHA ESER GÖKHAN AKSU
2016 The Effects Of Usıng Concept Maps And Vee-Dıagrams On Student’s Success And Attıtudes In Mathematıc Courses
The Journal of Academic Social Sciences
NURİ DOĞAN GÖKHAN AKSU
2016 MATEMATİK DERSİNDE V-DİYAGRAMI VE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ
the Journal of Academic Social Sciences
NURİ DOĞAN GÖKHAN AKSU
2015 Sektörün Meslek Yüksekokullarından Beklentileri Üzerine Nitel Araştırma
EJOIR: Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi
GÜLTEKİN BAYSAL İSMET ANIK BAYSAL GÖKHAN AKSU
2015 Developing of Facebook Addiction Scale for Turkish Adolescents
International Journal of Computer Sciences and Engineering
CEM OKTAY GÜZELLER GÖKHAN AKSU MEHMET TAHA ESER
2015 Determination the Effects of Vocational High School Students’ Logical and Critical Thinking Skills on Mathematics Succes
Eurasian Journal of Educational Research
NERMİN KORUKLU GÖKHAN AKSU
2015 Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Öğrenci Görüşlerine Göre İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Ölçeklenmesi
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
GÖKHAN AKSU NURİ DOĞAN
2014 Presenteeism ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personeli Üzerinde Bir Uygulama
Electronic Journal of Vocational Colleges
İSMET ANIK BAYSAL GÜLTEKİN BAYSAL GÖKHAN AKSU NURŞAH AKSU
2014 Evaluating E-Government Systems In Turkey: The Case Of The e-Movable System
Information Polity
ÖZEL SEBETCİ GÖKHAN AKSU
2014 Öğrencilerin Mantıksal Ve Analitik Düşünme Becerilerinin Programlama Dilleri Başarısına Etkisi
Eğitim Bilimleri ve Uygulama
ÖZEL SEBETCİ GÖKHAN AKSU
2014 Eczane Çalışanları Tarafından Kullanılan E-Reçete Sistemi Başarısının Ölçülmesi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
ÖZEL SEBETCİ GÖKHAN AKSU BURÇAK ÖNDER
2012 Materyal Kullanımının Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilişsel Ve Duyuşsal Gelişim Süreçleri Üzerindeki Etkisi
Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi
GÖKHAN AKSU
Uluslararası Tam metin bildiri
23.09.2022 Puanlayıcılar Arası Görüş Birliğinin İncelenmesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması / VIII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
23.09.2022 Yaşam Doyum Ölçeğine İlişkin Meta-Analitik Güvenirlik Genellemesi / VIII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KONGRESİ

Uluslararası 
Türkiye ve Amerika’da Engelli Öğrenciler için Yapılan Geniş Ölçekli Sınavların Yasal Sorumluluklar ve Uygulama Yöntemleri Açısından İncelenmesi / V. Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi

Uluslararası 
Amerika’da Görme Engelli Öğrenciler için Uygulanan Bireyselleştirilmiş Bilgisayar Testlerinin Yapısal Açısından İncelenmesine İlişkin Bir Derleme Çalışması / V. Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi

Uluslararası 
Matematik Dersinde V-Diyagramı ve Kavram Haritası Kullanımının Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi / IV. Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi

Uluslararası 
Farklı Programlarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi / Ist International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası 
Çok Boyutlu Bir Yapının Aşamalı Tepki Modeli ve Çok Boyutlu Aşamalı Tepki Modeli İle İncelenmesi / IInd International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası 
Çok Boyutlu Bir Yapının R Yazılımıyla Tek Boyutlu ve İki Faktörlü Çok Boyutlu Mtk Modeli İle İncelenmesi / 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi

Uluslararası 
Türkiye’xxdeki Üniversitelerin Akademik Yapısının Uyum Uygunluk Analizi İle İncelenmesi / , Internatıonal Artifical Intelligence And Data Processing Symposium’xx16

Uluslararası 
Mantel-Haenszel, Lojistik Regresyon ve En Çok Olabilirlik Yöntemleri ile Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesi / IV. International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası 
Yordayıcı Değişkenlerin Belirlenmesinde İki Yöntem: Lojistik Regresyon ve Chaid Analizi / EJER Vth International Eurasian Educational Research Congress, Sözlü Bildiri

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2019 PISA Fen Okuryazarlığını Tahmin Etmede Veri Madenciliği ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerinin Kullanılması / Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2019 PISA Matematik Okuryazarlığını Tahmin Etmede Veri Madenciliği Yöntemlerinin Kullanılması / Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.09.2018 Farklı Bölgelerdeki Üniversite Öğrencilerinin Kitap Okuma,Yemek Yeme Ve Müzik Dinleme Alışkanlıklarının İncelenmesi / II. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARIVE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ

2022 R Programlama Dili Puanlayıcılar Arası Uyum ve Güvenirlik , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKSU GÖKHAN, ESER MEHMET TAHA
Pegem Yayınevi,Prof. Dr. Nuri Doğan
978-625-8044-63-8
2021 Jamovi ile Veri Analizi , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKSU GÖKHAN, ESER MEHMET TAHA, REYHANLIOĞLU KEÇEOĞLU ÇİĞDEM
Pegem Yayınevi,
978-625-7880-19-0
2020 Herkes İçin Çok değişkenli İstatistik , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sepet Analizi
AKSU GÖKHAN
Maya Akademi,Güzeller, Cem Oktay
9786054515646
2020 R Programlama Dili ve Jamovi ile Meta Analiz Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Tümü,
ESER MEHMET TAHA, YURTÇU MELTEM, AKSU GÖKHAN
Pegem Akademi,Yok
9786257880190
2020 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çevrimiçi (Online) Değerlendirme
DOĞAN NURİ, AKSU GÖKHAN
Pegem Akademi,Doğan, Nuri
9786052415825
2019 Psikolojide ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Puanlara Anlam Verme ve İlgi Alanları, Kişilik ve Uyum
AKSU GÖKHAN
Nobel Akademi Yayıncılık,Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar
978-605-320-766-5
2019 R Programlama Dili ile Temel İstatistikler ve Raporlama , Bilimsel Kitap , Tümü,
ESER MEHMET TAHA,AKSU GÖKHAN,GÜZELLER CEM OKTAY
Pegem Akademi,
9786052416525
2018 Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Farklı Bölgelerdeki Üniversite Öğrencilerinin Kitap Okuma, Yemek Yeme ve Müzik Dinleme Alışkanlıklarının İncelenmesi
AKSU GÖKHAN,Nihal Coşkun Saadet
Gece Akademi,Doç. Dr. Tarkan Yazıcı, Dr. Onur Hayırlı
978-605-288-783-7
2018 Matlab Yapay Zeka ve İstatistik Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜZELLER CEM OKTAY,AKSU GÖKHAN
Maya Akademi,
9786054515684
2018 JMETRİK ile Ölçme Uygulamaları , Kitap Tercümesi , Tümü,
GÜZELLER CEM OKTAY,ESER MEHMET TAHA,AKSU GÖKHAN
Maya Akademi,
9786054515974
2017 Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Yapısal Eşitlik Modeli Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKSU GÖKHAN,GÜZELLER CEM OKTAY,ESER MEHMET TAHA
Detay Yayıncılık,
97860523231756052323175
2016 Herkes Çok İçin Çok Değişkenli İstatistik , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kümeleme Analizi
AKSU GÖKHAN
Maya Akademi,Cem Oktay Güzeller
978-605-4515-64-6
2016 Herkes için çok değişkenli istatistik , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),CHAID Analizi
AKSU GÖKHAN,KARAMAN HAYDAR
Maya Akademi,C. O. Güzeller
9786054515646
2016 UCINET ile sosyal Ağ Analizi , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜZELLER CEM OKTAY,ESER MEHMET TAHA,AKSU GÖKHAN
Maya Akademi,
6054515675