Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

rukiye.aydogan adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Rukiye Aydoğan

Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon Bölümü
Rekreasyon Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The Effect of the Scientific Literacy Program Based on Metacognitive Strategies on the Metacognitive Awareness of High School Students
Korkut Ata Turkiyat Arastirmalari Dergisi

2023 İlkokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Yeterlik Algısı Ölçeği / The Primary School Religious Culture and Moral Knowledge Course Competency Perception Scale
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

2023 Lisansüstü Eğitimde Öğrenci Özelliklerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ile Analizi-Analysis of Student Characteristics in Graduate Education Using the Analytic Hierarchy Process (AHP)
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

2023 Examination of Sports Self-Regulation, Motivational Determination, and Decision-Making Styles in University Students
Journal of Human and Social Science

2023 Aydın İlinde Son On Yılda Eğitim Alanında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi- Analyzing the Studies Carried out in the Field of Education in Aydın Province in the Last Ten Years
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

2023 Üstbilişsel Stratejilere Dayalı Bilimsel Okuryazarlık Programının Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma- A Study on the Development of a Scientific Literacy Program Based On Metacognitive Strategies
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)

2023 İlkokul Dijital Yeterlik Algısı Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması- Development of the Primary School Digital Competence Perception Scale: Validity and Reliability Study
Korkut Ata Turkiyat Arastirmalari Dergisi

2020 Mediating Role of Emotion Regulation Difficulties in the Relationship Between Social Anxiety and Problematic Internet Use
PSIHOLOGIJA

2019 Emotional self-efficacy, resilience and psychological vulnerability: a structural equality modeling study
Journal of Educational Sciences and Psychology

2017 İlkokul Türkçe İletişim Yeterlik Algısı Ölçeği Geçerlik VE Güvenirlik Çalışması- Validity And Reliability Study of Primary Levely Turkish Communication Effıcacy Perception Scale
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

2015 İlkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan bir sorumluluk programının yansımaları: Bir eylem araştırması-The reflections of a responsibility program prepared for primary school students: An action research
Eğitimde Kuram ve Uygulama

2015 Öğretmen Yeterlikleri Alanında Yazılan Makalelerin İçerik Analizi- A Content Analysis Study on Academic Articles Related to Teacher Competencies
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

2012 Okumaya Karşı Olumlu ve Olumsuz Tutuma Sahip 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri ve Yaratıcılık Düzeyleri-Strategies Used in The Turkish Lessons for The Reading Comprehension and Creativity Levels of 6th Grade Students Who Have Positive or Negative Attitudes Towards Reading
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2015 Sınıf öğretmeni yetiştirme sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin öğretmen görüşleri / 3. Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPÖK 2015)

Uluslararası Özet bildiri
28.10.2023 Öğrencilerde Sosyal Duygusal Öğrenme ve Duygusal Zeka’nın Benlik Saygısı Üzerine Etkisi / ERPA 2023 International Congresses on Education

Uluslararası Özet bildiri
30.11.2021 Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Alternatiflerinin ve Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ile Analizi / 1. ULUSLARARASI EĞİTİMDE MÜKEMMELLİK KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2019 İlkokul Hareketli ve Sağlıklı Yaşam Yeterlik Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
08.09.2023 Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği / 14. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YENİ YÖNELİMLER KONGRESİ

2023 Sosyal ve Duyuşsal Öğrenme Kuramdan Uygulamaya , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sosyal Duygusal Öğrenme ve Akademik Başarı
AYDOĞAN RUKİYE
Efe Akademi Yayınları,Yalın Uçar, Meltem
978-625-6796-07-2 Erişim Linki
2023 Sosyal ve Duyuşsal Öğrenme Kuramdan Uygulamaya , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sosyal Duygusal Öğrenme ve Öz Düzenleme
AYDOĞAN RUKİYE
Efe Akademi Yayınları,Yalın Uçar, Meltem
978-625-6796-07-2 Erişim Linki
2015 Karşılaştırmalı Eğitim Dünya Ülkelerinden Örneklerle , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İtalya Eğitim Sistemi
AYDOĞAN RUKİYE
Anı Yayıncılık,Türkoğlu, Adil
978-605-170-068-7
2015 Karşılaştırmalı Eğitim Dünya Ülkelerinden Örneklerle , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Arjantin Eğitim Sistemi
AYDOĞAN RUKİYE
Anı Yayıncılık,Türkoğlu, Adil
978-605-170-068-7