Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

yibalci adu.edu.tr

Prof.Dr.
Yasemin Işık Balcı

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

CV (PDF)


2020 MicroRNA Expression Profiles and Changes with Treatment on Childhood Leukemias
International Journal of Hematology and Oncology

2019 Deferasirox in children with transfusion-dependent thalassemia or sickle cell anemia: A large cohort real-life experience from Turkey (REACH-THEM)
Eur J Haematol .

2018 A case ol ALL with isolated orbital relapse
Meandros Medical and Dental Journal

2016 N acetylcysteine supplementation reduces oxidative stress for cytosine arabinoside in rat model
International Ophthalmology

2016 Serum Lipids in Turkish Patients with Thalassemia Major and Thalassemia Minor
Turkish Journal of Hematology

2016 Pertussis-like syndrome associated with adenovirus presenting with hyperleukocytosis: Case Report
North Clin Istanb .

2016 Fatal Pulmonary Embolism Due to Inherited Thrombophilia Factors in a Child With Wolfram Syndrome
J pediatr Hematol Oncol

2015 Hemofili hastalarinin acil servise başvuru nedenleri
Pamukkale Tıp Dergisi

2015 Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisi Seyrinde Osteonekrozis Gelişen İki Olgu
Maendros Med Dent J

2014 Perioperative management of tonsilloadenoidectomy and circumcision of a patient with Bernard Soulier syndrome case report
Blood Coagul Fibrinolysis

2014 Hereditary Spherocytosis and Wandering Spleen
Pediatric Hematology-Oncology

2014 Enfeksiyöz mononükleoz tanısı alan hastaların değerlendirilmesi
Pam Med J

2012 Presacral and intrathoracic extramedullary hematopoiesis a case report
Clinical Imaging

2011 Intensive Menstrual Bleeding Successfully Treated With Recombinant Factor VIIa in Glanzmann Thrombasthenia
Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis

2011 Increased availability of family donors for hematopoietic stem cell transplantation in a population with increased incidence of consanguinity
Clinical Transplantation

2010 FLUDARABINE CYTARABINE GRANULOCYTE COLONY STIMULATING FACTOR AND IDARUBICIN FLAG IDA FOR THE TREATMENT OF CHILDREN WITH POOR PROGNOSIS ACUTE LEUKEMIA The Hacettepe Experience
Pediatric Hematology-Oncology

2008 Two Cases of Cushing s Syndrome Due to Overuse of Topical Steroid in the Diaper Area
Pediatric Dermatology

2007 Facial paralysis in an infant with infectious mononucleosis
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra

Uluslararası Özet bildiri
14.04.2016 . Erken Yaşta Klinik Bulgular veren Gaucher Hastalığı: Bir Olgu Sunumu / V.ULUSLARARSI KATILIMLI LİZOZOMAL HASTALIKLAR KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
24.05.2013 İzole orbital tutulum ile relaps olan ALL olgusu / 9.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.05.2013 Psöriazisli bir çocukta Hodgin Lenfoma / 9.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.05.2013 Çocuk Hematoloji polikliniğine başvuran hastalarda lökopeni sıklığı ve nedenleri / 9.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.05.2013 Beta talasemi hastalarında adipokin düzeyinin incelenmesi / 9.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.05.2013 HLH tedavisi başlangıcında gelişen nazal septum ve damak perforasyonuna neden olan invaziv aspergillozis enfeksiyonu. / 9.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.05.2013 Herediter sferositoz ve pelvik yerleşimli dalak olgu sunumu / 9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.10.2013 Enfeksiyöz Mononükleozis tanısı alan hastaların değerlendirilmesi / 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.10.2013 Ratlarda oluşturulan doksorubisine bağlı kardiyotoksisitede klaritromisinin koruucu etkisi / 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
23.10.2013 Talasemi hastalarında serum lipit düzeyleri / 39.Ulusal Hematoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.05.2014 Akut lenfoblastik lösemi seyrinnde osteonekroz gelişen 2 olgu. / 4. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
30.05.2014 Denizli ilinde evlenecek çiftlerin talasemi hakkında bilgi düzeyleri / 4. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
20.11.2014 Beta talasemi taşıyıcılarında retina sinir lifi kalınlığı ve koroidal kalınlığın incelenmesi / 1. Talasemi ve Hemoglobinopati Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.05.2014 Mikofenolat mofetil ile remisyon sağlanan steroide dirençli otoimmun hemolitik anemi / 50. Türk Pediatri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.05.2014 Oral kobalamin tedavisi verilen megaloblastik anemi olgusu / 50. Türk Pediatri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.05.2014 Göğüs ön duvarında tüberküloz enfeksiyonuna bağlı soğuk abse / 50. Türk Pediatri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
14.04.2014 Hemofili hastalarının acile başvuru sebepleri / 11. Hemofili Kongresi

Ulusal Özet bildiri
16.04.2015 Kanama bozkluğu olan çocuklarda sünnet:Sosyokültürel yaklaşım. / 12. Ulusal Hemofili Kongresi

Ulusal Özet bildiri
16.04.2015 Hemofili hastalarında yaşam kalitesi / 12. Ulusal Hemofili Kongresi

Ulusal Özet bildiri
21.10.2015 Antrasiklin alan hastalarda kardiyotoksisitenin değerlendirilmesi karnitin ve oksidan sistemin rolü / 41. Ulusal Hematoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
04.11.2015 Hiperlökositoz ile başvuran lösemi olgularımız. / 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
04.11.2015 Kliniğimizde herediter sferositoz ile izlenen olgular. / 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
12.05.2016 Pre-B hücreli lösemi tanısı konulan olgun B hücreli lösemi relapsı olan hata / 5.Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
12.05.2016 Akut lösemilerde MiRNA ekspresyonu / 5.Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
12.05.2016 Çölyak hastalığının nadir başvuru şekl trombositopeni, İTP olgu sunumu / 5.Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
12.05.2016 Erken yaşta klinik bulgular veren Gaucher hastalığı / 5.Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
12.05.2016 Hipofosfateminin kaybolması ile düzelen Wilson hastalığına bağlı hemoliz / 5.Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
12.05.2016 Eklem bulguları ile başvuran lösemi hastalarımız / 5.Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
12.05.2016 Klniğimizde H1N1 enfeksiyonu saptanan hastaların hematolojik bulguları. / 5.Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
12.05.2016 Denizli ilinde evlilik öncesi tarama proğramı:20 yıllık sonuçlar. / 5.Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
24.05.2016 Pediatrik malinite hastalarının anestezisinde kullanılan propofol-ketamin ve propofol-remifentanil uygulamalarının değerlendirilmesi (Sözlü Bildiri Olarak Sunulmuştur) / 5.Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
12.05.2016 Down sendromlu olguarın hematolojik bulguları / 5.Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
18.04.2013 Eş zamanlı adenoidektomi ve tonsillektomi ve sünnet operasyonu yapılan Bernard Soulier olgusu. / 10. Ulusal Hemofili Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.05.2013 Herediter sferositozlu hastada pelvik yerleşimli dalak olgusu / 9.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.05.2013 HLH tedavisi başlangıcında gelişen nazal septum ve damak perforasyonuna neden olan invaziv aspergillozis. / 9.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.05.2013 Çocuk hematoloji polikliniğine başvuran hastalarda lökopeni sıklığı / 9.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.05.2013 Psöriazisli bir çocukta Hodgin lenfoma / 9.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.05.2013 İzole orbital tutulum ile relaps olan ALL olgusu / 9.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
04.05.2016 Lmiere sendromu / 24 thBiennial International Congress on Thrombosis EMLTD

Uluslararası Özet bildiri
04.05.2016 Common thrombosis in the both transverse, both sigmoid sinuses and left internal juguler vein in a child with ulcerative colitis / 24 thBiennial International Congress on Thrombosis EMLTD

Uluslararası Özet bildiri
12.06.2012 Study of renal functions in Beta Thalassemia and comparison with the total antioxidant capacity. / 18th Congress of vthe European Hematology Association Stockholm Sweden,

Uluslararası Özet bildiri
12.06.2013 Investigation of hemorheological parameters at the diagnosis and follow up of nutritional vitamin B12 deficient. / 18th Congress of vthe European Hematology Association Stockholm Sweden,

Uluslararası Özet bildiri
12.06.2013 Investigation of hemorhelogical parameters at the diagnosis and follow up of children with iron deficiency anemia and mix anemia / 18th Congress of vthe European Hematology Association Stockholm Sweden,

Uluslararası Özet bildiri
Acquıred Von Willebrand Disease İn Patient with glycogen storage disease type1A. / 24 thBiennial International Congress on Thrombosis EMLTD

Uluslararası Özet bildiri
04.05.2016 Pamukkale summer camp experience. / 24 thBiennial International Congress on Thrombosis EMLTD

Uluslararası 
The Roberts Syndrome: A case report of an infant Aortic Valvular Stenosis / 9th European Cytogenetics Conference. Dublin Ireland 2013

Ulusal Özet bildiri
28.05.2013 İzole orbital tutulum ile relaps olan ALL olgusu / 9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Cisplatin AML hücrelerinde URG4 URGCP Üzerinden DNA Tamir Mekanizmasını Düzenler mi / 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu Sözlü Bildiri 3. Ödülü.

Ulusal Özet bildiri
05.11.2014 Beta talasemi taşıyıcılarında retina sinir lifi kalınlığı ve koroidal kalınlığın incelenmesi / TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
09.09.2015 Subklinik Hipotiroidili Çocuklarda Hemoreolojik Parametrelerin Araştırılması ve Karotis İntima Media Kalınlığı ile İlişkisinin İncelenmesi / 41.Ulusal Fizyoloji Kongresi, Poster 2. lik ödülü