Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

gurel.pinar adu.edu.tr

Prof.Dr.
Pınar Altıok Gürel

Davutlar Meslek Yüksekokulu
Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü
Turizm Ve Otel İşletmeciliği Pr.

CV (PDF)


2022 Lider Üye Etkileşiminin Pozitif Ses Çıkartma Davranışına Etkisi: Bankacılık Sektörü Örneği / The Effect of Leader Member Exchange on Positive Voice Behavior: A Case of Banking Sector
International Journal of Applied Economic and Finance Studies (IJAEFS Journal)

2019 Personel Güçlendirmenin İş Tatmini Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektörü Çalışanları Örneği / Impact Of Employees Empowerment On Job Satısfactıon: The Example Of Bankıng Sector Employees
Eurasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics Emprical Economics Journal

2019 Organizasyonlar Tarafından Uygulanan İş-Yaşam Dengesi Programlarının Çalışanlara Etkisi / The Effect of Work-Life Balance Programs Applied by Organizations to the Employees
Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Finans Çalışmaları Dergisi - International Journal of Applied Economic and Finance Studies

2018 İŞ-YAŞAM DENGESİNİ SAĞLAYAN FAKTÖRLERİN KADINAKADEMİSYENLER İÇİN BELİRLENMESİ: LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ
İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları DergisiIstanbul University Journal of Women’s Studies

2018 MODA BİLİNCİNİN STATÜ TEMELLİ TÜKETİME ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ - EFFECT OF FASHION CONSCIOUSNESS ON STATUSBASED CONSUMPTION: EXAMPLES OF UNIVERSITY STUDENTS
Avrasya Çalışmaları Dergisi / Eurasian Studies Journal., Eurasian Academy of Sciences Eurasian Studies / Avrasya Çalışmaları

2018 KADIN GİRİŞİMCİLERİN SORUNLARI VE BAŞARIYI ETKİLEYENFAKTÖRLER: BİR PROJE ÖRNEĞİ / THE FACTORS AFFECTING PROBLEMS AND SUCCESS INWOMEN ENTREPRENEURS: A PROJECT EXAMPLES
Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business  Economics Journal 

2017 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININSATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ IMPACT OF SOCIAL MEDIA USAGE IN UNIVERITYSTUDENTS’ PURCHASE BEHAVIORS
Eurasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics  Emprical Economics Journal 

2017 MOBBING İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KADINAKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MOBBING ANDBURNOUT: A RESEARCH ON WOMEN ACADEMICIANS) 1 Bu çalışma 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Başkent Üniversitesi., 25-27 Mayıs 2017., Ankara)’nde sunulan bildirinin tam metnidir.
Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business   Economics Journal 

2017 İşletmelerde Kriz Yönetim Süreci ve Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemine Yönelik Bir Öneri
Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business Economics Journal

2017 İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİM SÜRECİ VE KRİZ ÖNCESİ ERKEN UYARI SİSTEMİNE YÖNELİK BİR ÖNERİ - A PROPOSAL FOR CRISIS MANAGEMENT PROCESS ANDPRE-CRISIS EARLY WARNING SYSTEM IN ENTERPRISES
Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business Economics Journal

2017 Does Diversity Management Provide Competitive Advantage?
The International Journal Of Business Management

2014 A Strategic Approach to Reputation Management and its Reflections on Sustainable Competitiveness
International Journal of Research in Business and Social Science IJRBS

2014 An Evaluation on Effects of Total Quality Applications in Customer Relations Management on Sustainable Global Competition
International Journal of Research in Business and Social Science

2013 İşletmelerde Küresel Rekabet Avantajına Yönelik Yeni Liderlik Tipi Dönüştürücü Liderlik
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2013 An Evaluation On The Importance Of Entrepreneurial Personality On Economical Development In The Information Age
European Journal of Research on Education-EJRE

2011 Applicable Vision Mission And The Effects Of Strategic Management On Crisis Resolve
Elsevier Procedia-Procedia Social and Behavioral Sciences

2011 Procedia Social and Behavioral Sciences
Procedia Social and Behavioral Sciences

2011 Meslek Etiğinin Muhasebeciler Mali Müşavirler ve Denetim Meslek Mensupları Tarafından Uygulanmasında Sosyal Sorumluluk Anlayışına İlişkin Bir Değerlendirme
Vergi Sorunları Dergisi

2010 VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN ARZ YÖNLÜ EKONOMİ YE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME LAFFER TEORİSİ VE KÜRESELLEŞME
Vergi Sorunları Dergisi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.07.2023 Müşteri İlişkileri Yönetimi Stratejilerinde Geleceğin Ön İzlemesi: Otonom Mağazalar/Preview The Future In Customer Relationship Management Strategies: Autonomous Stores / 5. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi 9-11 Temmuz 2023, İstanbul

Uluslararası Tam metin bildiri
06.03.2023 Dijital Pazarlama Stratejileri “Impulsive” ve “Compulsive” Satın Alma Davranışları Bağlamında Tüketimin Karanlık Yüzünü Etkiler Mi? / Do Digital Marketing Strategies Affect The Dark Side Of Consumption In The Context Of “Impulsive” and “Compulsive” Purchase Behaviors? / 9. ULUSLARARASI ZEUGMA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ., 19-21 Şubat 2023., Gaziantep-Türkiye / 9 th International Zeugma Conference On Scientıfıc Research February 19-21, 2023/ Gaziantep, Türkiye

Uluslararası Özet bildiri
31.12.2021 Pazarlama 5.0 Anlayışının Yeni Pazarlama Stratejilerine Yansımaları: Müşteri Deneyimi Yoluyla Rekabet Avantajı Sağlamak / Reflections of the Marketing 5.0 Approach to New Marketing Strategies: Providing a Competitive Advantage Through Customer Experience / I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi (ICDBME2021)- 8-9 Ekim 2021., Tarsus / I. International Congress on Digital Business Management and Economics., 8-9 October, 2021., Tarsus

Uluslararası Tam metin bildiri
24.12.2021 Dijital Dönüşüme Covid-19 Pandemisinin İşletmelere Etkileri Işığında Bakmak: Dijitalleşmenin Pazarlama Yönetimi Stratejilerine Yansımaları/Looking at Digital Transformation in the Light of the Effects of The Covid-19 Pandemic on Businesses: Its Reflections of Digitalization to Marketing Management Strategies / IV. Uluslararası Ekonomi, Siyaset Ve Yönetim Sempozyumu ISEPA 2021., 7–8 Ekim 2021, DİYARBAKIR / IV. International Symposıum on Economics, Politics and Administration ISEPA 2021., 7-8 October 2021, DİYARBAKIR

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2021 İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejilerine Dijital Dönüşüm Bağlamında Bakmak: Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi Vizyonu / 19.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi., 27-29 Eylül 2021., Bakü-Azerbaycan

Uluslararası Tam metin bildiri
21.06.2013 An Evaluation On The Importance Of Entrepreneurial Personality On Economical development In The Information Age / IASSR International Association of Social Science Research, Istanbul., June 19-21, 2013

Uluslararası Tam metin bildiri
23.09.2011 Küreselleşme Sürecinde Türkiye de Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınmaya Etkileri ve Geleceğe İlişkin Öngörüler / I.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 22-23 Eylül 2011, Malatya

Uluslararası Tam metin bildiri
02.07.2011 Applicable Vision Mission And The Effects Of Strategic Management On Crisis Resolve / 7th International Strategic Management Conference, 30June-2 July 2011, Paris-France

Uluslararası Tam metin bildiri
17.06.2011 Cep Telefonu Piyasası Azerbaycan ve Türkiye Örnekleri / 9.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 15-17 Haziran 2011, Bakü, Azerbaycan.

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2020 Post-Dijital Ekonomik Sisteme Geçerken Sanal Organizasyon Yapılarına Yeniden Bakmak / 18.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi., 12-14 Aralık 2020

Uluslararası Tam metin bildiri
10.10.2020 Örgütsel Sosyal Sermayenin Performansa Etkisi: Akademisyenler Örneği / The Effect Of Organızatıonal Socıal Capıtal on Performance:The Case of Academıcıans / 10th Scf Internatıonal Conference: Institutional, Economic, and Social Impacts of Globalızatıon and Liberalization., 8-11 October, 2020 / Antalya – Turkey., 10. SCF Uluslararası Konferansı: Küreselleşme ve Serbestleşmenin Kurumsal, Ekonomik ve Sosyal Etkileri., 8-11 Ekim 2020 / Antalya – Türkiye

Uluslararası Tam metin bildiri
24.07.2020 Sürdürülebilir Küresel Refah İçin İslâm İktisadı: Güçlü Bir Öze Dönüş Perspektifi/Islamıc Economy For Sustaınable Global Welfare: A Strong Self-Turn Perspectıve / Econder 2020., II. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi/Econder 2020 2 nd. International Economics, Business and Social Sciences Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2019 Girişimcilik Yöneliminin Mali Performansa Etkisi: Aile Şirketleri Örneği / International Congress of Management, Economy and Policy 2019 AutumnIstanbul/TURKIYE

Uluslararası Tam metin bildiri
29.12.2019 İşletmeler İçin Yeni Bir Stratejik Farkındalık: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / 17.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
29.04.2018 PSİKOLOJİK SERMAYENİN İŞ PERFORMANSINAETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ YARDIMIYLABELİRLENMESİ / INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 2018 SPRING PROCEEDINGS BOOK April 28-29, 2018 Istanbul / TURKIYE ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ 2018 BAHAR

Uluslararası Tam metin bildiri
22.12.2018 DUYGUSAL EMEĞİN PERFORMANSA ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ / ICOMEP’18-Autumn., International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn Istanbul/TURKIYE., 1-2 December, 2018., ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ 2018 GÜZ

Uluslararası Özet bildiri
29.04.2018 PSİKOLOJİK SERMAYENİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ YARDIMIYLA BELİRLENMESİ / ICOMEP’18-Spring International Congress of Management, Economy and Policy 2018 SpringIstanbul/TURKIYE 28-29 April, 2018

Ulusal Tam metin bildiri
27.05.2017 MOBBING İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KADIN AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / 25. ULUSAL YÖNETİM VEORGANİZASYON KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
17.06.2011 Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasında Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesinde Girişimciler Üzerinde Kültür Birliği Vurgusunun Önemine İlişkin Bir Değerlendirme / 9.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 15-17 Haziran 2011, Bakü, Azerbaycan

Uluslararası Tam metin bildiri
31.05.2011 Küreselleşme Olgusuna Kapitalizm Devlet ve K İ T ler Bağlamında Bir Yaklaşım / 3.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 30-31 Mayıs 2011, Mostar, Bosna-Hersek

Uluslararası Tam metin bildiri
16.04.2010 Küreselleşen Devletin Yeni İşlevi Yeni Liberal Ekonomi Politikalarına Krizler Bağlamında Bir Bakış / Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-I

2023 Turizmde Girişimcilik , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turizm Girişimciliği Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Sağlama Yönünde Yeni Fırsatlar Sunar Mı?
ALTIOK GÜREL PINAR
Detay Yayıncılık,Çolakoğlu Ülker , Can Ülker
978-605-254-729-8
2021 Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Pazarlama 5.0 Anlayışının Yeni Pazarlama Stratejilerine Yansımaları: Müşteri Deneyimi Yoluyla Rekabet Avantajı Sağlamak
ALTIOK GÜREL PINAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları,Ercan Oktay, Beyhan Beller Dikmen
978-625-7517-92-8 Erişim Linki
2021 Turizmde Yeni Umut: Sağlık Turizmi Cilt:2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),EFQM Mükemmellik Modeli’nin Türkiye’de Sağlık Turizmi Alanında Yönetim Stratejisi Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Bir Öneri
ALTIOK GÜREL PINAR
Detay Yayıncılık,Aziz Bostan, Erhan Coşkun, Ayşe Arslan
978-605-254-410-5
2015 IGI Global Disseminator of Knowledge Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in the Social Media Age , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Organizational Structure of Advertising Agencies and New Direction
ALTIOK GÜREL PINAR,FİRLAR TALAT,FİRLAR NURSEN
IGI Global Disseminator of Knowledge,Nurdan Öncel Taşkıran, Recep Yılmaz
10.4018/978-1-4666-8125-5.ch005 Erişim Linki
2014 Liderlik ve Çağdaş Boyutları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dil, Söylem ve Liderlik
ALTIOK GÜREL PINAR,YILMAZ RECEP,FİRLAR NURSEN
Derin Yayınları,Pınar Altıok Gürel, Recep Yılmaz
9786054993055
2014 Liderlik ve Çağdaş Boyutları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İşletmelerde Küresel Rekabet Avantajına Yönelik Yeni Liderlik Tipi:Dönüştürücü Liderlik
ALTIOK GÜREL PINAR
Derin Yayınları,Pınar Altıok Gürel, Recep Yılmaz
9786054993055
2014 Globalization and Governence in the International Political Economy , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Leadership and the Function of Discourse on International Political Economy
ALTIOK GÜREL PINAR,YILMAZ RECEP,Nevin Özgür Cambaz,YILMAZ NURTEN
IGI-Global,Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer
9781466646391 Erişim Linki
2014 Tüketici Yazıları IV , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tüketici Davranışlarının Etkilenmesi Yönünde Entegre Pazarlama İletişiminin İşletmelere Sürdürülebilir Farklılaşma Alanında Getirdiği Yeni Boyutlar
ALTIOK GÜREL PINAR
Hacettepe Üniversitesi Tüketici Pazar Araştırma Dayanışma Test ve Eğitim Merkezi,Müberra Babaoğul, Arzu Şener, Esna Betül Buğday
978-605-88778-4-9 Erişim Linki