Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ktyarali adu.edu.tr

Doç.Dr.
Kevser Tozduman Yaralı

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü
Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Başka Bir Evrende Çocuk Olmak: Çocuk Hakları Bağlamında Metaverse
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

2022 Examination of Preschool Children's Self-Regulation, Emotion Expressiveness and Leadership Skills
Bartın University Journal of Faculty of Educat

2022 Investigation Of Metaphorical Perceptions Of Children On The Concept Of \"Artificial Intelligence\"
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2022 TÜRKİYE’DE COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ: OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2022 Bir Devlet Hastanesinde Çocuk Gelişimi Birimine Yönlendirilen Konsültasyonların Değerlendirilmesi
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2022 24-36 Aylık Çocukların Mizaçları ile Annelerin Öz Yeterliklerinin İncelenmesi
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

2021 Gelişimsel Perspektiften Karşı Olgusal Düşünme
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi

2021 TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARA YÖNELİK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: DERNEKLER
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

2021 The Effectiveness of Storyline-Based Education Program on CriticalThinking Skills of Preschool Children
Eğitim Bilim
KEVSER TOZDUMAN YARALI FATMA ABİDE GÜNGÖR AYTAR
2020 Gelişimsel Açıdan Eleştirel Düşünme ve Çocuklarda Eleştirel Düşünmenin Desteklenmesi
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
KEVSER TOZDUMAN YARALI
2020 The Effectiveness of Training of Philosophy with Children on Children’s Attitudes Toward Human Values
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
Gülsüm Mehdiyev KEVSER TOZDUMAN YARALI
2020 The critical thinking skills test for 5-6 year-old children (CTTC): A study of validity and reliability
İlköğretim Online
KEVSER TOZDUMAN YARALI FATMA ABİDE GÜNGÖR AYTAR
2020 Çocuklarla Felsefe Çalışmalarında Çocuk Edebiyatının Kullanılması: Leo Lionni’ninKitapları
Uluslararası Çocuk Edebiyatı ve Eğitim Araştırmaları Dergisi
KEVSER TOZDUMAN YARALI
2020 Çocuk Gelişimi Disiplininde Eleştirel Düşünme
F?LS?F? v? sosial-siyasi elml?r

2020 A Qualitative view to children’s problem solving skills (Çocukların problem çözme becerilerine nitel bir bakış)
International Journal Of Eurasia Social Sciences
ELİFCAN CESUR KEVSER TOZDUMAN YARALI
2020 Okul Öncesi Dönemde Annelerin Yanıtları Bağlamında Çocukların Soruları
Journal of Current Researches on Social Sciences
KEVSER TOZDUMAN YARALI CEMİLE KARA EREN
2019 Humour Styles And Critical Thinking Dispositon in Adolescents
Internationa Journal of Eurasia Social Sciences
ELİFCAN CESUR KEVSER TOZDUMAN YARALI
2019 Analyzing The Self Perception Of Pre-School Children According to Their Cognitive Tempo
Journal of Social Sciences and Education
KEVSER TOZDUMAN YARALI FATMA ABİDE GÜNGÖR AYTAR
2018 Sürdürülebilir gelişme amaçlı eğitimde etkili bir örnek: “Küçük Ağaç’ın Eğitimi”
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
KEVSER TOZDUMAN YARALI ELİFCAN DİDİN
2018 Examination of preschool education program in terms of moral components (Okul öncesi eğitim programının ahlakın bileşenleri açısından incelenmesi )
International Journal Of Eurasia Social Sciences
ELİFCAN DİDİN KEVSER TOZDUMAN YARALI
2017 Çocukların Öz Düzenleme Becerileri İle Oyun Becerilerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
AYŞE BELGİN AKSOY KEVSER TOZDUMAN YARALI
2017 Bir Çizgi Filmin Popüler Kültür Açısından İncelenmesi: Rafadan Tayfa
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
KEVSER TOZDUMAN YARALI NESLİHAN AVCI
2017 Okul Öncesi Sınıflarında Çocuğun Katılım Hakkının Çocukların Ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre İncelenmesi
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
KEVSER TOZDUMAN YARALI FATMA ABİDE GÜNGÖR AYTAR
2017 Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Davranışlarının Öz Düzenleme Becerileri Yönünden İncelenmesi
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
KEVSER TOZDUMAN YARALI FATMA ABİDE GÜNGÖR AYTAR
2016 Çocukların (60-72 aylık) sosyal problem çözme becerileri ile sosyal yetkinlik ve davranış durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
KEVSER TOZDUMAN YARALI HURŞİDE KÜBRA ÖZKAN
2016 Beş Altı Yaş Çocuklarının Bilişsel Stilleri ile SosyalYetkinlik ve Davranış Durumlarının İncelenmesi
Kastamonu eğitim dergisi
HURŞİDE KÜBRA ÖZKAN KEVSER TOZDUMAN YARALI
2016 Yedi ve On Yaş Çocuklarının Sevgiyi İfade Ediş Biçimlerinin Çizdikleri Resimlere Yansıması
Kastamonu Eğitim Dergisi
KEVSER TOZDUMAN YARALI HURŞİDE KÜBRA ÖZKAN FATMA ABİDE GÜNGÖR AYTAR
Ulusal Özet bildiri
17.09.2023 Çocukların Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Etme Durumlarına Göre Problemli Teknoloji Kullanımları, Davranışları ve Öz Düzenleme Becerileri / 8. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.02.2022 Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans Öğrencilerinin Covid 19 Korku Düzeylerinin İncelenmesi / 5th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Özet bildiri
21.02.2022 Çocuk ve Medya Dersi Alan ve Almayan Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Becerilerinin İncelenmesi / 5th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
12.12.2021 24-36 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Öz Yeterliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi / 11. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
12.12.2021 Orta Çocukluk Döneminde Anne Babaya Bağlanma İle Okul Doyumu Ve Olumsuz Otomatik Düşünceler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / 11. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
20.05.2021 ‘Duygu’ Temalı Resimli Çocuk Kitaplarına Yönelik Bir İnceleme / /. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2020 Çocuk Kitaplarında Bulaşıcı, Salgın Hastalıklar ve Pandemi / VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik EdebiyatıSempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
20.12.2019 Türkiye’ de düşünme becerileri konusunda okul öncesi çocuklara yönelik çalışmalar / 3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
01.08.2017 Çocuk gelişimi ve ebelik öğrencilerinin çocuğun katılım hakkına yönelik görüşleri: Nitel bir bakış / I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.07.2018 Examination of Child Development UndergraduatePrograms of Universities in Turkey in Terms of Academic Staff / vııı International Conference on Critical Education

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 Çocukların problem çözme becerilerine nitel bir bakış / Vth International Eurasian Educational Researh Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
05.05.2018 Eleştirel düşünme perspektifinden okul öncesi eğitim programı / Vth International Eurasian Educational Resaerch Congress

Uluslararası Özet bildiri
08.04.2018 Problem çözme becerisi gelişmiş ve gelişmemiş çocukların davranış durumlarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi / 2nd Internatıonal Congress of Eurasian Social Sciences (Icoess)

Uluslararası Özet bildiri
08.04.2018 Mizah tarzları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki / 2nd Internatıonal Congress of Eurasian Social Sciences (Icoess)

Uluslararası Tam metin bildiri
16.12.2017 Çocukların eleştirel düşünme becerilerinin desteklenmesinde eğitimde bir araç olarak fıkralar / IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
19.10.2017 Okul öncesi eğitim programının ahlakın bileşenleri açısından incelenmesi / International Symposium of Education and Values (Isoeva)

Uluslararası Özet bildiri
Çocuk Gelişimi ve Ebelik Öğrencilerinin Çocuğun Katılım Hakkına Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Bakış / 1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
23.06.2017 Çocukların “Çocuk Olma”ya İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi / OMEP 69. World Assembly and International Conference.

Uluslararası Özet bildiri
30.06.2017 Çocukların gözüyle yaşlılık: Kalıpyargılar / 1. Uluslararsı Sağlık Bilimleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Beş Altı Yaş Çocuklarının Bilişsel Stilleri ile SosyalYetkinlik ve Davranış Durumlarının İncelenmesi / ulusal kongre

Ulusal Özet bildiri
7 10 yaş çocuklarının resimlerinde sevgiyi ifade ediş biçimlerinin incelenmesi / ulusal kongre

Uluslararası Özet bildiri
Okul öncesi çocukların bilişsel tempolarına göre benlik algılarının incelenmesi / uluslarası kongre

2021 Çocuklarla Felsefe Çalışmaları , Ders Kitabı , Tümü,
Mehdiyev Gülsüm, TOZDUMAN YARALI KEVSER
Nobel,
978-625-439-399-0
2021 RESEARCH ADVANCEMENTS IN HEALTH SCIENCES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Effect of Covid-19 (Coronavirus) Pandemic on Media Usage Habits of Children
TOZDUMAN YARALI KEVSER
ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS,Plamen Milchev CHERNOPOLSKI, Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA, Bilal AK
978-954-07-5201-3 Erişim Linki
2021 Çocuk ve Medya , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dikkat, Bellek ve Öğrenmede Medyanın Etkisi
TOZDUMAN YARALI KEVSER
PEGEM AKADEMİ,Şükran Kılıç
978-625-7676-42-7
2021 Çocuk ve Medya , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çocuk Hakları ve Medya
TOZDUMAN YARALI KEVSER
PEGEM AKADEMİ,Şükran Kılıç
978-625-7676-42-7
2019 Recent Studies in Health Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Study of Children’s Perceptions of “Thinking” According to AgeDifferences
TOZDUMAN YARALI KEVSER
ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS,Plamen Milchev CHERNOPOLSKI, Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA, Behire SANÇAR, Bilal AK
978-954-07-4760-6
2019 Gelişen Zihin , Kitap Tercümesi , Tümü,
TOZDUMAN YARALI KEVSER,CESUR ELİFCAN
Nobel Yaşam,
978-605-9746-78-6
2018 Gelişim Psikolojisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yetişkinlik
GÜNGÖR AYTAR FATMA ABİDE,TOZDUMAN YARALI KEVSER
Hedef,Fatma Abide Güngör Aytar
978-605-9877-84-8
2018 Recent Advances in Educational Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Child’s participation right in early childhood education approaches In Recent Advances in Educational Sciences
TOZDUMAN YARALI KEVSER,DİDİN ELİFCAN
U.K.: Cambridge Scholars Publishing,Efe R. Koleva. I Atasoy E.
(10): 1-5275-1303-3 (13): 978-1-5275-1303-7